הדפסה

בית משפט השלום באשדוד ת"א 21747-12-20

בפני
כבוד ה שופטת עדי אייזדורפר

תובעת
אברו טרונה
ע"י ב"כ עו"ד בן-אבי בראון

נגד

נתבעת
עמיגור בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד בנאי-סובוביץ

החלטה

לאור עמדת הנתבעת מיום 1.7.21 ועמדת המומחה מיום 28.7.21 , אני מורה כי מינויו של שמואל רוזן- אינפרטק טכנולוגיות בטל. במקומו, אני ממנה כמומחה מטעם בית המשפט את דודו לנדאו, ת.ד. 53195 ירושלים, טלפון: 02-XXXX555, 052-XXXX008 כמומחה בתחום האיטום והרטיבות .
המומחה יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם ויחווה דעתו בעניין זה.
שכר טרחת המומחה יעמוד על הסך של 5,000 ש"ח, בתוספת מע"מ.
בשכרו של המומחה תישא בשלב זה הנתבעת, כמימון ביניים.
על המומחה למסור הצהרה בהתאם לטופס 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט – 2018 (המצ"ב). המינוי יכנס לתוקף עם המצאת ההצהרה ובכפוף ליתר הוראות כתב מינוי זה.
ת"פ 15.8.21 למסירת הודעה מטעם המומחה.
המזכירות תעביר העתק החלטה זו לב"כ הצדדים ולמומחה, באמצעות הפקס ותוודא קבלתו באמצעות הטלפון.

ניתנה היום, ז' אלול תשפ"א, 15 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.

טופס 6
(תקנה 89)
הצהרת מומחה מטעם בית המשפט
אני החתום מטה:
שם: מס' זהות:
עיסוק: ההליך:
שם השופט:
מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:
1. יש / אין לי (*מחק את המיותר) או לשותף שלי קרבה משפחתית לשופט שמינה אותי או למי מבעלי הדין או למי מבאי כוחם, ויש / אין לי קרבה משפחתית לשופט אחר המכהן בבית המשפט שבו יתנהל התיק אליו אמונה; אם יש, נא לפרט:
2. יש / אין לי (*מחק את המיותר), לקרוב משפחתי או לשותף שלי, קשר אישי, כספי או מקצועי עם השופט שמינה אותי או עם אחד מבעלי הדין או עם באי כוחם; אם יש, נא לפרט:
3. יש / אין לי (*מחק את המיותר), לקרוב משפחתי או לשותף שלי, עניין כספי או אישי אחר (למעט שכר טרחתי) בהליך או בתוצאותיו; אם יש, נא לפרט: ;
4. נתתי / לא נתתי (*מחק את המיותר) חוות דעת או שירות אחר לאחד מבעלי הדין או לבאי כוחם בשנתיים שקדמו למועד המינוי; אם ניתנו חוות דעת, נא לפרט: ;
5. יש / אין לי (*מחק את המיותר) זיקה אחרת העלולה להעמידני במצב של חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידי ובין עניין אישי או תפקיד אחר שלי; אם יש, נא לפרט: ;
6. יש / אין לי (*מחק את המיותר) קרובי משפחה המכהנים כשופטים; אם יש, נא לפרט: .
הדברים האמורים בהצהרה זו נכונים לגביי, ולגבי קרובי משפחתי ושותפי – הם נכונים למיטב ידיעתי.

____________________
חתימת המצהיר