הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"צ 22149-04-19

בפני
כבוד ה שופטת הדס עובדיה

מבקשת

אילנה אפרת
באמצעות ב"כ עוה"ד דוד מזרחי וד"ר אלעד אופיר

נגד

משיבות

1.טלקאר חברה בע"מ
2.Kia Motors
באמצעות ב"כ עוה"ד דורון טאובמן ויאנה לורייה

פסק דין לאישור בקשת הסתלקות מבקשה לאשר תובענה כייצוגית
לפי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו – 2006

הצדדים הגישו בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית, בהתאם לסעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן בהתאמה: " בקשת ההסתלקות", "בקשת האישור" ו-"חוק תובענות ייצוגיות").
בקשת האישור בתמצית
עניינה של בקשת האישור בטענת המבקשת כי בכריות האוויר מתוצרת ZF TRW המותקנות ברכביה של המשיבה 2 (להלן: " כריות האוויר";"קיה", בהתאמה) המיובאות לישראל על-ידי המשיבה 1, יש ליקוי ביחידות הבקרה, אשר עלול לגרום לכריות האוויר ולמנגנון הבטיחות של חגורות הבטיחות שלא לתפקד במהלך תאונה (להלן: "הליקוי").
בקשת האישור מבוססת על קריאה חוזרת (RECALL) אשר קיה ערכה בארצות הברית בחודש יולי 2018 ביחס לכלי רכב בהם הותקנו כריות אוויר מתוצרת ZF TRW, אשר לפי הנטען בבקשת האישור זהות לכריות האוויר המותקנות בכלי הרכב המיובאים לישראל.
השיח בין הצדדים לאחר הגשת בקשת האישור והבהרות קיה
לאחר הגשת בקשת האישור, פנו ב"כ המשיבות לב"כ המבקשת במכתב בו הסבירו כי כריות האוויר לגביהן ערכה קיה קריאה חוזרת בארצות הברית הן כריות אוויר מתקדמות, המותקנות ברכבי קיה בארצות הברית, בהתאם לדרישות רגולטוריות שקיימות שם, אך ביתר ארצות העולם, וישראל בכללן, לא הותקנו כלל כריות אוויר אלה. לפי המוסבר כריות האוויר שהותקנו בכלי הרכב בישראל, לרבות יחידות הבקרה שלהן, שונות לחלוטין מכריות האוויר שהותקנו ברכבים בארצות הברית, וממילא, ביחס לכריות האוויר שמותקנות ברכבים בישראל לא נעשתה קריאה חוזרת בשום מקום בעולם. למכתב ב"כ קיה צורף מכתב רשמי של גורם מוסמך בקיה המאשר עובדות אלה.
לאחר שבדק את הנושא, ולאחר קיום שיח בין ב"כ הצדדים, ולאור העובדה כי מדובר בכריות אוויר שונות, הגיע ב"כ המבקשת למסקנה כי אין טעם ולא הצדקה בהמשך ניהול ההליכים.
הסכמת הצדדים
מבלי להודות בטענות מי מהצדדים, הסכימו הצדדים על הסתלקות המבקשת מבקשת האישור ומהתובענה כנגד המשיבות, ועל ויתורה באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל תביעה, זכות, טענה או דרישה, מכל מין וסוג, בעילות המפורטות בבקשת האישור ובתובענה כנגד המשיבות, כך שבקשת האישור תמחק ותביעתה האישית של המבקשת תדחה, ללא צו להוצאות.
הוסכם בנוסף בין הצדדים כי המבקשת ובאי כוחה לא יינצלו לרעה את המידע וההבנות שהגיעו אליהם במסגרת ניהול המגעים שקדמו להגשת בקשת ההסתלקות, ולפיכך ימנעו מלעודד הגשה, או לסייע בהגשה, או להיות מעורבים בכל דרך בהגשת תביעה אישית או בקשת אישור תביעה כייצוגית כנגד המשיבות ביחס לטענות הנזכרות בבקשת האישור ובתובענה.
הצדדים מבקשים כי בית המשפט יורה שההסתלקות לא תהייה כרוכה בפרסום הודעה לצורך איתור מבקש חלופי או במשלוח הודעה ליועץ המשפט לממשלה, בהיעדר צורך בכך, בנסיבות העניין.
לבקשה צורפו תצהירי המבקשת וב"כ המייצגים לפיהם לא קיבלו כל טובת הנאה בקשר עם ההליך או עם ההסתלקות.

דיון
אישור בקשת ההסתלקות - מצאתי כי בנסיבות העניין כמפורט לעיל, יש לקבל את בקשת ההסתלקות, לפיכך הבקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד המשיבות נמחקת, ותביעתה האישית של המבקשת כנגד המשיבות נדחית, ללא צו להוצאות.
לא ראיתי לנכון לתת הוראות לפי סעיף 16(ד)(1) לחוק תובענות ייצוגיות וסעיף 11 (ב) לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע -2010.
ניתן היום, ל' תשרי תש"פ, 29 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.