הדפסה

בית משפט השלום באשדוד ת"א 19489-01-21

בפני
כבוד ה שופטת עדי אייזדורפר

תובע
פלוני
ע"י ב"כ עו"ד ניסים

נגד

נתבעת
עיריית אופקים
ע"י ב"כ עו"ד רחמני

החלטה

בהמשך  להחלטה מיום 25.5.21 , אני מורה על מינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורטופדיה, פרופ' אנגל יואל מכתובת דרך מנחם בגין 7 רמת גן , טלפון 03-XXXX557.

המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע בעקבות האירוע מיום 6.1.2016 ובמיוחד יתייחס לשאלות הבאות: 
האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות? כמו כן מתבקש המומחה לחוות דעתו ביחס לשאלת קיומה של נכות זמנית, ואם ישנה – מהו שיעורה ולאיזה פרק זמן.
המומחה יתייחס לקשר שבין התאונה ובין המצב התובע נכון להיום.
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מה הם סוגי הטיפולים ומה היא העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום. 
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.
בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך שבידיהם לרבות חוות דעת מומחים.
המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.  
שכ"ט המומחה יעמוד על הסך של 5000 ₪.
בשכרו של המומחה תישא הנתבעת, כמימון ביניים, ו תשלמו ישירות לידיו אל מול חשבוניות.
מיד עם קבלת המינוי ובטרם יחל בתפקידו, ימסור המומחה הצהרה בהתאם לטופס 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט – 2018 (המצ"ב). המינוי יכנס לתוקף עם המצאת ההצהרה ובכפוף ליתר הוראות כתב מינוי זה.
חוות הדעת תימסר לביהמ"ש ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 60 יום מהיום ורק לאחר שיובטח שכר טרחת המומחה. 
קדם משפט בפני נקבע ליום 14.11.21 בשעה 9:00.
תחשיב נזק מטעם התובע יוגש עד ליום 14.10.21.
תחשיב נזק מטעם הנתבעות יוגש עד ליום 30.10.21.
ניתנה היום, כ"ח סיוון תשפ"א, 08 יוני 2021, בהעדר הצדדים.

טופס 6
(תקנה 89)
הצהרת מומחה מטעם בית המשפט
אני החתום מטה:
שם: מס' זהות:
עיסוק: ההליך:
שם השופט:
מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:
1. יש / אין לי (*מחק את המיותר) או לשותף שלי קרבה משפחתית לשופט שמינה אותי או למי מבעלי הדין או למי מבאי כוחם, ויש / אין לי קרבה משפחתית לשופט אחר המכהן בבית המשפט שבו יתנהל התיק אליו אמונה; אם יש, נא לפרט:
2. יש / אין לי (*מחק את המיותר), לקרוב משפחתי או לשותף שלי, קשר אישי, כספי או מקצועי עם השופט שמינה אותי או עם אחד מבעלי הדין או עם באי כוחם; אם יש, נא לפרט:
3. יש / אין לי (*מחק את המיותר), לקרוב משפחתי או לשותף שלי, עניין כספי או אישי אחר (למעט שכר טרחתי) בהליך או בתוצאותיו; אם יש, נא לפרט: ;
4. נתתי / לא נתתי (*מחק את המיותר) חוות דעת או שירות אחר לאחד מבעלי הדין או לבאי כוחם בשנתיים שקדמו למועד המינוי; אם ניתנו חוות דעת, נא לפרט: ;
5. יש / אין לי (*מחק את המיותר) זיקה אחרת העלולה להעמידני במצב של חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידי ובין עניין אישי או תפקיד אחר שלי; אם יש, נא לפרט: ;
6. יש / אין לי (*מחק את המיותר) קרובי משפחה המכהנים כשופטים; אם יש, נא לפרט: .
הדברים האמורים בהצהרה זו נכונים לגביי, ולגבי קרובי משפחתי ושותפי – הם נכונים למיטב ידיעתי.

____________________
חתימת המצהיר