הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א 21453-09-17

מספר בקשה:29
בפני
כבוד ה שופטת נעם חת מקוב

מבקשים

  1. רותי הרוש
  2. דוד הרוש

נגד

משיבים

  1. החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ
  2. אפרידר החברה לשכון ולפתוח ישראל בע"מ
  3. ד.י. דוידי השקעות בנדל"ן בע"מ

החלטה

בקשה למתן צו גילוי מסמכים לחברת מקורות.

טענות המבקשים
לאחר הדיון שהתקיים ביום 03.06.19 פנו המבקשים ( להלן: "התובעים") לחברת מקורות וקיבלו אישור בכתב כי הצינור שעבר בסמוך למגרשים 50-55 הועתק על ידי מקורות. כמו כן קיבלו הסברים ממר יוניסיאן, מנהל מחלקת מקרקעין במרחב דרום של מקורות, כפי שפורטו בתצהיר של התובעת אשר צורף לבקשה.
על כן מבקשים התובעים צו כלפי חברת מקורות לשם קבלת המסמכים הבאים:
אזמייד + תצ"א + הסבר מילולי של המפה.
סימון הקו המקורי וסימון המקום אליו הועתק הצינור.
מסמך החתימות של חן שחר.
כל מסמך אחר שיכול להבהיר בכמה הוגבהה המתחם וכמה נגרע משטחי התובעים בעקבות העתקת הצינורות.
לדבריהם מר יוניסיאן הבהיר כי ככל שיהיה בכך צורך יגיע לביהמ"ש למתן עדות.

תגובת המשיבה 2
לטענת המשיבה 2 ( להלן: "אפרידר") רק במועד הגשת תצהירי התובעים הובהרה לראשונה טענתם בנוגע להעתקת קווי המים ויש בכך הרחבת חזית אסורה. מבלי לגרוע מטענה זו מבקשת אפרידר להפנות את תשומת הלב כי ניתנה התייחסות מטעם משיבות 2-3 לעניין זה בתצהירים שהגישו והתובעים יוכלו לחקור את העדים הנ"ל על תצהיריהם ועל המסמכים שצירפו.
בנוגע למסמכים 3.3 ו – 3.4 טוענת אפרידר כי יש לדחות את הבקשה באשר איננה ברורה וממילא חורגת מהסוגיה בגינה אפשר ביהמ"ש את הגשת בקשה במסגרת הדיון מיום 03.06.19 , שהיא סוגיית העתקת קווי המים בלבד.
בנוגע למסמכים 3.1 ו – 3.2 טוענת אפרידר כי מדובר בהרחבת חזית אסורה. כמו כן הבקשה עומדת בניגוד לכלל הקובע כי על בעל דין להגיש את מסמכיו " בחבילה אחת". לטענת אפרידר הפרה זו מקבלת משנה תוקף לאור החלטת ביהמ"ש מיום 19.07.18 בנוגע לאופן הגשת המוצגים וכן מפנה אפרידר להחלטה שניתנה במסגרת בקשה 12 בה דחה ביהמ"ש בקשה של התובעים להוסיף באיחור תצהיר ומסמכים בתיק.
עוד טוענת אפרידר, כי עולה מתצהירי העדות הראשית של התובעים ומן הפרוטוקולים של הדיונים שהתקיימו כי התובעים היו בקשר רציף עם חברת מקורות, על כן לא הייתה כל מניעה לצרף את המסמכים המבוקשים לתצהירי התובעים ולהוסיף תצהיר מנציג מקורות כל זאת מבלי לשבש את סדרי הדין.
יתר על כן, לטענת אפרידר, בקשת התובעים אינה מתמצה במסמכים אובייקטיבים אשר ניתן ללמוד מהם על תוכנם, אלא בקשתם היא " להסברים מילוליים" אשר ברור כי לא ניתן לצרפם לתיק כפי שהם.
לאור האמור לעיל טוענת אפרידר כי היענות ביהמ"ש לבקשה תפגע בזכויותיה המהותיות כנתבעת, להגיש את ראיותיה לאחר הגשת הראיות מטעם התובעים. ככל שבית המשפט ייעתר לבקשה מבקשת אפרידר כי תינתן לה אפשרות להשלים ראיותיה.

תגובת המשיבה 3
המשיבה 3 ( להלן: "החברה הכלכלית") טוענת כי הגשת ראיות נוספות על ידי התובעים פוגעת בזכויותיה הדיוניות וחותרת תחת הכלל לפיו על בעל דין להגיש את ראיותיו " בחבילה אחת". לטענתה, התובעים לא הצביעו על כל נימוק המצדיק הגשת ראיות נוספות במועד זה.
חרף האמור, החברה הכלכלית אינה מתנגדת כי יינתן צו כנגד מקורות בעניין התוכנית להעתקת קווי המים לרבות תכנית as made ובלבד שתינתן לחברה הכלכלית הזכות להשלים את ראיותיה או תצהיריה ככל שהדבר יידרש.
החברה הכלכלית מתנגדת למתן הצו בכל העניינים הנוספים המפורטים בבקשת התובעים. מסמכים אלו אינם קשורים לחברת מקורות. אין לאפשר לתובעים לערוך מקצה שיפורים ועל כן יש לדחות את הבקשה מלבד המסמכים שפורטו לעיל.

