הדפסה

בית משפט השלום באשדוד ת"א 66839-07-18

בפני
כבוד ה שופט יהודה ליבליין

התובעת
ע"י ב"כ עו"ד ד' לינדנברג
ל' כ'

נגד

הנתבעת
ע"י ב"כ עו"ד א' קוטלר
הראל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. לפני בקשת התובעת למינוי מומחה רפואיים, בתחום האורתופדיה ובתחום הנוירולוגיה. לאחר עיון בבקשה, במסמכים המצורפים לה ובתגובת הנתבעת, מצאתי לנכון לקבל את הבקשה למינוי מומחה בתחום האורתופדיה, תוך שאני קובע כי הנתבעת היא שתישא כמימון ביניים בשכר המומחה.
בנוסף, מצאתי לדחות את הבקשה למינוי מומחה בתחום הנוירולוגיה, וזאת מהנימוקים שיפורטו להלן.
2. על פי האמור בבקשה ובכתב התביעה, נפגעה התובעת בתאונת דרכים ביום 28.2.2017, עת נהגה ברכבה, כשלפתע התנגש בה רכב וכתוצאה מכך היא נחבלה בחלקי גופה השונים.
הבקשה למינוי מומחה בתחום האורתופדיה
3. כפי שעולה מן הבקשה, התובעת פנתה ביום התאונה לקופת חולים כללית. לאחר בדיקת התובעת, נמצא כי ישנן הגבלות בתנועת הצוואר והכתף ורגישות בעמ"ש מתני. התובעת הופנתה לביצוע בדיקות מתאימות והתייעצות עם אורתופד.
4. התובעת הופנתה לבצע בדיקת CT. בבדיקה, שבוצעה ביום 4.4.2017 אובחנו שינויים ניוונים בעמ"ש צווארי בולטים יותר בגובה החוליות-C5-C7 עם הצרות משנית קלה של פורמינות נוירליות גרמיות.
6. ביום 24.5.2017 התובעת נבדקה על ידי ד"ר רוסטם דז'ברוב, בסיכום הבדיקה נרשם כי, התובעת ממשיכה לסבול מכאב צוואר, עם הקרנה ליד ימין, וסובלת מהחמרה בכאב גב תחתון עם הקרנה לרגל ימין.
7. ביום 6.5.2018 נבדקה התובעת על ידי ד"ר לוי רוברט, ונמצא כי התובעת סובלת מהגבלה בתנועות צוואר.
8. הנתבעת מתנגדת לבקשה בטענה כי התובעת סובלת מפגיעות קודמות, וכי אין כל ראשית ראייה לאפשרות קיומה של נכות צמיתה בתחום.
9. לאחר עיון בטענות התובעת ובמסמכים הרפואיים שהובאו לפני, ניתן לומר כי קיים רצף של תלונות וטיפולים לאורך זמן לאחר התאונה, וכן כי נמצאו ממצאים אובייקטיביים בבדיקת CT , המאוחרת למועד התאונה. בכך יש כדי להצביע על " ראשית ראיה" לאפשרות קיומה של נכות צמיתה או מוגבלות עקב התאונה, כנדרש בפסיקה.
10. קיומה של ראיה לנכות צמיתה מהווה תנאי יסודי להחלטה למנות מומחה רפואי שיחווה דעתו בדבר נכותו של התובע או כל נושא רפואי אחר ( ר' לכך: אליעזר ריבלין תאונת הדרכים – תחולת החוק, סדרי דין וחישוב הפיצויים,547 (מהדורה שלישית, 1999); רע"א 1338/90 שיק נ' מטלון ואח', פורסם ב"נבו" 23.04.1990).
לאור האמור אני נעתר לבקשת המינוי, תוך שאני קובע, כי שכר טרחת המומחה ישולם על ידי הנתבעת כמימון ביניים עד להכרעה בתביעה.
הבקשה למינוי מומחה בתחום הנוירולוגיה
11. לאחר עיון בבקשה למינוי מומחים, נראה כי אין כל תיעוד רלוונטי בדבר פנייה לרופאים בתחום הנוירולוגיה. התובעת מפנה בעניין זה לתיעוד הרפואי שניתן לה במסגרת בדיקותיה אצל מומחים אורתופדיים. לפיכך, ומאחר ואין כל ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות צמיתה, הרי שאין מקום למינוי מומחה רפואי בתחום הנוירולוגיה.
12. בהתאם לאמור לעיל, אני מורה על מינויו של ד"ר ניסים אוחנה, החושלים 8, הרצליה, טלפון 050-XXXX101, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי.
