הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א 64457-05-21

בפני
כבוד ה שופט מנחם שח"ק

התובעת:

ביו - בי שדה אליהו בע"מ

נגד

הנתבעים:

  1. גן גידולי שדה בע"מ
  2. גיא כהן
  3. אליהו (אלי) כהן

החלטה

ישיבת קדם משפט נקבעת בזאת ליום 7.4.21 בשעה 10:30
על נציג מוסמך מטעם התובעת והנתבע מס' 2 להתייצב אישית לדיון.

התובעת תודיע עד ליום 12.9.21 עמדתה ביחס להמשך ההליכים כנגד הנתבע 3, שנטען כי הוא בהליכי חדל"פ.

לקראת ישיבת קדם המשפט יפעלו הצדדים כדלקמן:-
בעלי הדין ישלימו כל ההליכים המקדמיים, בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ח – 2018 (להלן:- "התקנות"), כל בקשה תוגש בהתאם לתקנות.
ב"כ בעלי הדין יקיימו דיון מקדמי בהתאם להוראות תקנות 34 - 36 לתקנות, דיווח באשר לדיון המקדמי, יוגש לפי טופס 4 שבתוספת הראשונה לתקנות, 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט.
רשימת בקשות שמבוקש לדון בהן במסגרת ישיבת קדם משפט, תוגש בהתאם לתקנה 49 לתקנות, עד ולא יאוחר מ - 30 ימים קודם ישיבת קדם המשפט, במסירה אישית לצד שכנגד בתוך 5 ימים. תשובה לרשימת הבקשות תוגש תוך 10 ימים ממועד קבלתה.
רשימת עדים, בהתאם לתקנה 62 לתקנות, תוגש על-ידי התובעת 20 יום לפני ישיבת קדם משפט, ועל-ידי הנתבעים 10 ימים טרם הדיון.
על אף המועדים הקבועים בתקנה 87 לתקנות, ככל שבדעת מי מבעלי הדין להגיש חוות דעת, על התובעת להגישה עד ליום 01.11.2021. ככל שהנתבעים יבקשו להגיש חוו"ד מטעמם יעשו ן עד ליום 01.01.2022.

מובהר כי בעל דין שלא הגיש חוות דעת עד למועדים אלו ייחשב כמי שוויתר על הגשת חוות דעת.

התיק יובא לעיוני ביום 13.9.21.

ניתנה היום, י"ט אלול תשפ"א, 27 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.