הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"צ 22442-04-13

לפני כב' השופט עופר גרוסקופף

המבקש
אבשלום מנחמי

על ידי בא הכוח המייצג עו"ד עידן איידן

נגד

המשיבה
כלל חברה לביטוח בע"מ

על ידי באי כוחה עו"ד דני כביר ועו"ד רוית קורן

פסק דין

(אישור בקשה להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית)

לפניי בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית ( להלן: "בקשת ההסתלקות", ו-"בקשת האישור", בהתאמה), אשר הוגשה ע"י המבקש, מר אבשלום מנחמי, נגד כלל חברה לביטוח בע"מ ( להלן: "המשיבה" או " חברת הביטוח"), ביום 11.4.2013.
עניינה של התובענה, בתמצית, בטענת המבקש כי המשיבה פועלת בהתאם לפרקטיקה פסולה, לפיה ההכרה בזכאות לתגמולי ביטוח סיעודי ניתנת רק באופן פרוספקטיבי, החל מהמועד שבו המבוטח נבדק על ידי אחות מטעם המשיבה או מטעם המוסד לביטוח לאומי ונמצא עומד בתנאי הזכאות, ללא אפשרות להכרה בזכאות לתגמולי הביטוח באופן רטרואקטיבי, החל מהמועד בו הפך המבוטח לסיעודי, כהגדרתו בפוליסה. עוד נטען, כי המשיבה לא השיבה פרמיות ששולמו לה על ידי ציבור מבוטחיה לאחר קרות אירוע הביטוח.
המשיבה כופרת בטענות המבקש, וטוענת כי מדיניותה המוצהרת והמיושמת היא להכיר במבוטח כסיעודי מהיום בו הפך לסיעודי על פי הגדרות הפוליסה , לרבות הכרה ( ותשלום) רטרואקטיבית במקרים מתאימי ם, ולא בהכרח החל ממועד הבדיקה; זאת, בהתאם למידע המצוי לפניה ובכפוף לתנאי הפוליסה.
לאחר השלמת הגשת כתבי טענות וניהול הליכי ביניים, התקיימו בתיק דיוני הוכחות, והוגשו סיכומים מטעם הצדדים. בדיון תזכורת שהתקיים ביום 7.3.2018 (לאחר הגשת הסיכומים) הצעתי לצדדים לגבש הסדר הסתלקות המבוסס על שינוי הטפסים של המשיבה, באופן שיובהר למבוטח המגיש תביעה לתגמולי ביטוח סיעודי כי קיימת אפשרות לתבוע הכרה רטרואקטיבית (קרי, לתבוע תגמולי ביטוח בגין תקופה הקודמת למועד הגשת התביעה), וכי לשם הכרה כזו עליו לצרף מסמכים מתאימים התומכים בטענתו כי הוא עמד בקריטריונים המזכים עוד במועד הקודם למועד הבדיקה.
