הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע חדל"פ 70922-06-20

בפני
כבוד ה שופט משה הולצמן

החייב

חיים טל
ע"י ב"כ עוה"ד תומר פנחסוב

נגד

המשיבים

ובעניין

אנה טל (נושה) ונושים נוספים

  1. הממונה על חדלות פירעון – מחוז באר שבע והדרום
  2. עו"ד ניר שדה (נאמן)

פסק דין

צו לפתיחת הליכים בעניינו של החייב ניתן על ידי הממונה ביום 05.05.2021 .
אמם של הזכאים למזונות הגישה בקשה לביטול ההלי ך נוכח אי תשלום דמי המזונות שנפסקו עליו עבור שלושה קטינים בגילים 4.5, 6 ו-7 שנים .
הנאמן ובאת כוח הממונה הצטרפו לבקשה ו נטען שהחייב לא הגיש תגובה עניינית לבקשה הנידונה, לפי החלטותיי מימים 12.08.2021 ו -08.10.2021, למרות שהמועד להגשתה הוארך בהתאם לבקשתו, לא הגיש דו"חות תקופתיים, לא פרע את התשלומים העיתיים במלואם ויצר חוב פיגורים.
להשלמת התמונה, המדובר בהליך שלישי בעניינו של החייב שבוטל בשל מחדליו .
הנושים לא מצאו לנכון להביע עמדה לגבי הבקשה לביטול הצו לפתיחת הליכים.
בסעיף 183(א) לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (להלן: "החוק") נקבע כי-"מצא בית המשפט בהליכי חדלות פירעון שנפתחו לבקשת יחיד, כי מתקיים תנאי מהתנאים שבסעיף 163(ג)(1) או כי החייב הפר תנאי מתנאי הצו לשיקום כלכלי וכי בשל כך נפגע באופן מהותי ניהולם התקין של הליכי חדלות הפירעון, רשאי הוא, לאחר שנתן ליחיד ולנושים הזדמנות להשמיע את עמדתם, לבטל את הצו לפתיחת הליכים; הורה בית המשפט על ביטול הצו, יורה כיצד לנהוג בנכסי קופת הנשייה ".
בסעיף 163(ג)|(1) לחוק נקבע כי- "(1) בהליכי חדלות הפירעון, החייב עשה אחד מאלה: (א) נהג בחוסר תום לב, במטרה לנצל לרעה את ההליכים; (ב) לא שיתף פעולה עם הנאמן או הממונה; (ג) הפר את ההגבלות שהוטלו עליו באופן שהיה עלול לפגוע בהליך חדלות הפירעון ".
לעניין זה נקבע כי "... סעיף 183 לחוק חדלות פירעון קובע כי בית המשפט רשאי לבטל "צו לפתיחת הליכים" שניתן בהליכי חדלות פירעון שנפתחו לבקשת חייב, אם התקיימו הנסיבות המפורטות בסעיף 163(ג)(1), ובכלל זה אם החייב "נהג בחוסר תום לב, במטרה לנצל את ההליכים". גם הנסיבות הנוספות המפורטות באותו סעיף, שהתקיימותן מאפשרת ביטול ההליך – אי-שיתוף פעולה עם הנאמן או עם "הממונה" והפרת ההגבלות שהוטלו עליו באופן שהיה עלול לפגוע בהליך חדלות הפירעון – אף הן ממקדות את המבט בהתנהלות החייב במסגרת ההליך ונועדו למנוע ניצול ההליך לרעה ..." (ע"א 7375/18 יניב גל נ' מוטי בן ארצי עו"ד, פסקה 13, 2.10.2019).
בענייננו, החייב לא שילם את דמי המזונות שנקצבו על ידי ב"כ הממונה בצו לפתיחת הליכים, לא שיתף פעולה עם הנאמן והממונה, לא התייחס להחלטות בית המשפט, ובנסיבות אלה יש להחזיקו כמי שזנח את ההליך וניצל את ההליך לרעה , התנהגותו עולה לכדי חוסר תום לב, ומשכך אין הצדקה להמשיך בהליכי חדלות פירעון .
לאור האמור לעיל, ומכיוון שהשתכנעתי שהתקיימו התנאים הקבועים בסעיף 183(א) לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, אני מורה על ביטול צו פתיחת ההליכים שניתן בעניינו של החייב.
צו עיכוב היציאה מן הארץ וההגבלות שהוטלו בעניינו של החייב יבוטלו בתוך 60 יום ממועד מתן החלטה זו, על מנת לאפשר לנושים לפעול בעניינים אלה בהליכי הוצאה לפועל פרטניים .
הכספים שנצברו בקופת הנשייה, ככל שנצברו, ישמשו ל כיסוי הוצאות ההליך ותשלום שכר טרחתו של הנאמן לפי הכללים הנוהגים אצל הממונה בעניין זה.
המזכירות תבטל את מועד הדיון, תודיע לכל הצדדים בהליך ותסגור את התיק ברישומיה.
ניתן היום, כ"ז טבת תשפ"ב, 31 דצמבר 2021, בהעדר הצדדים.