תשובת התובעים לטענות אפרידר
לטענת התובעים התנגדותה של אפרידר לבקשתם מהווה ראיה כי היא הייתה שותפה לניסיון המשיבות להקים את המתחם על צינורות רקובים, זאת בנוסף לניסיונותיה לחסוך בעלויות בניית קיר התמך.
לטענת התובעים, בית המשפט אפשר להם להגיש את הבקשה וכך הם עשו וכן התיר למקורות להגיש את המסמכים המבוקשים עד יום 01.08.19. בהמשך טוענים התובעים כי בית המשפט אפשר להם להוסיף ראיות.
כמו כן טוענים התובעים כי קיימות סתירות בין טענות המועלות על ידי אפרידר בתגובתה לבין הטענות אשר טענה בכתב ההגנה. בכתב ההגנה לא התנגדה אפרידר לטענה אשר הועלתה מטעם התובעים בנוגע להעתקת הצינורות, אלא רק ניסתה להרחיק מעצמה את האחריות בכך שטענה כי מי שהיה צריך לעשות את הפעולה היא החברה הכלכלית.
התובעים חולקים על הטענה בדבר הרחבת חזית, שכן חוות הדעת שצורפה לכתב התביעה כללה התייחסות מפורשת לנושא העתקת קווי מקורות.

תשובת התובעים לטענות החברה הכלכלית
לטענת התובעים אין היגיון בהתנגדות החלקית של החברה הכלכלית כשהיא אינה מתנגדת לקבלת מפת as made אולם מתנגדת להסברים מילוליים. אין זה סביר כי ביהמ"ש יאלץ לפרש את המפה ללא הסברים.
לדברי התובעים לא יכולה החברה הכלכלית להתנות על החלטת ביהמ"ש בנוגע להשלמת ראיות או תצהירים מטעמה והיא איננה ערכאת ערעור על החלטות ביהמ"ש. לטענת התובעים, המסמכים הנוספים שהם מבקשים להוסיף נועדו להבהיר את המסמכים שצורפו על ידם במוצגים 10 ו – 11 ואין מדובר בשיפור עמדות.
התובעים מפנים לסעיף 4.6 לכתב ההגנה של החברה הכלכלית בו היא טוענת כי היא אינה אחראית לכל הקשור לצינורות מקורות וכי מקורות הייתה זו שצריכה להעתיק את הצינורות. על כן אם יש לחברה הכלכלית טענות כנגד מקורות לא ברור מדוע היא מתנגדת לקבלת המסמכים.

