הדפסה

בית משפט השלום באשדוד ת"א 6314-12-18

בפני
כבוד ה שופט יהודה ליבליין

התובע
ע"י ב"כ עו"ד ח' פלמון
ד' א'

נגד

הנתבעת
ע"י ב"כ עו"ד י' רנרט
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

החלטה

  1. לפני בקשת התובע למינוי מומחה רפואי בתחום האורתופדי. לאחר עיון בבקשה, במסמכים המצורפים לה ובתגובת הנתבעת, מצאתי לנכון לקבלה, תוך שאני קובע כי התובע הוא שיישא כמימון ביניים בשכר המומחה, וזאת מהנימוקים שיפורטו להלן.
  2. על פי האמור בכתב התביעה, נפגע התובע בתאונה דרכים ביום 12.7.2017, עת נהג ברכבו כאשר תוך כדי נסיעה נפתח המנוע והרכב סטה והתנגש בעצמה במעקה הבטיחות.
  3. כפי שעולה מן הבקשה, הופנה התובע ביום התאונה למוקד "טרם". התובע נבדק וביצע צילום ביד שמאל, פיענוח הצילום ה עלה, כי ישנו שבר בבסיס יד שמאל.
  4. בהתאם להחלטת בית המשפט, העביר התובע הודעה ובה מפרט מדוע אין בידו מסמכים רפואיים נוספים להוכחת טענותיו בדבר מצבו הרפואי עקב התאונה. נטען, כי התובע לא ביצע מעקב רפואי בקופת החולים, נוכח תפקידו ועיסוקיו הרבים.
  5. הנתבעת מתנגדת לבקשה ומציינת כי אין בתיעוד הרפואי שצורף לבקשה כל ראיה לכאורה בדבר נכות כלשהי שנותרה לתובע.
  6. יצוין כי מן המסמכים הבודדים אשר הובאו בפני, לכאורה היה מקום לדחות את הבקשה, וזאת מאחר שהממצא האובייקטיבי היחיד הינו השבר בידו השמאלית של התובע, אשר טופל עוד באותו יום התאונה . במהלך התקופה הארוכה שממועד התאונה ועד היום, אין כל תיעוד רפואי נוסף ואף הוצהר כי התובע לא פנה לטיפו לים, מלבד אמירה סתמית, ללא אסמכתאות כי התובע קיבל ייעוץ להליך רפואי עצמי, מאנשי מקצוע פרטיים. אין זה סביר, כי אדם הטוען לקיומה של נכות צמיתה לא יפנה לגורם רפואי מהלך תקופה כה ארוכה.

