הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע חדל"פ 40641-08-20

בפני
כבוד ה שופט משה הולצמן

המבקשים

אמיתי גואטה
אסתר גואטה
ע"י ב"כ נועה גרבובסקי נתנאל

נגד

המשיבים

ובעניין
בנק הפועלים בע"מ ונושים נוספים

ממונה על חדלות פירעון- מחוז באר שבע והדרום ואח'
החלטה

לפניי בקשות בדיון מאוחד בהליכים שבכותרת לאישור הסדרי חוב שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים, בהתאם לחלק י' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח- 2018 (להלן: " החוק").
הממונה הגיש הודעה מטעמו לגבי זהות מנהל/ת ההסדר והמתווה הדיוני לצורך בחינת ההצעה להסדר.
לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה ובעמדת הממונה, אני מורה כדלקמן.
עו"ד סיוון יוספי, מ.ר. 48054, מרחוב שדרות התעשייה 3 אשקלון, טל': 08-XXXX555 , מתמנת בזאת כמנהל ת ההסדר בגדרו של הליך זה (להלן: " מנהלת ההסדר ").
מנהלת ההסדר תגיש לממונה תוך 24 שעות ממועד מינויו, תצהיר על כך שהיא אינה מצויה, או עלולה להימצא, במצב של ניגוד עניינים, כאמור בסעיף 125 (ג) לחוק.
הנושים יגישו למנהלת ההסדר בתוך 60 יום ממועד מתן החלטה זו תביעות חוב, לפי תקנות 120-121 לתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ט-2019.
מנהלת ההסדר תפעל לפתיחת קופת הסדר אצל הממונה אליה יועברו כל הכספים הקשורים להליך ההסדר.
היחידים יפקידו בקופת ההסדר סך של 6,615 ₪, כל אחד, וזאת בתוך 7 ימים ממועד מתן החלטה זו, אשר יהווה מקדמה לתשלום שכר טרחתו של מנהלת ההסדר, הוצאות ההסדר, ואגרת הניהול.
היחיד ישלם לקופת ההסדר תשלום של 900 ₪ לחודש, וזאת בשלב זה ועד למתן החלטה אחרת.
היחידה תשלם לקופת ההסדר תשלום של 600 ₪ לחודש, וזאת בשלב זה ועד למתן החלטה אחרת.
הממונה יפרסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים הודעה על הגשת בקשת היחיד לפי סעיף 321 לחוק בצירוף פרטים אודות מנהל ההסדר שמונה, המועד האחרון להגשת תביעת חוב למנהל ההסדר באמצעות הממונה, מועד אסיפת הנושים להצבעה על הצעת ההסדר ומועד הדיון שנקבע בבית המשפט לדיון בתוצאות אספות הנושים ולאישור הצעת ההסדר.
בכפוף לביצוע התשלום על ידי היחידים לקופת הממונה, כמפורט בסעיף 3.ה. לעיל, יעוכבו ההליכים המשפטיים הננקטים כנגד היחיד על ידי הנושים הבלתי מובטחים, עד למועד הדיון בבית המשפט .
יציאתם של היחיד ים מן הארץ תעוכב למשך כל התקופה בה יעמוד צו עיכוב ההליכים בתוקפו .
חל איסור על היחידים לבצע כל פעולה בנכסי הם ללא אישור הממונה .
מנהלת ההסדר תפעל כדלקמן-
מנהלת ההסדר תקבע מועד ומקום לכינוס אסיפות נושים לדיון בהצעת ההסדר בתוך 90 יום לכל היותר ממועד מתן החלטה זו, תודיע מיד ליחידים ולממונה על מועד ומקום כינוס האסיפות, תפעל לכינוס אסיפות נושים במועד ובמקום שייקבעו, ותערוך פרוטוקול באשר לתוכן דברים שנאמרו בהן.
מנהלת ההסדר תשלח בתוך 7 ימים ממועד ההחלטה זו, בדואר רשום עם אישור מסירה, הודעות על הליך ההסדר לכל הנושים, ישירות לכתובתם האישית ובנוסף לבאי כוחם, במידה והם מיוצגים, וזאת על פי הפרטים שמסר היחיד במסגרת בקשתו.
במסגרת ההודעה לנושים תפרט מנהלת ההסדר את הפרטים כדלקמן:
פרטים על הגשת בקשות היחידים בצירוף העתק מהצעת ההסדר, תגובת הממונה והחלטת בית המשפט.
