הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע חדל"פ 16709-12-19

בפני
כבוד ה שופט משה הולצמן

המבקש/החייב

משה גולן
ע"י ב"כ עוה"ד ד"ר איתי הס ו/או מזל מרו ואח'

נגד

המשיבים

 1. הממונה על חדלות פירעון – מחוז באר שבע והדרום
 2. בנק לאומי לישראל בע"מ
 3. חברת מבני תעשיה בע"מ
 4. קרן הדדית של המעסיקים
 5. שמואל נאמן
 6. מגדל חברה לביטוח בע"מ
 7. מיכאל פקטור
 8. מוטי חרדים
 9. עיריית ערד
 10. תמרה דשבסקי
 11. עו"ד מורן רוזנפלד (מנהלת הסדר)

החלטה
בקשה לביטול זמני של צו עיכוב יציאה מהארץ של המבקש/ החייב לתקופה של 11 ימים, מיום 3.3.2020 ועד ליום 13.3.2020, לצורכי עבודה.
בבקשה נטען, בעיקרי הדברים, שעומדת ותלויה בקשה להסדר חוב לאישור הנושים, שבמסגרתה הוצע לפרוע חלק מהחובות באמצעות מימוש דירת מגורים ששוויה הוערך בסך של 1.1-1.2 מיליון ₪, וסכום נוסף של 400,000 ₪ שישולם ב-24 תשלומים. ניתנה החלטה בעניין מינויה של עו"ד מורן רוזנפלד כמנהלת ההסדר, וניתן צו לעיכוב הליכים כנגד הפקדה סך של 7,000 ₪. המבקש שהינו מהנדס מכונות בהכשרתו קיבל הזמנה מחברה שמקום מושבה בגרמניה על מנת לבחון ייצור מוצרים עבורה ושיתוף פעולה. עלויות הטיסה והשהות ימומנו על ידי החברה הנ"ל. מרכז חייו של החייב נמצא בארץ, ורעייתו וילדיו מתגוררים בארץ. החייב הסכים לרישום הערה על נכסי המקרקעין שלו על ידי מנהלת ההסדר. ילדיו של המבקש הביעו נכונות להעמיד ערבויות להבטחת חזרתו של המבקש לארץ, ומנהלת ההסדר בחנה את תלושי השכר.
לבקשה צורפו העתקים של מכתב מאת החברה בגרמניה ושני כתבי ערבות שנחתמו על ידי ילדיו של המבקש.
מנהלת ההסדר הודיעה בתגובתה, בעיקרי הדברים, כי הבקשה הנדונה נועדה לאפשר את יציאתו של המבקש מהארץ לצורכי עבודה למשך התקופה שצוינה. הנושים החלו להגיש תביעות חוב ואסיפת נושים אמורה להתקיים באפריל 2020. בהסכמת המבקש נרשמו הערות על נכסי מקרקעין בבעלות המבקש ועל קופת פנסיה, הופקדו דמי רצינות והוצע שיופקדו כספים נוספים בשלב זה על חשבון הצעת ההסדר. להבטחת חזרתו של המבקש לארץ הוגשו כתבי ערבות, והוצגו תלושי שכר של ילידיו, וצוין כי "הח"מ סבורה כי כתבי הערבות לרבות שכרם החודשי תקינים". המבקש הצהיר על חובות בסך של 2,900,000 ₪. לאחר בחינת הבקשה וצרופותיה מנהלת ההסדר אינה מתנגדת לבקשה הנדונה כנגד הפקדת כתבי הערבות במקור במשרדה טרם מועד היציאה. מרכז חייו של המבקש נמצא בארץ ומשכך אין חשש שלא יחזור. נרשמו הערות על נכסי החייב ששווים בקירוב- 2,000,000 ₪.
לאחר שבחנתי את טעמי הבקשה, סבורני שיש מקום להידרש להשלמות שונות טרם מתן החלטה לגופה.
הבקשה הוגשה ללא תצהיר מטעמו של המבקש, לצורך תמיכה בטענות שבעובדה, ויש להגיש תצהיר מפורט.
מעיון בכתבי הערבות עולה שלא צוינו פרטים שונים שמן הראוי היה לפרטם . כך למשל, לא צוין סכום החובות הכולל של המבקש, הנא מד על ידו בסך של 2,900,000 ₪, שהינו סכום ניכר למדיי. יש מקום לפרט, בין היתר, את סכום החוב הכולל בכתבי הערבות על מנת שהערבים ידעו מהו הסכום שלו הסכימו לערוב. יש מקום לפרט לגבי מועדי יציאתו של המבקש מהארץ וחזרתו, פרטים מלאים של הערבים, ויש מקום לדייק ולחדד את הפרטים והתנאים הנוגעים להיקף התחייבותם של הערבים.
