הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד 27

מספר בקשה:20
לפני כבוד השופט מיכאל קרשן

בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980

המבקש:

נדב שפירא (המנהל המיוחד)

נגד

משיבים
1.כונס נכסים רשמי תל אביב
2.תמיר חופי (החייב)
3. מאיה חופי (החייבת)

פסק דין

לפנַי בקשת המנהל המיוחד לביטול הליכי פשיטת הרגל בשל מחדליהם הנמשכים של החייבים, בצבירת חוב פיגורים ובאי הגשת דוחות חודשיים.

רקע
ביום 18.4.2018 ניתן צו כינוס לנכסי החייב וביום 18.6.2019 ניתן צו כינוס לנכסי החייבת. על כל אחד מהחייבים הושת צו תשלומים חודשי בסך של 400 ₪. ביום 22.1.2020 הועמד סכום התשלום החודשי על 1,800 ₪ בחודש לכל אחד מן החייבים.

לאורך ההליך התריע המנהל המיוחד פעמים רבות על מחדליהם הנמשכים של החייבים באי הגשת דוחות חודשיים כנדרש ואינם עומדים בצו התשלומים .

בקשה ראשונה לביטול ההליך בעניינו של החייב הגיש המנהל המיוחד כבר ביום 22.2.2019. בתגובה הגיש החייב בקשה להסדר נושים. המנהל המיוחד משך את הבקשה לביטול ההליך אך החייב לא פעל בהתאם להוראות שנתן לו בית המשפט בנוגע לקידום הסדר הנושים.

בדוח שהגיש המנהל המיוחד ביום 2.6.2020 לקראת דיון שאמור היה להתקיים בעניינם של שני החייבים כבר עתר המנהל המיוחד לבטל ההליך בעניינם של שני החייבים, בעקבות מחדלים שצברו לאורך ההליך. בקשת המנהל המיוחד הועברה לתשובת החייבים, שמצדם הגישו בקשה להפחתת צו התשלומים, ובינתיים נדחה מועד הדיון.

ביום 6.7.2020 הכריע בית המשפט (כב' השופטת ש' גלר) בשתי הבקשות שעמדו אז על הפרק. בית המשפט דחה את בקשת החייבים להפחית את צו התשלומים וקיבל את בקשת המנהל המיוחד לבטל את ההליך. עם זה, בית המשפט אִפשר לחייבים להודיע עד ליום 6.8.2020 כי הסירו את מחדליהם, שאז ההליך ייוותר על כנו. בית המשפט ראה בהמשך להאריך את המועד להגשת הודעת החייבים.

החייבת לא הגישה כל הודעה וביום 14.10.2020 בוטל ההליך בעניינה.

ביום 13.8.2020 הגיש החייב הודעה על הסרת חלק ממחדליו ועל כן ההליך בעניינו לא בוטל, אם כי בית המשפט הבהיר בהחלטתו מיום 25.10.2020 כי אם החייב לא יסיר את כל מחדליו עד ליום 10.11.2020 – יבוטל ההליך גם בעניינו .

ביום 13.11.2020 ראה בית המשפט להחיות את ההליך בעניינה של החייבת, רק לאור הצעה נוספת להסדר נושים שהציעו כעת שני החייבים (הגם שמחדלי החייבים טרם הוסרו).

ביום 14.12.2020 הודיע המנהל המיוחד כי הצעת החייבים לא עבר ה באסיפת הנושי ם. בית המשפט (כב' השופטת ש' גלר) הורה לחייבים להגיש הצעה מתוקנת להסדר נושים תוך 60 יום. החייבים לא פעלו בהתאם להחלטה זו.

הבקשה הנוכחית לביטול הליכים
ביום 9.3.2021 הגיש המנהל המיוחד בקשה נוספת לביטול ההליכים נוכח המחדלים שצברו החייבים. המנהל המיוחד הבהיר בבקשתו כי זו הפעם יעמוד על בקשתו לביטול ההליך כל עוד לא הוסר חוב הפיגורים גם אם יציעו החייבים הצעת הסדר משופרת לנושיהם.

הבקשה הועברה לתשובת החייבים, ואלה הגישו מספר בקשות למתן ארכה ו אף זכו לארכות (בהן לא עמדו).

ביום 23.6.2021 הודיעו החייבים כי הגיעו להסכמות עקרוניות עם נושיהם ובקשו לקדם הצעתם להסדר נושים . בהודעה זו לא באה כל התייחסות לבקשת המנהל המיוחד לביטול ההליך.

המנהל המיוחד פרט בתגובתו מיום 4.7.2021 את מחדלי החייבים אשר לא סולקו למרות בקשות חוזרות ונשנות: לחייב נצבר חוב פיגורים בסך של 22,000 ₪ ולחייבת חוב בסך של 32,400 ₪; החייבים לא הגישו דוחות חודשיים מאז חודש ינואר 2021 ואף הדוחות שהוגשו, הוגשו בלא אסמכתאות. המנהל המיוחד הוסיף כי החייבים לא תמכו את טענתם כי הגיעו להסדר בכל אסמכתה כתובה וחזר על עמדתו כי במקרה זה אין לאפשר לחייבים להישאר בהליך כל עוד לא הסירו את מלוא מחדליהם.

ביום 19.7.2021 התרתי לחייבים להגיב על תשובת המנהל המיוחד. בהחלטה זו ציינתי כי אל לחייבים לנהל משא ומתן עצמאי עם נושיהם, וממילא לא צרפו לבקשתם אסמכתה כי התקשרו בהסכמה כלשהי עם הנושים.

