הדפסה

בית הספר סולם צור אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נ' הראל גמל והשתלמויות בע"מ

23 דצמבר 2014

לפני:

כב' השופטת אביטל רימון-קפלן

התובעת
בית הספר סולם צור אגודה חקלאית שיתופית בע"מ
ע"י מפרק האגודה עו"ד ראובן רותם
-
הנתבעת
הראל גמל והשתלמויות בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד אדר שוורץ

פסק דין

1. התובעת הינה אגודה שיתופית. ביום 28/1/14 הורה רשם האגודות השיתופיות בצו מ תוקף סמכותו לפי סעיף 46 ל פקודת האגודות השיתופיות על פירוק התובעת ומינוי מפרק לתובעת.

2. במהלך השנים בהם קיימה התובעת פעילות באופן סדיר, היא הפקידה אצל הנתבעת כספים בקופת מרכזית לצורך תשלום פיצויי פיטורים לעובדיה.
עם מעבר העובדים למעסיק אחר, הפסיקה התובעת את פעילותה ובהמשך ניתן צו לפירוקה כאמור.

3. ביום 18/11/14 הגישה ה תובעת באמצעות המפרק ת ובענה למתן פסק דין הצהרתי המורה לנתבעת להשיב לתובעת את כל יתרת הכספים שהופקדו על ידה ושנצברו בחשבון קופה מרכזית לפיצויים (מספר חשבון 2685063 ע"ש התובעת). כעולה מכתב התובענה, בעקבות פנית המפרק אל הנתבעת לקבלת הכספים נמסר לו כי אין התנגדות לעשות כן , אך זאת בכפוף לקבלת צו שיפוטי מבית הדין לעבודה .

4. לתביעה צירפה התובעת את תצהיר יהן של הגב' רגינה אבירם אשר שימשה במועדים הרלבנטיים לבקשה כמנהלת התובעת, ושל הגב' שלומית גרוס אשר כיהנה במועדים הרלבנטיים לבקשה כיו"ר ועד ההנהלה של התובעת (להלן ביחד - המצהירות).

5. בתצהיריהן הצהירו המצהירות כי הן מוסמכות ליתן תצהיריהן בשמה ומטעמה של התובעת. כך גם בתצהיריהן שניתנו על סמך ידיעת ן האישית ו/או מכח חקירה ודרישה שביצעו, הצהירו המצהירות בין היתר כי החל מיום 1/9/08 הפסיקה התובעת את פעילותה העסקית ואיננה מעסיקה עובדים; כי התובעת שילמה לכלל עובדיה את מלוא התשלומים שהגיעו להם בגין הפסקת העסקתם על פי הוראות כל דין ו/או הסכם; כי לא התקבלה אצל התובעת בקשה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי לתשלום פיצויי פיטורים ו/או תוספת או השלמה לפיצויי פיטורים ו/או תשלום כלשהו בגין הפסקת יחסי עובד ומעביד ממי מעובדיה לשעבר ולא ידוע לה על כוונה להגיש לה בקשה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור; וכי מאז 1/9/08 ונכון למועד הגשת התובענה התובעת איננה מעסיקה עובדים ואין לה התחייבות נוספת כלשהי לתשלום פיצויי פיטורים

6. בתגובתה לתובענה הודיעה ה נתבעת כי היא חברה לניהול קופות גמל המנהלת, בין היתר את הקופה המרכזית לפיצויים " הראל פיצויים" שהיא קופת גמל כמשמעות המונח בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ק ופות גמל), התשמ"א-1981 ובתקנות מס הכנסה ( כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964 וכי על שם התובעת מתנהל בקופה חשבון מספר חשבון 2685063 , כנטען.
עוד הבהירה הנתבעת כי אין לה התנגדות עקרונית להעברת הכספים הצבורים בחשבון לידי התובעת, כפי שאף צוין במכתבה אל המפרק מיום 24/6/14 וכי היא תכבד כל החלטה שתתקבל על ידי בית הדין בעניין זה, אלא שבהתאם להוראות הדין, לרבות הוראות חוזר גמל 2005/3 " משיכת כספים מקופות גמל לפיצויים על ידי מעביד", וכן בהתאם לחובתה לפעול בנאמנות כלפי עמיתיה, אין באפשרותה להעביר את הכספים לרשות התובעת, אלא ב כפוף לצו שיפוטי אשר יורה לה לעשות כן.
כמו כן פירטה הנתבעת את הסכומים שנצברו בקופה וציינה כי פדיון הכספים הצבורים בחשבון יהיה חייב במיסוי על פי דין בשיעור של 40% אלא אם כן, יתקבל אישור מפקיד השומה אשר יורה אחרת.
אי לכך ולאור עמדתה , עתרה הנתבעת לפטור אותה מהצורך להתייצב לדיו ן בתובענה שנקבע ליום 15/1/15.

7. בעקבות הגשת התגובה ובהעדר התנגדות מטעם הנתבעת לשחרור הכספים עתר המפרק בשם ה תובעת להיענות למבוקש בתובענה , ולבטל את הדיון שנקבע בתיק.

8. לאחר שעיינתי בתובענה ובמסמכים שצורפו לה, בתגובת הנתבעת לתובענה ועל יסוד האמור בתצהירי המצהירות ובכפוף לו – אני נעתרת למבוקש ומורה ל נתבעת להעביר לתובעת באמצעות המפרק את כל יתרת הכספים שהופקדו על ידי התובעת ושנצברו בחשבון קופה מרכזית לפיצויים (מספר חשבון 2685063 ע"ש התובעת).
מובהר כי פדיון הכספים הצבורים בחשבון יהיה חייב במיסוי על פי דין אלא אם כן, יומצא לנתבעת אישור מפקיד השומה אשר יורה אחרת.

9. משכך הם פני הדברים, הדיון שנקבע ליום 15/1/15 בתיק זה – מבוטל .

10. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתן היום, א' טבת תשע"ה, (23 דצמבר 2014), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .