הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"צ 65699-07-19

מספר בקשה:4

לפני
כבוד השופטת איריס רבינוביץ ברון

מבקשת

עינב גויטע
ע"י ב"כ עוה"ד ממשרד יהודה בכר ושות' – משרד עורכי-דין

נגד

משיבות

1. סימי ווג צ'יינה – ישראל בע"מ ח.פ. 515812360
ע"י ב"כ עוה"ד סיני אליאס

2. אר.אם.בי יזמות ופרויקטים בע"מ ח.פ. 515648004
ע"י ב"כ ממשרד עוה"ד מ. פירון ושות'

פסק – דין
(ביחס למשיבה 2 בלבד)

לפניי בקשה מוסכמת לאישור הסתלקות המבקשת מבקשתה לאישור תובענה ייצוגית כלפי המשיבה 2 (להלן: "בקשת האישור" ו- "בקשת ההסתלקות", בהתאמה) ולאשר את ההסדר שאליו הגיעו המבקשת והמשיבה 2, בכפוף להתחייבויות שנטלה המשיבה 2 על עצמה, בהתאם להוראת סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "החוק").

רקע
ביום 28.7.19, הגישה המבקשת תובענה ובק שה לאישורה כייצוגית, כנגד המשיבות.
עניינן של התובענה והבקשה לאישורה כתובענה ייצוגית, בטענה כי המשיבות הפרו את צו הגנת הצרכן (סימון טובין), התשמ"ג-1983 (להלן: "צו סימון טובין"), בכך שנמנעו מלהציג תרגום לעברית של הוראות השימוש והאזהרות לצרכן, על גבי מוצרים שהוצגו למכירה בסניפיהן. עוד נטען, כי היעדר תרגום עברי של הוראות השימוש והאזהרות לצרכן, עולה כדי הפרת סעיף 2(א) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), שכן מדובר ב- "עניינים מהותיים בעסקה", וכן כי מדובר בהפרת סעיף 17(ג) לחוק הגנת הצרכן, הקובע כי "הסימון יהיה בעברית זולת אם נקבע אחרת".
בקשת האישור מייחסת למשיבות הפרת חובה חקוקה, בהתאם להוראת סעיף 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן: "פקודת הנזיקין"); רשלנות, בהתאם להוראת סעיף 35 לפקודת הנזיקין; עשיית עושר ולא במשפט, בהתאם להוראת סעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979; הפרת סעיף 12 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973; ופגיעה באוטונומיה הצרכנית, בנוחות הצרכן וגרימת עוגמת נפש ורגשות שליליים של כעס ותסכול.
הקבוצה שבשמה הוגשה בקשת האישור, היא: "כלל המבקרים בסניפי המשיבות, ממועד פתיחתם ועד למועד אישור הבקשה דנא" וכן בשם תת-קבוצה, שהוגדרה כ- "כל אדם אשר רכש מוצר בסניפי המשיבות, ממועד פתיחתם ועד למועד אישור הבקשה דנא".
המשיבה 2 הגישה בקשת ארכה להגשת כתב תשובה ביחס לבקשת האישור ואולם עוד בטרם הוגש כתב התשובה, הוגשה בקשת ההסתלקות המוסכמת שבפניי. בהיעדר כתב תשובה מטעם המשיבה 2, ניתן לעמוד על עיקרי עמדתה מגוף בקשת ההסתלקות. בתמצית ייאמר, כי במועד הגשת בקשת האישור המשיבה 2 טרם השלימה את סימון כלל מוצריה כנדרש. עם זאת, ממסמכים שהציגה המשיבה 2 למבקשת ולבאי כוחה, עולה כי מדובר ב- 2 סניפים הפועלים במשך תקופה קצרה יחסית ובהיקף מוצרים מצומצם יחסית המחייב הצגת הוראות שימוש, או תחזוקה ואזהרות, לרבות עניינים מהותיים נוספים כגון אופן השימוש במוצר, שיש לתרגמם לעברית, העולה כדי 7% מכלל מוצריה. המשיבה 2 הוסיפה וטענה, מבלי להודות בטענה מטענות המבקשת, כי מיד בעקבות בקשת האישור, הזדרזה ופעלה להשלמת הסימון והתרגום הנדרש והתחייבה כי תשלים מהלך זה על גבי כלל הטובין שעליהם יש להציג תרגום, בתוך 30 ימים מיום אישור בקשת ההסתלקות . כן התחייבה המשיבה 2 כי גם בעתיד, תסמן ותתרגם את המידע הנדרש על גבי מוצריה, גם בסניפיה הקיימים וגם בסניפים העתידים להיפתח.
