הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"א 72922-12-18

מספר בקשה: 10, 11
בפני
כבוד ה שופטת שרון גלר

תובעת

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Also Trading As Toyota Motor Corporat

נגד

נתבעים

  1. אמיר רז
  2. א. רכב רחובות בע"מ

החלטה

החלטה בבקשות 10 ו- 11.
מדובר בשתי בקשות. האחת הוגשה על ידי הנתבעים והינה בקשה למתן צו להשלמת מענה על שאלון (בקשה 10) . השנייה הוגשה על ידי התובעת, והינה למתן צו לגילוי מסמכים ומענה על שאלון (בקשה 11). החלטה זו תעסוק בשתי הבקשות.
לאחר השלמת סבב התגובות לבקשות, ולאחר שאף התקיים דיון בנוגע אליהן, בו הוצע לצדדים לוותר באופן הדדי על הבקשות הנ"ל, הסכים כל אחד מהצדדים לצמצם את גבולות הגזרה של בקשתו, כך שנותרו להכרעה מספר מצומצם של דרישות בכל אחת משתי הבקשות . החלטה זו תעסוק בעניינים נותרים אלו.
בקשה 10 - בקשת הנתבעים ב נוגע לשאלון
בהודעתם מיום 17.11.21 הבהירו הנתבעים , כי הם מבקשים מבית המשפט להכריע בבקשתם בנוגע ל שאלה יחידה ב שאלון שנשלח לתובעת - שאלה מספר 10.1.
בשאלה זו נשאלה התובעת האם היא מפעילה צוותים טכניים מקצועיים ו/או אנשי שירות ו/או מכירות ו/או מימון בישראל.
בתצהיר המענה לשאלון מטעם התובעת, השיבה התובעת לשאלה זו כך : "Toyota's operations in Israel are primarily through its authorized importer UML. In addition, Toyota teams visit Israel from time to time for inspections and technical related issues"
היינו, תשובת התובעת לשאלה זו הינה, כי עיקר הפעילות הנדונה נעשית באמצעות היבואן הרשמי וכי לעתים הצוותים מטעמה אף מבקרים בישראל לצורך פיקוח ונושאים טכניים קשורים.
לטענת הנתבעים, תשובה זו הינה מתחמקת ובלתי מספקת , ועל כן התבקש בית המשפט להורות לתובעת להשיב, מי פרט ליבואן הרשמי (יוניון מוטורס) מבצע תיקוני רכבים או מפעיל צוותים מקצועיים לתיקון רכבים בישראל או מחזיק אנשי שירות או מכירות בישראל באופן קבוע, וכן, מהם המועדים בהם נעשו אותם תיקונים במשך חמש השנים האחרונות.
שאלה זו הינה רלוונטית לטענת הנתבעים להליך דנן, בהיותה קשורה לטענת הגנתם לפיה דין סימני המסחר של התובעת להימחק, וזאת משום שהמשיבה אינה מבצעת ב עצמה בישראל את השירותים אשר בגינם נרשמו אותם סימני מסחר. על פי הנטען, הדרך היחידה להוכחת טענת הגנה זו הי נה באמצעות מתן מענה מפורט לשאלה הנ"ל.
התובעת טענה, מנגד, כי טענת ההגנה של הנתבעים כבר נדחתה ממילא, וזאת במסגרת החלטה אשר ניתנה בבקשתה לבטל את הסימנים הרשומים של התובעת שהוגשה לרשם סימני המסחר. משכך, אף בגדרו של ההליך דנן, אין מקום ל יתן צווים כלשהם הנוגעים לטענת הגנה זו, אשר כבר הוכרעה ונדחתה על ידי רשם סימני המסחר, מי שהינו בעל הסמכות הייחודית לדון בשאלת תוקפם של סימני מסחר.
לאחר ששקלתי טענות הצדדים במחלוקת זו, ועיינתי שוב בכתבי הטענות, אני סבורה כי המענה שסופק על ידי התובעת אכן אינו מספק וכי אף לא נמסר מטעם התובעת טעם מספק לתשובתה החלקית לשאלה הנדונה. בעניין זה אני סבורה , כי משמדובר בטענת הגנה, הרי שהמחלוקת בין הצדדים בטענה זו תוכרע בסופו של יום במסגרת פסק הדין. זאת, בהיבט העובדתי והמשפטי, ולרבות בנוגע לטענת התובעת הנ"ל בדבר דחיית הטענה ע"י רשם סימני המסחר ומשמעותה לצורך ההליך דנן. משכך, בשלב זה, כל שיש לבחון ביחס לשאלה הנ"ל, בהעדר טענה להכבדה במסירת התשובה המלאה לשאלה, הינו האם מדובר בשאלה אשר הינה רלוונטית למחלוקות בהליך דנן והאם המענה ש כבר ניתן, מספק. בעניין זה, ונוכח טענת ההגנה הנדונה, הרי שמדובר בשאלה רלנוונטית אשר יש להשיב לה לגופה באופן מספק.
לצד זה אני סבורה, כי התייחסותם של הנתבעים בבקשתם ל עניין הדרישה למענה על שאלון כוללת הרחבה של השאלה בהשוואה לשאלה המקורית בשאלון וכי וגם הרחבה זו , בדבר אין להתיר.
משכך נקבע בעניין זה, כי על התובעת להשלים בתצהיר את המענה לשאלה 10.1 כפי שנוסחה בשאלון ששוגר לתובעת, כאמור בסעיף 7 לעיל, ולהבהיר מי פרט ליבואן הרשמי (יוניון מוטורס) מבצע תיקוני רכבים או מפעיל צוותים מקצועיים לתיקון רכבים בישראל או מחזיק אנשי שירות או מכירות בישראל באופן קבוע.
התובעת אינה נדרשת להשיב במסגרת המענה הנ"ל מהם המועדים בהם נעשו אותם תיקונים במשך חמש השנים האחרונות . האפשרות להצגת שאלות נוספות בנושא זה, לרבות בנוגע למועדים כאמור, תישקל במידת הצורך בשלב החקירות הנגדיות לעדי התובעת, בכפוף למבחני רלוונטיות מקובלים.

