הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע חדל"פ 14923-01-20

בפני
כבוד ה שופט משה הולצמן

המבקש/הנושה:

בנק הפועלים בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אריה חגי ו/או גיא סמילה ואח'

נגד

המשיב:

ובעניין:
אלול דקל

הממונה על חדלות פירעון – מחוז באר שבע והדרום

החלטה

  1. בקשת נושה למתן צו לפתיחת הליכים בעניינו של המשיב.
  2. המבקש טען בבקשה, בעיקרי הדברים, שכנגד המשיב הוגשה תביעה כספית בסדר דין מקוצר על סך של 265,018 ₪ במסגרת תא"ק 9623-06-18 וביום 3.10.2018 ניתן פסק דין; ביום 20.11.2018 נפתח תיק הוצאה לפועל לצורך ביצוע פסק הדין ובגדרו ננקטו הליכי גבייה שונים כגון עיקולים ו הגבלות, אך כל שנגבה הינו סך של 9,416 ₪ בלבד מעיקול כספים של המשיב בבית ההשקעות מיטב דש; מגעים לצורך גיבוש הסדר חוב לא צלחו; בנסיבות העניין התקיימה חזקה לפי סעיף 110 (א)(2) לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח- 2018 (להלן:" החוק"), בשים לב לכך שהומצאה למשיב אזהרה של לשכת ההוצאה לפועל והחוב לא נפרע בתוך פרק הזמן שצוין בהודעת האזהרה.
  3. בהחלטה מיום 8.1.2020 נקבע שהמשיב יגיש תגובה לבקשה בתוך 14 ימים ממועד ההמצאה, והמבקש יגיש תשובה בתוך 7 ימים נוספים, וכן נקבע דיון במעמד הצדדים ליום 19.2.2020 בשעה 10:30.
  4. ביום 19.2.2020 הוגשה בקשה מטעם המשיב לדחיית מועד הדיון בשל מצבו הרפואי. הבקשה הוגשה בכתב יד על גבי טופס "אישור מחלה" שבו הומלץ למשיב על מנוחה מיום 17.2.2020 ועד ליום 20.2.2020.
  5. בדיון שנערך ביום 19.2.2020 התייצבו ב"כ המבקש וכן הממונה עו"ד ברטה שוורצמן.