דיון והכרעה
לאחר עיון בבקשה בתגובות ובתשובות, החלטתי לקבל את הבקשה בחלקה. אציין כי המשיבה 1 לא הגיבה לבקשה ונראה כי אינה מתנגדת לה.
על אף שהבקשה נוסחה כבקשה לצו שיופנה למקורות, נראה כי היא למעשה בקשה להוספת מוצגים על ידי התובעים, שכן עלה כי מקורות אינה מתנגדת לגילוי המסמכים.
אתחיל ואומר כי בניגוד לנטען על ידי התובעים, בית המשפט לא התיר להם לצרף מסמכים, אלא רק להגיש בקשה בעניין זה, כשבמפורש צוין כי הבקשה תועבר לתגובת המשיבות ועל כן זכותן של המשיבות להתנגד לבקשה. אוסיף עוד כי בית המשפט לא התיר למקורות להגיש את המסמכים שהתבקשו, אלא נעתר לבקשה של מקורות לעניין מועד הגשת המסמכים " ככל שלא תינתן החלטה אחרת בעניין זה".
יש טעם בהתנגדות המשיבות, שכן כפי שצוין על ידן, יש להגיש ראיות " בחבילה אחת" והדבר נכון במיוחד כשהתובעים הם שמבקשים להוסיף ראיות לאחר שהמשיבות, המשיבות בהליך זה, הגישו ראיותיהן, ובהיעתרות לבקשתם יש משום היפוך סדר הבאת הראיות ובוודאי יש בכך פגיעה דיונית במשיבות.
אציין כי טענת אפרידר כי בית המשפט דחה בעבר בקשה של התובעים לצרף תצהיר ומסמכים מסיבה זו, אינה מדויקת. החלטת בית המשפט במסגרת בקשה 12 דחתה בקשת התובעים להגיש תצהיר ומסמכים בטרם הוגשו ראיותיהם במסגרת בקשה שהגישו התובעים לחיוב החברה הכלכלית בהפקדת כספים בבית המשפט. בית המשפט לא מנע מהתובעים להגיש את התצהיר והמסמכים, אלא רק קבע כי התובעים יגישו את ראיותיהם ב"חבילה אחת".
לגופו של עניין, אף כי בית המשפט לא הכריע בטענת אפרידר כי נושא קווי מקורות הוא בגדר הרחבת חזית, נוטה בית המשפט לדחות טענה זו משום שוות דעת המומחה מטעם התובעים צורפה לכתב התביעה ונושא קווי מקורות נזכר בכתב התביעה, גם אם לא בסיכום עילות התביעה. על כן לא מצאתי כי יש בטענה זו כדי להביא לדחיית הבקשה.
על מנת לא לחזור על דברים שנאמרו בהחלטה בעניין בקשת המשיבה 1 להוספת ראיות (בקשה 28) , יפנה בית המשפט להחלטה שם בנוגע לקווים המנחים שנקבעו בפסיקה לגבי חריגה מן הכלל של הגשת ראיות " בחבילה אחת".
כשאני בוחנת קווים מנחים אלה ביחס לבקשה הנוכחית נראה כי מבחינת השלב בהליך, אף כי הגשת הראיות הסתיימה, הרי שטרם החלה שמיעת הראיות. משאני נוטה לקבוע כי נושא העתקת קווי מקורות איננו בגדר הרחבת חזית, הרי שיש במסמכים בעניין זה כדי לסייע בחקר האמת. אשר לאפשרות להציג את המסמכים יחד עם הגשת ראיות התובעים, נראה כי גם אם המסמכים לא היו בידי התובעים, הרי שדבר לא מנע מהם לפנות למקורות לפני שהגישו את ראיותיהם ולנסות לקבלם. התובעים לא נתנו טעם טוב לכך שלא עשו כן.
נוכח השלב בו נמצא הדיון והעובדה כי התרתי אף למשיבה 1 להגיש מוצגים נוספים, מצאתי לנכון להתיר אף לתובעים לצרף מסמכים מסוימים, אולם אגביל אותם רק לראיות שהן בעלות אופי טכני, כלומר מסמכים אובייקטיביים בלבד, על מנת לא לפתוח את ההליך לסבב חדש של הבאת ראיות על ידי כל הצדדים. יתר על כן, אין מקום כעת ל"מסע דיג" לגבי מסמכים שיכולים להוכיח טענה כזו או אחרת של התובעים.
לכך אוסיף כי המסמכים שיש לקבל ממקורות עניינם רק עצם העתקת קווי המים ולא נושאים אחרים כגון גריעה ממגרש התובעים, הגבהת המתחם וכו'. נושאים אלה היה על התובעים להוכיח באמצעות חוות דעת מודד. על כן הבקשה בסעיף 3.4 לעיל נדחית.
העולה מן המקובץ הוא כי מצאתי כי יש להיעתר לבקשה באופן חלקי ולתת צו למקורות (ובעקבות זאת אף להתיר לתובעים לצרף) אך ורק בעניין המסמכים הבאים: מפת as made, צילום אוויר ככל שקיים בידי מקורות וככל שניתן באמצעות מפה לראות את קו מקורות המקורי ואת הקו כפי שהועתק, ניתן לצרף מפה או מפות לעניין זה. התובעים מבקשים כי יינתנו הסברים מילוליים למפה, אולם לא ניתן ליתן הסברים מילוליים שלא באמצעות תצהיר והמועד להגשת תצהירים חלף זה מכבר, על כן בקשתם זו נדחית.
התובעים לא הבהירו מהו מסמך החתימות של חן שחר ולא ידוע מדוע יש לבקשו ממקורות, מדוע יש לעשות כן כעת וכיצד הוא קשור לשאלה אם קוו מקורות הועתק אם לאו, על כן גם הבקשה בעניין זה נדחית (סעיף 3.3 לעיל).
נוכח העובדה כי התובעים יכולים היו לנסות ולהשיג מסמכים ממקורות טרם הגשת ראיותיהם, אני מוצאת לנכון לחייב אותם בהוצאות אפרידר והחברה הכלכלית בסכום של 2,000 ₪ לכל אחת ובסך הכל 4,000 ₪ וזאת תוך 30 יום מקבלת החלטה זו. המשיבה 1 לא הגיבה לבקשה ועל כן אינני מחייבת בהוצאותיה.
בנוסף, ככל שלאחר שיוגשו המסמכים שהותר להגישם, תבקשנה המשיבות או מי מהן להשלים הגשת ראיותיהן, תגשנה בקשה בעניין זה תוך 20 יום.
על התובעים להעביר החלטה זו למקורות על מנת שתמציא לתיק בית המשפט אך ורק את המסמכים הכלולים בצו.

ניתנה היום, י"ג תמוז תשע"ט, 16 יולי 2019, בהעדר הצדדים.