הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע עש"א 66922-07-19

בפני
כבוד ה שופטת אורית ליפשיץ

מערערים

כ.ג. אור בע"מ

נגד

משיבים
בנק מזרחי בע"מ

החלטה

מבוא

בפניי בקשה מיום ה-25/12/19 לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד.

לטענת המבקשים יש להורות על ביטול פסק הדין אשר מורה על דחיית הערעור אשר ניתן ביום ה- 24/11/19 וזאת בהתאם לתקנה 201.

רקע
המבקשת, אשר הגישה את הערעור, הינה עסק עצמאי, והמשיבה הינו תאגיד בנקאי.

ביום ה- 24/11/19 ניתן פסק הדין בו קבעתי כי בהמשך להחלטות בית המשפט ובהעדר תגובה יש לראות את המערער כמי שמסכים לבקשת המשיבה לדחיית הערעור, ונוכח זאת הוריתי על דחיית הערעור כמבוקש וכמוסכם.

טיעוני הצדדים

לטענת המבקשת, יש לבטל את פסק הדין שניתן מחובת הצדק, שכן היא לא ידעה שהערעור שהוגש מטעמה על הגבלת חשבונה נדחה, וזאת מבלי שניתן לה יומה בבית המשפט.
לטענתה, נודע למנהל המבקשת זה עתה כי החשבון נשוא הערעור הוגבל ואו אז נודע לו כי הערעור נדחה בהעדר תגובה. לטענתה, היא הגישה באמצעות בא כוחה הקודם ערעור על הגבלת חשבונה המתנהל בסניף המשיבה, וזאת בהתאם לחוק צ'קים ללא כיסוי. במקביל לערעור הגישה המבקשת בקשה לצו מניעה זמני על הגבלת חשבונה וזאת עד לדיון בערעור.

לטענתה, מיום צו המניעה התנהל חשבונה של המערערת כאשר צ'קים נמשכו מהחשבון וכובדו, כאשר מנהל המבקשת ממתין לקביעת מועד דיון בערעור אשר עתיד היה להיקבע ע"י בית המשפט. למבקשת לטענתה לא הומצאו הבקשות וההחלטות שניתנו במסגרת התיק ע"י בא כוחה, ומנהלה לא היה מודע בזמן אמת לכך שהבנק הגיש בקשה לדחיית הערעור, וכי יש ליתן תגובה בבקשה זו.

עוד לטענתם, פסק הדין פגום היות והוא מתבסס על ההנחה שאי הגשת תגובה מטעם המבקשת כמוה כהסכמה לבקשת הבנק לדחיית הערעור, מה שאינו נכון. לטענתם בית המשפט ציין כי הערעור נדחה כמבוקש וכמוסכם, אולם היא מעולם לא הסכימה לכך בפועל.

המבקשים מלינים בבקשתם על התנהלותו של בא כוחם הקודם אשר לטענתם לא עדכן אותם ולא הגיב בזמן אמת להחלטות בית המשפט. עוד לטענתם סיכויי הערעור גבוהים.

לטענת עו"ד שי דרור בא כוחם הקודם אשר הגיב לבקשה יש לדחות את הבקשה ולהורות על משטרת ישראל לחקור את בעלי המבקשת בגין הגשת תצהיר שקר, היות ועדכן אותם בזמן אמת במעש בתיק.

לטענת המשיבים, דהיינו, הבנק, יש לדחות את הבקשה. לטענתם הצהרת המבקשת הינה שקרית, בפרט לאור הודעת בא כוחה לתיק לפיה הוא הגיש להם את המסמך והחלטת בית המשפט, והם ידעו עליו. זאת ועוד, לטענתם, אין לעשות הפרדה בין בעל כוח ללקוח ומשבא כוחם קיבל את ההודעות וההחלטות, הרי הדבר כמוהו כאילו הם עצמם קבלו.