ביום 27.7.2021 אישר כנ"ר בתגובתו את טענות המנהל המיוחד לצבירת חוב פיגורים ו הגשת דוחות חודשיים באופן חלקי בלבד. לעמדת כנ"ר הצעת החייבים להסדר נושים וטענת החייבים כי ההצעה זכתה לתמיכת הנושים לא גובתה באסמכתאות כלשהן ואין בה פירוט האופן שבו הובאה ההצעה לידיעת הנושים וזהות הנושים שתמכו בהצעה. כנ"ר הצטרף לבקשת המנהל המיוחד לבטל את ההליך.

ביום 2.8.2021 הגישו החייבים "תגובה לבקשה למתן הוראות ובקשה לקביעת דיון במעמד החייבים", בה חזרו על טענתם כי נושיהם מסכימים לסדר הנושים שהציעו . גם בתגובה זו נמנעו החייבים ממתן התייחסות עניינית לבקשה לביטול ההליך, ועל כן נתנה להם הזדמנות אחרונה לעשות כן עד ליום 11.8.2021.

רק ביום 11.8.2021 הואילו החייבים להתייחס עניינית לבקשת הביטול. לשיטת החייבים חוב הפיגורים נגרם בשל הקושי לעמוד בצו התשלומים שכן הסכום שנקבע "אינו ריאלי" ואינו תואם את הכנסתם, בפרט לאור העובדה כי החייב פוטר מעבודתו ולא הועסק מספר חודשים.

החייבים צרפו דוחות חודשיים לתשובתם וטענו כי עמדו בהגשת הדוחות כנדרש, פרט לדוחות המתייחסים ל-3 חודשים בשנת 2020 , אשר "התקשו בהגשתם" בין היתר בשל משבר הקורונה. עוד טענו החייבים, כי ההצעה להסדר נושים הוגשה בתיאום עם בעל התפקיד.

המנהל המיוחד דחה בתגובתו את טענת החייבים לכך שסכום התשלום החודשי בצו התשלומים הביא ליצירת חוב פיגורים. צו התשלומים נקבע בהחלטה שיפוטית והיה על החייבים לפנות בבקשה להקטנת הסכום ולא לחדול מלשלם ולעשות דין עצמי. החייבים טרם המציאו את הדוחות המלאים למנהל המיוחד. ולבסוף, אף אם הוגשה הצעה להסדר נושים אין בה כדי להחליף את חובת החייבים לעמוד בהוראות ההליך.

דיון והכרעה
אין כל אפשרות לקבל את מכלול טענות החייבים ביחס ליצירת חוב הפיגורים.

בית המשפט של פשיטת הרגל החליט להגדיל את סכום החיוב החודשי. הוא עשה כן לאחר שהוצגו לו נתונים לעניין כושר ההשתכרות של החייבים. ביום 6.7.2020 דחה בית המשפט את בקשת החייבים להקט ין את סכום החיוב החודשי. מאז אותו מועד החייבים לא הגישו בקשה נוספת להקטנת צו החיוב החודשי ולא השיגו על ההחלטה לפני ערכאת הערעור.

חֶלֶף זאת צברו החייבים חובות פיגורים גדולים וקיוו, כך נראה, שאם בעתיד תבשיל הצעה להסדר נושים לא יידרש עוד בית המשפט למחדלים שצברו לאורך ההליך. אלא שבכך נתפסו החייבים לכלל טעות. חייבים בהליך פשיטת רגל אינם רשאים להתנהל כך, והתנהגותם עולה לדעתי בבירור כדי חוסר תום לב במסגרת ניהול ההליך.

התנהלות החייבים משתקפת היטב בתגובותיהם והודעותיהם שהוגשו לתיק בית המשפט (כמעט תמיד באיחור) . כך, למשל, בהודעת החייבים כי הגיעו להסדר נושים, לא צרפו החייבים כל אסמכתה או בדל ראיה לכך שההסדר אושר ע"י הנושים (גם אם עקרונית); הדוחות שצורפו לתשובה לבקשה לביטול ההליכים אינם דוחות לשנת 2021 ואינם מגובים באסמכתאות; וטענת החייב לכך שאינו עובד לא גובתה באסמכתה.

הנני סבור כי במצב הדברים שתואר יש לקבל את טענות המנהל המיוחד למחדלים נמשכים של החייבים כאשר מחדליהם אינם מתבטאים רק בצבירת חוב פיגורים ואי הגשת דוחות מלאים במועד , אלא גם בציות להוראות ההליך בכללן.

בנסיבות אלו, כאשר החייבים אינם משתפים פעולה עם ההליך, אין לי אלא לקבוע כי החייבים אינם נוהגים בתום לב ומנצלים את ההליך לרעה ואינם זכאים להגנות שמספק ההליך בהתאם לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980.

משלא ראיתי איזו תועלת תצמח לנושים מניהול הליך באופן בו נוהגים החייבים אני מורה על ביטול הליכי פשיטת הרגל וביטול צווי כינוס הנכסים בעניינם של שני החייבים, ואני דוחה את הבקשות להכרזת החייבים פושטי רגל.

צווי עיכוב היציאה מהארץ יישארו בתוקפם במשך שלושה חודשים ואז יבוטלו.

המנהל המיוחד ימציא החלטה זו לחייבים.

ניתן היום, י"ט אלול תשפ"א, 27 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.