לעניין זה סבורני שיש מקום לנסח את כתב הערבות לפי ההנחיות שיפורטו להלן-
שם הערב/ה, פרטי תעודת זהות, כתובת מעודכנת, ומספר טלפון (צילום של תעודת הזהות נמסר למנהל/ת ההסדר).
מספר תיק חדל"פ בבית משפט השלום בבאר שבע.
שם החייב, מענו, מספר הטלפון, ופרטי תעודת הזהות.
סך כל סכומי החובות שפורטו על ידי החייב בבקשה לאישור הסדר נושים שהוגשה לתיק בית המשפט.
תאריך יציאתו של החייב מהארץ ותאריך צפוי לחזרתו לארץ.
הערבות הינה בלתי חוזרת לפירעון מלוא סכומי החוב שהחייב פירט בבקשתו האמורה, תוך ציון הסכום המלא של כל החובות שפורטו בבקשה האמורה.
הצהרה של הערב/ה שאינו/ה חייב/ת בתיקי הוצאה לפועל.
הסכמת הערב/ה למתן צו עיכוב יציאה מן הארץ , אשר יכנס לתוקפו עם התייצבותו/ה בפני מנהל/ת ההסדר לצורך חתימה על כתב הערבות ומסירתו לידיו/ה.
הסכמת הערב/ה שכתב הערבות יוותר בתוקף למשך כל תקופת היעדרותו של החייב מהארץ והוא יבוטל רק בתוך פרק זמן של 60 יום לאחר שהחייב יחזור לארץ במועד שנקבע ויתייצב בפני מנהל/ת ההסדר ל פי התנאים שפורטו בכתב זה.
הצהרת הערב/ה כי ידוע לו/ה שאם החייב לא ישוב לארץ מכל סיבה שהיא במועד שנקבע , או יחזור אך לא יתייצב בפני מנהל/ת ההסדר ולא יוצא כנגדו צו עיכוב יציאה מהארץ במרשם האוכלוסין, הרי שצו עיכוב היציאה כנגדה הערב/ת והערבות לפי כתב ערבות זה יישארו בתוקף עד למתן החלטה אחרת של בית המשפט.
הסכמת הערב/ה שתינתן נגדו/ה החלטה למימוש הערובה/הערבות על מלוא הסכום, כאילו ניתן פסק דין כנגדו/ה על מלוא סכום החובות של המבקש, כאמור לעיל, במידה והחייב לא ישוב ארצה במועד, או שיחזור ולא יתייצב בפני מנהל/ת ההסדר, ולא יפעל להסדיר עם שובו הוצאת צו עיכוב יציאה כנגדו וביטול צו עיכוב היציאה נגד הערב/ה, וידוע לערב/ה שניתן יהיה לבצע את מימוש הערבות כאילו הייתה פסק דין שניתן נגד הערב/ה.
הסכמת הערב/ה שמענו/ה שצוין לעיל תשמש בתקופת היעדרותו של החייב מהארץ, כתובת למסירת מסמכים לחייב ולערב/ה .
הצהרת הערב/ה שידוע לו/ה כי אם החייב לא ישוב במועד שייקבע בהחלטת בית המשפט, הרי שגם אם החייב ישוב במועד אחר המאוחר מזה שנקבע בהחלטה ניתן יהיה לפעול כנגדו/ה באמצעות מנהל/ת ההסדר לצורך פירעון מלוא סכומי החוב שפורטו לעיל עד לחזרת החייב לארץ.
הצהרת הערב/ה שלא הוגשה כל בקשה מטעמו/ה להיות ערב/ה בתיקי הוצאה לפועל או בתיקי חדלות פירעון נוספים .
הסכמת הערב/ה לערוב לפירעון התשלום החודשי של החייב כפי שנקבע ו/או ייקבע במסגרת הליך חדלות הפירעון בבית המשפט, וזאת מבלי לגרוע מיתר התחייבותו/ה לפי כתב הערבות, ככל שיהיה צורך לממש את הערבות לפי כתב זה.
הצהרת הערב/ה לגבי הבנתו/ה את כל האמור בכתב ערבות זה ואת ההשלכה החוקית ממנו לרבות ההתחייבות לפרוע את החובות, במידה והחייב לא ישוב לארץ במועד או אם לא יסדיר את הוצאת צו עיכוב היציאה נגדו וביטול צו עיכוב היציאה נגד הערב/ה ולא תהיה לו/ה כל טענה ביחס להסבר שקיבל/ה.