בקשת ההסתלקות
בכפוף לאישור בקשת ההסתלקות, התחייבה המשיבה 2 לתרום מוצרים בסכום של 80,000 ₪ לאלו"ט – אגודה לאומית לילדים ובוגרים עם אוטיזם (להלן: "התרומה") ומיד לאחר העברתה, יוגש תצהיר מטעם מנהל המשיבה 2 ולו יצורף מכתב מטעם אלו"ט בדבר קבלתה. עוד התחייבה המשיבה 2 לשלם למבקשת גמול בסך 5,000 ₪, להשיב לה את מחצית הסכום ששילמה בפועל בגין אגרת פתיחת ההליך, על סך של 2,750 ₪ ולשלם לבאי כוח המבקשת שכר טרחה בסכום של 25,000 ₪ בתוספת מע"מ (להלן: "שכר הטרחה"), כנגד חשבונית מס כדין, עבור טרחתם בהגשת הבקשה והתועלת שהצמיחה. כפי שהוסכם בבקשת ההסתלקות, שכר הטרחה ישולם בשתי פעימות שוות – האחת, בסך 12,500 ₪ בתוספת מע"מ, בתוך 30 ימים ממועד אישור בקשת ההסתלקות; השנייה, בסכום זהה, בתוך 7 ימים ממועד הגשת התצהירים ואישור אלו"ט בדבר קבלת התרומה.
המבקשת והמשיבה ביקשו לפטור את המבקשת בשלב הנוכחי, מתשלום חלקה השני של האגרה, שסכומה הוא 10,500 ₪, בהתאם להוראת תקנה 7א(א)(4)(ב) לתקנות בתי המשפט אגרות, התשס"ז-2007, בטענה כי ההליכים בתובענה הסתיימו עוד בתחילתם, בטרם התקיים דיון ולמעלה מחצי שנה עובר למועד הדיון שנקבע.
ככל שייקבע כי חלה חובת תשלום חלקה השני של האגרה, מוסכם על המבקשת והמשיבה 2, כי המשיבה 2 תישא במחציתה.
לגישת המבקשת והמשיבה 2, בקשת ההסתלקות – ככל שתאושר – תצמיח תועלת רבה לציבור, כתוצאה מהרתעת חברות ובתי-עסק מפני התנהלות שלא כדין כלפי צרכנים וכתוצאה מתיקון ההפרה, כפועל יוצא מבקשת האישור. עוד ציינה המבקשת בבקשת ההסתלקות , כי ה יא מבקש ת להסתלק מתביעתה האישית הואיל ויש בה כדי להגשים תועלת ממשית לחברי הקבוצה. הודגש, כי המשיבה 2 אכן פעלה לתיקון הסימון הנדרש והצגת המידע על גבי מוצריה והתחייבה להוסיף לנהוג כך בעתיד ואף התחייבה ליתן הטבה לקבוצת הצרכנים שניזוקה. המבקשת והמשיבה 2 מוסיפות על כך וטוענות, כי ההסתלקות המוסכמת אף תסב תועלת עתידית לקבוצות צרכנים נוספות הצפויות לרכוש טובין בסניפי המשיבה 2.
עוד לגישת המבקשת והמשיבה 2, קבלת בקשת ההסתלקות לא תפגע באינטרס של מי מחברי הקבוצה, איש מהם לא שינה את מצבו לרעה וזכויותיהם תישמרנה. בד בבד, תאפשר ההסתלקות ניצול יעיל של משאבי מערכת המשפט וייחסך זמן שיפוטי יקר. המבקשת סבורה כי בקשת האישור והתובענה, היו ראויות והושתתו על בסיס ראוי.
המבקשת ובאי כוחה טענו בבקשה, כי לא קיבלו כל טובה הנאה בקשר לבקשת ההסתלקות, במישרין או בעקיפין (מעבר למפורט בבקשה ובכפוף לאישור בית המשפט) והתחייבו שלא להשתתף, לסייע או להיות מעורבים בהגשת בקשת אישור תובענה ייצוגית כנגד המשיבה 2, בעניין שביסוד בקשת האישור.
בנוסף, במסגרת בקשת ההסתלקות ביקשו המבקשת והמשיבה 2 לפטור אותן מההליכים הקבועים בסעיף 16(ד) לחוק ובתקנה 11 לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010 ובכלל זה, מפרסום הודעה למציאת תובע חלופי ומפרסום בקשת ההסתלקות.
המבקשת ובא כוח ה עוה"ד בכר, תמכו את בקשת ההסתלקות בתצהירים מטעמם , בהם הצהירו , בין היתר , שלא קיבלו ושלא יקבלו כל תמורה או טובת הנאה כלשהי, בקשר להסתלקות המבקש מההליכים דנא, מעבר לגמול אשר יקבע על ידי בית המשפט.
דיון והכרעה
עיינתי בבקשת האישור ובבקשת ההסתלקות. לאחר שבחנתי את מכלול נסיבות העניין ולנוכח הצהרת המבקש וב"כ בתצהירם - אני מאשרת את ההסתלקות כמבוקש.
המסגרת הדיונית
