הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"צ 15164-11-17

בפני
כבוד ה שופט יחזקאל קינר

מבקשים

  1. שולמית אנגל
  2. דב אייזנברג

ע"י ב"כ עוה"ד אביעד אופיר וד"ר אלעד אופיר

נגד

משיבות
1. עמותת אמנות ותרבות בגני תקווה ע.ר
ע"י ב"כ עו"ד רונית עובדיה
2. המשכן לאמנויות הבמה הפיס אשדוד בע"מ (חל"צ)
3. עמותת היכל התרבות העירוני נתניה ע.ר
ע"י ב"כ עו"ד מיכל מלמד
4. "תיאטרון הצפון" מרכז אומנויות הבמה (בית העם) בע"מ

פסק דין לגבי משיבות מס' 1 ו-3
(אישור הסדרי פשרה בתובענה ייצוגית)

רקע והשתלשלות העניינים

הבקשה לאשר את התובענה שבכותרת כתובענה ייצוגית (להלן: "בקשת האישור") הוגשה לפי פרט 1 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות") נגד כל המשיבות שבכותרת, המפעילות היכלי תרבות, המציגים מופעים שונים לקהל הרחב ובכלל זה הצגות תיאטרון.

עניינה של התובענה הוא בטענת המבקשים לאי מתן הנחה של 50% לאזרחים ותיקים (להלן: "ההנחה") ברכישת כרטיסים להצגות תיאטרון, הנחה המתחייבת מחוק האזרחים הוותיקים, תש"ן-1989 (להלן: "חוק האזרחים הוותיקים"), ומתקנות האזרחים הותיקים (הנחות למופעי תרבות ולמוזיאונים), התשנ"ח-1998 (להלן: "התקנות" או "תקנות האזרחים הוותיקים"). עוד נטען כי המשיבות הפרו אף את החובה הקבועה בתקנות לפרסם את דבר ההנחה בפרסומיהן.

בעניינה של המשיבה 1 (להלן גם: "עמותת גני תקווה"), המבקשת 1 (להלן: "המבקשת") היא המבקשת הרלבנטית לתובענה, שכן לטענתה ביקשה לרכוש כרטיסים להצגות מסוימות באתר המשיבה 1, והסתבר לה כי במסגרת האתר לא ניתנת הנחה לאזרחים ותיקים, וכן כי רכשה בקופת המשיבה 1 כרטיס להצגה מסוימת, והסכום שנגבה ממנה עלה באופן ניכר על הסכום שהמשיבה 1 הייתה רשאית לגבות ממנה, בהיותה אזרחית ותיקה.

בעניינה של המשיבה 3 (להלן גם: "עמותת נתניה"), המבקש 2 (להלן: "המבקש") הוא המבקש הרלוונטי לתובענה, שכן לטענתו ביקש לרכוש כרטיסים להצגות מסוימות באתר המשיבה 3, והסתבר לו כי במסגרת האתר לא ניתנת הנחה לאזרחים ותיקים, וכן כי רכש בקופת המשיבה 3 כרטיס להצגה מסוימת, והסכום שנגבה ממנו עלה באופן ניכר על הסכום שהמשיבה 3 הייתה רשאית לגבות ממנו, בהיותו אזרח ותיק.

בתשובותיהן לבקשת האישור כפרו המשיבות בטענות בבקשת האישור וטענו כי פעלו לטובת אוכלוסיית האזרחים הוותיקים ובהתאם להוראות הדין וכי התובענה אינה ראויה להתברר כתובענה ייצוגית.

בסעיפים 58-99 לבקשת האישור צוינו עילות התובענה, בכללן: הפרת חובה חקוקה (הפרת סעיף 12 לחוק האזרחים הוותיקים, הפרת תקנות האזרחים הוותיקים); הטעיה והפרת חובת הגילוי על פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981; הפרת הסכם, הטעיה והפרת חובת תום הלב לפי חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 ולפי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970; רשלנות; עשיית עושר ולא במשפט.

הקבוצה בבקשת האישור הוגדרה באופן הבא: "כלל האזרחים הוותיקים במדינת ישראל, אשר ביקשו לרכוש ואשר רכשו כרטיסים להצגות תיאטרון המוצגות אצל המשיבות, ולא קיבלו הנחה מלאה של אזרח ותיק, כנדרש בחוק האזרחים הותיקים, התש"ן-1989, וכן ע"פ תקנות האזרחים הותיקים (הנחות למופעי תרבות ולמוזיאונים), התשנ"ח-1998, וזאת בתקופה של 7 השנים שקדמו למועד הגשת בקשה זו, ועד למתן פסק דין סופי בתובענה".

הסעדים שהתבקשו הם צו עשה להפסקת הפרות חובות המשיבות, השבת כספים ופיצוי בגין נזקים ממוניים ושאינם ממוניים.

ביום 7.2.19 ניתן פסק דין שאישר הסדר פשרה בין המבקשת לבין המשכן לאמניות הבמה אשדוד (המשיבה 2) (להלן: "פסק הדין בעניין המשכן לאמניות הבמה אשדוד").

לאחר מכן הוגשו גם בקשות לאישור הסדרי פשרה בין המבקשת לבין המשיבה 1 ובין המבקש לבין המשיבה 3, וביום 5.5.19 התקיים דיון בבקשות, בו ניתנו הערות בית המשפט להסדרי הפשרה.

בעקבות זאת, הוגשו בקשות מתוקנות לאישור הסדרי פשרה מתוקנים.

ביום 16.8.19 ניתנו החלטות המורות על תיקונים נוספים בהסדרי הפשרה המתוקנים שהוגשו.

בהתאם לכך, ביום 27.8.19 הוגשה בקשה מתוקנת (בשנית) לאישור הסדר פשרה מתוקן (בשנית) בין המבקש לבין המשיבה 3. ביום 2.10.19 ניתנה החלטה המורה על פרסום הסדר הפשרה המתוקן (בשנית) להתייחסויות.

כמו כן, ביום 3.10.19 הוגשה בקשה מתוקנת (בשנית) לאישור הסדר פשרה מתוקן (בשנית) בין המבקשת לבין המשיבה 1. ביום 7.10.19 ניתנה החלטה המורה על פרסום הסדר הפשרה המתוקן (בשנית) להתייחסויות.

לא הוגשו התנגדויות או בקשות פרישה מהסדרי הפשרה המתוקנים (בשנית), למעט התנגדותו של היועמ"ש להסדרים, שהוגשה ביום 25.2.20 (ר' להלן).

ביום 24.3.21 הוגשו תגובות הצדדים לעמדת היועמ"ש, ואגב כך, בקשות מתוקנות (בשלישית) לאישור הסדרי פשרה מתוקנים (בשלישית), שכללו הן שינויים לאור התנגדות היועמ"ש, הן שינויים הנובעים ממשבר הקורונה (ר' פירוט להלן).

ביום 8.4.21 ניתנה החלטה המורה על הגשת עמדה נוספת של היועמ"ש להסדרי הפשרה המתוקנים (בשלישית), וזאת נוכח היקף השינויים.

ביום 1.6.21 הוגשה התנגדות (נוספת) של היועמ"ש, להסדרי הפשרה המתוקנים (בשלישית) (ר' להלן).

ביום 28.6.21 הוגשה עמדת הצדדים להתנגדות הנ"ל של היועמ"ש, וכן בקשות מתוקנות (ברביעית) לאישור הסדרי פשרה מתוקנים (ברביעית). ניתנה החלטה המורה על הגשת עמדת היועמ"ש להסדרי הפשרה המתוקנים (ברביעית).

ביום 19.8.21 הגיש היועמ"ש עמדה לגבי הסדרי הפשרה המתוקנים (ברביעית), לפיה הוא לא מצא לנכון להתנגד להם. עם זאת, הוא שב על עמדתו לפיה אין מקום שמלוא שכר הטרחה ישולם עובר לסיום ביצוע הסדר הפשרה, וכי ראוי כי לפחות שליש משכר הטרחה ישולם רק לאחר השלמת ביצוע ההטבה לחברי הקבוצה.

ההתייחסות להלן תהא, אפוא, לבקשה המתוקנת (ברביעית) לאישור הסדרי הפשרה המתוקנים (ברביעית), והם ייקראו להלן, בהתאמה: "הבקשה לאישור הסדר הפשרה" ו-"הסדר הפשרה".

