הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"צ 44995-11-19

מספר בקשה:11
בפני
כבוד ה שופטת איריס רבינוביץ ברון

מבקשת

עת-יה כהן
ע"י ב"כ עוה"ד אייל אבידן

נגד

משיבה
כלמוביל בע''מ
ע"י ב"כ ממשרד פישר בכר חן וול אוריון ושות'

החלטה
לפניי הודעה ובקשה מטעם המבקשת, בגדרה מבוקש לאפשר למבקשת לתקן את הבקשה לאישור תובענה כייצוגית אשר הוגשה על ידי המבקשת כנגד המשיבה.
רקע
עניינה של הבקשה לאישור התובענה כייצוגית (להלן: "בקשת האישור"), בטענה כי ברכבים מתוצרת יונדאי שמייבאת המשיבה, הותקנה מערכת מולטימדיה המכונה "Connected" (להלן: "המערכת"), המשופעת בתקלות.
המשיבה הגישה תשובה לבקשת האישור, בה התנגדה לבקשת האישור.
המבקשת הגישה תגובה לתשובה לבקשת האישור, אליה צורפו ראיות ובכללן תצהירים נוספים שלא צורפו במסגרת בקשת האישור (להלן: "התצהירים הנוספים").
ישיבת קדם משפט התקיימה בפניי ביום 6.9.20, במסגרתה הודיע ב"כ המבקשת כי בתוך 30 ימים יגיש לבית המשפט הודעה לעניין בקשתו ביחס לאופן המשך ניהול ההליך. בהחלטה שניתנה במעמד הדיון, נקבע כי ב"כ המבקשת יגיש הודעה כמפורט בדבריו לפרו' הדיון, עד ליום 18.10.20.
המבקשת הגישה הודעה ובקשה מטעמה, במסגרתה עותרת המבקשת לאפשר לה לתקן את בקשת האישור. התיקונים שמבוקש לערוך בבקשת האישור הם: צמצום בקשת האישור כך שזו תחול רק ביחס לחמשת דגמי היונדאי אשר ידוע מתוך התצהירים הנוספים כי מותקנת בהם המערכת וכן צירוף "ראיות נוספות, לרבות תצהירי העדים התומכים בטענה שהליקויים במערכת של המשיבה חלים בחמשת דגמי היונדאי המפורטים לעיל".
המשיבה הגישה תשובה לבקשה לתיקון בקשת האישור, במסגרתה עתרה להוצאת התצהירים הנוספים מתיק בית המשפט.
המבקשת הגישה תגובה לתשובת המשיבה לבקשה לתיקון בקשת האישור.
תמצית טענות המבקשת
המבקשת טוענת כי בישיבת קדם המשפט מיום 6.9.20, התייחס בית המשפט לקשיים לכאוריים ביחס לבקשת האישור ובכללם היעדר ראיה לכך שהמערכת הותקנה בכל דגמי יונדאי שמייבאת המשיבה, וצירוף תצהירים של חברי קבוצה נוספים במסגרת תגובה לתשובה לבקשת האישור.
המבקשת טוענת כי הצורך בתצהירים שצורפו לתגובה לתשובה לבקשת האישור, נוצר כתוצאה מטענה שאינה אמת שהעלתה המשיבה בתשובתה לבקשת האישור, לפיה המקרה של המבקשת הינו חריג במיוחד. המבקשת טוענת כי אלמלא הועלתה טענה זו, לא היה צורך בהוספת התצהירים וכי אין זה מתקבל על הדעת שבעל דין יצפה מראש שיריבו יימנע מלומר את האמת לבית המשפט.
לגישת המבקשת, לאור הערות בית המשפט, נכונה המבקשת לצמצם את בקשת האישור כך שזו תחול רק ביחס לחמשת הדגמים שנתמכו בתצהירים (I10, I20, סונטה, איוניק ו- טוסון) ותצהירים אלו יצורפו לבקשה לאישור המתוקנת.
