הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"צ 31836-07-16

לפני
כבוד ה שופט אבי פורג

המבקשת:

רינה שוסטר

נגד

המשיבה:

שופרסל בע"מ

פסק דין
(אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית)

לפני בקשה לאישור הסדר פשרה ( להלן: "הבקשה") במסגרת התובענה הייצוגית שהוגשה בתיק שבכותרת ( להלן " התובענה"), לפי חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו- 2006 (להלן: "החוק").
רקע והשתלשלות ההליך
1.בתביעה ובבקשה לאשרה כייצוגית ( להלן: "בקשת האישור") נטען כי המשיבה אינה מציגה בצמוד לכל מוצר הנמכר באפליקציית שופרסל online ( להלן: "האפליקציה"), את המחיר ליחידת מידה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן ( מחיר ליחידת מידה), התשס"ח- 2008 (להלן: "תקנות הגנת הצרכן"). על פי הנטען בבקשת האישור, התובענה הוגשה, לנוכח אי הצגת מחיר ליחידת מידה לצד כל המוצרים הנמכרים באפליקציה וזאת באופן גורף. המבקשת העריכה בבקשת האישור את הנזק הממוני אשר נגרם לכלל חברי הקבוצה בסך של 34,368,000 ₪ ואת הנזק הבלתי ממוני אשר נגרם לכלל חברי הקבוצה בסך של 17,184,000 ₪ ובסך הכל נזק בסך של 51,552,000 ₪.
2. בתשובתה לבקשת האישור דחתה המשיבה את טענות המבקשת וטענה, בין היתר, כי האפליקציה מראשיתה נמצאת בתהליך פיתוח ושיפור מתמידים, יחד עם זאת, היא שונה מאתר האינטרנט. מבחינה טכנולוגית קשה שתהיה התאמה מלאה בין הפונקציות המוצעות באפליקציות לעומת האתרים. הפרק הרלוונטי לעסקת מכר מרחוק שבחוק הגנת הצרכן נכתב בתחילת שנות ה-80 והותאם לעולם החדש דאז של שיווק ישיר באמצעות דואר וערוץ הקניות. הוראות הדין לא יכלו לצפות שתהיינה אפליקציות כאמור וניסיון לכפות את הדין על אפליקציות באינטרנט עושה שירות דב לקדמה הטכנולוגית. הטכנולוגיה מתקדמת בקצב גבוה בהרבה מקצב ההתפתחות של החקיקה. חווית הקניה באפליקציה שונה מחוויית הקניה בסניפי השופרסל. כן נטען, כי החל מחודש ספטמבר 2016 וללא קשר לבקשת האישור, כוללת האפליקציה גם את המחיר ליחידת מידה.
3. בתגובה לתשובה טענה המבקשת, כי אין לקבל את הטענה בדבר המגבלה הטכנולוגית ואת הטענה לפיה החקיקה ארכאית אל מול הטכנולוגיה המתקדמת. עוד נטען, כי כחודשיים לאחר הגשת בקשת האישור, הוסיפה המשיבה לאפליקציה מחירים ליחידת מידה ומכאן שמדובר בהודאת בעל דין.
4. במסגרת דיון קדם משפט שהתקיים ביום 2.3.17, המליץ בית המשפט ( כב' השופטת בלטמן קדראי) לצדדים לקדם בשלב זה הבנות, בשים לב להעדר מחלוקות עובדתיות ממשיות ובהתחשב בעיקר בעילה הקשורה להפרה הנטענת של תקנות הגנת הצרכן, ואף תוך עתירה למנגנון שיאפשר סיום ההליך תוך פיצוי הולם. ביום 9.7.17 התקיים דיון נוסף בתיק בסיומו המליץ בית המשפט ( כב' השופטת בלטמן קדראי), לצדדים פעם נוספת להגיע לעמק השווה באופן שיאפשר הסדר מתאים להליך, בו מוכחת לכאורה הפרה ש קיים קושי בכימותה הכלכלי.

