הדפסה

בית משפט השלום באשדוד ת"א 64515-06-21

בפני
כבוד ה שופטת עדי אייזדורפר

תובעת
ליאור גבעות עולם בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד ורדי

נגד

נתבעים

  1. ליזה כהן
  2. מיכאל כהן

ע"י ב"כ עו"ד פרנקו שור

החלטה

בהמשך להחלטה מיום , נוכח הסכמת הנתבעים, הנני מורה על מינויו של מר יוסף גולדקלנג מרחוב מגדלי בסר 4, מצדה 7 בני ברק, טלפון: 03-XXXX029, כמומחה מטעם בית המשפט בתחום הנדסת בניין ושמאות מקרקעין.

המומחה מתבקש לתאם ביקור בנכס נשוא התביעה בתוך 7 ימים, על מנת לבחון את היקף העבודות שבוצעו על ידי התובעת וטיבן, תוך התחשבות בהסכם שנחתם בין הצדדים והיקף העבודות על פיו.

בשלב זה, כמימון ביניים, תישא התובעת בשכרו של המומחה.

בהתחשב במפורט בכתב התביעה ובבקשה לסעד הזמני, מאחר ומדובר באתר שבו טם הושלמו העבודות, מתבקש המומחה לתאם את הביקור עוד השבוע, תוך שהנתבעים מתבקשים לשמור על המצב הקיים עד לבדיקת המומחה, על מנת לאפשר למומחה להתרשם מהיקף העבודות שבוצעו באתר הבנייה עד כה.

בתוך 5 ימים מיום הביקור באתר יודיע המומחה לבית המשפט את שיעור שכרו בגין חוות הדעת וכן בגין שאלות הבהרה ככל ויידרש להן, ולאחר שבית המשפט יאשר את שכר הטרחה יוכל המומחה להתחיל בערכית חוות הדעת.

לביקור המומחה יזומנו נציגי הצדדים , והביקור יתואם עימם.

אין במינוי מומחה זה מטעם ביהמ"ש כדי לגרוע מאפשרות הצדדים להציג חוות דעת מטעמם, ככל ויתעורר בכך הצורך בהמשך ניהול ההליך.
על המומחה למסור הצהרה בהתאם לטופס 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט – 2018 (המצ"ב). המינוי יכנס לתוקף עם המצאת ההצהרה ובכפוף ליתר הוראות כתב מינוי זה.

ת"פ ליום 18.7.21 למסירת הודעה מטעם המומחה הוצדדים בדבר תיאום הביקור וקיומו.

המזכירות תעביר העתק החלטה זו לב"כ הצדדים ולמומחה, באמצעות הפקס ותוודא קבלתו באמצעות הטלפון, ותפנה את תשומת לב המומחה לעובדה כי מאחר ומדובר באתר שבו טרם הושלמו העבודות, יש צורך בתיאום ביקור בדחיפות.

ניתנה היום, כ"ד תמוז תשפ"א, 04 יולי 2021, בהעדר הצדדים.

טופס 6
(תקנה 89)
הצהרת מומחה מטעם בית המשפט
אני החתום מטה:
שם: מס' זהות:
עיסוק: ההליך:
שם השופט:
מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:
1. יש / אין לי (*מחק את המיותר) או לשותף שלי קרבה משפחתית לשופט שמינה אותי או למי מבעלי הדין או למי מבאי כוחם, ויש / אין לי קרבה משפחתית לשופט אחר המכהן בבית המשפט שבו יתנהל התיק אליו אמונה; אם יש, נא לפרט:
2. יש / אין לי (*מחק את המיותר), לקרוב משפחתי או לשותף שלי, קשר אישי, כספי או מקצועי עם השופט שמינה אותי או עם אחד מבעלי הדין או עם באי כוחם; אם יש, נא לפרט:
3. יש / אין לי (*מחק את המיותר), לקרוב משפחתי או לשותף שלי, עניין כספי או אישי אחר (למעט שכר טרחתי) בהליך או בתוצאותיו; אם יש, נא לפרט: ;
4. נתתי / לא נתתי (*מחק את המיותר) חוות דעת או שירות אחר לאחד מבעלי הדין או לבאי כוחם בשנתיים שקדמו למועד המינוי; אם ניתנו חוות דעת, נא לפרט: ;
5. יש / אין לי (*מחק את המיותר) זיקה אחרת העלולה להעמידני במצב של חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידי ובין עניין אישי או תפקיד אחר שלי; אם יש, נא לפרט: ;
6. יש / אין לי (*מחק את המיותר) קרובי משפחה המכהנים כשופטים; אם יש, נא לפרט: .
הדברים האמורים בהצהרה זו נכונים לגביי, ולגבי קרובי משפחתי ושותפי – הם נכונים למיטב ידיעתי.

____________________
חתימת המצהיר