למען שלמות התמונה יצוין כי הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה גם בעניינו של תיאטרון הצפון (המשיבה 4), וביום 2.10.19 ניתנה אף החלטה המורה על פרסום הבקשה להתייחסויות. אולם, לאחר מכן ניתן צו פתיחת הליכים לתיאטרון הצפון במסגרת חדל"ת (מחוזי חי') 5052-07-20, ולפיכך, בהסכמת המבקשים, ניתנה ביום 19.8.20 החלטה המורה על עיכוב ההליכים נגד תיאטרון הצפון.

עיקרי הסדר הפשרה בין המבקש לבין עמותת נתניה

הצדדים הצהירו כי אין בהתקשרותם בהסדר זה משום הודאה מצד מי מהצדדים בטענה ו/או דרישה כלשהי של הצד האחר.

הקבוצה עליה יחול הסדר הפשרה – "כלל האזרחים הותיקים אשר רכשו כרטיסים או מנויים להצגות תיאטרון בגינם הם זכאים בקבלת הנחה בהתאם לחוק האזרחים הותיקים, התש"ן-1989, ולתקנות האזרחים הותיקים (הנחות למופעי תרבות ולמוזיאונים), התשנ"ח-1998, וזאת בתקופה של 7 שנים שקדמו למועד הגשת בקשת האישור ביום 7.11.17, ועד למועד אישור הסדר הפשרה".

הסדרה עתידית
עמותת נתניה תדאג למתן ההנחה בגובה 50% הנחה לאזרחים ותיקים עבור כרטיסים ו/או מנויים להצגות של אותם תיאטראות, המחויבים במתן הנחה זו בהתאם לחוק ולתקנות, ותאפשר את קבלת ההנחה הן ברכישה בקופה, הן ברכישה בטלפון והן ברכישה באמצעות אתר האינטרנט, ואולם עמותת נתניה שומרת על זכותה להתנות את מתן ההנחה בהצגת תעודת אזרח ותיק.

עמותת נתניה תדאג לפרסם את הזכאות להנחה של 50% לאזרחים וותיקים בגין אותן הצגות המחויבות במתן הנחה כאמור. פרסום זה יתבצע הן בקופות המכירה, הן באתר האינטרנט שלה (במופעים המתאימים לכך) והן בפרסומיה השונים בנוגע לאותן הצגות בהן היא מחויבת במתן ההנחה האמורה.

ההטבות לציבור במסגרת הסדר הפשרה
בהתאם להסכמות הצדדים, ההיכל יעניק לקבוצה הטבות ששווין הכספי הוא 360,000 ש"ח (להלן: " ההטבה"), לפי הפירוט הבא:

כרטיסי מתנה
אזרח ותיק יקבל בעונות 2021-2022 ו-2022-2023 ו-2023-2024 מלבד ההנחות הקבועות בחוק את האפשרות לבחור אחת משתי האפשרויות הבאות: (1) שני כרטיסי מתנה בעונה מתוך סדרות, הרצאות או הופעות שאינן חייבות במתן הנחה - בשווי של כ-140 ₪ לכרטיס בממוצע. או (2) כרטיס מתנה בעונה מתוך סדרות, הרצאות או הופעות שאינן חייבות במתן הנחה בשווי של כ-140 ₪ לכרטיס בממוצע וגם כרטיס מתנה אחד בעונה מתוך סדרות, הרצאות או הופעות החייבות במתן הנחה בשווי של כ-85 ₪ לכרטיס בממוצע (שווי כרטיס במחיר רגיל כ-170 ₪) בכפוף למצאי הכרטיסים הקיים ביחס לכל אירוע במקומות שיוקצו לכך או על בסיס מקום פנוי.

רשימת הסדרות, ההרצאות והמופעים לעונות המנויים הנ"ל תכלול, בין היתר, וככל שלא יחולו שינויים, את כל סדרות ההרצאות המועברות בהיכל על ידי עמותת נתניה ובכללן סדרת ערים מרתקות בעולם, כשהקלאסי פגש את הפופ, סדרת הזמר העברי, סדרת חובק עולם. הרצאות ומופעים המועברים בהיכל על ידי אמרגנים חיצוניים השוכרים מן העמותה את האולם לצורך השימוש בו לא תכללנה ברשימה האמורה.

ההטבה תינתן לכל אזרח ותיק אשר יפנה לעמותה לקבלת ההטבה, על בסיס רישום לפי תעודת זהות.

סה"כ הערכת שווי פיצוי  ההטבה הנ"ל כ-300,000 ₪.

הנחות למלווה של אזרח ותיק
מלווה של אזרח ותיק מעל גיל 80 ואשר אינו מוגדר כאדם עם מוגבלות כהגדרתו בסעיף 14(א)(3)לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע"ג-2013 (להלן: "תקנות השוויון"), וככל שאין מדובר במלווה שהוא אזרח ותיק הזכאי להנחה בעצמו, יוכל לרכוש ביחד עם האזרח הוותיק מנוי בהנחה של 50% ו/או כרטיס בודד בהנחה של 50% וזאת על מנת לאפשר לאזרחים וותיקים בגילאים אלה להיעזר במלווה לפעולות התרבות.

סה"כ הערכת שווי ההטבה הנ"ל כ-60,000 ₪.

אופן מימוש ההטבה - לצורך מימוש ההטבה, יהיה על הזכאים להיות בקשר עם מרכז שירות לקוחות או עם הקופה של עמותת נתניה, לצורך הזמנת כרטיס בפועל לאחד מן המופעים האמורים לעיל, לגביהם תינתן ההטבה האמורה. עם הזמנת כרטיס המתנה על ידי הזכאי להטבה, יראו את ההטבה כממומשת בפועל. מקבל ההטבה לא יוכל להעבירה לאדם אחר ויציג תעודה מזהה בכניסה למופע.

תקופת ההטבות - למשך 45 חודשים מיום אישור הסדר הפשרה על ידי בית המשפט. עמותת נתניה תהיה רשאית לקצר את תקופת מתן ההטבות ככל שתגיע לסכום הפיצוי הכולל טרם סיום התקופה.

עמותת נתניה תהיה רשאית להוסיף הטבות נוספות ככל שתמצא לנכון כדוגמת 1+1, הנחה או כרטיס מתנה למופעים מטעמה שאינם מחויבים בהנחה, הנחה למלווה אזרח ותיק למופעים בהם האזרח הוותיק זכאי להנחה, כרטיס מתנה נוסף במהלך כל השנים (ובלבד שכל הטבה כאמור תיוחד לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים או מלוויהם בלבד).

ההטבות המוענקות לפי הסדר הפשרה יבואו בנוסף לכל הטבה אחרת לה זכאים האזרחים הוותיקים, על פי חוק ולרבות כאלה שאינן מותנות בהיותם אזרחים ותיקים ולכל הטבה שלה יהיה זכאי כלל הציבור.

עם סיום כל עונת מנויים, כאמור לעיל, תבחן עמותת נתניה את סכומן המצטבר של ההטבות השונות, שהוענקו על ידה לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים ולמלוויהם עד לאותו היום, וככל ששווין של ההטבות שניתנו יהיה נמוך מסכום ההטבה המוסכמת לחברי הקבוצה (המסתכם כאמור לעיל בסך של 360,000 ₪), תפעל עמותת נתניה להענקת הטבות נוספות באחת מן הדרכים המנויות לעיל לפי שיקול דעתה, וזאת עד למימוש מלא של סכום ההטבה האמור ולא יאוחר מחלוף 45 חודשים מיום אישור הסדר הפשרה על ידי בית המשפט.

היה ולנוכח משבר הקורונה או משבר דומה לו לא יפעלו מוסדות התרבות כסדרם דהיינו בתפוסה של מינימום 75% בגין הוראות או הנחיות מטעם גורמי המדינה השונים, תוארך התקופה האמורה באופן אוטומטי בהתאמה, בפרק הזמן שבו יחול איסור כאמור.

העברת כספים לקרן - ככל ולא תשלים עמותת נתניה את ההנחות עד לגובה 360,000 ₪ בתקופה האמורה לעיל, מתחייבת היא להעביר את ההפרש בין שווי ההטבות שנתנו בפועל ובין סכום ההטבה האמור, לקרן התובענות הייצוגיות שהוקמה לפי סעיף 27א לחוק תובענות ייצוגיות (לעיל ולהלן: "הקרן").

פרסום ההטבה
תוך 30 ימים מיום אישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט, תפרסם עמותת נתניה את דבר מתן ההטבה במקומון הנפוץ ביותר המופץ ברחבי נתניה.