הליך ההסתלקות מוסדר בסעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות. הוראת סעיף 16(א) לחוק, היא הרלוונטית לענייננו וזוהי לשונה:
"מבקש, תובע מייצג או בא כוח מייצג, לא יסתלק מבקשה לאישור או מתובענה ייצוגית, אלא באישור בית המשפט, וכן לא יקבל, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה מהנתבע או מאדם אחר בקשר להסתלקותו כאמור, אלא באישור בית המשפט; בהחלטתו אם לאשר טובת הנאה כאמור, ישקול בית המשפט את אלה:
(1) אם הבקשה לאישור ההסתלקות הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית – האם התובענה הראתה עילת תביעה לכאורה;
(2) התועלת שהביאה הבקשה לאישור או התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה."
הוראת סעיף 16(ד)(1) לחוק, קובעת כדלקמן:
"אישר בית המשפט את הסתלקותם של כל המבקשים או כל באי הכוח המייצגים מבקשה לאישור או שבית המשפט מצא שנבצר מהם להמשיך בתפקידם בבקשה לאישור, רשאי בית המשפט לקבוע כי ניתן להגיש בקשה למינוי תובע מייצג או בא כוח מייצג במקומם, לפי העניין, בתוך תקופה שיקבע, וכן רשאי בית המשפט להורות על פרסום הודעה על כך, והכל אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העניין ובהתחשב בשלב שבו מצוי הדיון בבקשה לאישור; בהודעה יצוין האמור בפסקה (4)".
הליך ההסתלקות מורכב משני שלבים עיקריים (ראו ת"צ ( מרכז) 24356-04-10 הר-עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ ( פורסם במאגרים, 22.12.10)).
בשלב הראשון, בוחן בית המשפט האם לאשר את בקשת ההסתלקות על כל רכיביה תוך התייחסות לסוגיית תשלום טובות הנאה למסתלק. בשלב זה, על בית המשפט להידרש, בין היתר, לשאלה אם בקשת האישור הצביעה על עילת תביעה ראויה, לכאורה וכן האם ההליך הייצוגי השיג תועלת עבור חברי הקבוצה.
בע"א 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ נ' סונול ישראל בע"מ (פורסם במאגרים, 5.8.18) (להלן: "הלכת מרקיט"), נקבעו קווים מנחים לדיון בבקשה לאישור הסתלקות מתוגמלת (ר' שם, בפסקאות 22 ו- 26 – 31). ככלל, אין לפסוק גמול לתובע הייצוגי ושכ"ט לב"כ, ב גדרי בקשת הסתלקות. הסתלקות מתוגמלת היא בגדר חריג לכלל ולכן יש להיעתר לבקשות אלו רק במקרים המתאימים. עוד נקבע, כי על מנת להכריע בבקשה לפסיקת גמול ושכ"ט, על בית המשפט לשקול האם עלה בידי התובע וב"כ להצביע על עילת תביעה לכאורה נגד המשיבה, וכן האם ההליך הייצוגי השיג תועלת עבור חברי הקבוצה.
בשלב שני, מתייחס בית המשפט לסוגיית מינוי חליף וכן לסוגיית הפרסום בהתאם להוראות תקנה 11(ב) לתקנות תובענות ייצוגיות תש"ע -2010.
ובהתאמת הדברים למקרה הנדון;
עיינתי בטענות המבקשת בבקשת האישור ומצאתי כי מדובר בעילת תביעה ראויה, לכאורה. הוראת סעיף 17 לחוק הגנת הצרכן, שכותרתה "סימון טובין ואריזתם", מציינת מספר נתונים שעל העוסק לסמן בעברית, "על גבי טובין המיועדים לצרכן או במצורף להם", ביניהם: שם המצרך וכינויו המסחרי; ארץ הייצור; שם היצרן והיבואן ופרטיהם; כמות המצרך וחומרי היסוד מהם הורכב; פרטים נוספים בדבר מחיר הטובין; היותו מסוכן לשימוש, ככלל או לקבוצות גיל שונות; דרך השימוש; איכות, סבילות ועמידות ועוד. צו סימון טובין אף הוא כולל הוראות רלבנטיות לעניננו.
