הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע חדל"פ 16709-12-19

בפני
כבוד ה שופט משה הולצמן

המבקש/היחיד

משה גולן
ע"י ב"כ עוה"ד איתי הס ו/או מזל מרו
ממשרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' עורכי דין

נגד

המשיבים

1. הממונה על חדלות פירעון – מחוז באר שבע והדרום
(להלן: "הממונה")

2. בנק לאומי לישראל בע"מ
3. חברת מבני תעשיה בע"מ
4. קרן הדדית של המעסיקים
5. שמואל נאמן
6. מגדל חברה לביטוח בע"מ
7. מיכאל פקטור
8. מוטי חרדים
9. עיריית ערד
10. תמרה דשבסקי

החלטה

בקשת יחיד לאישור הסדר חוב שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים, בהתאם לחלק י' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח- 2018 (להלן: "החוק").
הממונה הגיש הודעה מטעמו לגבי זהות מנהל/ת ההסדר ו המתווה הדיוני לצורך בחינת ההצעה להסדר.
היחיד ביקש בתחילה להטיל את מלאכת גיבוש הסדר הנושים על באי כוחו, ולהימנע ממינוי מנהל /ת הסדר, אך בהמשך חזר בו מבקשה זו , הודיע שאינו מתנגד למינוי מנהל/ת הסדר לפי החלופות שהוצעו על ידי הממונה, וביקש להעמיד את המועד להגשת תביעות החוב על 45 ימים, ולכנס את אסיפות הנושים בתוך 15 ימים מהמועד שנקבע להגשת תביעות החוב.
למעלה מהצורך אציין שדרך המלך לבחינת הבקשה הנדונה, ובכלל זה בדיקת מצבו הכלכלי של היחיד, בחינת תביעות החוב, כינוס אסיפות נושים, וגיבוש ההסדר, הינו באמצעות מינוי גורם אובייקטיבי, לפי רשימת המועמדים שהוגשה מטעם הממונה לצורך מינוי מנהל/ת ההסדר, ומשכך ספק של ממש בעיני האם היה מקום להיעתר לבקשת היחיד לאפשר לבאי כוחו לפעול לצורך גיבוש ההסדר, ככל שהיה עומד על בקשתו בעניין זה.
באשר לבקשה לקצר את המועדים שציין הממונה, ראיתי לנכון להעמיד את פרק הזמן להגשת תביעות החוב למנהלת ההסדר על 45 ימים ממועד מתן החלטה זו.
לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה ובעמדת הממונה, אני מורה כדלקמן.
עו"ד מורן רוזנפלד מתמנה בזאת כמנהלת ההסדר בגדרו של הליך זה (להלן: "מנהלת ההסדר").
מנהלת ההסדר תגיש לממונה תוך 24 שעות ממועד מינויו, תצהיר על כך שהיא אינה מצויה, או עלולה להימצא, במצב של ניגוד עניינים, כאמור בסעיף 125 (ג) לחוק.
הנושים יגישו למנהלת ההסדר בתוך 45 יום ממועד מתן החלטה זו תביעות חוב, לפי תקנות 120-121 לתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ט-2019.
מנהלת ההסדר תפעל לפתיחת קופת הסדר אצל הממונה אליה יועברו כל הכספים הקשורים להליך ההסדר.
היחיד יפקיד בקופת ההסדר סך של 7,000 ₪ , וזאת בתוך 7 ימים ממועד מתן החלטה זו, אשר יהווה מקדמה לתשלום שכר טרחתו של מנהלת ההסדר, הוצאות ההסדר, ואגרת הניהול.
היחיד ישלם לקופת ההסדר תשלום של 1,000 ₪ לחודש, וזאת בשלב זה ועד למתן החלטה אחרת.
הממונה יפרסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים הודעה על הגשת בקשת היחיד לפי סעיף 321 לחוק בצירוף פרטים אודות מנהל ההסדר שמונה, המועד האחרון להגשת תביעת חוב למנהל ההסדר באמצעות הממונה, מועד אסיפת הנושים להצבעה על הצעת ההסדר ומועד הדיון שנקבע בבית המשפט לדיון בתוצאות אספות הנושים ולאישור הצעת ההסדר.
בכפוף לביצוע התשלום על ידי היחיד לקופת הממונה, כמפורט לעיל, יעוכבו ההליכים המשפטיים הננקטים כנגד היחיד על ידי הנושים הבלתי מובטחים, עד למועד הדיון בבית המשפט.
יציאתו של היחיד מן הארץ תעוכב למשך כל התקופה בה יעמוד צו עיכוב ההליכים בתוקפו.
חל איסור על היחיד לבצע כל פעולה בנכסיו ללא אישור הממונה.
מנהלת ההסדר תפעל כדלקמן-
