הדפסה

בית משפט השלום באילת ת"ט 40511-11-20

בפני
כב' השופטת ליאורה אדלשטיין

תובעים

אלון בנדהן ת"ז XXXXXX103
ע"י ב"כ עו"ד סער שפירא

נגד

נתבעים

ר.ד פרימיום ניהול מלונות בע"מ חברות 515137974
ע"י ב"כ עו"ד גלעד נרקיס

החלטה

לפני בקשה לעיכוב ההליכים בשל קיום תניית בוררות בין הצדדים.
ברקע הבקשה התנגדות לביצוע שטרות, בסך כולל של 150,000 ש"ח, שהגישה המבקשת נגד התובע  - בטענה כי מדובר בשטרות שניתנו לו בגין רווחים עתידיים שצפויים היו הצדדים להשיא מהשכרת דירות נופש, אלא שרווחים עתידיים אלה לא רק שלא התממשו אלא שהזוכה (התובע) חייב למבקשת כספים בסך כולל של כ255,000 ש"ח בגין השקעות שהשקיעה באותן דירות כדי להכשירן לדירות נופש.
טענות המבקשת:
על פי סעיף 19 להסכם שותפות מתאריך 1.1.2019, שנחתם בין הצדדים, כל הסכסוכים והמחלוקות בין הצדדים יועברו לבורר עו"ד יצחק מויאל אשר לא יהיה כפוף להוראות הדין המהותי, סדרי הדין ודיני הראיות. הוסכם בין הצדדים ללכת לפגישה אצל הבורר ונוהלה תכתובת וואטסאפ ביניהם במאי 2020, שבה נקבע מועד לביצוע הפגישה, אלא שהתובע נמלך בדעתו וביטל את הפגישה שנקבעה והגיש את השיקים לביצוע. לאחר הגשת השיקים לביצוע פנתה המבקשת אל התובע שנית וחזרה על הסכמתה לביצוע הליך הבוררות, אך התובע לא השיב למכתב.
על כן דורשת המבקשת כי ההליכים בתיק זה יעוכבו ובירור התובענה יתבצע בפני הבורר.
טענות התובע:
הנתבעת/המבקשת לא צרפה תצהיר לבקשתה. בין הצדדים לא מתנהל הליך בוררות. נעשה ניסיון לנהל את הליך הבוררות על ידי התובע אך ניסיון זה נכשל  עקב סירובה של הנתבעת. מי שהתחמק מהגעה לפגישה היה מר ציון דוד, שהוא הרוח החיה מאחורי הנתבעת. אם התכוונה הנתבעת שלא לכבד המחאות, שומה היה עליה לפנות לבוררות טרם חוללה ההמחאה הראשונה ולא רק לאחר שהתובע פתח נגדה תיק בהוצאה לפועל. לא קיים סכסוך בין הצדדים בגין ההמחאות שחוללו כי המחאות אלה ניתנו כהחזר השקעת התובע ורק אם יש סכסוכים ומחלוקות נוספים, זכאית הנתבעת לפנות לבוררות.
ההמחאה הכלולה בבקשה לביצוע בסך 40,000 ₪ אין מקורה בהסכם השותפות אלא בהסכם הלוואה אחר בין התובע לגב' ריקי דוד, בעלת המניות של הנתבעת, מתאריך 20.11.2015 - והיא אינה קשורה ליתר ההמחאות שהן בגין הסכם השותפות.
נקבעה אמנם פגישה אצל הבורר אך מנהל המבקשת לא התייצב לפגישה וגם לא קבע פגישה נוספת. בנסיבות אלה ניתן לראות את המבקשת כמי שוויתרה על זכותה להליך בוררות. 
עוד טוען התובע טענות לגופו של עניין אך אלה אינן קשורות למחלוקת בעניין הבוררות.
דיון והכרעה:
אכן להתנגדות צורף מכתבו של ב"כ המבקשת מיום 29.10.2020 בו הוא מבקש לקיים את הבוררות באמרו כי "כזכור, מרשך אף הודיע כי נקבעה פגישה אצל הבורר לפני מספר חדשים, אולם מרשך בחר לבטל את הפגישה מסיבותיו הוא (שעד היום אינן ברורות) ותחת זאת מתברר כי הגיש את השיקים לביצוע."
נכון שתמוה מדוע בחרה הנתבעת לבטל את השיקים – פעולה חד צדדית שאין עליה אסמכתא מצד התובע – מבלי לפנות להליכי בוררות ביזמתה (הלא אפילו במכתב בא כוחה נטען כי התובע הוא שיזם את הבוררות) אולם התובע מצידו לא צרף כל התכתבות או כל ראיה אחרת התומכת בטענתו כי הנתבעת היא שלא התייצבה לדיון בפני הבורר ואילו הוא התייצב. גם אין מכתב תשובה לב"כ המבקשת, ושתיקה ניתן לפרש כהסכמה. ממילא גם התובע טוען כי הסכים לקיומה של בוררות, כפי שגם עולה מהתכתבות הוואטסאפ שצרפה המבקשת (עולה ממנה כי שני הצדדים הסכימו לקיום הבוררות) כך שלא ברור פשר התנגדותו לה כעת.
לאור קיומה של תניית בוררות מפורשת בהסכם שנערך בין הצדדים, אשר במסגרתו ניתנו ההמחאות מושא ההתנגדות לביצוע שטר, חל בענייננו סעיף 5 לחוק הבוררות, תשכ"ח 1968:

5 (א)   הוגשה תובענה לבית משפט בסכסוך שהוסכם למסרו לבוררות וביקש בעל-דין שהוא צד להסכם הבוררות לעכב את ההליכים בתובענה, יעכב בית המשפט את ההליכים בין הצדדים להסכם, ובלבד שהמבקש היה מוכן לעשות כל הדרוש לקיום הבוררות ולהמשכה ועדיין הוא מוכן לכך."

לאור כלל הדברים האמורים, אני מורה על עיכוב הליכים בתובענה, בכפוף לאמור להלן, לצורך מיצוי הליך הבוררות בין הצדדים, כאשר הבורר יוכל לדון במכלול הטענות כולל דרישת התובע להפקדת סכום כערובה.
אולם באשר להמחאה בסך 40,000 ₪ - אני מסכימה עם התובע כי המחאה זו שונה מיתר ההמחאות בשל מספרה הסידורי ותאריך פרעונה. ההמחאות האחרות - מספריהן 11512 ועד 11518 ומועדי פרעונן סביב ה-20 לכל חודש, החל ממרץ 2020 ועד ספטמבר 2020. ואילו ההמחאה בסך 40,000 ₪ מספרה 13109 ומועד פרעונה 6.9.2020. לגבי הסכם ההלוואה משנת 2015 שאינו בין הצדדים (המדוייקים) לתיק זה - לא קיימת תניית בוררות ועל כן יודיע התובע, עד תאריך 18.7.2021, אם הוא עומד על ביצוע הפרדה בין המחאה זו ויתר השיקים או שמסכים כי גם המחאה זו תידון במסגרת הבוררות.
הצדדים יפנו במשותף בתוך 30 ימים מהיום לבורר המוסכם על ידם. 
ב"כ הצדדים יודיעו לבית המשפט  עד תאריך 11.11.2021 מה התקדם בהליך הבוררות.
לאור קיומה של אותה המחאה שאינה קשורה להסכם, אינני מחייבת מי הצדדים בהוצאות.
תז"פ 19.7.2021, 12.11.2021.