עוד טוענת המבקשת כי התיקונים המבוקשים עומדים בתנאים שנקבעו בפסיקה, בהיותם נדרשים לצורך הכרעה בשאלות השנויות במחלוקת, משעיתוי הגשת הבקשה נבע מכך שהמשיבה הסתירה מידע והעלתה טענה שאינה אמת, משהתיקון לא יפגע במשיבה ומשמדובר בבקשת אישור מבוססת ומשתום לבה של המבקשת אינו מוטל בספק.
תמצית טענות המשיבה
המשיבה טוענת כי יש לדחות את הבקשה ולהורות על הוצאת התצהירים הנוספים מתיק בית המשפט. לגישת המשיבה, מדובר במקצה שיפורים שאין להיעתר לו, שעה שניתן היה לצרף את התצהירים הנוספים לבקשת האישור בשקידה ראויה.
עוד נטען כי הבקשה לא נתמכה בתצהיר שיפרט את הנסיבות שהצריכו את התיקון ואת אמיתות העובדות שמבוקש להוסיף לכתב הטענות ולא צוין מקור הידיעה ביחס לזהות בין המערכות המותקנות ברכבי המצהירים לבין רכבה של המבקשת. המשיבה מוסיפה ומפנה לסעיפים 18 ו- 43 לבקשה לתיקון בקשת האישור, המלמדים כי המבקשת פירטה רק חלק מהראיות הנוספות שמבוקש לצרף לבקשה המתוקנת לאישור התובענה כייצוגית, זאת בניגוד לדין ובחוסר תום לב.
המשיבה מציינת כי הטענות שמעלה המבקשת בבקשת האישור הן טענות שבמומחיות. משלא מבוקש לצרף חוות דעת מומחה ומשהתצהירים הנוספים אינם כוללים אפיון מקצועי של התקלות הנטענות, אין בתיקון כתב הטענות תועלת לבירור הפלוגתות השנויות במחלוקת.
עוד טוענת המשיבה כי יהיה צורך בהגשת תשובה חדשה לבקשת האישור מצידה וכן חוות דעת מומחה חדשה, וזאת לאחר שהקדישה זמן יקר ומשאבים רבים הן בכתיבת התשובה לבקשת האישור והן בכתיבת תשובתה לבקשה לתיקון בקשת האישור.
עוד נטען, כי הבקשה הוגשה באיחור ניכר, לאחר שהוגשו כתבי הטענות והתקיים דיון מקדמי שבו הובהרו למבקשת הקשיים בבקשת האישור.
ככל שיותר התיקון, עותרת המשיבה להגשת תשובה מתוקנת ולצירוף ראיות נוספות מטעמה, אגב חיוב המבקשת בהוצאות.
דיון והכרעה
השיקולים שיש לבחון במסגרת בקשה לתיקון בקשה לאישור תובענה ייצוגית פורטו בין היתר, ברע"א 3955/19 ‏ פלאפון תקשורת בע"מ נ' שירזי (פורסם במאגרים, 30.4.20) פסקה 12, לאמור:
"אמות המידה לבחינת בקשה לתיקון בקשה לאישור תובענה כייצוגית נדונו זה מכבר ב-עניין אינסלר. בהלכה זו נקבע כי יש לנקוט בגישה ליברלית ביחס לבקשה לתיקון בקשת אישור המוגשת בשלבים מוקדמים של ההליך הייצוגי, בדומה לגישה הנוהגת בהליכים אזרחיים "רגילים" ובמיוחד לנוכח האינטרס הציבורי שמגולם בניהול תובענות ייצוגיות ראויות. בהינתן האמור, נקבע שככל שעל פני הדברים נראה שבקשת האישור איננה בקשת סרק וקיים יסוד סביר להניח שהתיקון המבוקש יתרום להכרעה במחלוקת בין הצדדים, יש לנקוט ביד רחבה כלפי קבלת בקשת התיקון; ולצד זאת, הובהר כי יש להיזהר פן מנגנון זה ינוצל לרעה וישמש לעריכת "מקצה שיפורים" בבקשת אישור שהוגשה בחופזה וללא שקידה ראויה.
בהתאם, נקבע שהשיקולים שעל בית המשפט לקחת בחשבון בבואו להכריע בבקשה לתיקון בקשת אישור הם: אופי התיקון ואם הוא דרוש לבירור השאלות האמיתיות שבמחלוקת, השיהוי בהעלאת הטענה או בהוספת הראיה והעיתוי שבו הוגשה בקשת התיקון, מידת הפגיעה שהתיקון עלול להסב לבעל הדין שכנגד, ושאלת תום ליבו של מבקש התיקון (ראו: עניין אינסלר, פסקאות 20-14; רע"א 1850/19 לרנר נ' די בי אס שירותי לווין (1998) בע"מ, [פורסם בנבו] פסקה 9 (7.1.2020); רע"א 9505/17 רמי לוי שיווק השקמה נ' כהן, [פורסם בנבו] פסקה 8 (2.8.2018) (להלן: עניין רמי לוי); רע"א 1494/15 עמוסי - נגר יבוא ושיווק עוגן בע"מ נ' הר פז, [פורסם בנבו] פסקה 6 (15.7.2015)) ".
ובהתאמת הדברים למקרה הנדון
עיינתי בטענות הצדדים.
בכל הנוגע לבקשה לתיקון בקשת האישור באופן שתתייחס רק לדגמי המכונית שביחס אליהן צורפו תצהירים של בעלי רכבים, לא שוכנעתי כי ייגרם למשיבה נזק כתוצאה מעצם צמצום הגדרת הקבוצה כאמור. אינני רואה מניעה להיעתר לבקשה זו שתמקד ותצמצם את בקשת האישור כך שתתייחס רק לאותם דגמים אשר צורפו תצהירים ביחס לכך שמותקנת בהם המערכת ונטען לליקויים ביחס אליה. עם זאת, אין צורך בהגשת בקשת אישור מתוקנת לשם כך. לפיכך, אני מוצאת כי יש להיעתר לבקשה ולהורות על תיקון הגדרת הקבוצה בבקשת האישור בהתאם.
ביחס להוספת ראיות, התצהירים צורפו, כאמור, לתגובת המבקשת לתשובת המשיבה לבקשת האישור. אין ממש בטענת המשיבה כי אין לדעת אילו ראיות מבוקש להוסיף, שכן המבקשת הבהירה כי היא עותרת לאפשר לה לצרף את אותן ראיות שצורפו על ידה לתשובה לתגובה.
המבקשת טענה כי הצורך בהוספת התצהירים נוצר כתוצאה מטענה שהעלתה המשיבה בתשובתה לבקשת האישור, לפיה המקרה של המבקשת הינו חריג במיוחד. המשיבה, מצידה טוענת כי מדובר בראיות שהיה על המבקשת לצרף לבקשת האישור מלכתחילה.
בנסיבות אלו, אני סבורה כי ניתן לבחון את הבקשה כבקשה להוספת ראיות. משמדובר בתצהירים הכוללים פירוט של דגמי הרכבים בהם התגלו, לכאורה, תקלות במערכת שבמוקד בקשת האישור – אני סבורה כי אין המדובר בבקשת סרק וישנו יסוד סביר להנחה שצירוף הראיות, יתרום לבירור השאלות האמתיות שבמחלוקת.
המשיבה טענה כי הבקשה לא נתמכה בתצהיר שיפרט את הנסיבות שהצריכו את התיקון ואת אמיתות העובדות שמבוקש להוסיף לכתב הטענות ולא צוין מקור הידיעה ביחס לזהות בין המערכות המותקנות ברכבי המצהירים לבין רכבה של המבקשת.
