הדפסה

בית משפט השלום באשקלון ת"א 27-01-21

התובע:
פלוני – נ.ל.

נ ג ד

הנתבעים:
1.רן כהן
2.הראל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

ישיבת קדם משפט תתקיים ביום 04.01.22 בשעה 09:30 בנוכחות הצדדים ובאי כוחם.

הנתבעים יגישו חוות דעת מטעמם, אם עניין להם בכך, תוך 60 ימים לכל המאוחר.
תז"פ תרשם בהתאמה ובית המשפט ישקול מינוי מומחה מטעמו במידת הצורך.

לקראת ישיבת קדם המשפט, יפעלו הצדדים כדלקמן:
התובע יגיש תחשיב נזק מטעמו עד ליום 12.09.21 והנתבעים עד ליום 11.11.21.
לתחשיבים תצורפנה אסמכתאות רלבנטיות תוך הקפדה על סימונן.
ב. אי הקפדה על הגשת תחשיבי הנזק במועד, תמנע מתן הצעה במועד הדיון.
ג. ככל שסבור מי מהצדדים כי אין מקום / אפשרות להגשת תחשיבי הנזק לקראת ישיבת קדם המשפט הראשונה, יגיש הודעה סדורה עד ליום 30.08.21 וינמק עמדתו.

תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018 שנכנסו לתוקף ביום 1.1.21 (להלן: "התקנות"), תחולנה על הליך זה בהתאם להוראות המעבר הנתונות בסעיף 180 לתקנות ובכפוף לשינויים המתחייבים מהוראות ספציפיות הכלולות בהחלטה זו.

יושם לב כי בכללן של התקנות החלות על הליך זה, הוראות הנוגעות לאופן הגשתן של בקשות (סעיף 49) והחובה בכלל זאת להגיש מראש רשימת בקשות סדורה (סעיפים 49(ג)-(ה)).

ע"פ הוראת סעיף 49(ז) לתקנות בקשה שלא נכללה ברשימת הבקשות, ולא הוחרגה בס"ק (ז), לא יהיה ניתן להגישה במועד מאוחר יותר אלא ברשות בית המשפט.

באופן ספציפי לגבי הליכים מקדמיים - ככל שסבור אחד מהצדדים כי יש צורך בכך, יעורר בקשה בכתב לא יאוחר מיום 30.09.21 שאם לא כן ובהעדר טעמים מיוחדים, תסולק על הסף.

חריגה ממועדים הקבועים בתקנות/ בהחלטה מחייבת אישור בית המשפט אף אם נתונה הסכמת הצד שכנגד. משכך, כל בקשה להארכת מועד תוגש מראש ובצירוף עמדת הצד שכנגד.

בתוך 20 ימים יצרף התובע תצהיר בדבר היעדר ביטוח לאופנוע בו נהג בעת התאונה. תז"פ תצוין בהתאמה .

ישקלו ב"כ הצדדים לבוא בדברים ביניהם ואם יעלה בידיהם להגיע להסדר לרבות הסדר דיוני, יודיעו הם לבית המשפט טרם המועד שנקבע לעיל.

ניתנה היום, כ"ח אייר תשפ"א, 10 מאי 2021, בהעדר הצדדים.