מנהל/ת ההסדר י/תאשר על כתב הערבות שזה נחתם בפניו/ה.
עניין נוסף שיש להידרש אליו הינו נאותות הביטחונות שהוצעו, ובמילים אחרות מידת ההלימה שבין הערבויות שהוצעו ושווים הנטען של הנכסים לבין היקף החובות.
מנהלת ההסדר הודיעה שתלושי השכר של הערבים נבחנו על ידה ונמצאו תקינים, אך לא פורטו נתונים לגבי היקף השתכרותם וכפועל יוצא מכך לא ברור מהי מידת כשירותם הכלכלית לשאת בפירעון החובות ככל שיידרשו לכך. מנהלת ההסדר ציינה שנרשמו על ידה הערות על נכסי מקרקעין ששווים נאמד בסך של כ- 2,000,000 ₪, אך לא צוינו פרטים לגבי הערכת השווי של הנכסים, מה גם שהמבקש בעל מחצית הזכויות בנכסים, ועל אחד מהנכסים שהוצע למימוש, במסגרת ההסדר במוצע, רובצת הלוואת משכנתא.
מנהלת ההסדר מתבקשת להבהיר בעניינים אלה ולהודיע האם לטעמה יש צורך בחיזוק הביטחונות, כגון- רישום משכון או משכנתא על הנכסים, ו/או תצהיר רעייתו של המבקש לגבי הסכמתה למימוש זכויותיה בנכסים לצורך פירעון החובות, וכיוצ"ב, ככל שהמבקש לא יחזור לארץ.
מעבר לכך, סבורני שעל המבקש להפקיד דמי רצינות בקופת ההסדר, כנגד יציאתו מהארץ, מהטעמים הבאים.
חובו של המבקש לנושיו עומד , כאמור, על סך של 2,900,000 ₪, שהינו סכום נכבד לכל הדעות.
כנגד הפקדת סכום ראשוני של 7,000 ₪ עוכבו הליכי הגבייה כנגד המבקש, בוטלו עיקולים על תשלומים חודשיים של קצבה וגמלה, ובוטלה הגבלה על רישיון הנהיגה .
ראוי לציין שהתשלום החודשי שהושת על המבקש עומד על סך של 1,000 ₪ בלבד , וזאת בשלב זה ועד להחלטה אחרת.
יוצא אפוא שבמהלך התקופה שבה נבחנת הבקשה להסדיר את פירעון החובות, באמצעות מחיקת חלק משמעותי של החוב ופירעונה של יתרת החוב המוסכמת באמצעות תשלומים, ככל שתגובש הסכמה בעניין זה, המבקש חוסה תחת צו של בית המשפט בעניין עיכוב הליכים וביטול חלק מהליכי הגבייה שננקטו כנגדו על ידי נושים שונים, וזאת כנגד הפקדת סכומים שאינם מתיישבים, לפחות בשלב זה, עם היקף החובות.
יש לזכור שיציאתו של המבקש מחוץ לגבולות הארץ נועדה לצורכי עבודה, כך לפי הטענה, ויכול שטמונה בה ברכה כלכלית- ימים יגידו- שתשרת בעתיד את המבקש בכל הנוגע לפירעון החובות לנושיו ותסייע בשיקומו הכלכלי.
עם זאת, סבורני שיש מקום לייחס משקל מתאים לשיקולים הנוגעים למראית פני הצדק כלפי הנושים, בכל הנוגע להתנהלותו של המבקש , ובכלל זה בקשתו לצאת מהארץ גם לצורכי עבודתו, בשלב שבו בקשתו להסדיר את פירעון חובותיו, שהוגשה זה מקרוב, נמצאת בהליכי בחינה וגיבוש , טרם נבחנו מלוא תביעות החוב, טרם כונסו אספות הנושים, ולא ברור בשלב זה האם תעלה שעת רצון מלפני הנושים לצורך אישור ההסדר.
בנסיבות העניין סבורני שעל המבקש להפקיד בקופת ההסדר סך של 50,000 ₪, על חשבון ההסדר העתידי, ככל שיגוב ש.
מנהלת ההסדר והמבקש מתבקשים להתייחס לעניינים שפורטו לעיל בהקדם ככל הניתן.
המזכירות תודיע לצדדים.
ניתנה היום, ל' שבט תש"פ, 25 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.