משעה שעולה מהדברים לכאורה כי בעת שהוגשה בקשת האישור טרם הושלם סימון המוצרים על ידי המשיבה אני סבורה כי די בכך כדי ללמד בדבר קיומה של עילת תביעה ראויה, לכאורה, ביחס לאי-סימון הטובין כנדרש במועד הגשת בקשת האישור (ר' למשל: ת"צ ( מרכז) 51324-03-14 עזרא יהודה נ' Hewlett-Packard Company ( פורסם במאגרים, 3.5.17), כהפניית המבקשת, בפסקאות 23-25, 28 ו- 30-31).
יחד עם זאת, אני סבורה כי ניתן לאשר את ההסתלקות כמבוקש בבקשה שלפניי. זאת, בפרט כאשר הצדדים ציינו כי המשיבה 2 תיקנה את סימון הטובין מיד בסמוך להגשת הבקשה ומתחייבת להשלים את שנותר תוך 30 יום . לצד זאת, נחזית תועלת ממשית לציבור, בדמות סימון המוצרים כולם, הוספת המידע הנדרש כשהוא מתורגם לעברית וכן התחייבות המשיבה 2 להמשיך ולסמן את מוצריה כדין ואף בסניפים עתידיים, ככל שייפתחו. יוער כי בבקשת ההסתלקות צוין, בין היתר, כי הוסכם על הטבה לקבוצת הצרכנים שניזוקה. מעיון בפרטי ההסכמות עולה כי ה הטבה איננה הטבה דווקא לקבוצה עצמה, אלא תרומה לאלו"ט. א ולם אינני רואה בכך משום מניעה לאישור ההסתלקות, וזאת לנוכח הסדרת הסימון כמפורט לעיל ושעה שהתרומה לאלו"ט יש בה משום תועלת ציבורית וכן לנוכח מאפייני הליך ההסתלקות. לאור האמור לעיל, אני מוצאת כי אין עוד צורך לברר את התובענה ביחס למשיבה 2, ובקשת ההסתלקות מתקבלת בזאת.
שקלתי את טענות הצדדים ביחס לגמול שמבוקש לפסוק לתובע וביחס לשכ"ט בא כוחו. בנסיבות שפורטו לעיל, בגדרן פעלה המשיבה 2 לסימון המוצרים שלא היו מסומנים בסמוך לאחר הגשת הבקשה וכן התחייבה המשיבה 2 להוסיף ולסמן את מוצריה העתידיים בכלל הסניפים שייפתחו, נחזה כי הושגה תועלת שאינה מבוטלת לחברי הקבוצה.
לפיכך, אני מאשרת את הסכמת המבקשת והמשיבה 2 ביחס לתשלום גמול למבקשת בסך 5,000 ₪ וביחס להשבת מחצית מסכום האגרה ששולם על ידה. כמו כן, אני מאשרת את הסכמת הצדדים ביחס לשכר טרחת ב"כ המבקשת, שבו תישא המשיבה 2, בסך של 25,000 ₪ בתוספת מע"מ, שישולמו בשתי פעימות – הראשונה, בסך 12,500 ₪ בתוספת מע"מ, תשולם בתוך 30 ימים ממועד החלטתי זו והשנייה, תשולם בתוך 7 ימים ממועד הגשת המסמכים הבאים: תצהיר המעיד בדבר העברת התרומה לאלו"ט בצירוף אסמכתא מתאימה וכן בנוסף לכך יש להגיש תצהיר מטעם מנהל המשיבה 2 המאשר כי הושלם סימון המוצהרים בעברית כדין ובכלל זאת הצגת הוראות השימוש, האזהרות והתחזוקה, על גבי המוצרים, כמפורט בפסקה 6 בבקשת האישור וכן תצהיר מאת בא כוח המבקשת, המאשר כי בדק את הדברים והשלמת הסימון ע"י המשיבה 2 בוצעה כפי המוסכם.
סכומים אלו ישולמו במועדים ובפעימות שצוינו בבקשה ורק ככל שלא ישולמו במועדם, יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין.
באשר לבקשה לפטור מאגרה, מבלי להתעלם מהשלב הדיוני שבו הוגשה בקשת ההסתלקות, בהינתן כי טרם תמו הליכי התובענה כנגד המשיבה 1, ההחלטה בבקשה לפטור מאגרה תינתן במידת הצורך, בסיום ההליך כולו.
בנסיבות העניין , לא מצאתי הצדקה להשתמש בסמכותי לאיתור תובע חלופי בכל הנוגע לבקשה לאישור התביעה כנגד המשיבה 2 תוך פרסום הודעת ההסתלקות בהתאם לסעיף 16(ד)(1) בחוק, וזאת לנוכח המפורט לעיל.
תביעתה האישית של המבקש ת כנגד המשיבה 2, נדחית בזאת ובקשת האישור נמחקת בזאת – כנגד המשיבה 2 בלבד .
המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים.
הצדדים ישלחו עותק מפסק הדין למנהל בתי המשפט לשם רישומו בפנקס התובענות הייצוגיות.

ניתנה היום, י"ב אייר תש"פ, 06 מאי 2020, בהעדר הצדדים.