המשיב ל א מצא לנכון להתייצב לדיון למרות שלא ניתנה החלטה הפוטרת אותו מהתייצבות.
המשיב ביקש אמנם לדחות את הדיון בשל מצבו הרפואי, אך לא ראיתי לנכון להיעתר לבקשתו, מכיוון שהבקשה הנדונה , ההחלטה והזימון לדיון הומצאו למשיב עוד ביום 27.1.2020 (מב/1), והוא לא מצא לנכון להגיש תגובה מטעמו בהתאם להחלטה שניתנה ביום 8.1.2020.
הממונה הודיעה שאין מניעה להיעתר לבקשה, מסרה את פרטי הנאמן והציעה להעמיד את התשלום החודשי בסך של 1,000 ₪ עד לבדיקת הנאמן.
6. בנסיבות העניין יש מקום להיעתר לבקשה וליתן צו לפתיחת הליכים בעניינו של המשיב.
מהנתונים שהוצגו לפניי סבורני שחלים בענייננו סעיפים 109 (א) ו- 110(א)(2) לחוק, בשים לב לכך שהומצאה למשיב אזהרה מטעם לשכת ההוצאה לפועל, והחוב לא נפרע על ידו בתוך פרק הזמן שנקבע בהודעת האזהרה.
צו לפתיחת הליכים
(1) מכוח סמכותי לפי סעיף 116 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (להלן: " החוק"), אני מורה על מתן צו לפתיחת הליכים בעניינה של המשיב/ה דקל אלול ת.ז. XXXXXX382 (להלן: "היחיד/ה").
מינוי נאמן
(2) בהמשך להודעת הממונה, עו"ד עו"ד אהוד שמואל, (מרחוב בן צבי 11, קומה ב', באר שבע. טלפון: 077-XXXX009; פקס: 077-XXXX010), מתמנה כנאמן ליישום הליכי חדלות פירעון של היחיד/ה (להלן: "הנאמן"). הנאמן יפעל פי הסמכויות שיוקנו לו בכתב המינוי מטעם הממונה, ויפעל לפי הוראות החוק.
הקפאה הליכים, ביטול הליכים והוראות לנאמן
(3) עם מתן צו זה, לפי סעיף 121(3) לחוק –
(א) מוקפאים ההליכים כנגד היחיד/ה ולא ניתן לפתוח או להמשיך בכל הליך משפטי נגד היחיד/ה אלא באישור נותן הצו; כן, לא ניתן לפתוח בהליכי גבייה של חובות עבר נגד היחיד/ה או להמשיך בהליכי גביה שטרם הושלמו;
(ב) מבוטלים העיקולים שהוטלו במסגרת הליכי הגביה, אם הוטלו, על המשכורת של היחיד/ה אצל המעסיק/ה, על גמלאות או קצבאות שלהן זכאי היחיד/ה, ועל חשבון העובר ושב המנוהל על שם היחיד/ה אליו מופקדת המשכורת החודשית; למעט עיקול שדינו כדין משכון לפי סעיף 12א לפקודת המיסים (גבייה);
(ג) מבוטלות כל ההגבלות שהוטלו על היחיד/ה במסגרת הליכי גביה, אם הוטלו, ובכלל זה הגבלה על רישיון הנהיגה של היחיד/ה.
(4) הכספים המעוקלים שנצברו אצל המעסיק או בחשבון הבנק, וכן הכספים שנגבו מן היחיד/ה בתיקי ההוצאה לפועל שלא הועברו לזוכה במועד המצאת צו זה, יועברו תוך 30 ימים מיום שנודע לו על מתן הצו לנכסי קופת הנשייה אצל הממונה.
(5) מיטלטלין מעוקלים שנתפסו טרם מתן צו לפתיחת הליכים, המאוחסנים במחסני ההוצאה לפועל, במרכז לגביית קנסות, או בידי גורם אחר שנקט בהליכי גביה לפי דין ושטרם נמכרו עד היום, אם קיימים כאלה על שם היחיד/ה, יימכרו על ידי הגורם שנקט בהליך הגביה, ובמערכת ההוצאה לפועל לפי כללי מכר מעוקלים בהוצאה לפועל, כאמור בסעיף 27 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 ותקנה 53 לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1979; התמורה בניכוי ההוצאות תועבר לנכסי קופת הנשייה.
(6) אני מורה לנאמן לפנות למי שממונה על רישום נכסים בפנקס המתנהל לפי דין לבדוק אם ליחיד/ה זכות בנכס הרשום באותו פנקס, ואם נמצא כך, לרשום באותו פנקס הערה בדבר הצו לפתיחת הליכים ובכללו כי היחיד/ה אינו מוסמך/ת להעביר כל זכות בנכס לפי סעיף 131 לחוק.
(7) הגורמים המנויים בתוספת הראשונה לחוק נדרשים להעביר לנאמן, באמצעות הממונה, תוך 14 ימים, את המידע המפורט בתוספת הראשונה לחוק.