מנהלת ההסדר תקבע מועד ומקום לכינוס אסיפות נושים לדיון בהצעת ההסדר בתוך 90 יום לכל היותר ממועד מתן החלטה זו, תודיע מיד ליחיד ולממונה על מועד ומקום כינוס האסיפות, תפעל לכינוס אסיפות נושים במועד ובמקום שייקבעו, ותערוך פרוטוקול באשר לתוכן דברים שנאמרו בהן.
מנהלת ההסדר תשלח בתוך 7 ימים ממועד ההחלטה זו, בדואר רשום עם אישור מסירה, הודעות על הליך ההסדר לכל הנושים, ישירות לכתובתם האישית ובנוסף לבאי כוחם, במידה והם מיוצגים, וזאת על פי הפרטים שמסר היחיד במסגרת בקשתו.
במסגרת ההודעה לנושים תפרט מנהלת ההסדר את הפרטים כדלקמן:
פרטים על הגשת בקשת היחיד בצירוף העתק מהצעת ההסדר, תגובת הממונה והחלטת בית המשפט.
המועד האחרון להגשת תביעות חוב ואופן הגשתן, וכן תציין באופן ברור כי בהתאם להחלטת בית המשפט, נושה שלא יגיש תביעת חוב בתוך המועד האמור לא ייכלל בהסדר החוב ולא יוכל להמשיך ולתבוע את חובו כנגד היחיד במידה והצעת ההסדר תאושר על ידי בית המשפט.
המועד והמקום שנקבעו לאסיפות הנושים, וכן הבהרה כי נושא רשאי להודיע למנהלת ההסדר בכתב לפני מועד האסיפה על הסכמתו להצעת ההסדר או התנגדותו לה.
מועד הדיון שנקבע בבית המשפט לדיון בתוצאות אסיפות הנושים ובאישור הצעת ההסדר.
מנהלת ההסדר תפרסם בתוך 14 ימים ממועד החלטה זו הודעה על הגשת בקשת היחיד לפי סעיף 321 לחוק בצירוף הפרטים הכלולים בס "ק ג(1)-(4), ואת אופן קבלת המסמכים המפורטים בס "ק ג(2), לעיל.
ההודעה תפורסם בעיתון יומי בעל תפוצה ארצית וכן במקומון באזור מגורי היחיד.
מנהלת ההסדר תפעל בהתאם להוראות חלק י' לחוק ובכלל זה תזמן אליה את היחיד בתוך 20 יום ממועד מתן החלטה זו על מנת לעמוד על החובות, היקפם והתועלת שתצמח היה ויאושר ההסדר המוצע, בהתאם להוראות סעיף 321 (ב) לחוק.
בכלל האמור לעיל, מנהלת ההסדר תציע לבית המשפט תשלום חודשי אשר ישולם על ידי היחיד עד לדיון בהצעת ההסדר ובהתאם לנתונים שהוצגו בפניו וזאת תוך 30 יום ממועד מתן החלטה זו.
מנהלת ההסדר תבדוק את תביעות החוב שיוגשו ותכריע בהן בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ- 30 ימים לאחר הגשתן, ותמציא לנושים וליחיד את הכרעתה המנומקת בתביעות החוב.
מנהלת ההסדר תגיש לבית המשפט ולממונה, עד לא יאוחר מ- 14 יום לאחר מועד כינוס אסיפות הנושים, דו"ח על התנהלות הליכי ההסדר. בין היתר, תפרט מנהלת ההסדר בדו"ח את פעולותיה לביצוע הפרסומים כנדרש ולמסירת ההודעה על ההליך לנושים ולאי כוחם; את תביעות החוב שהוגשו והוכרעו על ידה ואת אלה שטרם הוכרעו על ידה והטעמים לכך; את פירוט הנושים שנכללו בבקשת היחיד אולם לא הגישו תביעות חוב; את תוצאות ההצבעה באסיפות לרבות עמדות הנושים להצעת ההסדר, כפי שבאו לידי ביטוי באסיפות הנושים שכונסו ובהודעות הנושים בכתב, ובהתאם לסעיפים 324-325 לחוק.
שכרה של מנהלת ההסדר, הוצאותיה וכן אגרת ההשגחה לממונה ישולמו על ידי היחיד, בנוסף לסכום המוצע לנושים במסגרת הצעת ההסדר.
דיון בתוצאות אסיפות הנושים ובאישור הצעת ההסדר יערך ביום 27.5.2020, בשעה 9:30, בבית משפט השלום בבאר שבע.
מבלי לגרוע באמור לעיל, היחיד יעביר העתק מהחלטה זו לנושים המפורטים בבקשה וזאת במסירה אישית תוך 7 ימים ממועד מתן החלטה זו בצירוף הודעה לפיה עליהם להגיש תביעת חוב למנהלת ההסדר תוך 45 יום מקבלת ההודעה.
היחיד ימציא העתקים של אישורי המסירה למנהלת ההסדר בתוך 14 ימים ממועד מתן החלטה זו.
המזכירות תצרף את מנהלת ההסדר להליך זה.
המזכירות תודיע ליחיד, למנהלת ההסדר ולממונה
ניתנה היום, כ"ב טבת תש"פ, 19 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.