הצדדים קיבלו את הצעת בית המשפט, וביום 30.4.2018 הוגשה בקשת ההסתלקות שלפני ( כאשר ביום 1.5.2018 הושלמה הגשת תצהיר חתום מטעם המבקש). במסגרת בקשת הסתלקות הודיעו הצדדים כי הגיעו להסכמות הבאות:
ב"טופס הגשת תביעה – סיעוד" של המשיבה ( נספח ב' לערכת המסמכים לצורך הגשת תביעה, אשר צורפה כנספח 2 לבקשת האישור. להלן: "ערכת המסמכים"), וב"טופס תביעה בביטוח סיעודי" (אשר צורף כנספח 3 לבקשת האישור), תתווסף הערה בנוסח הבא: "תשומת לבך – באפשרותך לתבוע תגמולי ביטוח בגין תקופה הקודמת למועד הגשת התביעה, בכפוף להוכחת זכאות בהתאם לתנאי הפוליסה ולהתיישנות. אנא צרף כל מסמך רפואי תומך".
ברשימת המידע והמסמכים הנדרשים מהתובע לשם בירור ויישוב התביעה ( נספח ג' לערכת המסמכים) יתווסף הפרט הבא: "כל אישור רפואי המעיד על המועד שהחל ממנו חדל המבוטח לתפקד באופן עצמאי".
הובהר, כי האמור לעיל לא יחול ביחס להסכמים מוכתבים בדרך של מכרז, במקרים בהם הלקוח יכתיב את נוסח הטופס הרלוונטי.
הצדדים לא הגיעו להסכמות בסוגיית פסיקת הגמול למבקש ושכר הטרחה לבאי כוחו. תחת זאת, סוכם ביניהם כי כל אחד מן הצדדים יגיש טיעון מטעמו בסוגיה (ראה פירוט להלן) .
עוד הוסכם בין הצדדים כי המשיבה תפרסם הודעה בדבר ההסתלקות ותוכנה באתר האינטרנט שלה.
לאור העובדה שמדובר כאמור בבקשת הסתלקות, אשר גובשה על בסיס הצעת בית המשפט, מוצא אני לנכון לאשרה. ויובהר: התרשמות בית המשפט מהחומר שהוצג לפניו ( במהלך ההליך שנוהל כמעט עד תומו), הייתה כי המבקש לא הצליח להניח תשתית ראייתית מספקת, המלמדת על קיומה של מדיניות שיטתית אצל המשיבה, העומדת בסתירה להוראות הדין או לתנאי הפוליסה. משכך, ובהינתן הסכמתה של המשיבה לעדכן את טפסיה לטובת מבוטחיה, הגעתי למסקנה כי מוטב שהתובענה תסתיים בהסדר הסתלקות. בנסיבות אלה, איני רואה טעם בהחלפת המבקש או בא הכוח המייצג, ואף לא בפרסום דבר ההסתלקות ( מעבר לפרסום באתר המשיבה, עליו הסכימו הצדדים) או בקבלת תגובות נוספות לבקשה.

