הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע חדל"פ 34871-07-20

בפני
כבוד ה שופט משה הולצמן

המבקשת/היחידה

מטילדה אדלשטיין, ת"ז XXXXXX983

נגד

המשיבים

בנק הפועלים בע"מ ונושים נוספים

ובעניין הממונה על חדלות פירעון- מחוז באר שבע והדרום

החלטה

בקשת היחידה לאישור הסדר חוב שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים, בהתאם לחלק י' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח- 2018 (להלן: "החוק").
הממונה הגיש הודעה מטעמו לגבי זהות מנהל ההסדר והמתווה הדיוני לצורך בחינת ההצעה להסדר.
לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה ובעמדת הממונה, אני מורה כדלקמן.
עו"ד עמוס טיין , מ.ר. 35730, מרחוב דרך החורש 4 יהוד, טל': 03-XXXX686, מתמנה בזאת כמנהל ההסדר בגדרו של הליך זה (להלן: "מנהל ההסדר").
מנהל ההסדר יגיש לממונה תוך 24 שעות ממועד מינויו, תצהיר על כך שהוא אינו עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, כאמור בסעיף 125 (ג) לחוק.
הנושים יגישו למנהל ההסדר בתוך 60 יום ממועד מתן החלטה זו תביעות חוב, לפי תקנות 120-121 לתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ט-2019.
מנהל ההסדר יפעל לפתיחת קופת הסדר אצל הממונה אליה יועברו כל הכספים הקשורים להליך ההסדר.
היחידה תפקיד בקופת ההסדר סך של 6,165 ₪, וזאת בתוך 7 ימים ממועד מתן החלטה זו, אשר יהווה מקדמה לתשלום שכר טרחתו של מנהל ההסדר, הוצאות ההסדר, ואגרת הניהול.
היחידה ישלם לקופת ההסדר תשלום של 1,000 ₪ לחודש, וזאת בשלב זה ועד למתן החלטה אחרת.
הממונה יפרסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים הודעה על הגשת בקשת היחידה לפי סעיף 321 לחוק בצירוף פרטים אודות מנהל ההסדר שמונה, המועד האחרון להגשת תביעת חוב למנהל ההסדר באמצעות הממונה, מועד אסיפת הנושים להצבעה על הצעת ההסדר ומועד הדיון שנקבע בבית המשפט לדיון בתוצאות אספות הנושים ולאישור הצעת ההסדר.
בכפוף לביצוע התשלום על ידי היחידה לקופת הממונה, כמפורט בסעיף 3.ה. לעיל, יעוכבו ההליכים המשפטיים הננקטים כנגד היחידה על ידי הנושים הבלתי מובטחים, עד למועד הדיון בבית המשפט.
יציאתה של היחידה מן הארץ תעוכב למשך כל התקופה בה יעמוד צו עיכוב ההליכים בתוקפו.
חל איסור על היחידה לבצע כל פעולה בנכסיו ללא אישור הממונה.
מנהל ההסדר יפעל כדלקמן-
מנהל ההסדר יקבע מועד ומקום לכינוס אסיפות נושים לדיון בהצעת ההסדר בתוך 90 יום לכל היותר ממועד מתן החלטה זו, יודיע מיד ליחידה ולממונה על מועד ומקום כינוס האסיפות, יפעל לכינוס אסיפות נושים במועד ובמקום שייקבעו, ויערוך פרוטוקול באשר לתוכן דברים שנאמרו בהן.
מנהל ההסדר ישלח בתוך 7 ימים ממועד ההחלטה זו, בדואר רשום עם אישור מסירה, הודעות על הליך ההסדר לכל הנושים, ישירות לכתובתם האישית ובנוסף לבאי כוחם, במידה והם מיוצגים, וזאת על פי הפרטים שמסר היחידה במסגרת בקשתו.
במסגרת ההודעה לנושים יפרט מנהל ההסדר את הפרטים כדלקמן:
פרטים על הגשת בקשת היחידה בצירוף העתק מהצעת ההסדר, תגובת הממונה והחלטת בית המשפט.
המועד האחרון להגשת תביעות חוב ואופן הגשתן, וכן יציין באופן ברור כי בהתאם להחלטת בית המשפט, נושה שלא יגיש תביעת חוב בתוך המועד האמור לא ייכלל בהסדר החוב ולא יוכל להמשיך ולתבוע את חובו כנגד היחידה במידה והצעת ההסדר תאושר על ידי בית המשפט.
המועד והמקום שנקבעו לאסיפות הנושים, וכן הבהרה כי נושא רשאי להודיע למנהל ההסדר בכתב לפני מועד האסיפה על הסכמתו להצעת ההסדר או התנגדותו לה.
מועד הדיון שנקבע בבית המשפט לדיון בתוצאות אסיפות הנושים ובאישור הצעת ההסדר.
מנהל ההסדר יצרף להודעתו לנושים ולבאי כוחם העתק של החלטה זו.
מנהל ההסדר יפרסם בתוך 14 ימים ממועד החלטה זו הודעה על הגשת בקשת היחידה לפי סעיף 321 לחוק בצירוף הפרטים הכלולים בסעיף ג(1)-(4), ואת אופן קבלת המסמכים המפורטים בסעיף ג(2), לעיל.
ההודעה תפורסם בעיתון יומי בעל תפוצה ארצית וכן במקומון באזור מגורי היחידה.
מנהל ההסדר יפעל בהתאם להוראות חלק י' לחוק ובכלל זה יזמן אליו את היחידה בתוך 20 יום ממועד מתן החלטה זו על מנת לעמוד על החובות, היקפם והתועלת שתצמח היה ויאושר ההסדר המוצע, בהתאם להוראות סעיף 321 (ב) לחוק.
מנהל ההסדר יפנה למי שממונה על רישום נכסים בפנקסי רישום על מנת לבדוק האם ליחידה/ה זכויות בנכס הרשום בפנקס הרישום, ולרשום הערה באותו פנקס רישום בדבר מינוי מנהל ההסדר ונקיטת הליכי הסדר, לרבות איסור העברת זכויות בנכס.
בכלל האמור לעיל, מנהל ההסדר יציע לבית המשפט תשלום חודשי אשר ישולם על ידי היחידה עד לדיון בהצעת ההסדר ובהתאם לנתונים שהוצגו בפניו וזאת תוך 30 יום ממועד מתן החלטה זו.
מנהל ההסדר יבדוק את תביעות החוב שיוגשו ויכריע בהן בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ- 30 ימים לאחר הגשתן, וימציא לנושים וליחידה את הכרעתו המנומקת בתביעות החוב.
מנהל ההסדר יגיש לבית המשפט ולממונה, עד לא יאוחר מ- 14 יום לאחר מועד כינוס אסיפות הנושים, דו"ח על התנהלות הליכי ההסדר. בין היתר, יפרט מנהל ההסדר בדו"ח את פעולותיו לביצוע הפרסומים כנדרש ולמסירת ההודעה על ההליך לנושים ולאי כוחם; את תביעות החוב שהוגשו והוכרעו על ידו ואת אלה שטרם הוכרעו על ידו והטעמים לכך; את פירוט הנושים שנכללו בבקשת היחידה אולם לא הגישו תביעות חוב; את תוצאות ההצבעה באסיפות לרבות עמדות הנושים להצעת ההסדר, כפי שבאו לידי ביטוי באסיפות הנושים שכונסו ובהודעות הנושים בכתב, ובהתאם לסעיפים 324-325 לחוק.
שכרו של מנהל ההסדר, הוצאותיו וכן אגרת ההשגחה לממונה ישולמו על ידי היחידה, בנוסף לסכום המוצע לנושים במסגרת הצעת ההסדר.
דיון בתוצאות אסיפות הנושים ובאישור הצעת ההסדר יערך ביום 9.3.2021 שעה 13:00 , בבית משפט השלום בבאר שבע.
מבלי לגרוע באמור לעיל, היחידה תמציא העתק מהחלטה זו לנושים המפורטים בבקשה וזאת במסירה אישית תוך 7 ימים ממועד מתן החלטה זו בצירוף הודעה לפיה עליהם להגיש תביעת חוב למנהל ההסדר תוך 60 יום מקבלת ההודעה.
היחידה ימציא העתקים של אישורי המסירה למנהל ההסדר בתוך 14 ימים ממועד מתן החלטה זו.
המזכירות תצרף את מנהל ההסדר להליך זה.
המזכירות תודיע ליחידה, למנהל ההסדר ולממונה.
ניתנה היום, כ"ו חשוון תשפ"א, 13 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.