הדפסה

בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב - יפו ת"ק 2794-03-20

לפני: כבוד השופט גיא הימן

התובע:

ישראל ארנאוו

נגד

הנתבעים:

  1. אמיר זיני
  2. נועם שמואל זיני
  3. מתן אהרון זיני
  4. נועם פרוייקטים, ע"מ 311322234

פסק דין

כתב-התביעה, לרבות ההזמנה להגיש כתב הגנה, הומצאו כדין לידי כל הנתבעים בתאריך 5.3.2020. כך עולה מאישור המסירה, שנסרק לתיק בית-המשפט. חרף האמור, עד היום לא הגיש ו הנתבע ים כתב-הגנה מטעמם . לפיכך, ועל יסוד סמכותי שברישא לתקנה 10 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1976, ניתן בזה פסק-דין, בהעדר-הגנה, על יסודו של כתב-התביעה בלבד, אם כי במספר הסתייגויות כלהלן.

ראשית, התובענה נגד הנתבעת 4 נמחקת. כך מכיוון, שמדובר בנתבעת הרשומה כעוסק מורשה – סיווג שהוא לצורכי-מס בלבד ואיננו מכונן ישות משפטית נפרדת, שניתן לתבוע.

באשר לנתבעים 3-1 התביעה מתקבלת, גם אם באורח חלקי וזאת היות שחלק מן הסכומים, הנקובים בה, הם מופרזים ביחס לסעד העיקרי. בתוך 15 ימים מיום שיומצא לידי הם פסק-דין זה יש למו נתבע ים 3-1 , יחד ולחוד, לידי התובע את הסכומים כדלקמן: סך של 15,000 ש"ח – בעילת התביעה; סך של 800 ש"ח – לרכישה של ספריות זמניות מ"איקאה"; סך של 2,500 ש"ח בגין עוגמת הנפש שנגרמה לתובע ובגין הטענה לפגיעה בשמו הטוב. בנוסף לאלה ישלמו נתבעים 3-1 , יחד ולחוד, לתובע סך של 1,000 ש"ח בגין הוצאות-המשפט. בסך הכל, ישלמו הנתבעים 3-1, יחד ולחוד, סך של 19,300 ש"ח. איחור יוסיף הפרשי-הצמדה ורבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, מיום-החיוב ועד למועד-התשלום בפועל.

תשומת-לבם של הנתבע ים לאמור בתקנות 12 ו-16 לתקנות הנדונות לענין הכוח לעתור לביטולה של החלטה, שניתנה במעמד צד אחד, ולענין האפשרות להגיש לבית-המשפט המחוזי בקשה לרשות ערעור.

הדיון הקבוע – בטל. המזכירות תסגור את התיק ותמציא את פסק דיני זה לידיהם ש ל כל הצדדים.

ניתן היום, יג' בתמוז התש"ף, 5 ביולי 2020, שלא במעמד-הצדדים.