5. ביום 12.11.17 הודיעו הצדדים כי פנו להליך של גישור. ואכן, הצדדים גיבשו הסדר פשרה במסגרת הליך הגישור שהתקיים בפני כב' הנשיאה ( בדימוס) הילה גרסטל, אותו הם מבקשים לאשר כעת במסגרת בקשתם שבכותרת.

6. ביום 19.11.18 ניתנו הוראות בדבר פרסום הודעה על הגשת הבקשה לאישור הסדר פשרה, והעברת העתקים ממנה לגורמים הנדרשים, בהתאם להוראות סעיף 18( ג) לחוק ותקנה 12 ( ד) לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע- 2010, הפרסומים בוצעו כנדרש, לא הוגשו הודעות פרישה או התנגדויות וכן לא הוגשה עמדה מטעם היועץ המשפטי לממשלה והממונה על הגנת הצרכן.

7. ביום 17.2.19 התקיים דיון והצדדים נתבקשו ליתן הבהרות שונות בנוגע להסדר הפשרה.

8. ביום 27.5.19 הגישו הצדדים הודעה מוסכמת בהתאם להחלטתי האמורה מיום 17.2.19 במסגרתה ניתנו הבהרות כמבוקש.

עיקרי הסכם הפשרה
9. הגדרת הקבוצה
בבקשת האישור בסעיף 71 הוגדרה הקבוצה כדלקמן:
"כלל לקוחותיה של המשיבה אשר רכשו מוצרים באמצעות אפליקציית ' שופרסל' החל מיום 1/1/09 או מיום השקת האפליקציה ואילך אשר לגביהם לא קוימה החובה לסמנם במחיר ליחידת מידה."
במסגרת הסדר הפשרה שינו הצדדים את הגדרת הקבוצה ונכתב כך:
"כלל לקוחות המשיבה אשר רכשו מוצרים באמצעות אפליקציית שופרסל online החל מיום השקת אפליקציית שופרסל online ואילך ."

מאחר שבהתאם לאמור בתשובת המשיבה (סעיף 40) ולתצהיר המשיבה שהוגש בתמיכה לתשובה (סעיף 15), וכן בהתאם לאמור בהסדר פשרה (סעיף 3.5.5), האפליקציה הושקה רק ביום 10.11.14, הרי שהקביעה בהסדר הפשרה לפיה מדובר בלקוחות שרכשו מוצרים החל מיום השקת האפליקציה במקום מיום 1.1.09, תואמת את המצב העובדתי הלכה למעשה. בנוסף, אני סבור כי גם השמטת השורה: " אשר לגביהם לא קוימה החובה לסמנם במחיר ליחידת מידה" אין בה כדי לשנות מהרציונל של הגדרת הקבוצה כפי שהובאה בבקשת האישור.