בנוסף תפרסם המשיבה את דבר מתן ההטבה באתר האינטרנט שלה שכתובתו: www.netanya-culture.co.il

נוסח הפרסום יהיה כדלקמן:
"במסגרת פיצוי שנקבע בהסדר פשרה בתובענה ייצוגית מס' 15164-11-17, יעניק היכל התרבות העירוני נתניה (להלן: "ההיכל") החל ממועד פרסום זה, הטבות לציבור האזרחים הוותיקים הרוכשים מנויים או כרטיסים בהיכל. פרטים ומידע מפורט בדבר ההטבות והזכאות להן ניתן לקבל באתר האינטרנט של ההיכל שכתובתו: www.netanya-culture.co.il או בטלפון 09-XXXX811".

כמו כן, עמותת נתניה תשלח מסרונים והודעות דואר אלקטרוניות לכלל מנוייה, בדבר מתן ההטבה, במסגרתם יופנו לאתר האינטרנט שלה לצורך עיון בפרטי ההטבה המלאים.

בנוסף, החל מ-30 יום מיום אישור הסדר הפשרה ועד לסיום תקופת ההטבה, תפרסם עמותת נתניה באתר האינטרנט שלה קישור לנוסח הסדר הפשרה המלא.

תיעוד מתן ההטבה – עמותת נתניה תשמור את התיעוד בדבר מתן ההטבות לפי הסדר פשרה זה, ולא יאוחר מ-45 ימים מסיום תקופת מתן ההטבה, כאמור לעיל, תמציא לבית המשפט הודעה בדבר ביצוע ההטבה, אליה יצורף דו"ח מגובה בתצהיר של מנכ"ל העמותה, המפרט את אופן ביצוע ההטבה, תוך ציון כל מופע בו ניתנו ההטבות האמורות בסעיפים 27-38 לעיל, מספר הכרטיסים שנמכרו בהטבה בכל מופע, מחיר כרטיס מלא לעומת מחיר כרטיס שנמכר בהטבה, חישוב סכום ההטבה הכולל לגבי כל מופע וכן חישוב סכום ההטבה הכוללת שניתנה בתקופת ההטבה.

שונות
ויתור ומעשה בית דין - עם אישור הסדר פשרה זה, יתגבש אוטומטית מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה, ביחס לכל העילות והסעדים שבתביעה אשר אושרה על ידי בית המשפט בהסדר הפשרה. כמו כן, עם אישור בית המשפט הנכבד לפשרה זו, מוותר בזאת המבקש כלפי עמותת היכל התרבות העירוני נתניה באופן סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או עילה בקשר עם בקשת האישור והתביעה, במהלך תקופת 7 השנים שקדמו למועד הגשת בקשת האישור ו/או בקשר עם איזו מהטענות או הדרישות הכלולות, במישרין ו/או בעקיפין, בבקשת האישור ו/או בתביעה.
המבקש ובאי כוחו מתחייבים שלא להגיש ו/או לשדל ו/או להיות שותפים ו/או לנקוט במישרין או בעקיפין, בכל הליך חדש כנגד העמותה בכל הנוגע לעניינים העולים במסגרת התובענה במישרין או בעקיפין כל עוד העמותה עומדת בתנאי ההסדר.
למען הסר ספק, אני מבהיר כי על פי סעיף 18(ז)(1) לחוק תובענות ייצוגיות "[הסדר פשרה לא יכלול] עילות תביעה, בעלי דין או חברי קבוצה, אשר לא נכללו בבקשה לאישור או בהחלטה על אישור התובענה הייצוגית". לפיכך מעשה בית דין והוויתור שייווצר בעקבות הסדר הפשרה המתוקן מתייחס אך ורק לעילות התביעה כהגדרתן בבקשת האישור (ר' סעיף 6 לעיל).

פטור ממינוי בודק – הצדדים סבורים, כי בנסיבות העניין לא נדרש מינוי בודק בהתאם לסעיף 19(ב) לחוק.

גמול ושכר טרחה – הצדדים המליצו על גמול למבקש בסך 8,000 ₪ ושכר טרחה לבאי כוחו בסך 82,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין.

במקרה שבו יוגש על ידי צד שלישי כלשהו ערעור על פסק הדין ו/או בקשה לביטול פסק הדין, ויתקבל הערעור ו/או הבקשה לביטול כאמור לעיל, באופן המשנה הוראה מהותית בהסכם, יהיה רשאי כל אחד מן הצדדים, בתוך 14 ימים מיום שנמסר לו עותק של פסק הדין בערעור ו/או החלטה בבקשה לביטול כאמור לעיל, להודיע לצד השני על ביטול ההסכם, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הנמקה כלשהי ומבלי שהדבר יטיל עליו חבות כספית או אחרת כלפי הצד השני, ויחולו יתר הוראות ס"ק 8.3 להסדר הפשרה, בשינויים המחויבים.

עיקרי הסדר הפשרה בין המבקשת לבין עמותת גני תקווה

הצדדים הצהירו כי אין בהתקשרותם בהסדר זה משום הודאה מצד מי מהצדדים בטענה ו/או דרישה כלשהי של הצד האחר.

הקבוצה עליה יחול הסדר הפשרה – "כלל האזרחים הותיקים אשר רכשו מן המשיבה כרטיסים או מנויים להצגות תיאטרון להן הם זכאים בקבלת הנחה בהתאם לחוק האזרחים הותיקים, התש"ן-1989, ולתקנות האזרחים הותיקים (הנחות למופעי תרבות ולמוזיאונים), התשנ"ח-1998, וזאת החל מיום 7.11.10 ועד למועד אישור הסדר הפשרה".

הסדרה עתידית
עמותת גני תקווה תדאג ליתן הנחה בגובה 50% הנחה לאזרחים ותיקים עבור כרטיסים ו/או מנויים להצגות של אותם תיאטראות, המחויבים במתן הנחה זו בהתאם לחוק ולתקנות, ותאפשר את קבלת ההנחה הן ברכישה בקופה, הן ברכישה בטלפון והן ברכישה באמצעות אתר האינטרנט, ואולם העמותה שומרת על זכותה להתנות את מתן ההנחה בהצגת תעודת אזרח ותיק.

העמותה תדאג להקפיד על פרסום הזכאות להנחה של 50% לאזרחים וותיקים בגין אותן הצגות המחויבות במתן הנחה כאמור. פרסום זה יתבצע הן בקופות המכירה, הן באתר האינטרנט של העמותה (במופעים המתאימים לכך) והן בפרסומיה השונים של העמותה בנוגע לאותן הצגות בהן היא מחויבת במתן ההנחה האמורה.

ההטבות לציבור במסגרת הסדר הפשרה
במסגרת המו"מ ביניהם ולאחר איסוף הנתונים 7 שנים אחורה, בדיקתם של הנתונים והעברתם לב"כ המבקשת, גילמו הצדדים את טענותיהם תוך התחשבות בטענות הרלוונטיות וביניהן מחד גיסא את עמדת המבקשת באשר להיקף הקבוצה, וכן לטענה כי אי פרסום דבר ההנחה פגע בפוטנציאל האזרחים הוותיקים שפנו לרכוש כרטיסים ואלמלא מחדל זה הייתה הקבוצה גדולה יותר, ומאידך גיסא גולמו טענות העמותה בדבר גודלה המצומצם של הקבוצה, מתן ההנחה לאזרחים ותיקים ממחיר כרטיס מלא והתיקון לכך.

בהתאם לכך, ובהתאם להסכמות הצדדים, העמותה תעניק לקבוצה הטבה ששוויה הכספי 380,000 ש"ח (להלן: "ההטבה"), באופן הבא:

כל אזרח ותיק שיפנה לעמותה למימוש ההטבה בעונות 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, יהיה זכאי לקבל כרטיס מתנה לאחד מהמופעים ו/או ההרצאות המועלים במרכז הבמה בגני תקווה, בהתאם למפורט להלן, וזאת מלבד ההנחות הקבועות בחוק.

העמותה תערוך רשימה, אשר עתידה להתעדכן אחת לרבעון, בה יכללו המופעים וההרצאות אליהם יוכלו האזרחים הוותיקים לקבל כרטיס מתנה (להלן: "הרשימה"). העמותה תהא רשאית לכלול ברשימה זו הן הרצאות ומופעים לגביהם היא מחויבת להעניק הנחה על פי חוק והן כאלה שהיא אינה מחויבת להעניק הנחה לגביהם. עוד יובהר כי העמותה אינה מחויבת לכלול ברשימה זו את כלל המופעים ו/או ההרצאות המועלים במרכז הבמה.