יחד עם זאת, היות ואכן יש ממצא קליני מובהק , אזי מתעורר ספק מסוים באם לתובע נותרה נכות צמיתה, ולכן לא אחסום את דרכו של התובע מפני הוכחת טענתו, כי נגרמה לו נכות צמיתה עקב התאונה. בעניין זה, נקבע בפסיקת בית המשפט העליון, יש להעדיף מינוי על פני אי המינוי של המומחה ( רע"א 3007/12 פלונית נ' הראל חברה לביטוח בע"מ, פורסם בנבו 30.5.2012):
"הנה כי כן, במקרה של ספק, יש למנות מומחה, שכן עדיף שיתברר כי המינוי היה מיותר, ואז ניתן יהיה לחייב את התובע בעלות המומחה, מאשר לא יתמנה מומחה במקרה שאכן סובל התובע מנכות עקב התאונה".
לאור האמור, אני נעתר לבקשה למינוי מומחה בתחום האורתופדיה, תוך שאני קובע, כי שכר טרחת המומחה ישולם על ידי התובע, כמימון ביניים עד להכרעה בתביעה.
7. בהתאם, אני מורה על מינויו של ד"ר ערן לין, הכרמל 20, גני תקווה, טלפון 03-XXXX705, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי.
8. במידה ולמומחה נגיעה למי מהצדדים או מסיבה כלשהי מנוע המומחה מלקבל את המינוי מטעם ביהמ"ש בתיק זה, יודיע לביהמ"ש תוך 7 ימים מקבלת הודעת המינוי.
9. המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע בעקבות התאונה הנטענת מיום 12.7.2017 ובמיוחד יתייחס לשאלות הבאות:
א. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו של התובע בעתיד.
ג. מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לגילו.
ד. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ה. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה הנטענת לבין מצב התובע נכון להיום.
10. הנני קוצב את שכ"ט המומחה בתחום האורתופדיה ומעמידו ע"ס 4,500 ש"ח, בתוספת מע"מ.
כפי שצוין לעיל, התובע יישא בשכר המומחה, כמימון ביניים, עד להכרעה סופית בתביעה. התובע ישלם את שכר המומחה תוך 30 יום מהיום.
ב"כ התובע יבצע מעקב אחר הפעולות האמורות ואחר התשלום למומחה.
11. הצדדים יעבירו את התיעוד הרפואי למומחה תוך 60 יום מהיום. המומחה לא יבדוק את התובע טרם קבלת התשלום והחומר הרפואי מטעם שני הצדדים.
12. חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין במידת האפשר בתוך 30 יום מיום הבדיקה.
13. בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים. הצד השולח שאלות הבהרה יעביר במישרין עותק לבית המשפט ולצד שכנגד.
14. בעלי הדין ישלימו ביניהם ההליכים המקדמיים, לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות שאלונים ככל שיוחלפו ופרטים נוספים ככל שידרשו. הליכים אלה יסתיימו בתוך 90 יום מהיום.
15. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, תוגש לתיק בית המשפט ובמישרין לצד שכנגד תוך 90 יום מהיום. כל בקשה כאמור תידון בהתאם להוראות תקנה 241 של התקנות, אלא אם כן ניתנה החלטה אחרת. לא תוגש בקשה כאמור במועד, יסתיים שלב ההליכים המקדמיים.
16. הצדדים יקפידו להגיש תגובות לבקשות במסגרת הבקשה הנכונה, ולציין בכותרת התגובה את מספר הבקשה שבגדרה היא נמסרה. תגובה שלא הוגשה בהתאם לאמור תחשב ככזו שלא הוגשה כלל, וביהמ"ש יתעלם ממנה.
17. הצדדים יערכו להגשת תחשיבי נזק מטעמם.
תחשיב נזק מטעם התובע יוגש עד יום 10.11.2019.
תחשיב הנזק מטעם הנתבעת יוגש עד יום 1.12.2019.
תחשיבי הנזק יוגשו בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים לרבות: אסמכתה להכנסות (תלושי שכר או טפסי 106 או דוחות מס או מאזן בוחן), עבור השנה לפני התאונה ועד למועד הגשת תחשיב הנזק, אסמכתה להכנסות עבור 3 חודשים לפני מועד התאונה ולכל התקופה בה נטען כי הייתה נכות זמנית, חשבוניות של כל ההוצאות שהוצאו בקשר לתאונה ונתוני ביטוח לאומי – כולל פירוט כל התשלומים ששולמו, אם שולמו, עקב התאונה, כאשר סכומים אלו משוערכים למועד הכנת תחשיב הנזק. הנתבעת תגיש, בהתאם לצורך, חוות דעת אקטוארית ביחס לתגמולי הביטוח הלאומי. המצורפים לתחשיב הנזק יסומנו במספרים (כל עמוד בנפרד) ובתחשיב הנזק יופנה בית המשפט לנספחים, לפי סימונם.
18. המזכירות תודיע לצדדים ותיצור תזכורת פנימית ליום 14.7.2019 לקבלת אסמכתא לביצוע תשלום.

ניתנה היום, כ"ט אייר תשע"ט, 03 יוני 2019, בהעדר הצדדים.