10. התחייבות המשיבה על פי הסדר הפשרה
המשיבה מתחייבת כי בתוך 60 יום מהמועד בו החלטת בית המשפט לאשר את הסדר הפשרה תהפוך לפסק דין חלוט ( להלן: "המועד הקובע"), היא תערוך באמצעות מומחה מטעמה, רשימה של מוצרים חייבים בסימון, אשר נמכרים באפליקציית שופרסל online ואינם מסומנים במחיר ליחידת מידה. בתוך 60 ימים נוספים, המשיבה התחייבה לסמן ולהציג בצמוד לכל מוצר הנמכר באפליקציית שופרסל online, והמחויב בסימון מחיר ליחידת מידה בהתאם להוראות הדין, את המחיר ליחידת מידה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן.
בנוסף, מאחר שהוסכם בין הצדדים שקיים קושי ניכר לכמת את שיעור הנזק הנטען שנגרם לכאורה לכל חבר קבוצה, הגיעו הצדדים למתווה מוסכם למתן הטבות לציבור המתבסס על סכום משוער שמטרתו לשקף את תוחלת הנזק שנגרמה למשתמשי האפליקציה במהלך התקופה בה התקיימה לכאורה הפרה של חובת הצגת מחיר ליחידת מידה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן וזאת כמפורט להלן:
במסגרת הסדר הפשרה הצהירה המשיבה, כי על פי בדיקה שערכה ואשר הציגה למגשרת, החל מיום השקת האפליקציה ב-10.11.14 ועד ליום 5.9.17, בו בוצע עדכון גרסה שני לאפליקציה במסגרתו התווסף סימון מחיר ליחידת מידה באפליקציה ביצעו כ- 81,000 לקוחות ( בתי אב) רכישות באמצעות האפליקציה, כולם חברי מועדון הלקוחות של שופרסל.
עוד הסכימו הצדדים במסגרת הסדר הפשרה, כי הקבוצה הרלוונטית תכלול את כל בתי האב שערכו רכישות באמצעות האפליקציה בתקופה כאמור לעיל. קרי: הקבוצה כהגדרתה בהסדר זה מונה כ-81,000 לקוחות, כולם חברי מועדון הלקוחות של שופרסל.
על רקע האמור, הגיעו הצדדים להסכמות כי תוך 60 יום מהמועד הקובע, יינתן לאותם לקוחות כ- 81,000 במספר, הכלולים בקבוצה, פיצוי חד פעמי בסך של 15 ₪, כזיכוי בכרטיס חבר המועדון של שופרסל שברשותם, ללא הגבלה או מגבלה כלשהי ( להלן: "הזיכוי" ו- "לקוחות הפיצוי" בהתאמה).
בהתאם לכך, שווי ההטבה הכספית לקבוצה הינו בסכום כולל של 1,215,000 ₪.
הזיכוי יועמד לרשות לקוחות הפיצוי למשך תקופה של 12 חודשים. בתום 12 החודשים, תבצע המשיבה בדיקה כמה מתוך לקוחות הפיצוי מימשו את הזיכוי. ככל שבדיקת המשיבה תעלה כי סכום הזיכוי לא מומש במלואו ונותרה יתרה למימוש ( להלן: "יתרת הזיכוי"), היא תחולק באותה צורה ובחלוקה שווה ליתר לקוחות הפיצוי ( אותם לקוחות שמימשו את הזיכוי). במקרה כזה תעדכן המשיבה את המבקשת בדבר קיומה של יתרת הזיכוי וחלוקתה ליתר לקוחות הפיצוי כאמור.
המשיבה מתחייבת למסור הודעה אישית לכל אחד מלקוחות הפיצוי אודות ההטבה באחד מהאמצעים הבאים כדלהלן: (1) באמצעות מסרון ( הודעת sms) או בדחיפה ( push notification) באפליקציה; (2) הודעת דואר אלקטרוני ; (3) דואר פיסי או (4) בכל אמצעי אחר לפי החלטת המשיבה.
המשיבה תעדכן את ב"כ המבקשת על מתן הזיכוי כמפורט לעיל, וזאת תוך 75 ימים מהמועד הקובע. עדכון זה ילווה בתצהיר מטעם גורם מוסמך אצל המשיבה.
לאחר עדכון הגרסה לאפליקציה ביום 5.9.17 במסגרתו התווסף סימון מחיר ליחידת מידה באפליקציה, עדיין נותרו מוצרים ללא סימון מחיר ליחידת מידה בהיקף קטן יחסית , ובהודעה המוסכמת שהגישו הצדדים הובהר כי לאחר שני תיקוני הגרסה באפליקציה (שהשני בהם ביום 5.9.17) נותרו בסך הכל 5.8% מהמוצרים שטעונים סימון מחיר ליחידת מידה ושטרם סומנו (ראו תצהיר סמנכ"ל הכספים של המ שיבה שצורף כנספח 1 להודעה האמורה). במסגרת הסדר הפשרה כאמור לעיל , הוסכם שמוצרים אלה יסומנו ויוצגו בהתאם לדין תוך 120 יום מהמועד הקובע.
11. מעשה בית דין
בסעיף 4 להסדר הפשרה צויין כדלקמן:
"4.1 פסק הדין הנותן תוקף להסדר פשרה זה יהווה מעשה בית דין לגבי כל אחד מחברי הקבוצה, ויראו את כל חברי הקבוצה כמוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות ו/או סעד בכל הקשור לענייני התביעה לרבות כלפי המשיבה ו/או כל מי הקשור אליה ו/או מי מטעמה, ולא תעמוד לחברי הקבוצה זכות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות לפיצוי נוסף כלשהו בקשר עם ענייני התביעה.
4.2 למען הסר ספק מובהר, כי פסק הדין כאמור לעיל יהווה מיצוי סופי ומוחלט של טענות המבקשת וחברי הקבוצה, ועם נתינתו יתגבש, אוטומטית, ביחס לכל אחד ואחד מחברי הקבוצה ויתור וסילוק ביחס לכל ענייני התביעה."

12. המלצה בדבר גמול, שכ"ט והוצאות שמבוקש לאשר על פי הסדר הפשרה
על-פי המלצת הצדדים, המפורטת בסעיף 3.6 להסדר הפשרה, המשיבה תשלם למבקשת גמול סופי ומוחלט בסך של 45,000 ₪ הכולל מע"מ ( אם חל). על פי המוצע, הגמול ישולם למבקשת בתשלום אחד, על דרך מסירת המחאה ערוכה כדין לפקודת המבקשת, שזמן פירעונה ביום ה-7 מהמועד הקובע. ככל שהדבר נדרש על פי דין, תנכה המשיבה מס במקור מתשלום הגמול למבקשת. עוד מובהר, כי הסדרת תשלומי מע"מ או ניכוי מס במקור, ככל שאלו חלים על הגמול הינם באחריות המבקשת בלבד.
על-פי המוצע המשיבה תשלם סך כולל של 210,600 ₪ כולל מע"מ לב"כ המבקשת בגין שכר טרחה. ככל שהדבר נדרש על פי דין, תנכה המשיבה מס במקור מתשלום שכר הטרחה לבא כוח המבקשת. עוד מובהר, כי הסדרת תשלומי המע"מ או ניכוי מס במקור, ככל שאלו חלים על שכר טרחה, הינה באחריות בא כוח המבקשת בלבד. לצורך מעקב אחר ביצוע מתן הטבות לציבור כמפורט בהסדר הפשרה, סכום זה ישולם בשני תשלומים שווים, על דרך מסירת שתי המחאות ערוכות כדין לפקודת ב"כ המבקשת, עו"ד אופיר ארגמן, במועדים הבאים: תשלום ראשון ישולם לא יאוחר מהיום ה- 30 מהמועד הקובע; תשלום שני ישולם לא יאוחר מהיום ה-90 לאחר התשלום הראשון.

13. בקשה לפטור ממינוי בודק
הצדדים עותרים בבקשת האישור ובהסדר הפשרה למתן הוראה שלא למנות בודק לפי סעיף 19( ב)(1) לחוק. עמדתם של הצדדים באשר להיעדר הצורך במינוי בודק נובעת מכך, שלטענתם לא נדרשת מומחיות מיוחדת כלל וכלל שכן עסקינן בהחלטה משפטית וערכית הנמצאת בשיקול דעתו של בית המשפט שאינו נזקק לסיוע חיצוני לצורך כך. בנסיבות העניין ובפרט לנוכח הבדיקות שנערכו על ידי צדדים במסגרת הליכי הגישור, לצורך איתור הקבוצה, ואשר הוצגו למגשרת ונידונו בהליך הגישור יש בידי בית המשפט הכלים הדרושים כדי לבדוק את סבירות הסדר הפשרה. בנוסף, הבדיקה שנעשתה על ידי הצדדים במסגרת הליכי הגישור נערכה על ידי גורמים מקצועיים הבקיאים בנושא הנדון. לפיכך, לבודק שימונה על ידי בית המשפט לא יהיה יתרון כלשהו על פני הבדיקה שכבר בוצעה על ידי הצדדים. כמו כן, הבדיקה שנערכה על ידי הצדדים בגדר הסדר זה נעשתה בשיתוף פעולה ויש בה כדי להבטיח כי יישמרו האינטרסים של הקבוצה בשים לב למכלול הנסיבות. מתווה הפשרה אף הוצע והתווה בשיתוף עם המגשרת. מינוי בודק יוביל לעיכוב משמעותי באישור הסדר הפשרה ויסב לצדדים עלויות ניכרות ביותר, וממילא לא יוכל להניב נתונים מעבר לנתונים שכבר אותרו על ידי הצדדים בגדר הליך הגישור והיוו בסיס להסדר זה.
אישור הסדר הפשרה
14. סעיף 19 לחוק קובע כך:
"(א) בית המשפט לא יאשר הסדר פשרה אלא אם כן מצא, כי ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בענינם של חברי הקבוצה, ואם הבקשה לאישור הסדר הפשרה הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית - גם כי קיימות, לכאורה, שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה וכי סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין".
...
(ג)(1) החלטת בית המשפט אם לאשר הסדר פשרה או לדחותו תהיה מנומקת ותכלול, בין השאר, את כל אלה:
(א) הגדרת הקבוצה שעליה חל הסדר הפשרה;
(ב) עילות התובענה, השאלות המהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה והסעדים הנתבעים כפי שפורטו בבקשה לאישור או כפי שהוגדרו בהחלטת בית המשפט לפי סעיף 14, לפי הענין;
(ג) עיקרי הסדר הפשרה.
(2) בהחלטתו לפי פסקה (1) יתייחס בית המשפט, בין השאר, לשיקולים אלה:
(א) הפער בין הסעד המוצע בהסדר הפשרה לבין הסעד שחברי הקבוצה היו עשויים לקבלו אילו היה בית המשפט מכריע בתובענה הייצוגית לטובת הקבוצה;
(ב) התנגדויות שהוגשו לפי סעיף 18( ד), וההכרעה בהן;
(ג) השלב שבו נמצא ההליך;
(ד) חוות דעת של הבודק שניתנה לפי סעיף קטן ( ב)(5);
(ה) הסיכונים והסיכויים שבהמשך ניהול התובענה הייצוגית אל מול יתרונותיו וחסרונותיו של הסדר הפשרה;
(ו) העילות והסעדים שלגביהם מהווה ההחלטה לאשר את הסדר הפשרה מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה שעליהם חל ההסדר."

15. הקבוצה עליה חל הסדר הפשרה היא:
" כלל לקוחות המשיבה אשר רכשו מוצרים באמצעות אפליקציית שופרסל online החל מיום השקת אפליקציית שופרסל online ואילך ."

16. עילות התובענה נגד המשיבה: עילות התביעה כפי שפורטו בסעיף ו' לבקשת האישור, הן: עוולת הרשלנות על פי פקודת הנזיקין ( נוסח חדש); עוולת הפרת חובה חקוקה, על פי פקודת הנזיקין ( נוסח חדש); הטעיה, ניצול, חוסר ידיעה והפרת חובת הגילוי, על פי חוק הגנת הצרכן; הפרת חובת תום הלב על פי חוק החוזים ( חלק כללי), תשל"ג- 1973; עשיית עושר ולא במשפט, על פי חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט- 1979; ופגיעה באוטונומיה.
17. השאלות המשותפת לחברי הקבוצה: השאלות המהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה נוגעות לשאלה האם כאשר המשיבה מוכרת את מוצריה באמצעות אפליקציית " שופרסל" היא פועלת בניגוד לחובתה על פי דין, כאשר אינה מציינת את המחיר ליחידת מידה.
18. הסעדים הנתבעים כפי שפורטו בבקשת האישור הם: קביעה לפיה המשיבה פעלה בניגוד לדין בכך שלא סימנה את המחיר ליחידת מידה במוצרים הנמכרים באמצעות אפליקציית שופרסל; להורות למשיבה למלא אחר הוראות הדין ולסמן את המוצרים הנמכרים באמצעות אפליקציית " שופרסל", במחיר ליחידת מידה בהתאם לדרישות החוק; לחייב את המשיבה לשלם לקבוצה סך של 51,552,000 ₪; להורות למשיבה לשלם למבקשת סך של 86 ₪; לחייב את המשיבה בתשלום גמול ראוי והוגן למבקשת ושכ"ט בשיעור ראוי מסכום ההטבה לבאי כוחה.

19. סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין
לאחר עיון בהסדר הפשרה, ובטיעוני הצדדים, אני סבור כי הסדר הפשרה ראוי, הוגן וסביר בעניינם של חברי הקבוצה ועונה על דרישות סעיף 19 ( א) בחוק.
ההסדר עונה על הסיכויים והסיכונים הטמונים בבקשת האישור.
קשה בנסיבות האמורות להעריך מהו הנזק המדויק שנגרם, אם בכלל, לכל חבר קבוצה. בנסיבות אלה, בהן היה קושי ניכר לכמת את שיעור הנזק שנגרם לכאורה לכל חבר בקבוצה הגיעו הצדדים לסכום פיצוי לכל חברי הקבוצה המשקף את תוחלת הנזק שנגרמה למשתמשי האפליקציה במהלך התקופה בה התקיימה לכאורה הפרה של הצגת מחיר ליחידת מידה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן. הסדר הפשרה האמור מייעד את הפיצוי באופן ישיר לקבוצת התובעים שניזוקה לכאורה, כאשר הפשרה שהושגה בשלב זה מייתרת את הצורך בניהול ההליך לגופו.
ההסדר מיטיב עם חברי הקבוצה והשיג תועלת לחברי הקבוצה שהם לקוחות האפליקציה של המשיבה. ההסדר אף הוביל לכך שהמשיבה התחייבה לסמן גם את יתרת המוצרים הנמכרים באפליקציה המחויבים בסימון מחיר ליחידת מידה בהתאם להוראות הדין ותקנות הגנת הצרכן ושטרם סומנו .
המשיבה מעניקה ללקוחות הכלולים בקבוצה הטבה בסך כולל של 1,215,000 ₪, כשההטבה ניתנת לכל אחד מחברי הקבוצה באופן אישי כאמור לעיל. כאשר ככל שבדיקת המשיבה תעלה כי סכום הזיכוי האישי לא מומש במלואו ונותרה יתרה למימוש, היא תחולק באותה צורה ובחלוקה שווה ליתר לקוחות הפיצוי.
סיום ההליך בהסדר הפשרה המוצע הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת. הסדר הפשרה אף מעניק סעדים ראויים לחברי הקבוצה, בדמות סימון של יתרת המוצרים באפליקציה כאמור לעיל וכן בדמות אותה הטבה כספית.
נוכח האמור לעיל, אני סבור שמדובר בסעד הולם וניהול ההליך לא היה מביא בהכרח לתועלת גדולה יותר לקבוצה.
בהתחשב בכל האמור לעיל וכן בהתחשב בכך שהסדר הפשרה הושג בשלב מקדמי, טרם נשמעה בקשת האישור לגופה, וכן בהתחשב בכך שיש בהסדר הפשרה להביא לחסכון בזמנו של בית המשפט והצדדים, ובהתחשב בסיכויי התביעה ובהסדר הפותר אף את התנהלות המשיבה באפליקציה לעתיד וכן בהתחשב בכך שההסדר מקנה סעד מתאים, אני סבור כי הסדר הפשרה עונה על הסיכויים והסיכונים הטמונים בבקשת האישור כאמור לעיל וכן אני קובע כי בקשת האישור עומדת לכאורה בתנאים לאישור תובענה ייצוגית.