לטענתם, לפיכך, אין כל עילה לביטול פסק הדין היות והמבקשים ידעו על המעש בתיק ועל החלטות בית המשפט ידע היטב. עוד לטענת הבנק- הסעד המבוקש הוא תאורטי ורק בשל כך אין תכלית לביטול פסק הדין היות והחשבון הוגבל ועוכב ממילא בשל צקים אחרים, והבקשה דנא הינה בגין 3 צקים שונים.
בנסיבות אלו עותרים הם לדחות את הבקשה.

דיון והכרעה
לאחר שעיינתי בבקשה, על נימוקיה ובנימוקי המשיבים הגעתי להכרעה כי דין הבקשה להתקבל, והלן נימוקי:

תקנה 201 לתקנות סד"א קובעת כלהלן:

"...ניתנה החלטה על פי צד אחד או שניתנה באין כתבי טענות מצד שני, והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול תוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט או הרשם שנתן את ההחלטה – לבטלה, בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות או בעניינים אחרים, ורשאי הוא, לפי הצורך, לעכב את ההוצאה לפועל או לבטלה; החלטה שמטבעה אינה יכולה להיות מבוטלת לגבי אותו בעל דין בלבד, מותר לבטלה גם לגבי שאר בעלי הדין, כולם או מקצתם...".

בענייננו, עיון במסמכים המצויים בתיק בית המשפט, מלמד כי הבקשה לביטול פסק הדין הוגשה תוך המועדים הקבועים לכך בחוק. לצד זאת, מנימוקי המבקשת אכן לא ברור אם טיעוניה מבוססים דיים.

כמו כן, מטענות המשיבה עולה כי ככל הנראה הסעד תאורטי, ואף אם הבקשה תתקבל וההליך ינוהל בפני, לא יהא בכך כל מזור למבקשת היות וחשבו נה הוגבל בגלל צ'קים נוספים ו אחרים, כך כעולה מטענות המשיבה.

לצד זאת, ומבלי לקבוע מסמרות בטענות מי מהצדדים, סבורה אני כי יש מקום ליתן למבקשת את יומה בבית המשפט.

מהבקשה והתגובות לה עולה כי ישנם חילוקי דעות בין המבקשת לבא כוחה הקודם , כך שלמעשה לא ברור מה היתה מידת הידיעה של המבקשת על החלטות בית המשפט שניתנו בזמן אמת. מבלי לנקוט כל עמדה בסכסוך זה, הרי שלו רק בשל הספק הקל הזה, שהמבקשת לא ראתה את החלטות בית המשפט בזמן אמת, בשל סיבות שאינן תלויות בה, יש ליתן לה למבקשת את יומה בבית המשפט, וזאת אף אם הלכה למעשה עסקינן בהליך סרק.
לפיכך, לאחר שעיינתי בבקשה, ולאחר ששקלתי את האינטרסים השונים של הצדדים, אני סבורה שיש לאפשר למבקשת להוכיח את טענותיה בבית המשפט ולאפשר לה את יומה, אך זאת תוך חיובה בהוצאות בסך של 1000 ₪ לטובת התובעת בשל מחדלה , וזאת ללא כל קשר לתוצאות ההליך.

סוף דבר

אני מבטלת את פסק הדין שניתן , וזאת כפוף לתשלום הוצאות לטובת ה משיבה בסך של 1000 ₪, ללא קשר לתוצאות ההליך, אשר יופקדו בקופת בית המשפט תוך 20 יום.

ככל שהמבקשת לא תפעל להפקדת סכום ההוצאות בקופת בית המשפט עד למועד שקבעתי, פסק הדין ייוותר על כנו. ככל שה מבקשת תפעל להפקדת הסכום שקבעתי עד למועד שקבעתי, תפעל המז כירות להעברת הכספים לידי המשיבה.

קובעת את התיק לדיון במעמד הצדדים ליום ה- 10/9/20 בשעה 10:00.

המזכירות תודיע לצדדים ותעלה התיק לעיוני עם ההפקדה.

ניתנה היום, ג' שבט תש"פ, 29 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.