הדפסה

בית משפט השלום באשדוד ת"א 9266-07-21

בפני
כבוד ה שופטת עדי אייזדורפר

תובעות
1. פלונית – ו' ג'
2.פלונית- ב' ז'
ע"י ב"כ עו"ד עוז

נגד

נתבעות

1. ענבל חב' לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד תורג'מן

2. גדעון טרקיי ברו (נתבע פורמאלי)

3 . איילון חב' לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד צור

החלטה בעניין התובעת 1

נקבע לקד"מ בפניי ביום 20.3.21 בשעה 9:00.
לאחר שעיינתי בבקשה למינוי מומחה ובתגובה לה, הנני מורה על מינויו של פרופ' שקד יצחק מבית החולים תל השומר, טלפון: 03-XXXX828, כמומחה מטעם בית משפט, בתחום האורטופדיה.
המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובעת בעקבות האירוע מיום 6.12.20, ובמיוחד יתייחס לשאלות הבאות:
האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות? כמו כן מתבקש המומחה לחוות דעתו ביחס לשאלת קיומה של נכות זמנית, ואם ישנה – מהו שיעורה ולאיזה פרק זמן. 
המומחה יתייחס לקשר שבין התאונה ובין מצב התובעת נכון להיום.
האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מה הם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום?
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה של התובעת בעתיד?
בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם, למעט חוות דעת מומחים.
המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
שכר טרחת המומחה יעמוד על הסך של 5,000 ש"ח, בתוספת מע"מ.
בשלב זה, יישאו הנתבעות בשכר טרחת המומחה, כמימון ביניים.
מיד עם קבלת המינוי ובטרם יחל בתפקידו, ימסור המומחה הצהרה בהתאם לטופס 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט – 2018 (המצ"ב). המינוי יכנס לתוקף עם המצאת ההצהרה ובכפוף ליתר הוראות כתב מינוי זה.
חוות הדעת תימסר לביהמ"ש ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 60 יום מהיום.
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 30 יום ממועד קבלת חוות הדעת. המומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
תחשיב נזק מטעם התובעות יוגש עד ליום 20.2.21.
תחשיב נזק מטעם הנתבעות יוגש עד ליום 5.3.21.

ניתנה היום, י"ח אלול תשפ"א, 26 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.

טופס 6
(תקנה 89)
הצהרת מומחה מטעם בית המשפט
אני החתום מטה:
שם: מס' זהות:
עיסוק: ההליך:
שם השופט:
מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

  1. יש / אין לי (*מחק את המיותר) או לשותף שלי קרבה משפחתית לשופט שמינה אותי או למי מבעלי הדין או למי מבאי כוחם, ויש / אין לי קרבה משפחתית לשופט אחר המכהן בבית המשפט שבו יתנהל התיק אליו אמונה; אם יש, נא לפרט:
  2. יש / אין לי (*מחק את המיותר), לקרוב משפחתי או לשותף שלי, קשר אישי, כספי או מקצועי עם השופט שמינה אותי או עם אחד מבעלי הדין או עם באי כוחם; אם יש, נא לפרט:
  3. יש / אין לי (*מחק את המיותר), לקרוב משפחתי או לשותף שלי, עניין כספי או אישי אחר (למעט שכר טרחתי) בהליך או בתוצאותיו; אם יש, נא לפרט: ;
  4. נתתי / לא נתתי (*מחק את המיותר) חוות דעת או שירות אחר לאחד מבעלי הדין או לבאי כוחם בשנתיים שקדמו למועד המינוי; אם ניתנו חוות דעת, נא לפרט: ;
  5. יש / אין לי (*מחק את המיותר) זיקה אחרת העלולה להעמידני במצב של חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידי ובין עניין אישי או תפקיד אחר שלי; אם יש, נא לפרט: ;
  6. יש / אין לי (*מחק את המיותר) קרובי משפחה המכהנים כשופטים; אם יש, נא לפרט: .

הדברים האמורים בהצהרה זו נכונים לגביי, ולגבי קרובי משפחתי ושותפי – הם נכונים למיטב ידיעתי.

____________________
חתימת המצהיר