העמותה תהיה רשאית לבצע שינויים ברשימה שתפורסם על ידה בהתאם ללוח המופעים המתקיימים בפועל, ואולם תשתדל לפרסם כל שינוי בסמוך להיוודע הצורך בביצועו. רשימה זו תפורסם ותעודכן מעת לעת גם באתר האינטרנט של העמותה.

מימוש הכרטיס יתבצע על בסיס מקום פנוי. לעמותה שמורה הזכות להגביל את כמות כרטיסי המתנה שיהיה ניתן לממש בכל מופע/ הרצאה, ובמקרה כזה האזרחים הוותיקים שיפנו ראשונים לממש את ההטבה לאותו מופע/ הרצאה, עד למכסה שתקבע, הם שייהנו ממנה. ככל שתחליט העמותה על הגבלת מספר המימושים בכל מופע/ הרצאה, תציין גם מידע זה במסגרת רשימת ההרצאות האמורה לעיל.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרים בהם ביום המופע/ ההרצאה יוותרו מושבים ריקים, תהא העמותה רשאית להגדיל את מכסת הכרטיסים המופיעה ברשימה.

במקרים בהם יוותרו ביום המופע/ ההרצאה כרטיסים ריקים למופעים והרצאות שאינם מנויים ברשימה כאמור, תהא עמותת גני תקווה רשאית להציע לאזרחים ותיקים שטרם מימשו את זכאותם, כרטיסי מתנה עבור מופעים/ הרצאות אלו, וזאת כחלק ממימוש הסדר הפשרה דנן.

כרטיס המתנה כאמור, יינתן לכל אזרח ותיק אשר יפנה לעמותה לקבלת ההטבה, על בסיס רישום לפי תעודת זהות.

לצורך מתן ההטבה לציבור כאמור בהסדר הפשרה, עמותת גני תקווה תהיה זכאית להעניק הנחות נוספות לקהל האזרחים הוותיקים, אשר יינתנו בין היתר במתכונת של 1+1 ו/או 50% הנחה להרצאות ומופעים שהיא אינה מחויבת לגביהם בהענקת הנחות לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים. למען הסר ספק מובהר כי מתן הטבה כאמור היא מעבר להטבות אשר יינתנו לכלל הציבור, ככל שיינתנו.

עמותת גני תקווה תהא רשאית לחלק כרטיסי מתנה נוספים לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים להרצאות ולמופעים, שהיא אינה מחויבת בהענקת ההנחה לגביהם, ובנוסף תהא רשאית כחלק ממימוש ההטבה לציבור כאמור להעניק הנחות למלוויהם של האזרחים הוותיקים, הן להצגות בהן היא מחויבת במתן ההנחה לאזרח הוותיק והן להרצאות ומופעים בהם היא לא מחויבת במתן ההנחה, אך מעניקה הנחה שכזו כחלק ממימוש ההסכם.

הנחה למלווה של אזרח ותיק תיכלל במסגרת ההנחות המוענקות על-פי הסכם פשרה זה ככל שמדובר במלווה של אזרח ותיק מעל גיל 80 אשר אינו מוגדר כאדם עם מוגבלות כאמור בסעיף 14(א)(3) לתקנות השוויון, וככל שאין מדובר במלווה שהוא אזרח ותיק הזכאי בעצמו להנחה.

מתן הטבה כאמור הוא מעבר להטבות אשר יינתנו לכלל הציבור, ככל שיינתנו.

לצורך מימוש ההטבה, יהיה על הזכאים להיות בקשר עם מרכז שירות לקוחות או עם הקופה של עמותת גני תקווה, לצורך הזמנת כרטיס בפועל לאחד מן המופעים האמורים לעיל, לגביהם תינתן ההטבה האמורה. עם הזמנת כרטיס המתנה על ידי הזכאי להטבה, יראו את ההטבה כממומשת בפועל. מקבל ההטבה לא יוכל להעבירה לאדם אחר ועליו להציג תעודה מזהה בכניסה למופע.

עם סיום עונת המנויים 2022-2023, תבחן עמותת גני תקווה את סכומן המצטבר של ההטבות השונות שהוענקו על ידה לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים ולמלוויהם עד לאותו היום, וככל ששווין של ההטבות שניתנו יהיה נמוך מסכום ההטבה המוסכמת לחברי הקבוצה (המסתכם כאמור לעיל לסך של 380,000 ₪), תפעל עמותת גני תקווה להענקת הטבות נוספות באחת מן הדרכים המנויות לעיל לפי שיקול דעתה, וזאת עד למימוש מלא של סכום ההטבה האמור ולא יאוחר מחלוף 45 חודשים מיום אישור הסדר הפשרה על ידי בית המשפט.

העברת כספים לקרן - ככל שסכום ההטבה המלא בסך 380,000 ₪ לא ימומש במלואו בחלוף 45 חודשים מיום אישור הסדר הפשרה ע"י בית המשפט, עמותת גני תקווה תעביר את ההפרש בין שווי ההטבות שניתנו בפועל ובין סכום ההטבה האמור, לקרן.

היה ולנוכח משבר הקורונה או משבר דומה לו לא יפעלו מוסדות התרבות באופן סדיר בתפוסה של מינימום 75% מהתפוסה האפשרית בגין הוראות או הנחיות מטעם גורמי המדינה השונים תוארך התקופה האמורה באופן אוטומטי בהתאמה.

פרסום ההטבה
תוך 30 ימים מיום אישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט, תפרסם עמותת גני תקווה את דבר מתן ההטבה בעיתון "גלובס" (הצדדים הסכימו על פרסום דבר ההטבה בעיתון "גלובס" כאמור, לאור העובדה כי למרכז הבמה בגני תקווה מגיעים אזרחים ותיקים גם מיישובים סמוכים ולא רק אזרחים המתגוררים בגני תקווה).

בנוסף תפרסם עמותת גני תקווה את דבר מתן ההטבה באתר האינטרנט שלה שכתובתו: https://www.habama-center.com/.

כמו כן, תשלח העמותה מסרונים והודעות דואר אלקטרוניות לכלל מנוייה, בדבר מתן ההטבה, במסגרתם יופנו לאתר האינטרנט של העמותה לצורך עיון בפרטי ההטבה המלאים.

נוסח הפרסום יהיה כדלקמן:
"במסגרת פיצוי שנקבע בהסדר פשרה בתובענה ייצוגית מס' 15164-11-17, יעניק מרכז הבמה בגני תקווה (להלן: "המרכז") החל ממועד פרסום זה, הטבות לציבור האזרחים הוותיקים הרוכשים מנויים במרכז. פרטים ומידע מפורט בדבר ההטבות והזכאות להן ניתן לקבל באתר האינטרנט של המרכז שכתובתו: https://www.habama-center.com/, או בטלפון 03-XXXX777".

בנוסף, החל מ-30 יום מיום אישור הסדר הפשרה ע"י בית המשפט ועד לסיום תקופת ההטבה, תפרסם עמותת גני תקווה באתר האינטרנט שלה קישור לנוסח הסדר הפשרה המלא.

שונות
ויתור ומעשה בית דין - עם אישור בית המשפט הנכבד הסדר פשרה זה, יתגבש אוטומטית מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה, ביחס לכל העילות והסעדים שבתביעה אשר אושרה על ידי בית המשפט בהסדר הפשרה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף לעיל, עם אישור בית המשפט הנכבד לפשרה זו, מוותרת בזאת המבקשת כלפי עמותת גני תקווה באופן סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או עילה בקשר עם בקשת האישור והתביעה, במהלך תקופת 7 השנים שקדמו למועד הגשת בקשת האישור ו/או בקשר עם איזו מהטענות או הדרישות הכלולות, במישרין ו/או בעקיפין, בבקשת האישור ו/או בתביעה.
המבקשת ובאי כוחה מתחייבים שלא להגיש ו/או לשדל ו/או להיות שותפים ו/או לנקוט במישרין או בעקיפין, בכל הליך חדש הקשור לעניינים העולים במסגרת התובענה במישרין או בעקיפין כל עוד המשכן לאמנויות הבמה עומדת בתנאי ההסדר.
למען הסר ספק, אני מבהיר כי על פי סעיף 18(ז)(1) לחוק תובענות ייצוגיות "[הסדר פשרה לא יכלול] עילות תביעה, בעלי דין או חברי קבוצה, אשר לא נכללו בבקשה לאישור או בהחלטה על אישור התובענה הייצוגית". לפיכך מעשה בית דין והוויתור שייווצר בעקבות הסדר הפשרה המתוקן מתייחס אך ורק לעילות התביעה כהגדרתן בבקשת האישור (ר' סעיף 6 לעיל).