13. במידה ולמומחה נגיעה למי מהצדדים או מסיבה כלשהי מנוע המומחה מלקבל את המינוי מטעם ביהמ"ש בתיק זה, יודיע לביהמ"ש תוך 7 ימים מקבלת הודעת המינוי.
14. המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובעת בעקבות התאונה הנטענת מיום 28.2.2017 ובמיוחד יתייחס לשאלות הבאות:
א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה של התובעת בעתיד.
ג. מהן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לגילה.
ד. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ה. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה הנטענת לבין מצב התובעת נכון להיום.
15. הנני קוצב את שכ"ט המומחה בתחום האורתופדיה ומעמידו ע"ס 4,500 ₪, בתוספת מע"מ.
כפי שצוין לעיל, הנתבעת תישא בשכר המומחה, כמימון ביניים, עד להכרעה סופית בתביעה.
המומחה ישלח לב"כ הנתבעת אישור על ניהול ספרים ועל גובה ניכוי מס במקור תוך 10 ימים מקבלת המינוי. הנתבעת תשלם את שכר המומחה תוך 30 יום מקבלת מסמכים אלה אצל ב"כ הנתבעת.
ב"כ הנתבעת יבצע מעקב אחר הפעולות האמורות ואחר התשלום למומחה.
16. הצדדים יעבירו את התיעוד הרפואי למומחה תוך 60 יום מהיום. המומחה לא יבדוק את התובעת טרם קבלת התשלום והחומר הרפואי מטעם שני הצדדים.
17. חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין במידת האפשר, בתוך 30 יום מיום הבדיקה.
18. בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים. הצד השולח שאלות הבהרה יעביר במישרין עותק לבית המשפט ולצד שכנגד.
19. בעלי הדין ישלימו ביניהם ההליכים המקדמיים, לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות שאלונים ככל שיוחלפו ופרטים נוספים ככל שידרשו. הליכים אלה יסתיימו בתוך 90 יום מהיום.
20. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, תוגש לתיק בית המשפט ובמישרין לצד שכנגד תוך 90 יום מהיום. כל בקשה כאמור תידון בהתאם להוראות תקנה 241 של התקנות, אלא אם כן ניתנה החלטה אחרת. לא תוגש בקשה כאמור במועד, יסתיים שלב ההליכים המקדמיים.
21. הצדדים יקפידו להגיש תגובות לבקשות במסגרת הבקשה הנכונה, ולציין בכותרת התגובה את מספר הבקשה שבגדרה היא נמסרה. תגובה שלא הוגשה בהתאם לאמור תחשב ככזו שלא הוגשה כלל, וביהמ"ש יתעלם ממנה.
22. הצדדים יערכו להגשת תחשיבי נזק מטעמם.
תחשיב נזק מטעם התובעת יוגש עד יום 10. 11.2019.
תחשיב הנזק מטעם הנתבעים יוגש עד יום 1.12.2019.
תחשיבי הנזק יוגשו בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים לרבות: אסמכתה להכנסות ( תלושי שכר או טפסי 106 או דוחות מס או מאזן בוחן), עבור השנה לפני התאונה ועד למועד הגשת תחשיב הנזק, אסמכתה להכנסות עבור 3 חודשים לפני מועד התאונה ולכל התקופה בה נטען כי הייתה נכות זמנית, חשבוניות של כל ההוצאות שהוצאו בקשר לתאונה ונתוני ביטוח לאומי – כולל פירוט כל התשלומים ששולמו, אם שולמו, עקב התאונה, כאשר סכומים אלו משוערכים למועד הכנת תחשיב הנזק. הנתבעת תגיש, בהתאם לצורך, חוות דעת אקטוארית ביחס לתגמולי הביטוח הלאומי. המצורפים לתחשיב הנזק יסומנו במספרים ( כל עמוד בנפרד) ובתחשיב הנזק יופנה בית המשפט לנספחים, לפי סימונם.
23. המזכירות תודיע לצדדים ותיצור תזכורת פנימית ליום 11.7.2019 לקבלת אסמכתא לביצוע תשלום.

ניתנה היום, כ"ב אייר תשע"ט, 27 מאי 2019, בהעדר הצדדים.