הדפסה

בית משפט השלום באשדוד ת"א 63358-01-15

בפני
כבוד ה שופט יהודה ליבליין

התובע
ע"י ב"כ עו"ד יוסי נגר
ד.ד
נגד

הנתבעות

ע"י ב"כ עו"ד שאולה ברג

  1. רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ
  2. הראל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. ב"כ הנתבעות טרם מסרו הודעתן באם ניתן ליתן פסק דין בהתבסס על סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, זאת על אף החלטות בית המשפט מיום 4/4/2016 ומיום 6/5/2016. לפיכך, אין מנוס מקביעת ההליך לשמיעת ראיות. העובדה לפיה הנתבעות אינן מצייתות להחלטות בית המשפט תבוא ל ידי ביטוי בפסיקת ההוצאות.

2. בעלי הדין יגישו ראיותיהם בתצהירים עם העתק ישירות לצד שכנגד, כדלקמן:
התובע עד ליום 29/9/2016.
הנתבע ות עד ליום 30/11/2016.
התצהירים לא יכללו עדות שמיעה או עדויות בלתי קבילות אחרות עפ"י דין.

3. בד בבד עם הגשת תצהירי העדויות יגישו הצדדים תיקי מוצגים, אשר בהם יכללו כל המסמכים עליהם מתכוון מגיש תיק המוצגים להסתמך במהלך המשפט. כל עמודי המוצגים יסומנו במספרים (במספור רץ, כל עמוד בנפרד), וההפניה למוצגים תהא לפי מספר העמוד בתיק המוצגים. להסרת ספק, כל המוצגים יצורפו לתיק המוצגים ואין לצרף מוצגים לתצהירים.
תיק המוצגים יוגש גם באופן ידני למזכירות ביהמ"ש, עם הנספחים ממוספרים ומסומנים ב"דגלונים", לצורך תיוקו בתיק הנייר. צד אשר לא יעשה כן, ייחשב כמי שלא הגיש תצהיריו.
4. צד המתנגד להגשת מסמך, בין שצורף לתצהיר ובין שצורף לתיק המוצגים יודיע על כך לצד
שכנגד תוך 14 יום וככל שהצדדים לא יגיעו להסכמה באשר להתנגדויות, יגיש הצד המתנגד
תוך 14 יום נוספים את התנגדותו בפני בית משפט.

5. לא תורשה השמעת עדות שלא הוגשה בתצהיר או הגשת מוצג שלא נכלל בתיק המוצגים, אלא
ברשות ביהמ"ש. צד המבקש להזמין עד שאינו בשליטתו יגיש במועד הקבוע להגשת התצהירים מטעמו בקשה לזימון העד, בה יפורטו פרטי העד, מדוע לא ניתן לקבל ממנו תצהיר ותמצית עדותו.

6. כל בקשה תוגש לתיק בית המשפט במישרין לצד שכנגד, והיא תידון בהתאם להוראות תקנה
241 לתקנות סדר הדין האזרחי, אלא אם ניתנה הוראה אחרת. הצדדים יקפידו להגיש
תגובות לבקשות במסגרת הבקשה הנכונה, ולציין בכותרת התגובה את מספר הבקשה שבגדרה היא נמסרה. תגובה שלא הוגשה בהתאם לאמור תחשב ככזו שלא הוגשה כלל, וביהמ"ש יתעלם ממנה.

7. נקבע לקדם משפט מסכם ליום 2/1/2017 בשעה 10:30. לדיון זה יתייצב התובע ונציג מוסמך
מטעם הנתבעות.

המזכירות תודיע לצדדים.

ניתנה היום, כ' אייר תשע"ו, 28 מאי 2016, בהעדר הצדדים.