פטור ממינוי בודק – הצדדים סבורים, כי בנסיבות העניין לא נדרש מינוי בודק בהתאם לסעיף 19(ב) לחוק.

גמול ושכר טרחה – הצדדים המליצו על גמול למבקשת בסך 8,000 ₪ ושכר טרחה לבאי כוחה בסך 92,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין.

במקרה שבו יוגש על ידי צד שלישי כלשהו ערעור על פסק הדין ו/או בקשה לביטול פסק הדין, ויתקבל הערעור ו/או הבקשה לביטול כאמור לעיל, באופן המשנה הוראה מהותית בהסכם, יהיה רשאי כל אחד מן הצדדים, בתוך 14 ימים מיום שנמסר לו עותק של פסק הדין בערעור ו/או החלטה בבקשה לביטול כאמור לעיל, להודיע לצד השני על ביטול ההסכם, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הנמקה כלשהי ומבלי שהדבר יטיל עליו חבות כספית או אחרת כלפי הצד השני, ויחולו יתר הוראות ס"ק 9.3 בשינויים המחויבים.

התנגדות היועץ המשפטי לממשלה להסדרי הפשרה (המתוקנים בשנית)

היועץ המשפטי לממשלה (להלן: "היועמ"ש") התנגד להסדרי הפשרה המתוקנים בשנית, מן הנימוקים שיפורטו להלן.

באשר להסדרה העתידית – נטען כי היא מנוגדת להוראות הדין, שעה שההנחה ניתנת ממחיר הכרטיס המלא ולא ממחירו ב"מכירה מוקדמת". זאת, מאחר שסעיף 3(א) לתקנות קובע כי: "בכפוף לאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג), ההנחה מדמי כניסה בשיעור של 50% תינתן על מחיר כרטיס יחיד לכלל הציבור, בקופה שבה נמכרים הכרטיסים למופע או למוזיאון (להלן - כרטיס קופה) והיא תינתן בכל סוגי הכרטיסים, על בסיס מחיר כרטיס קופה כאמור". מאחר שלכלל הציבור ניתנת אפשרות לרכוש כרטיס ב"מכירה מוקדמת" במחיר מופחת, ומאחר שכרטיס במכירה מוקדמת אף הוא "כרטיס קופה", המחיר לאזרח הוותיק במכירה מוקדמת צריך להיות 50% מעלות כרטיס במכירה מוקדמת במחירו המופחת.

יש להבהיר כי ככל שהמשיבות מציעות לכלל הציבור כרטיס מנוי להצגות לגביהן מחויבת הנחה לפי חוק האזרחים הוותיקים, כי אז מחיר המנוי לאזרח הוותיק יהיה בשיעור של 50% ממחיר מנוי כאמור לכלל הציבור, וזאת בהתאם לתקנה 3(ב) לתקנות.

באשר להטבה – היא צריכה להינתן לכלל ציבור האזרחים הוותיקים ולא להיות מותנית ברכישת מנוי אצל המשיבות. אחרת – הטבה המותנית ברכישת מנוי מאלצת את חברי הקבוצה להוציא סכומים עבור רכישת המנוי וכן עלולה להיות מעין "מבצע שיווקי" המגדיל את מכירותיהן של המשיבות.

בהתייחס לאפשרות של המשיבות לתת הנחות נוספות לאזרחים ותיקים, במופעים והצגות אשר אין הן מחויבות במתן הנחה לגביהם לאזרחים ותיקים, יש להבהיר במסגרת ההסדר כי מדובר בהנחה נוספת להנחה שלה יהיה זכאי כלל הציבור.

באשר לאפשרות לתת הנחה למלוויהם של האזרחים הוותיקים, יש להבהיר כי ההנחה תינתן רק למלווה של אזרח ותיק שאינו זכאי ממילא לפטור מתשלום מכוח תקנה 14(א)(3)(א) לתקנות השוויון והמשיבות רשאיות לגבות ממנו תשלום מכוח תקנה 14(ג) לתקנות השוויון.

היועץ המשפטי לממשלה הציע כי במסגרת ההטבות שיינתנו לציבור במסגרת הסדר הפשרה, תינתן הנחה גם למלווה של אזרח ותיק שהוא בן 80 ומעלה, גם אם אינו מוגדר כאדם עם מוגבלות כהגדרתו בסעיף 14(א)(3) לתקנות השוויון. זאת לנוכח מגבלת התנועה המחמירה עם השנים ועל מנת לאפשר לאזרחים ותיקים ליהנות מפעולות תרבות גם בגילאים מתקדמים.

באשר לגמול ולשכר הטרחה – בהסדרי הפשרה נקבע כי 75% משכר הטרחה ישולם בתוך 30 ימים מהמועד בו יהפוך פסק הדין לחלוט, וזאת בעוד הפיצוי לקבוצה עשוי להיפרס על תקופה ארוכה של שנתיים וחצי. לפיכך, יש לקבוע כי מחצית משכר הטרחה תשולם לאחר השלמת ביצוע ההטבה לחברי הקבוצה.

תגובת הצדדים להתנגדות היועמ"ש

בעקבות התנגדות היועמ"ש, ביום 24.3.21 הגישו הצדדים בקשה מתוקנת לאישור הסדרי פשרה מתוקנים (בשלישית), במסגרתה פירטו את התיקונים שביצעו בהסדרי הפשרה, בעקבות הערות היועמ"ש.

בעקבות ההערה בעניין שיעור ההנחה בכרטיסים במכירה מוקדמת, לפיה השיעור צריך להיגזר ממחיר הכרטיס המוזל במכירה מוקדמת ולא ממחיר הכרטיס המלא, נמחק הסעיף בהסדר הפשרה שהתייחס לכרטיסים במכירה מוקדמת וקבע (בין יתר) כי ההנחה לאזרחים הוותיקים תינתן ביחס למחיר הכרטיס המלא.

תוקנו ההוראות בהסדר הפשרה באופן שההטבות אינן מיועדות למנויים בלבד.

הוספה הבהרה לפיה ההטבות הניתנות במסגרת הסדר הפשרה הן בנוסף לכל יתר ההטבות לציבור.

בהתאם להמלצת היועמ"ש נקבע כי הנחה למלווה של אזרח ותיק תיכלל במסגרת ההנחות המוענקות על פי הסדר הפשרה ככל שמדובר במלווה של אזרח ותיק מעל גיל 80 אשר אינו מוגדר כאדם עם מוגבלות כאמור בסעיף 14(א)(3) לתקנות השוויון.

בעניין מועד תשלום הגמול ושכר הטרחה – הצדדים ציינו כי הסכימו שראוי שהגמול לתובעים הייצוגיים ישולם במלואו 30 יום לאחר שהסדר הפשרה יהפוך לחלוט, וכי שכר הטרחה של ב"כ התובעים הייצוגיים ישולם בשלושה תשלומים שווים, מדי חודש, החל מהמועד הנ"ל.

הסדרי הפשרה המתוקנים כללו גם הוראות נוספות שאינן קשורות להערות היועמ"ש (למשל: הארכת תקופות ההשבה נוכח משבר הקורונה, שינוי אופן החלוקה של ההטבות (אך לא שינוי בשווי הכולל של ההטבות), מחיקת האפשרות למתן הטבה באמצעות פלנתניה או מוזיאון נתניה, קביעת מנגנון התאמה של הסדר הפשרה לנסיבות של התפרצות חוזרת של המגיפה).

ביום 8.4.21 ניתנה החלטה המורה על הגשת התייחסות נוספת של היועמ"ש, הפעם להסדרי הפשרה המתוקנים בשלישית, וזאת לנוכח היקף השינויים כאמור.

