הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"צ 53995-11-15

מספר בקשה:50
בפני
כבוד ה שופטת דפנה בלטמן קדראי

מבקשת

הילה לב גזית

נגד

משיבה
הוט מערכות תקשורת בע"מ

החלטה

ביום 24.11.2015 הגיש המבקשת, גב' הילה לב גזית, בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד חברת הוט מערכות תקשורת בע"מ (להלן גם: "הוט"), בטענה כי זו פועלת בניגוד להוראת סעיף 13א לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), בכך שהיא מספקת ללקוחותיה שירותי תוכן במסגרת שירות ה- VOD בעסקאות לתקופות קצובות המתחדשות באופן אוטומטי מדי חודש ללא הסכמתו המפורשת של הלקוח. למען הסדר הטוב, יוער, כי בקשת אישור זו הוגשה גם כנגד חברת די.בי.אס שירותי לווין (1998) בע"מ, באמצעות המבקש מר שחר כהן. הליך זה הסתיים בהסדר פשרה שאושר בפסק דין ביום 8.4.2019 (להלן: " הסדר הפשרה בעניין כהן").

ביום 8.5.2016 הגישה הוט את תגובתה לבקשת האישור, בה דחתה את הנטען בה. לטענתה, רכישת ערוץ במסגרת שירותי ה- VOD איננה עסקה לתקופה קצובה אלא עסקה מתמשכת ועל כן מבחינה מהותית ותכליתית אינה כפופה להוראת סעיף 13א לחוק הגנת הצרכן. לחילופין, נטען, כי אף אם נניח כי סעיף 13א לחוק הגנת הצרכן חל בנסיבות העניין, הרי שמתקיים החריג הקבוע בסעיף זה בחוק, לפיו תנאי הקובע כי ההתקשרות בין הצדדים בעסקה כזו תימשך לאחר מועד סיום ההעסקה הינו תנאי בר תוקף. הוט הוסיפה וטענה כי המילים "דמי מנוי חודשיים המתחדשים אוטומטית" נועדו להבהיר ולהדגיש כי עסקינן בעסקה מתמשכת.

ביום 22.6.2016 הגישה המבקש ת תשובת ה לתגוב ה, בה דחתה את הנטען בה וחזרה על טענותי ה בדבר צדקת תביע תה.

בימים 30.6.2016, 27.11.2016, 10.7.2017 ו- 13.11.2019 התקיימו דיוני קדם משפט, במהלכם הומלץ לצדדים לסיים את ההליך בדרך של הידברות שייתר את הצורך בבירורה של בקשת האישור , המבוסס על הסדר דומה להסדר הפשרה שגובש בעניין כהן .

ביום 9.1.2020 הגישו הצדדים בקשה לאישור הסדר פשרה שנכרת בין הצדדים (להלן: "הבקשה" ו- "הסדר הפשרה", בהתאמה), המבוסס על הסדר הפשרה שהושג בעניין כהן.

לאחר שעיינתי בהסדר הפשרה המוצע, הגעתי למסקנה כי אין מקום לדחותו על הסף, והנני מורה לפעול לגבי הבקשה לאישור הסדר פשרה בהתאם להוראות סעיף 18(ג) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 ותקנה 12(ד) לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע- 2010, כדלקמן:

א. הצדדים יפרסמו עד ליום 27.1.2020 הודעה בדבר הבקשה לאישור הסדר פשרה בשניים מחמשת העיתונים היומיים הנפוצים ביותר בישראל. גודל הפרסום יעלה בלפחות 33% על הקבוע בתקנות הגנת הצרכן (האותיות בחוזה אחיד ובתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן), תשנ"ה-1995. נוסח ההודעה יהיה כמפורט בנספח 2 להסדר הפשרה, בכפוף לשינויים המפורטים להלן:

1. בפתיח לאחר המילה "ביום", יופיע התאריך 9.1.2020.

2. בפסקה שעניינה "ויתור על תביעות ומעשה בית דין", לאחר המילים "כמבואר בסעיף" יירשם "5.1 להסדר הפשרה" (וזאת במקום המילים "שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא") .

3. בפסקה שעניינה "הגשת התנגדויות ופרישה מן הקבוצה", לאחר המילים "עד ליום" יופיע התאריך 12.3.2020 (וזאת במקום המילים " 45 יום ממועד פרסום המודעה ). כמו כן, במקום המילים "תשלח בכתב" יירשם "תוגש".

4. הצדדים יוסיפו פסקה המתייחסת לגמול ושכר טרחה, בה יירשם כי הצדדים המליצו לבית המשפט כי הגמול למבקשת יעמוד על סך כולל של 50,000 ₪ ושכר טרחת באי כוחה יעמוד על סך כולל של 525,000 ₪ בתוספת מע"מ.

5. במקום המילים "תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט" יירשם "נוסח הודעה זו אושר על ידי בית המשפט".

6. באשר לפסקה המתייחסת לעיון בנוסח הסדר הפשרה, הרי שבמקום המילים "ניתן לעיין בנוסח הסדר הפשרה המלא באתר האינטרנט של הוט תחת הכותרת הודעות מינויים", יירשם "ניתן לעיין בנוסח הסדר הפשרה המלא ובבקשה לאישורו באינטרנט בדף הבית של הוט, תחת הכותרת "הטבה במסגרת הסדר פשרה בתובענה ייצוגית ת"צ 53995-11-15, בעניין ספריות SVOD".

ב. הוט תעלה את הסדר הפשרה והבקשה לאישורו לאתר האינטרנט שלה, כאשר הפניה מקושרת למסמכים תופיע בדף הבית שלה, תחת הכותרת "'הטבה במסגרת הסדר פשרה בתובענה ייצוגית ת"צ 53995-11-15, בעניין ספריות SVOD".

ג. הצדדים ישלחו בתוך 7 ימים עותקים מהחלטה זו, הבקשה וכתבי הטענות שהוגשו בהליך (לרבות התצהיר המשלים שהגישה הוט ביום 26.9.2017 ופסק דיני בעניין כהן שניתן בהליך זה ) ליועץ המשפטי לממשלה (באמצעות פרקליטות מחוז מרכז), לממונה על הגנת הצרכן ולמנהל בתי המשפט.

אדם או גוף הרשאי לפי סעיף 18(ד) ל חוק תובענות ייצוגיות להגיש התנגדות לבקשה לאישור הסדר הפשרה ואדם המבקש להגיש בקשה לצאת מן הקבוצה לפי סעיף 18(ו) לחוק, יהיו רשאים להגיש את התנגדותם או את בקשתם עד ליום 12.3.2020.

התיק נקבע לדיון בבקשה לאישור הסדר פשרה ליום 1.4.2020 בשעה 10:00.

המזכירות תשלח החלטה זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ט"ו טבת תש"פ, 12 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.