הדפסה

בית משפט השלום באשדוד בב"נ 35224-03-19

מספר בקשה:20
לפני
כבוד ה שופט יהודה ליבליין

המבקשת
ע"י ב"כ עו"ד י' כץ

סלקום ישראל בע"מ

נגד

המשיבות
ע"י ב"כ עו"ד ל' צרפתי ומ' בירנבוים (המשיבה 1)

1. ועדה מקומית לתכנון ובניה אשדוד

2. פיטגו-ראס בע"מ
3. פי. אייץ'. איי נטוורקס (2015) שותפות מוגבלת

החלטה

בפני בקשת המבקשת לפיה, אורה למשיבה 1, בהתאם להוראת סעיף 108 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, להמציא לה את תיק הבניין של הנכס נשוא ההליך, ואת התיק המשפטי של המרצת הפתיחה 24/07 המצוי במחלקה המשפטית בעיריית אשדוד.

בנוסף הגישה המבקשת בקשה למסירת מלוא חומר החקירה המצוי בידי המשיבה 1. לטענתה, עומדת לנאשם זכות לעיין במלוא חומר החקירה, על מנת שיתאפשר לו לממש את זכותו להליך הוגן ולאפשר לו להתגונן מפני האישומים כנגדו.

על פי הטענה במסגרת הבקשה למתן צו שיפוטי נדרשת הרשות לפרט את המועדים בהם בוצעו עבודות הבנייה נשוא הבקשה, ואת כלל ההליכים שהתנהלו בנוגע לבנייה או לשימוש. על פי הנטען דבר מעניין זה איננו מצוי בתצהירים אשר צורפו לבקשה למתן צו שיפוטי.

על פי תגובה שמסרה המבקשת, ביום 27.5.2019, נמסרו לעיון המבקשת מלוא תיקי הבניין ואף מלוא החומר הקשור להמרצת פתיחה 24/07. בכך התייתר הדיון בבקשת המבקשת, לקבלת צו להמצאת מסמכים.

לפיכך, נותר עוד לדון בבקשה למסירת חומרי חקירה ובעניין זה טוענת המשיבה 1, כי לא בכדי, אין הפנייה על-ידי בא כוח המבקשת למסגרת המשפטית המבססת את טענותיו. בהקשר זה נטען , כי בהתאם לתקנה 3(ב) לתקנות התכנון והבנייה (סדרי הדין בהליכים למתן צווים על פי המבקש בלבד), תשמ"ג – 1982 (להלן – "תקנות התכנון והבנייה, סדרי דין"), די לתמוך את הטענה בתצהיר של מפקח, כאשר בתקנה נרשמו הפרטים שיש לפרט בתצהיר. היות ועל פי הטענה, התצהירים שצורפו לבקשה ממלאים אחר דרישת התקנה, אין צורך לפרט מעבר לכך.

המבקשת בתגובתה חוזרת על הטענה, כי יש לה זכות יסוד להתגונן מפני האישומים כנגדה , וכי אין לקבל את הטענה לפיה די בתצהיר לאקוני כדי לעמוד בתנאים הנדרשים על מנת לאפשר לה הליך הוגן.

עוד נטען, כי יש לאפשר לה לחקור את המצהירים מטעם המשיבה 1 וגם בעניין זה נטען כי ככל שלא יתאפשר הדבר, יהיה בכך כדי לפגוע בהגנתה.

דיון והכרעה

דין הבקשה להידחות.

המבקשת מבלבלת בין הליך פלילי לבין הליך מנהלי. בהליך פלילי, שבו עומדת לנאשם חזקת החפות, קובע סדר הדין הפלילי כי יש להעמיד לעיונו עם הגשת כתב האישום את מלוא חומר החקירה.

מנגד, הבקשה של המשיבה 1, היא בקשה למתן צו הפסקה שיפוטי, במסגרת הליך מנהלי ועל יסוד ראיות מנהליות. המסגרת הדיונית בעניין זה , קבועה בתקנה 3(ב) לתקנות התכנון והבנייה, סדרי דין, ובסעיף 236(ב) לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה – 1965.

המחוקק קבע, כי בקשה למתן צו תי תמך בתצהיר, וכי החלטה בעניין הבקשה תינתן על יסוד ראיות לכאורה. לפיכך, די בהגשת בקשה , בצירוף התצהירים ואין מקום לחקירת המצהירות שכן משמעות ראיות לכאורה, כפי שמתנהל גם ההליך בבקשה למעצר עד תום ההליכים, הוא על יסוד הראיות הגולמיות המוגשות כפי שהן ללא חקירה נוספת.
על אף שאין למשיבות לבקשה למתן צו זכות קנויה לחקירת המצהירות, המבקשת איננה מתנגדת לחקירתן, ולכן אאפשר זאת, כאשר יובהר לצדדים, כי לחקירתה של כל מצהירה תוקצה רבע שעה ועליהם לחלק זמן זה ביניהם.

יחד עם זאת יש לציין, כי כל החלטה מנהלית חייבת להישען על תשתית ראוייה (ראו י' זמיר "הסמכות המנהלית, כרך ב" (נבו 2011), בעמ' 1119 – 1126), וככל שלאחר בחינת הבקשה והראיות שצורפו יימצא, כי המשיבה 1 (המבקשת את הצו השיפוטי) קיבלה את ההחלטה שלא על בסיס תשתית ראויה, אזי הבקשה תדחה.

לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את הבקשה לקבלת חומרי חקירה נוספים מעבר לחומרי החקירה והתצהירים שצורפו לבקשה.

ככל שהמבקשת סבורה כי עומדת לה הזכות לקבל חומרים נוספים מכוח חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998, הרי שפתוחה בפניה הדרך להגיש בקשה בעניין זה לממונה על חופש המידע בעיריית אשדוד , אך יובהר כי לא יחול כל שינוי במועד הדיון.

ניתנה היום, כ"ה אייר תשע"ט, 30 מאי 2019, בהעדר הצדדים.

יהודה ליבליין, שופט