היועמ"ש התנגד גם להסדרי הפשרה המתוקנים בשלישית, מן הטעמים הבאים:

ביחס להסדר הפשרה עם עמותת גני תקווה
לא ברורה הקביעה לפיה ההטבה תינתן לאזרח ותיק שהוא חלק מחברי הקבוצה וגם לאזרח ותיק שירכוש מנוי אצל גני תקווה, שכן גם מי שירכוש מנוי כלול בהגדרת הקבוצה. מכל מקום, לא ברור כיצד על חבר קבוצה להוכיח כי נמנה על חברי הקבוצה. דרישת הוכחה כי רכש כרטיסים מגני תקווה כאשר אין הוא מנוי שלה, תקשה עד מאד על חברי קבוצה שאינם מנויים לקבל את ההטבה ודה פקטו ההטבה תינתן שוב רק לאזרח ותיק שיש לו מנוי אצל המשיבה.

בהסדר הפשרה נערכה הבחנה בין חבר קבוצה שירכוש מנוי לבין חבר קבוצה שאינו בעל מנוי. אין הצדקה להבחנה זו, ואף כאן נראה כי מדובר במעין מבצע שיווקי לצורך הגדלת רכישת המנויים מהמשיבה. כן ראוי שהפיצוי יהיה אחיד ביחס לכלל חברי הקבוצה.

ככל שהמשיבה תחלק כרטיסי מתנה נוספים (בהתאם לסעיף 5.7.5 להסדר הפשרה המתוקן), יש להבהיר כי אין המדובר בהטבות הניתנות ממילא לכלל הציבור, אלא שמדובר בהטבות נוספות. בנוסף, לעניין "מלווה של אזרח ותיק", יש להבהיר כי אין מדובר במלווה שהוא אזרח ותיק בעצמו הזכאי להנחה.

בעניין פרסום ההטבה, נראה כי יידוע אפקטיבי יותר יתבצע באמצעות פרסום ההטבה במקומון אזורי ולא בעיתון "גלובס", לאור מאפייני הקבוצה.

ביחס להסדר הפשרה עם עמותת נתניה
יש לוודא כי המונח "אזרח ותיק" המופיע בסעיף 4.5 א להסדר הפשרה המתוקן מתייחס לכל אזרח ותיק ולא רק לחבר קבוצה שיוכיח כי רכש כרטיס או מנוי החל מחודש נובמבר 2017 שכן הדבר קשה להוכחה ויכביד על קבלת ההטבה לזכאים.

לעניין "מלווה של אזרח ותיק" (סעיף 4.5 ב להסדר הפשרה המתוקן), יש להבהיר כי אין מדובר במלווה שהוא אזרח ותיק בעצמו הזכאי להנחה.

ביחס לשני הסדרי הפשרה
יש להבהיר בהסדרי הפשרה כי ככל שהמשיבות מציעות לכלל הציבור כרטיס מנוי להצגות לגביהן הן מחויבות ליתן הנחה לפי חוק האזרחים הוותיקים, הרי שעל מחיר המנוי לאזרח הוותיק להיות בשיעור של 50% הנחה ממחיר מנוי כאמור לכלל הציבור.

ביחס לשכר הטרחה – אמנם הסדרי הפשרה קובעים כי שכר הטרחה ישולם בשלושה תשלומים שווים, כך שהראשון ישולם תוך 30 ימים מיום שיהפוך פסק הדין המאשר את הסדר הפשרה לחלוט והיתר – תוך הפרשים של 30 ימים מהתשלום הראשון וזה מזה. אולם, ככל שמעבר לתשלום השני יהיו תשלומים נוספים (למשל אם ההסדר יתארך), אין מקום שמלוא שכר הטרחה ישולם עובר לסיום ביצוע הסדר הפשרה.

תגובת הצדדים לעמדת היועמ"ש

ביחס להסדר הפשרה עם עמותת גני תקווה
בהתאם לעמדת היועמ"ש, הוגשו הסדרי פשרה מתוקנים (ברביעית), בהם שונה מתווה מתן ההטבה, כך שקבלת כרטיס ההטבה אינה מותנית ברכישת מנוי או בהוכחת חברות בקבוצה, אלא כל אזרח ותיק שיפנה לעמותה לקבלת ההטבה יהיה זכאי לכרטיס מתנה בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 5.7 להסדר הפשרה המתוקן. כמו כן, לאור המתווה החדש, בוטלה ההבחנה בין סוגי האזרחים הוותיקים, כך שהזכאות להטבה ואופן מימושה יחולו באופן שווה לכולם.

בהתאם לעמדת היועמ"ש, תוקן הסעיף העוסק בהסדרה עתידית, כך שהובהר כי ההנחה בגובה 50% תינתן גם ממחיר מנויים הזכאים לכך על פי דין. כמו כן, הוספה הבהרה לפיה ההטבות הניתנות למלווה לאזרח ותיק הן בנוסף לכל יתר ההטבות לציבור, ובלבד שאין מדובר במלווה שהוא אזרח ותיק הזכאי בעצמו להנחה.

בכל הנוגע לפרסום דבר מתן ההטבה – ביקשו הצדדים לדחות את עמדת היועמ"ש ולהורות על פרסום דבר ההטבה בעיתון "גלובס" כפי שנכתב בהסכם ולא במקומון כעמדת היועמ"ש, וזאת מן הטעמים הבאים: למרכז הבמה בגני תקווה מגיעים גם אזרחים ותיקים המתגוררים ביישובים סמוכים, ולא רק בגני תקווה, ולפיכך רצוי שפרסום ההטבה יתבצע בעיתון בעל תפוצה רחבה יותר מאשר מקומון אזורי; המקומון המפורסם בתחומה של גני תקווה מלכתחילה אינו בעל תפוצה משמעותית (במיוחד לא ביחס לעיתון "גלובס"), ומכאן העדיפות לפרסום בעיתון ארצי בעל תפוצה רחבה.

ביחס להסדר הפשרה עם עמותת נתניה
בהתאם לעמדת היועמ"ש, תוקן סעיף 4.5 א סיפא להסדר הפשרה והובהר בו כי ההטבה תינתן לכל אזרח ותיק אשר יפנה לעמותת נתניה לקבלת ההטבה, על בסיס רישום לפי תעודת זהות.

בהתאם לעמדת היועמ"ש, בסעיף 4.5 ב התווסף משפט הבהרה בו נרשם "וככל שאין מדובר במלווה שהינו אזרח ותיק הזכאי להנחה בעצמו".

בהתאם לעמדת היועמ"ש, תוקן הסעיף העוסק בהסדרה עתידית, כך שהובהר כי ההנחה בגובה 50% תינתן גם ממחיר מנויים לזכאים לכך על פי דין.

מועד תשלום הגמול ושכר הטרחה - בנוגע לשתי המשיבות

המבקשים חולקים על עמדתו של ב"כ היועמ"ש בהקשר זה וסבורים כי בנסיבות העניין אין מקום לעכב את חלקו האחרון של התשלום, כאמור בתגובתו של היועמ"ש. זאת לנוכח חלוף הזמן הרב מעת הגשת בקשת האישור, לאור העובדה שב"כ המבקשים קיבלו עד כה סכום נמוך מהמשיבה 2, ולאור חדלות הפירעון של המשיבה 4. עם זאת, ועל מנת שניתן יהיה להביא לסיום ואישור של הסדרי הפשרה, המבקשים מותירים את נושא מועד התשלום האחרון לשיקול דעתו של בית המשפט.

עמדת היועמ"ש בנוגע להסדרי הפשרה המתוקנים ברביעית
היועמ"ש הודיע כי לאור התיקונים שבוצעו בהסדרי הפשרה המתוקנים, אין הוא מוצא לנכון להתנגד לאישור הפשרה. עם זאת, נותר היועמ"ש בדעתו לגבי מועד התשלום האחרון של שכר הטרחה (ר' סעיף 20 לעיל).

דיון והכרעה

בחינת הסדר הפשרה ואישורו

בסעיף 19 לחוק נקבע, בין היתר, כך:

"(א) בית המשפט לא יאשר הסדר פשרה אלא אם כן מצא, כי ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בענינם של חברי הקבוצה, ואם הבקשה לאישור הסדר הפשרה הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית - גם כי התובענה שהוגשה עומדת, לכאורה, בתנאים לאישור תובענה ייצוגית הקבועים בסעיפים 3, 4 ו-8(א) וכי סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין".

בענייננו, ניתן לקבוע כי התובענה עומדת לכאורה בתנאים לאישור תובענה ייצוגית הקבועים בסעיפים 3, 4 ו-8(א) לחוק.

כאמור בסעיף 19(א) לחוק, על בית המשפט המתבקש לאשר הסדר פשרה להשתכנע "כי ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה... וכי סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקות בנסיבות העניין".