20. לבית המשפט לא הוגשו התנגדויות להסדר הפשרה או בקשות ליציאה מהקבוצה וגם היועץ המשפטי לממשלה והממונה על הגנת הצרכן בחרו שלא להגיב להסדר.
אשר על כן ובהתאם לכל הנימוקים שלעיל, יש לאשר את הסדר הפשרה המוצע וליתן לו תוקף של פסק דין.
21. פטור ממינוי בודק
במקרה דנן, איני סבור כי יש צורך במינוי בודק לפי סעיף 19( ב)(1) לחוק. הבודק ממונה בכדי לסייע לבית המשפט לבחון את הסדר הפשרה, על מנת לשמור על האינטרסים של הקבוצה ולהבטיח שההסדר ראוי וסביר וכי סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת.
בענייננו, אני סבור שהסדר הפשרה מבטיח את התכליות האמורות.

22. גמול למבקשת ושכר טרחת עורך הדין המייצג
המבקשת עותרת לקבל סך של 45,000 ₪ הכולל מע"מ ( אם חל), כן עותרת המבקשת לקבלת שכר טרחה עבור בא כוחה בסך של 210,600 ₪ כולל מע"מ.
אני סבור, כי הסכומים האמורים עומדים בקנה אחד עם התועלת הצפויה לחברי הקבוצה בהתאם להסדר הפשרה. במקרה דנן, המבקשת ובא כוחה פעלו על מנת לחסוך בזמן שיפוטי ועל מנת להביא לידי חברי הקבוצה הטבה משמעותית, בדבר הסדר הצופה פני עתיד והמגלם גם שווי כספי. ב"כ המבקשת והמבקשת נטלו על עצמם גם סיכון בהגשת התובענה ובניהולה, וכן השקיעו בה השקעה לא מועטה, לרבות ניהול המו"מ לקרות ההסדר במסגרת הליך גישור.

בשים לב להלכה שנקבעה בע"א 2046/10 עזבון המנוח שמש נ' רייכרט, (23.5.12) ואף בשים לב לתועלת העתידית שהושגה באמצעות ההסדר, מצאתי את הסכומים המומלצים כגמול למבקשת וכשכר טרחה לב"כ המבקשת סבירים והולמים את נסיבות ההליך, ואני מאשר תשלומם במועד שנקבע על ידי הצדדים, דהיינו, הגמול ישולם למבקשת בתשלום אחד, על דרך מסירת המחאה ערוכה כדין לפקודת המבקשת, שזמן פרעונה ביום ה-7 מהמועד הקובע.
שכר טרחה ישולם לב"כ המבקשת בשני תשלומים שווים, על דרך מסירת שתי המחאות ערוכות כדין לפקודת ב"כ המבקשת, עו"ד אופיר ארגמן, במועדים הבאים: תשלום ראשון ישולם לא יאוחר מהיום ה- 30 מהמועד הקובע; תשלום שני ישולם לא יאוחר מהיום ה-90 לאחר התשלום הראשון.

סוף דבר
23. אני מאשר את הסדר הפשרה ונותן לו תוקף של פסק דין. המשיבה תפעל על פי התחייבויותיה בהסדר.
24.אני מאשר גמול למבקשת ושכר טרחה לבא כוחה כקבוע בסעיף 22 לעיל. שכר הטרחה ישולם בשלבים כקבוע לעיל.
25.הצדדים יגישו לאישורי תוך 10 ימים נוסח של מודעה בדבר אישור הסדר הפשרה לפי סעיף 19 לחוק, שבה יפורטו הפרטים הקבועים כנדרש בחוק.
לאחר מתן האישור לנוסח המודעה , המודעה תפורסם בעיתון רב תפוצה, באותיות שגודלן לא יפחת מ – 3 מ"מ . בנוסף תפורסם המודעה באתר האינטרנט של המשיבה עד ליישומו המלא של ההסדר (עם לינק מעמוד הבית של המשיבה ). המשיבה תישא בעלות הפרסום.
26. המזכירות תעביר פסק דין למנהל בתי המשפט לשם רישומו בפנקס התובענות הייצוגיות.
ניתן היום, כ"ח אייר תשע"ט, 02 יוני 2019, בהעדר הצדדים.