הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"א 7782-01-17

בפני
כבוד ה שופטת איריס רבינוביץ ברון

תובעים

  1. אלעד ברקן
  2. קיסי תוכנה בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד ריצ'רד לוטי

נגד

נתבעים

  1. ורינט מערכות בע"מ
  2. VERINT SYSTEMS INC
  3. רונטל יישומים הנדסיים (2001) בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד יואב אסטרייכר, אריאל רקובר ומתן קובץ'

החלטה

מבוא
במסגרת התובענה שבפני עותרים התובעים לסעדים כנגד הנתבעות בטענה להפרת פטנט, הפרת הסכם, עשיית עושר ולא במשפט ועילות נוספות.
התובענה הוגשה לאחר שתביעה קודמת שהוגשה על ידי התובעים בארצות הברית נמחקה והצדדים ניסו להגיע להסכמות מחוץ לכותלי בית המשפט.
ביום 23.6.15 הוגשה על ידי הנתבעת 3 תביעה לרשם הפטנטים לביטול פטנט מס' 155671 (להלן: " הפטנט"), הוא הפטנט מכוחו הוגשה התובענה שבפני .
לבקשת הנתבעים ובהסכמת התובעים התובענה עוכבה עד להחלטת רשם הפטנטים בתביעה לביטול פטנט.
התביעה לביטול פטנט נדחתה בהחלטת כב' סגנית רשם הפטנטים (להלן: " סגנית הרשם") מיום 23.8.17. עם זאת, במסגרת ההחלטה נקבע לגבי תביעות 14 ו-28 בסעיף 147 להחלטה כך:
"לאור האמור על בעל הפטנט להגיש נוסח מתוקן לתביעות 14 ו-28 התואמות את האמור בפירוט וזאת תוך 21 יום. בכפוף לאישורי כי הנוסח אכן מבהיר את התביעות כנדרש בסעיף 65 לחוק ועומד גם בתנאי סעיף 66 לחוק, יפורסם התיקון להתנגדויות הציבור. לא יוגש תיקון כאמור, יימחקו תביעות 14, 28 והתביעות התלויות בהן."
יתר התביעות אושרו במסגרת החלטת סגנית הרשם.
אין חולק כי הוגשו תביעות מתוקנות ביחס לתביעות 14 ו-28 וכי לאחר מכן, ביום 21.12.17 הוגשה על ידי חברת אבליטי התנגדות לבקשה לתיקון פירוט הפטנט בקשר לתביעות 14 ו- 28 (להלן: " ההתנגדות"). ההתנגדות ממתינה להכרעת סגנית הרשם.
בהתאם להחלטה מיום 21.11.18, הודיעו התובעים ביום 25.11.18 כי טרם ניתנה החלטת סגנית הרשם בהתנגדות של חברת אבליטי, וכי ההחלטה איננה צפויה להינתן ברבעון הראשון של שנת 2019.

טענות הצדדים
בדיון שהתקיים ביום 17.9.18 הצדדים נחלקו ביניהם בשאלה האם ניתן להתקדם עם בירור ההליך, שעה שטרם ניתנה החלטת סגנית הרשם בהתנגדות, ולא ברור מעמדן של תביעות 14 ו-28.
ב"כ התובעים ביקש להורות על המשך ניהול ההליך במתכונתו הנוכחית ועל קיום הליכים מקדמיים. זאת, לאחר שהוגש כתב הגנה מתוקן על ידי הנתבעות.
ב"כ הנתבעות הפנה לבקשה שהוגשה על ידו למחיקת סעיפים מכתב התביעה (להלן: " הבקשה למחיקת סעיפים"). בבקשה האמורה, טוענות הנתבעות כי יש למחוק מכתב התביעה כל התייחסות לתביעות מס' 14 ו- 28 לפטנט , הממתינות להכרעה בהתנגדות כמפורט לעיל, וכן לתביעות 15, 18, 19, 29, 30, 32, 33, 34 ו-37 , אשר לפי הטענה נסמכות על תביעות 14 ו-28 בנוסח המקורי שלהן (להלן: "התביעות התלויות "). לטענת הנתבעות, תביעות אלו בנוסחן המקורי חדלו מלהתקיים ולא ניתן להגיש על בסיסן תובענה להפרת פטנט.
בבקשה למחיקת סעיפים צוין כי ככל שיבקשו התובעים לעכב את ההחלטה בבקשה למחיקת סעיפים עד אשר תתקבל החלטה סופית של סגנית הרשם בהתנגדות, הנתבעות לא תתנגדנה לכך.
בדיון טענו הנתבעות כי ככל שהתובעים אינם מעוניינים בעיכוב ההליך עד לאחר הכרעה של סגנית הרשם בהתנגדות, הרי שיש לדון בבקשה למחיקת סעיפים בטרם יחלו הצדדים בקיום ההליכים המקדמיים. עוד טענו הנתבעות כי לא ניתן להתקדם בהליך מבלי לדעת אילו תביעות נכללות בתובענה, וכי יש בקשות שייתכן שיבקשו להגיש ואשר תלויות ב"סופיות" כתב התביעה.
התובעים התנגדו בדיון לעיכוב ההליכים, ו טענו כי אין מניעה לקדם את התיק ולקיים את ההליכים המקדמיים כבר עתה. לטענתם, התביעה לביטול תביעות 14 ו-28 נדחתה וסגנית הרשם קבעה כי הן דורשות תיקון הבהרתי. עוד טענו התובעים כי גם אם תתקבל ההתנגדות, התוצאה המשפטית היא תיקון התביעות האמורות כך שיהיה פטנט בתוקף, וכי סוגיה זו לא צריכה להשפיע על גילוי המסמכים בשלב זה, שעניינו המוצר עצמו. התובעים עתרו בדיון לכך שלא תינתן בשלב זה החלטה בבקשה למחיקת סעיפים.
דיון והכרעה
כאמור לעיל, ביום 2.7.18 הגישו הנתבעות כתב הגנה מתוקן במסגרת התובענה שבפני וזאת, בהתאם להסכמת הצדדים. לא הוגש על ידי התובעים כתב תשובה.
לפי הוראות תקנה 120 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות"), הליכי גילוי המסמכים יחלו עם המצאת כתב ההגנה האחרון או כתב התשובה, לפי המאוחר (ר' גם גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 242-241 (2015)).
מהאמור לעיל עולה כי בענייננו, המועד לקיום הליכים מקדמיים נמנה ממועד הגשת כתב ההגנה המתוקן.
מדברי הצדדים בדיון מיום 17.9.18 עולה כי התובעים פנו לנתבעות בדרישה לקיום הליכי גילוי מסמכים ומענה על שאלונים, וכי הנתבע ות סירבו לקיים בשלב זה הליכים כאמור .
תקנה 143 לתקנות קובעת כך (ההדגשות הוספו – א.ר.ב) :
"בקדם-משפט או לצורכי קדם-משפט מוסמך שופט –
...
(3) להחליט בדבר מתן פרטים נוספים, הודיות בעובדות ובמסמכים, הצגת שאלונים, גילוי מסמכים והעיון בהם, עריכת חקירות וחשבונות, בדיקת נכסים ומינוי מומחים;
...
(7) לקבוע את שלבי הדיון בתובענה ואת הסדר שבו יתבררו שאלות שבעובדה ושבמשפט, וכן את הענינים שיתבררו בנפרד;
...
(10) להורות כל הוראה לסדר הדין שיש בה לפשט את הדיון או להקל עליו".
כתב התביעה בתובענה שבפני מתייחס לפטנט, המורכב ממספר תביעות משנה וביניהן תביעות 14 ו-28 והתביעות התלויות בהן . כאמור לעיל, ביום 23.8.17 הורתה סגנית הרשם על דחיית הבקשה לביטול פטנט, כך שהתביעות המרכיבות את הפטנט אושרו, למעט תביעות 14 ו-28 אשר סגנית הרשם הורתה על תיקונן . בהמשך, הוגש התיקון, הוגשה לגביו התנגדות וכעת ההליך ממתין להכרעת סגנית הרשם.