הגבלות על היחיד/ה
(8) עם מתן הצו לפתיחת הליכים ועד מתן הצו לשיקום כלכלי, חלות על היחיד/ה ההגבלות הקבועות בסעיף 142 לחוק, והכל כאמור בחוק, ובכלל זה:
(א) הגבלה מקבלה או החזקה של דרכון ישראלי או תעודת מעבר לפי חוק הדרכונים, התשי"ב-1952, ומהארכת תוקפם, ובלבד שיהיו תקפים לשם שיבה לישראל;
(ב) עיכוב יציאת היחיד/ה מהארץ; הגבלה זו מחליפה את צווי עיכוב יציאה מן הארץ שהוצאו כנגד היחיד/ה לפי חוק ההוצאה לפועל, לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 או בהליך גביה אחר;
(ג) הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981;
(ד) הגבלת היחיד/ה משימוש, בעצמו/ה או באמצעות אחר, בכרטיס חיוב למעט כרטיס בנק המיועד למשיכת כסף באמצעות מכשירי בנק ממוכנים או שהחיוב בו מיידי ולמעט כרטיס תשלום שהחיוב בו מיידי;
(ה) הגבלת היחיד/ה מהקמה או מהשתתפות בהקמה של תאגיד חדש, אם מצא הנאמן כי בנסיבות העניין יש חשש כי הקמה או השתתפות בהקמה כאמור תביא לפגיעה בנושים או בצד שלישי.
ניהול חשבון בנק על ידי היחיד/ה
(9) היחיד/ה רשאי/ית לנהל חשבון בנק, בכפוף לתנאים הבאים:
(א) היחיד/ה רשאי/ית לנהל חשבון בנק ביתרת זכות בלבד ללא קבלת אשראי;
(ב) היחיד/ה רשאי/ית למשוך כספים שהופקדו לחשבון זה, ובלבד שכאמור לא תיווצר בו יתרת חובה;
(ג) בכפוף לאמור לעיל, היחיד/ה רשאי/ית לחתום על הרשאה לחיוב החשבון ולעשות שימוש בכרטיס בנק (כרטיס מגנטי) ובכרטיס לחיוב מידי (דביט) שניתן באמצעותם למשוך כסף או לבצע בהם עסקאות רק כנגד ייתרת זכות;
(ד) חשבון זה לא ישמש בטוחה לחיוב כלשהו של היחיד/ה כלפי צד ג'.
החובות המוטלות על היחיד/ה
(10) על היחיד/ה:
(א) להגיש לנאמן, בתוך 21 ימים ממועד מתן הצו, דו"ח על מצבו הכלכלי בשנתיים שקדמו למועד הגשת הדו"ח;
(ב) להתייצב בפני הנאמן, בית המשפט, הממונה, בכל עת ככל שהדבר דרוש, לצורך בירור או חקירה, לפי העניין;
(ב) לשלם תשלום חודשי בסך של 1,000 ₪ עד לקביעת התשלום החודשי על ידי הנאמן. התשלום הראשון יבוצע עד ליום 15. 3.2020 ובהמשך עד לעשירי לכל חודש עוקב.
(ג) לשלם תשלום עיתי לטובת נושיו לפי קביעת הנאמן.
(ג) להגיש דו"חות חודשיים על הכנסות והוצאות וכן דיווחים נוספים, והכל לפי תקנות והוראות הממונה/הנאמן;
(ד) לשלם לזכאי/ת לדמי מזונות סכום חודשי שייקבע על ידי הממונה, עד להכרעת בית המשפט בעניין זה (ככל שקיים חיוב בדמי מזונות);
(ה) לעמוד בכל דרישות הדין;
(11) בכלל האמור לעיל, לעמוד בכל דרישות הדין לפי סעיף 138 לחוק –
(א) לסייע לנאמן ולשתף עמו פעולה לפי הנדרש לשם מילוי תפקידו, ובכלל זה לחתום על ייפוי כוח ומסמכים, להעביר לידי הנאמן כל מסמך שברשותו/ה הנוגע להליך חדלות הפירעון ולעשות את כל הנדרש לשם מימוש נכסי קופת הנשייה וחלוקתם בין הנושים;
(ב) להודיע לנאמן בהקדם האפשרי על כל שינוי בפרט הנוגע למצבו/ה הכלכלי שדיווח/ה עליו.
דיון בבקשה לצו לשיקום כלכלי
(12) דיון בבקשה לצו לשיקום כלכלי יערך ביום 19.5.2021, בשעה 9:30, בבית משפט השלום בבאר שבע .
המזכירות תצרף את הנאמן כצד לתיק.
ערעור בזכות ניתן להגיש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בתוך 45 ימים.
המזכירות תודיע למבקשת/ת, ליחיד/ה, לממונה ולנאמן.
ניתנה היום, כ"ד שבט תש"פ, 19 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.