ביחס לנסיבות שנטען כי הצריכו את התיקון, הנסיבות שהצריכו את התיקון מבוססות בעיקרן על טענת המבקשת לפיה הצורך בתצהירים הנוספים נולד כתוצאה מטענת המשיבה בדבר ייחודיות המקרה של המבקשת וכן בנושאים שנדונו בישיבת קדם המשפט. משמדובר בעניינים משפטיים שתועדו במסגרת כתבי הטענות ופרו' הדיון, אינני מוצאת לנכון לדחות את הבקשה מטעם זה.
ביחס לטענה כי לא צוין מקור הידיעה ביחס לזהות בין המערכות המותקנות, עיון בתצהירים הנוספים מגלה כי צורפה חוברת ההפעלה הנושאת את שם המערכת.
המשיבה הוסיפה וטענה כי הטענות שמעלה המבקשת בבקשת האישור הן טענות שבמומחיות, ומשלא מבוקש לצרף חוות דעת מומחה ומשהתצהירים הנוספים אינם כוללים אפיון מקצועי של התקלות הנטענות, אין בתיקון כתב הטענות תועלת לבירור הפלוגתות השנויות במחלוקת.
משעה שנראה כי התצהירים שמבוקש לצרף לבקשת האישור עשויים, כשלעצמם, לתרום לבירור המחלוקת, יש להתיר את הגשתם.
ההשלכות האפשריות בדבר היעדר חוות דעת מומחה מטעם המבקשת, דינן להתברר במסגרת הדיון לגופה של בקשת האישור.
נטען, כי הבקשה הוגשה באיחור ניכר, לאחר שהוגשו כתבי הטענות והתקיים דיון מקדמי שבו הובהרו למבקשת הקשיים בבקשת האישור.
התגובה לתשובה לבקשת האישור הוגשה ביום 1.9.20. הדיון התקיים ביום 6.9.20 והבקשה שבפניי הוגשה ביום 16.10.20. הגם שיכול כי ניתן היה להגיש את הבקשה במועד מוקדם מזה שבו הוגשה, בנסיבות העניין אינני מוצאת כי מדובר בשיהוי שיש בו כדי להצדיק את דחיית הבקשה. במיוחד כך, שעה שנמצא יסוד סביר להנחה שהתיקון המבוקש יתרום להכרעה במחלוקת שבין הצדדים.
באשר לסוגיית ההוצאות ולטענות המשיבה ביחס למשאבים שיידרשו לצורך הכנת תשובה מתוקנת לבקשת האישור המתוקנת, לרבות חוות דעת מומחה, אני סבורה כי בנסיבות מקרה זה נכון יהיה כי סוגיית ההוצאות תיבחן במסגרת הדיון בבקשת האישור, והצדדים יוכלו לטעון בעניין במסגרת סיכומיהם.
סיכומו של דבר, אני נעתרת לבקשה לתיקון הגדרת הקבוצה בבקשה לאישור התובענה כייצוגית, כך שהגדרת הקבוצה בבקשת האישור, תתייחס לחמשת הדגמים שנתמכו בתצהיר המבקשת ובתצהירים הנוספים (I10, I20, סונטה, איוניק ו- טוסון).
התצהירים הנוספים שצורפו לתגובה לתשובה לבקשת האישור יוותרו חלק מחומר הראיות בתיק .
ב"כ המבקשת ימסור הודעה למרשם ולגורם הרלוונטי, ביחס לתיקון בקשת האישור בכל הנוגע להגדרת הקבוצה בהתאם למפורט לעיל.

המשיבה רשאית להגיש עד ליום 20.7.21 תגובה משלימה במסגרתה תוכל להתייחס ולצרף ראיות בהתייחס לראיות הנוספות שהגשתן הותרה.
נקבע לדיון קדם משפט ליום 7.10.21 שעה 8:30.

ניתנה היום, י"ז סיוון תשפ"א, 28 מאי 2021, בהעדר הצדדים.