כפי שפורט לעיל, הבקשה לביטול פטנט נדחתה ובמצב דברים זה נקודת המוצא הינה שהפטנט נשוא התובענה בתוקף. עם זאת, מעמדן של תביעות 14 ו-28 ושל התביעות התלויות אשר ניתנה הוראה לנסחן מחדש , תלוי בהכרעתה של סגנית הרשם בהתנגדות של חברת אבליטי. לפיכך, אינני סבורה כי נכון יהיה להכריע כעת בבקשה למחיקת סעיפים.
יחד עם זאת, אינני סבורה כי יש להורות על עיכוב גורף של ההליך, עד להכרעתה של סגנית הרשם בהתנגדות של חברת אבליטי, שעה שההליך כבר עוכב בעבר בשל ההמתנה להחלטה בתביעה לביטול הפטנט. יש לבחון באיזו מידה ניתן לקדם את ההליך, מבלי לפגוע בזכויות הצדדים.
כאמור לעיל, המועד לקיום הליכים מקדמיים נמנה החל מהמועד שבו הוגש כתב ההגנה המתוקן על ידי הנתבעות.
הנתבעות לא הראו מדוע לא ניתן לנהל הליך גילוי מסמכים בשלב זה ולא הצביעו על נזק שעשוי להיגרם להן מקיום ההליכים המקדמיים, עוד בטרם תינתן החלטת סגנית הרשם בהתנגדות . אמנם, הנתבעות טענו כי ייתכן שיהיו בקשות שיהי ה ברצונן להגיש ביחס לכתב התביעה, לאחר שתתקבל החלטת סגנית הרשם. אך , אני סבורה כי לא תהיה כל מניעה להגישן אף בהמשך , ואין סיבה שיהיה בבקשות אלו כדי להשליך על החובה לקיים הליכים מקדמיים.
לנוכח כל האמור לעיל , בשל הרצון לקדם את ההליך, אני מורה על המשך ההליכים, באופן שהליך גילוי המסמכים ומענה לשאלונים ינוהל כסדרו. עם זאת, לנוכח המפורט לעיל, ככל שישנם מסמכים או מענה לשאלונים אשר הנתבעות סבורות כי הם נוגעים לתביעות 14 או 28 והתביעות התלויות בהן בלבד והן אינן מעוניינות בחשיפתם בפני התובעים בשלב זה, באפשרותם לחסות אותם ולהגישם לבית המשפט במעטפה אשר יצויין על גביה כי מדובר ב חומר חסוי לא לסריקה המוגש לעיון בית המשפט בלבד.
גילוי המסמכים יבוצע תוך 30 יום מהיום. שאלונים ישלחו תוך 14 יום ומענה י ינתן תוך 30 יום לאחר מכן.
החלטה בבקשה למחיקת סעיפים תינתן בהמשך , ככל שהדבר יידרש.
נקבע לדיון קדם משפט ליום 12.5.19 שעה 8:30.

ניתנה היום, כ"ב שבט תשע"ט, 28 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.