הדפסה

בית משפט השלום בבאר שבע בב"נ 23232-10-16

בפני
כב' השופט ד"ר יובל ליבדרו

המבקש

אמעדי אבו עראר
ע"י ב"כ עו"ד פאיז אלשאמי

נגד

המשיבה

ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה מחוז דרום

החלטה

1. לפני בקשה לביטול ו/או לעיכוב צו הריסה מנהלי ובקשה ולהארכת מועד להגשת הבקשה לביטול ו/או צו המתייחסת לצו שהוצא על-ידי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה במחוז דרום לבניין הנמצא בסמוך לנ.צ 202919/563664 מזרחית לדרך 80 ששטחו 273 מ"ר וזאת עד לתקופה ארוכה כפי שימצא בית המשפט לנכון.

2. בבקשה טוען המבקש כי הוא הבעלים של המגרש בהתאם לצו ירושה. כן טוען כי המבנה הקשור בצו נבנה כדין וכי יש לו היתר בנייה כדין. עוד הוסיף כי ככל וישנם 13 מטר חורגים מהתכניות ניתן להסדירם על פי תכנית שתוגש ותקבל היתר. בעניין זה טוען כי קיימת הסכמה של ראש המועצה המקומית והמלצה של ראש הוועדה המקומית נגב מזרחית. המבקש הוסיף כי המבנה נשוא הצו משמש את המבקש ומשפחתו לשם מגורים. המבקש ביקש שלא להכביד בעניין ההפקדה כתנאי לעיכוב ביצוע בשל מצבו הכלכלי.

3. הבקשה, על פניה לא עומדת בכללים המותווים בתקנות התכנון והבנייה (סדרי דין בבקשות לעניין צו הריסה מנהלי), התש"ע – 2010 (להלן: "התקנות") וזאת בין היתר נוכח המועד בו הוגשה הבקשה ונוכח העובדה שלא צורפה לבקשה תגובת המשיבה.

4. יחד עם האמור לעיל, בשים לב לטענות שנטענו סבורני כי ראוי שיתקיים דיון בבקשה, ואולם עיכוב הביצוע, עד להחלטה בדיון, יהיה בכפוף להפקדה כספית משמעותית, הנגזרת גם מהמחדלים שפורטו בפסקה 3 הנ"ל להחלטה.

5. אשר על כן, אני מעכב את ביצוע צו ההריסה וזאת בכפוף להפקדה בסך של 20,000 ₪ במזכירות בית המשפט, להבטחת הוצאות המשיבה, היה ותידחה הבקשה.
עיכוב הביצוע יכנס לתוקפו רק לאחר המצאת אישור על ביצוע ההפקדה לידי המשיבה, בעצמו או באמצעות בא כוחו, ומובהר כי כל עוד לא הוצג לידי ב"כ המשיבה אישור על ההפקדה, רשאית המשיבה לבצע את צו ההריסה בכל עת.

קובע דיון המשך בפני שופט עמ"ק בהתאם לכללי הניתוב ליום 27.10.16 בשעה 09:00.

המשיבה תגיש תגובתה לבקשה עד ליום 25.10.16 בשעה 13:00.

המזכירות תעביר ההחלטה לצדדים בדחיפות.

ניתנה היום, י"ח תשרי תשע"ז, 20 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.