הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד 19

לפני כבוד השופט רמי חיימוביץ

בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
ובעניין:

החייב:

וליד זבידי

נגד

המשיבים:

1.כונס נכסים רשמי תל אביב
2.איל אסף (מנהל מיוחד)

פסק דין

בתיק זה קבוע דיון הכרזה ליום 20.7.20.
עובר לדיון הוגש תסקיר מסכם מטעם בעל התפקיד הכולל המלצה להכרזת החייב כפושט רגל ולאישורה של תכנית פירעון. בהמשך הגישו הצדדים הודעה בדבר הסרת מחדלי החייב ובדבר גיבוש תכני פירעון מוסכמת (להלן: " ההודעה המוסכמת").
נוכח הסכמה זו, ובהתחשב במצב השורר בעניין מגפת הקורונה, אני מוצא לבטל את הדיון הקבוע וקובע כדלקמן:
1. החייב מוכרז פושט רגל. מגבלות צו הכינוס ימשיכו לחול. המנהל המיוחד מתמנה כנאמן על נכסיו.

2. מאושרת תכנית הפירעון הנזכרת בסעיף 2 להודעה המוסכמת.

תחילת התשלום לפי תכנית הפירעון הינה מחודש זה, בו ניתנה ההחלטה, אלא אם הוסכם אחרת בין החייב ובעל התפקיד.

זכויות כספיות של החייב אשר אינן מוגנות על פי דין, ימומשו על ידי הנאמן לטובת קופת הכינוס. ככל ויאותרו נכסים נוספים לחייב אף לאחר החלטה זו, יפעל הנאמן למימושם.

בתוך 30 יום ימציא החייב לבעל התפקיד תדפיס מסלקה פנסיונית ורישיון רכב.

מודגש, כי ככל ודוח בעל התפקיד כולל תנאים נדרשים נוספים לצורך אישור המלצת בעל התפקיד, הרי שעל החייב לעמוד אף בתנאים אלו כתנאי למתן הפטר.

3. החייב רשאי להקדים תשלומים והוא פטור מהגשת דוחות שוטפים, אלא לפי דרישה.

4. החייב ימציא החלטה זו וכן את תסקיר בעל התפקיד וההודעה המוסכמת במסירה כדין לכל אחד מהנושים וכן לכנ"ר וימציא את אישורי המסירה לנאמן.

כל אחד מהנושים וכן הכנ"ר רשאי להגיש התנגדות להחלטה זו, הן לעניין הכרזת החייב כפושט רגל והן לעניין תוכנה של תכנית הפירעון, וזאת בתוך 14 ימים ממסירה.

התנגדות כאמור ככל ותוגש תבחן לגופה ובמידת הצורך או באם יבקש זאת מי מהנושים או נציג הכנ"ר, ייקבע דיון.

מובהר כי הצגת מלוא אישורי מסירה אלו לנאמן הינה תנאי לקבלת הפטר בתום תקופת תכנית הפירעון. הנאמן יציין בבקשתו לצו ההפטר כי אישורי המסירה אכן הוצגו לפניו.

5. באחריות החייב לעדכן נושים בדבר ביטול הדיון.

ככל והחייב אינו מיוצג, האחריות ליידוע הנושים בדבר ביטול הדיון תחול על בעל התפקיד.

6. מזכירות- נא לבטל הדיון ביומן ולקבוע תז"פ בעוד 41 חודשים .

ניתן היום, כ"ז תמוז תש"פ, 19 יולי 2020, בהעדר הצדדים.