סעיף 1 לחוק מגדיר את מטרות החוק כמימוש זכות הגישה לבית המשפט, אכיפת הדין והרתעה מפני הפרתו, מתן סעד הולם לנפגעים מהפרת הדין, וניהול יעיל, הוגן וממצה של תביעות.

לאחר שעיינתי בבקשה ובהסדר הפשרה, נחה דעתי כי הסדר הפשרה הוא ראוי והוגן וכי משכך יש לאשרו.

לאחר הגשת בקשת האישור, נוהל מו"מ בין המבקשת לבין המשיבות 1 ו-3 (כל אחת בנפרד), כאשר כל אחת מהן העלתה טענות רבות, אשר פורטו בבקשה לאישור הסדר פשרה.
איני מוצא צורך לפרט במסגרת פסק דין זה את הטענות הנ"ל, ואציין רק, כי לכאורה, אין הן מקימות הגנה טובה מפני התובענה, אשר עומדת בתנאים לאישור תובענה ייצוגית, וסיכוייה להתקבל נראים לכאורה טובים. עם זאת, יש בטענות אלה כדי להוות שיקול בבחינת הסדרי הפשרה, ואלה אכן ראויים, הוגנים וסבירים, ונראה כי סיום ההליך בהסדרי פשרה אלה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בין הצדדים בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה.

סעיף 12 לחוק האזרחים הוותיקים קובע כי אזרח ותיק זכאי, בין היתר, להנחה בשיעור 50% מדמי כניסה למופעים, לפי כללים, מבחנים ותנאים שייקבעו.
ס"ק 2(א) לתקנות קובע את חובתם של מוסד תרבות שהפיק הצגת תאטרון, ושל מפיץ, המפיץ הצגת תאטרון, מופע מחול או מופע מוסיקה, ליתן לאזרחים ותיקים את ההנחה הקבועה בסעיף 12 לחוק. יודגש כי אין מדובר בכל מוסד תרבות אלא רק בכאלה המקבלים תמיכה שנתית שוטפת לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, לשם הפקת מופעים והצגתם לציבור, ואילו לגבי מפיץ, מדובר רק במפיץ המקבל תמיכה שנתית שוטפת כאמור לעיל, לשם הפצת מופעים במקומות מרוחקים ממרכז הארץ, באזורי פיתוח ולאוכלוסיות מוחלשות, והכל לפי ההגדרות בסעיף 1 לתקנות.
ס"ק 2(א) לתקנות קובע כי החייבים במתן ההנחה הם מוסד התרבות או המפיץ, לפי התנאים הנקובים בס"ק (1) ו(2) שם, אך בהתאם לס"ק 2(ב) לתקנות, כאשר נמכרים בפועל כרטיסים למופע, שלא בידי מוסד התרבות או המפיץ, על מי שמוכר בפועל את הכרטיסים ליתן את ההנחה לאזרח הוותיק. מכאן נובעת גם חובת המשיבות ליתן את ההנחות האמורות.
במאמר מוסגר יצוין כי ההנחה אינה אמורה להינתן על חשבון מוכר הכרטיסים, שכן ס"ק 2(ב) הנ"ל קובע כי מוכר הכרטיסים בפועל, ובענייננו המשיבות, יהיה זכאי למימון ההנחה באמצעות החייב במתן ההנחה לפי ס"ק (א) הנ"ל.

עוד נקבע בסעיף 4 לתקנות כי על החייב במתן ההנחה לציינה בכל פרסום לציבור מטעמו על המופע, וכן יפרסם את המחיר לאזרחים ותיקים במקום בולט לעין בקופה שבה נמכרים הכרטיסים למופע או במקום מכירת כרטיסים אחר, לפי העניין.
מכאן נובעת חובת הפרסום המוטלת על המשיבות.

הסדרי הפשרה עוסקים בשני עניינים. הסדרה עתידית, ומתן הטבה לאזרחים ותיקים.

בפן ההסדרה העתידית, הסדרי הפשרה מספקים, שכן יש בהסדרה זו כדי לקיים את הוראות החוק והתקנות, הן בעניין מתן ההנחה לאזרחים הוותיקים, והן בעניין פרסום המחיר לאזרחים הוותיקים, וזאת לאחר שינויים שבוצעו בהסדרי הפשרה בעקבות התנגדות היועץ המשפטי לממשלה.

באשר לפן הפיצוי או ההטבה, יש בטיעוניהן של המשיבות באשר לאופן התנהלותן ובמיוחד באשר למחירי הכרטיסים הנמוכים מלכתחילה, כדי להוות טעם מספיק, שלא להחמיר עמן, ולא לדרוש פיצוי מלא שישולם ישירות לחברי הקבוצה הנפגעים מהפרת החובות הקבועות בחוק ובתקנות. גם ההסדרה של קיום הוראות החוק והתקנות, עומדת לזכותן של המשיבות. יש להניח גם כי איתור חברי הקבוצה הנפגעים, דהיינו אלה ששילמו מחיר גבוה מזה שהיה עליהם לשלם, ואלה שנמנעו מרכישת כרטיס בשל העלות הגבוהה לעומת העלות לאחר הנחה בשיעור 50%, אינו קל כלל ועיקר.

ביחס לעמותת גני תקווה
מתן הטבה באמצעות מתן כרטיסי המתנה בעונות המנויים 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 למופעים ו/או להרצאות המועלים בעמותת גני תקווה, או לחלופין מתן הנחות נוספות לאזרחים הוותיקים במתכונת של 1+1 או 50% הנחה להרצאות ולמופעים שהיא אינה מחויבת לגביהם במתן הנחות לאזרחים הוותיקים וכן מתן הנחות למלוויהם של האזרחים הוותיקים - ובשווי של 380,000 ₪, נראה סביר בנסיבות האמורות לעיל.
למען הסר ספק, הובהר באופן מפורש כי ההנחות יינתנו להרצאות ומופעים שעמותת גני תקווה אינה מחויבת לגביהם במתן הנחות לאזרחים ותיקים וכי מתן ההטבות הוא מעבר להטבות שיינתנו לכלל הציבור, ככל שיינתנו. עוד הובהר כי ההנחה למלוויהם של האזרחים הוותיקים תינתן ככל שאין מדובר במלווה שהוא אזרח ותיק הזכאי בעצמו להנחה, וככל שמדובר במלווה של אזרח ותיק מעל גיל 80 אשר אינו מוגדר כאדם עם מוגבלות על פי סעיף 14(א)(3) לתקנות השוויון, אשר ממילא פטור מתשלום על פי הוראות הסעיף האמור.

כמו כן, מתן סכום ההטבה הכולל לעיל מובטח, כך שעם סיום עונת המנויים 2022-2023 תבחן עמותת גני תקווה את סכומן המצטבר של ההטבות השונות שהוענקו על ידה לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים ולמלוויהם עד לאותו היום, וככל ששוויין יהיה נמוך מסכום ההטבה הכולל, תפעל היא להענקת הטבות נוספות באחת מן הדרכים שצוינו לעיל לפי שיקול דעתה, וזאת עד למימוש מלא של סכום ההטבה האמור ולא יאוחר מחלוף 45 חודשים מיום אישור הסדר הפשרה או במשך תקופה ארוכה יותר, היה ולנוכח משבר הקורונה לא יפעלו מוסדות התרבות באופן סדיר בתפוסה של מינימום 75% מהתפוסה העיקרית.
כמו כן, ככל שסכום ההטבה הכולל לא ימומש במלואו גם לאחר חלוף התקופות לעיל, כי אז היתרה תועבר לקרן.

ביחס לעמותת נתניה
מנגנון ההטבה בהסדר עם עמותת נתניה דומה למנגנון ההטבה בהסדר עם עמותת גני תקווה. גם ההסדר עם עמותת נתניה כולל מתן כרטיסי מתנה לאזרחים הוותיקים וכן הנחות למלוויהם של האזרחים הוותיקים. ההבדל הוא כי בהסדר עם נתניה נקבע כי לאזרח הוותיק תהיה אפשרות לבחור אחת משתי אפשרויות (ר' סעיף 28 לעיל). כמו כן, סכום ההטבה הכולל שונה מעט – 360,000 ₪, והוא פוצל לשני חלקים: מתן כרטיסי המתנה הוערך בשווי של כ-300,000 ₪, ומתן ההנחה למלוויהם של האזרחים הוותיקים הוערך בסך של כ-60,000 ₪.

לפיכך הנימוקים לאישור הסדר הפשרה עם גני תקווה כוחם יפה גם לאישור הסדר הפשרה עם עמותת נתניה.