ויודגש, אין באישור הסדר ההסתלקות כדי לקבוע ממצא פוזיטיבי כלשהו בשאלת האופן בו נוהגת המשיבה ביחס לנושא בו עסקינן – הכרה בזכאות לתגמולי ביטוח סעודי ביחס לתקופה הקודמת למועד בו נבדק המבוטח על ידי חברת הביטוח או על ידי הביטוח הלאומי. כל שעולה מהמקרים שהוצגו לפניי , שמרביתם נבחרו על ידי המשיבה עצמה, הוא כי קיימים מקרים בהם המשיבה מכירה בזכאות ביחס למועד הקודם למועד הגשת הבקשה. אין בפניי מיידע מספיק על מנת לקבוע האם המשיבה נוהגת כדין כעניין שבמדיניות, כשם שאין לפניי מידע המאפשר לקבוע כי היא אינה נוהגת כדין כעניין שבמדיניות.
באשר לסוגיית שכר הטרחה והגמול: בהתאם לסיכום ביניהם, הגישו הצדדים טיעוניהם בסוגיה. בטיעון שהוגש מטעמו, בחר המבקש שלא לנקוב בסכומים, ותחת זאת לעמוד על השיקולים שיש להתחשב בהם לשיטתו בעת קביעת סכומי הגמול ושכר הטרחה בענייננו: העובדה כי התובענה נוהלה עד שלב הסיכומים והצריכה השקעה ניכרת מצד באי הכוח המייצגים; העובדה כי ניהול התובענה היה כרוך בהוצאות מצד המבקש (בעיקר בגין חוות הדעת שהוגשו מטעמו); העובדה שניהול ההליך הצמיח תועלת לחברי הקבוצה; והעובדה כי הייתה הצדקה להגשת התובענה, על פי המידע שעמד לרשות המבקש בעת הגשתה. הנתבעת מצידה טוענת כי אין מקום בענייננו לפסיקת גמול ושכר טרחה, לאור העובדה כי גם לאחר חמש שנים שבהן התברר ההליך ( לרבות מספר דיוני קדם משפט והוכחות) לא עלה בידי המבקש להוכיח קיומה של עילת תביעה נגדה. דרך המלך, לשיטתה בהליכים המסתיימים בהסתלקות היא שלא לפסוק גמול ושכר טרחה, וזאת למעט מקרים חריגים שבהם הניב ההליך תועלת ממשית לקבוצה. המקרה שלפנינו איננו כזה לשיטתה, שכן המשיבה אמנם קיבלה את הצעת בית המשפט לשינוי הטופס להגשת תביעה בביטוח סיעודי, ואולם הצעה זו אינה משנה את מערך הזכויות והחובות שבין המשיבה למבוטחיה, אלא לכל היותר מחדדת ומפרטת בפני הם את מהות זכותם אשר, כאמור, לא השתנתה. בנסיבות אלה אין מקום לפסיקת גמול ושכר טרחה. בנוסף, המומחים שהביא המבקש במסגרת הדיון לא סייעו בידו, בלשון המעטה, וגם מטעם זה אין מקום לפסוק לו הוצאות בגין עלות שכרם. לבסוף הפנתה המשיבה להחלטתי מיום 8.12.2016, בגדרה הוריתי על הוצאת ראיות שצורפו שלא כדין לסיכומי המבקש, תוך שציינתי כי הוצאות הבקשה באותו עניין יובאו בחשבון במסגרת פסיקת הוצאות במסגרת ההחלטה בבקשת האישור.
לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, הגעתי למסקנה כי בנסיבות ענייננו יש מקום להורות על פסיקת גמול ושכר טרחה על הצד הנמוך יחסית , המשקפים את התועלת שהושגה לקבוצה, בעקבות חידוד והבהרת הזכות העומדת לחברי הקבוצה לתבוע הכרה בזכאות באופן רטרואקטיבי (לשיקולי המדיניות בעניין פסיקת גמול ושכר טרחה בבקשת הסתלקות ראו ת"צ (מרכז) 1157-09-14 ברחד נ' מטריקס אי. טי. בע"מ ( החלטה המאשרת הסדר הסתלקות ניתנה ב- 26.1.201 6).
לפיכך אני קובע כי המשיבה תשלם גמול למבקש בסך 20,000 ש"ח, וכן החזר הוצאות בסכום של 32,475 ש"ח בגין ההוצאות שפורטו בסעיף 4 לטיעון מוטעם המבקש, וזאת תוך 30 ימים ממועד מתן החלטה זו. בנוסף תשלם המשיבה לבאי הכוח המייצגים שכר טרחה בסך 80,000 ש"ח בתוספת מע"מ כדין. שכר הטרחה ישולם בתוך 14 יום מהמועד בו תינתן החלטה בדבר השלמת ביצוע הסדר ההסתלקות. המשיבה תמסור הודעת עדכון לבית המשפט אודות השלמת ביצוע מחויבויותיה על פי הסדר ההסתלקות תוך 30 יום ממועד מתן החלטה זו. ההודעה תגובה בתצהיר גורם מתאים מטעמה.
סוף דבר: הבקשה לאישור התובענה כייצוגית נמחקת, ותביעתו האישית של המבקש נדחית. הודעה בדבר ההסתלקות תפורסם באתר האינטרנט של המשיבה, בעמוד הבית, תחת הכותרת: "אישור הסתלקות מתובענה ייצוגית בעניין מועד תחילת תשלום תגמולי ביטוח סיעודי". לצד ההודעה יופיע קישור שיאפשר עיון והורדה של הסדר ההסתלקות ושל החלטה זו.

ניתן היום, כ' סיוון תשע"ח, 03 יוני 2018, בהעדר הצדדים.