הדפסה

בית משפט השלום באשקלון ת"א 62822-01-19

התובעים:
פלוני (ב.ע)

נ ג ד

הנתבעים:
שומרה חב' לביטוח בע"מ

החלטה

1. בהשלמה להחלטתי מהיום, אני מורה על מינויו של ד"ר ירמיהו הראל כמומחה מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטרי.

דרכי התקשרות עם המומחה:
בקליניקה: ת.ד 3 מושב בית הלוי 42870. טלפון: 09-XXXX157
בבית לוינשטיין: 09-XXXX100

2. המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובע ת בעקבות תאונת הדרכים מיום 25.10.17 תוך שיתן דעתו לעניינים אלה:
א. אם לוקה התובעת כיום בנכות צמיתה וככל שכן – ממתי ומהו שיעורה.
ב. אם סבלה התובע ת מנכות זמנית בעקבות התאונה ואם כך – באיזה שיעור.
ג. המומחה יתן דעתו לשאלת הקשר הסיבתי בין התאונה דנן לבין מצב התובעת, לרבות נכותה, נכון להיום.
ד. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד ו/או להוצאות או טיפולים רפואיים מיוחדים, לרבות כאלו שאינם כלולים בסל הבריאות.
ה. האם הוא מוצא הכרח במינוי מומחה אף בתחום הנוירולוגי בהינתן התיעוד הנתון.

3. בעלי הדין רשאים להעביר למומחה, בתוך 10 ימים, כל מסמך רפואי, למעט חוות דעת ועל מנת שחוות הדעת תהא ממצה עליהם לוודא כי ייאסף ויישלח התיעוד הרפואי הרלבנטי במלואו לרבות בהתייחס לעבר רפואי שצד סבור כי הינו רלבנטי.

4. חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין, ככל האפשר, בתוך 45 ימים.
המומחה יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
פניות המומחה למי מהצדדים תעשינה עם העתק לצד שכנגד וכן ינהגו אף הצדדים.

5. בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה, בתוך 15 ימים, ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב בתוך 15 ימים נוספים.
העתק משאלות ההבהרה יומצאו הן לבית המשפט והן לצד שכנגד.

6. אני קוצבת שכרו של המומחה בסך של 6,000 שקלים בצירוף מע"מ.
בנסיבות העניין, הנתבעת היא שתישא לעת הזו בשכר המומחה.

הצדדים יסדירו את התשלום ישירות מול המומחה וזאת בתוך 14 ימים.
המומחה יוודא קבלת שכר טרחתו טרם עריכת חוות הדעת.

ככל שיסתמן עיכוב בהגשת חוות הדעת מחמת אי המצאת מסמכים / הסדרת שכר הטרחה, תשלח הודעה מתאימה לבית המשפט.

7. ישיבת קדם משפט בנוכחות התובע וב"כ הצדדים תתקיים כאמור ביום 27.1.20 בשעה 11:30 והגשת תחשיבי נזק תושלם לקראתה ע"פ הנחיות שתינתנה עם השלמת חוות הדעת.
תז"פ תרשם למחצית חודש 11/19.

8. ככל שלא תימסר ע"י מי מהצדדים, בתוך 7 ימים, הודעה מנומקת בדבר מניעה למינוי מומחה זה, אזי תישלח החלטתי זו למומחה.

9. אם למומחה נגיעה למי מהצדדים או מניעה אחרת למתן חוות דעת על ידו, יודיע כן, בתוך 7 ימים, ממועד קבלת המינוי.

ניתנה היום, ט"ו אלול תשע"ט, 15 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.