המועד האחרון להגשת תביעות חוב ואופן הגשתן, וכן תציין באופן ברור כי בהתאם להחלטת בית המשפט, נושה שלא יגיש תביעת חוב בתוך המועד האמור לא ייכלל בהסדר החוב ולא יוכל להמשיך ולתבוע את חובו כנגד היחיד במידה והצעת ההסדר תאושר על ידי בית המשפט.
המועד והמקום שנקבעו לאסיפות הנושים, וכן הבהרה כי נושא רשאי להודיע למנהלת ההסדר בכתב לפני מועד האסיפה על הסכמתו להצעת ההסדר או התנגדותו לה.
מועד הדיון שנקבע בבית המשפט לדיון בתוצאות אסיפות הנושים ובאישור הצעת ההסדר.
מנהלת ההסדר תצרף להודעתה לנושים ולבאי כוחם העתק של החלטה זו.
מנהלת ההסדר תפרסם בתוך 14 ימים ממועד החלטה זו הודעה על הגשת בקשות היחידים לפי סעיף 321 לחוק בצירוף הפרטים הכלולים בסעיף ג(1)-(4), ואת אופן קבלת המסמכים המפורטים בסעיף ג(2), לעיל.
ההודעה תפורסם בעיתון יומי בעל תפוצה ארצית וכן במקומון באזור מגורי היחידים.
מנהלת ההסדר תפעל בהתאם להוראות חלק י' לחוק ובכלל זה תזמן אליה את היחידים בתוך 20 יום ממועד מתן החלטה זו על מנת לעמוד על החובות, היקפם והתועלת שתצמח היה ויאושר ההסדר המוצע, בהתאם להוראות סעיף 321 (ב) לחוק.
בכלל האמור לעיל, מנהלת ההסדר תציע לבית המשפט תשלום חודשי אשר ישולם על ידי היחידים עד לדיון בהצעת ההסדר ובהתאם לנתונים שהוצגו בפניו וזאת תוך 30 יום ממועד מתן החלטה זו.
מנהלת ההסדר תפנה למי שממונה על רישום נכסים בפנקסי רישום על מנת לבדוק האם ליחידים, או למי מהם, זכויות בנכס הרשום בפנקס הרישום, ולרשום הערה באותו פנקס רישום בדבר מינוי מנהל ההסדר ונקיטת הליכי הסדר, לרבות איסור העברת זכויות בנכס .
מנהלת ההסדר תבדוק את תביעות החוב שיוגשו ותכריע בהן בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ- 30 ימים לאחר הגשתן, ותמציא לנושים וליחיד את הכרעתה המנומקת בתביעות החוב.
מנהלת ההסדר תגיש לבית המשפט ולממונה, עד לא יאוחר מ- 14 יום לאחר מועד כינוס אסיפות הנושים, דו"ח על התנהלות הליכי ההסדר. בין היתר, תפרט מנהלת ההסדר בדו"ח את פעולותיה לביצוע הפרסומים כנדרש ולמסירת ההודעה על ההליך לנושים ולאי כוחם; את תביעות החוב שהוגשו והוכרעו על ידה ואת אלה שטרם הוכרעו על ידה והטעמים לכך; את פירוט הנושים שנכללו בבקשת היחיד אולם לא הגישו תביעות חוב; את תוצאות ההצבעה באסיפות לרבות עמדות הנושים להצעת ההסדר, כפי שבאו לידי ביטוי באסיפות הנושים שכונסו ובהודעות הנושים בכתב, ובהתאם לסעיפים 324-325 לחוק.
שכרו/ה של מנהל/ת ההסדר, הוצאותיו/ה וכן אגרת ההשגחה לממונה ישולמו על ידי היחיד/ים, בנוסף לסכום המוצע לנושים במסגרת הצעת ההסדר.
דיון בתוצאות אסיפות הנושים ובאישור הצעת ההסדר יערך ביום 11.3.2021 , בשעה 13:00 , בבית משפט השלום בבאר שבע.
מבלי לגרוע באמור לעיל, היחידים יעביר ו העתק מהחלטה זו לנושים המפורטים בבקשה וזאת במסירה אישית תוך 7 ימים ממועד מתן החלטה זו בצירוף הודעה לפיה עליהם להגיש תביעת חוב למנהלת ההסדר תוך 60 יום מקבלת ההודעה.
היחידים ימציא ו העתקים של אישורי המסירה למנהלת ההסדר בתוך 14 ימים ממועד מתן החלטה זו .
המזכירות תצרף את מנהלת ההסדר להליך זה.
המזכירות תודיע ליחידים, למנהלת ההסדר ולממונה.
ניתנה היום, י"ב חשוון תשפ"א, 30 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.