התנגדויות היועמ"ש להסדרי הפשרה
כאמור לעיל, היועמ"ש התנגד להסדרי הפשרה המתוקנים בשנית, ואף להסדרי הפשרה המתוקנים בשלישית (ביחס להסדרי הפשרה המתוקנים ברביעית הוא נותר בדעתו לגבי אופן תשלום שכר הטרחה, ר' סעיף 20 לעיל).

הרוב המכריע של הערות היועמ"ש בהתנגדויותיו יושם על ידי הצדדים שתיקנו את הסדרי הפשרה בהתאם. כך למשל, הובהר כי ההנחה ניתנת ממחיר הכרטיס לציבור; כי ההנחה ניתנת לכלל האזרחים הוותיקים ולא רק למנויים; כי ההנחה למלווים ניתנת למלווים אשר אינם זכאים ממילא לפטור על פי סעיף 14(א)(3) לתקנות השוויון או מחמת היותם אזרחים ותיקים בעצמם; הוסף כי ההנחה תינתן גם למלווים של אזרחים ותיקים מעל גיל 80 לנוכח מגבלות התנועה המתגברות עם השנים ועל מנת לאפשר גם לציבור זה ליהנות מההטבות; הובהר כי ההטבות ניתנות לכלל האזרחים הוותיקים ולא רק על כאלה שיוכיחו כי נמנים על חברי הקבוצה, וזאת על בסיס רישום לפי ת"ז; בוטלה ההבחנה בין אזרח ותיק שרכש מנוי לבין אזרח ותיק שלא רכש מנוי.

לאחר ביצוע התיקונים בהסדרי הפשרה לא התנגד עוד היועמ"ש לאישור הסדרי הפשרה, ונותרו לו שתי הערות: א. בקשת הצדדים לפרסם את הסדר הפשרה של גני תקווה בעיתון "גלובס" ולא במקומון הרלוונטי - בעניין זה אני סבור כי יש חשיבות לפרסום הסדר הפשרה גם באופן ספציפי באזור בקעת אונו, ולכן יבוצעו שני פרסומים, הן בעיתון "גלובס", והן במקומון הנפוץ ביותר באזור. ב. מועד תשלום יתרת שכר הטרחה – בעניין זה מקובל עלי כי התשלום האחרון ישולם עם השלמת ביצוע ההסדר, כמקובל, ועל מנת שלב"כ המבקשים יהיה עניין לעקוב אחר ביצועו. עם זאת, שיעורו יהא קטן יחסית, לאור ריחוק מועד סיום ביצוע ההסדר.

נוכח כלל האמור לעיל, יש לאשר את הסדרי הפשרה וליתן להם תוקף של פסק דין.

אי מינוי בודק

בענייננו, מדובר בהסדרים שאינם מורכבים, הכוללים הסדרה עתידית ומתן הטבות בשווי שאינו גבוה יחסית. בשים לב לנסיבות הנזכרות בפסק דין זה, אני סבור כי מינוי בודק אך יוסיף עלויות, ואינו נדרש.

גמול לתובעים המייצגים ולבאי הכוח המייצגים

המלצות הצדדים בדבר גמול ושכר הטרחה בעניין ההסדר עם עמותת נתניה סבירות בהחלט, בהתחשב בסכום הכולל של הגמול ושכר הטרחה, בשיעור סכומי הגמול ושכר הטרחה לעומת סכומי ההטבה, ובכך שההסדר כולל אף הסדרה עתידית. אני מאשר את תשלום הסכומים הנזכרים בסעיף 49 לעיל.

באשר להמלצות בדבר גמול ושכר טרחה בעניין ההסדר עם עמותת גני תקווה, אני סבור כי לאחר שמתחשבים בכלל השיקולים שנזכרו לעיל, אין מקום לחריגה משיעור של 25% מסכום ההטבה, ולפיכך יסתכמו הגמול ושכר הטרחה יחדיו בסך של 95,000 ₪ - גמול למבקשת בסך 7,500 ₪, ושכר טרחה בשיעור 87,500 ₪ ובתוספת מע"מ.

לגבי מועד תשלומי הגמול ושכר הטרחה –
הגמול ו-35% משכר הטרחה ישולמו תוך 30 יום מהמועד בו יהפוך פסק דין זה לחלוט.
45% משכר הטרחה ישולמו תוך 45 יום ממועד התשלום הראשון.
20% משכר הטרחה ישולמו תוך 30 יום מיום שבית המשפט יאשר את התצהיר מטעם כל אחת מהמשיבות לפיו בוצע ההסדר במלואו.

סיכום

אני מאשר את הסדרי הפשרה בהתאם למפורט בפסק דין זה.

עילות התובענה פורטו בסעיף 6 לעיל, והסעדים שהתבקשו פורטו בסעיף 8 לעיל.

הגדרת הקבוצה היא כנזכר בסעיפים 24 ו-52 לעיל.

השאלות המהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה הן האם עמדו המשיבות בחובות המוטלות עליהן על פי החוק לאזרחים ותיקים והתקנות בעניין מתן הנחות למופעי תאטרון לאזרחים ותיקים ובעניין חובת פרסום הנחות אלה לפי התקנות, וככל שהתשובה שלילית – האם ההפרות מקנות לחברי הקבוצה סעד.

סכומי הגמול ושכר הטרחה המאושרים הם כנזכר בסעיף 133 לעיל, והם ישולמו באופן המצוין בסעיף 134 לעיל.

המשיבות יתעדו את מתן ההטבות לפי הסדר פשרה זה, ולא יאוחר מ-45 ימים מסיום תקופת מתן ההטבה, כאמור לעיל, תמציא כל אחת מהמשיבות לבית המשפט הודעה בדבר ביצוע ההטבה, אליה יצורף דו"ח המגובה בתצהיר של מנכ"ל העמותה ואשר מפרט את אופן ביצוע ההטבה, תוך ציון כל מופע בו ניתנו ההטבות האמורות לעיל, מספר הכרטיסים שנמכרו בהטבה בכל מופע, מחיר כרטיס מלא לעומת מחיר כרטיס שנמכר בהטבה, חישוב סכום ההטבה הכולל לגבי כל מופע, חישוב סכום ההטבה הכוללת שניתנה בתקופת ההטבה וכן הסכום שהועבר לקרן, ככל שהועבר.

המשיבות יגישו עד 5.10.21 נוסח מתוקן של הודעות לפרסום בדבר אישור הסדרי הפשרה. הנוסח צריך להיות מפורט יותר מזה הנזכר בהסדרי הפשרה, ויכלול את פרטי הזכאות להטבות ואת תקופת הזכאות להטבות.
ההודעה בדבר אישור הסדר הפשרה עם המשיבה 1 תפורסם בעיתון "גלובס" ובמקומון הנפוץ ביותר בבקעת אונו.
ההודעה בדבר אישור הסדר הפשרה עם המשיבה 3 תפורסם במקומון הנפוץ ביותר באזור נתניה.
ההודעות תפורסמנה תוך 14 יום מיום שאאשר את נוסח ההודעות לפרסום.
גודל הפרסום יעלה בלפחות 20% על הקבוע בתקנות הגנת הצרכן (האותיות בחוזה אחיד ובתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן), תשנ"ה-1995.

בנוסף לפרסום האמור, יפורסם הנוסח שיאושר באתר האינטרנט של כל אחת מהמשיבות, תוך 14 יום מיום שיאושר הנוסח האמור. תוך אותו פרק זמן תשלח כל אחת מהמשיבות מסרונים והודעות אלקטרוניות לכלל מנוייה בדבר מתן ההטבה, במסגרתם יופנו בקישור לפרסום של פרטי ההטבה המלאים באתר המשיבה. מסרונים והודעות אלקטרוניות אלה יישלחו על ידי כל אחת מהמשיבות לכלל המנויים בתחילת כל עונה רלוונטית.

בנוסף, החל מ-30 יום מיום אישור הסדר הפשרה ועד לסיום תקופת ההטבה, תפרסם כל אחת מהמשיבות באתר האינטרנט שלה קישור לנוסח הסדר הפשרה המלא.

תז"פ ליום 7.10.21 לבדיקת קבלת נוסח מתוקן של ההודעה לפרסום.

תז"פ ליום 1.9.24 לבדיקת קבלת הודעות המשיבות כמפורט בסעיף 140 לעיל.

ניתן היום, ט"ז תשרי תשפ"ב, 22 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.