בקשה 11 - בקשת התובעת למתן צו לגילוי מסמכים ו למענה על שאלון
אף ב נוגע לבקשה זו ההחלטה להלן תתייחס רק לאותם שאלות ומסמכים אשר הדרישה ביחס אליהם נותרה לאחר צמצום היקפה של בקשת התובעת, כאמור בהודעתה מיום 6.12.21.
הקלטות ומסמכים מושחרים
בעניין זה התובעת טענה, כי קיבלה מהנתבעים רק חלק מהמסמכים הנזכרים בסעיפים 1.4, 1.5, 1.6, 1.10 לתצהיר גילוי המסמכים מטעמם, הכוללים אזכור של הקלטות - של נציגי התובעת, של ספקים שונים, של נציגי התובעת בארה"ב ובאירופה וכן קטלוגים ומפרטים טכניים שונים . התובעת טענה, כי הנתבעים לא התייחסו לתוכנן של אותן הקלטות אשר בחרו שלא להעביר לעיונה וכי משכך לא ברור לה האם אכן מדובר בהקלטות אשר אינן רלוונטיות להלך, כטענת הנתבעים.
כן טענה התובעת, כי ב חלק מהמסמכים אשר הועברו לעיונה, הושחרו נתונים ללא הצדקה.
הנתבעים טענו, מנגד, כי העבירו לעיון התובעת את כל ההקלטות הרלוונטיות, ואת ההקלטות שאינן רלוונטיות לא העבירו ואף לא ייעשה בהן שימוש בהליך דנן .
עוד טענו, כי השחירו נתונים אשר לא יסייעו לתובעת לביסוס התביעה מחד, ואשר הינם חסויים ומהווים סוד מסחרי מאידך.
במחלוקת בנוגע להקלטות אני סבורה, כי אין מקום לחייב את הנתבעים באופן גורף בחשיפתן של כלל ההקלטות אשר ברשותם, גם אם קיימות בידיהם הקלטות נוספות כלשהן. בתצהיר גילוי המסמכים מטעמם צוין, כי בידי הנתבעים הקלטות שונות והועברו לתובעת ההקלטות הרלוונטיות להליך דנן. בהעדר ראיה או טענה קונקרטית מצד התובעת בדבר קיומן של הקלטות רלוונטיות נוספות הסותרות את גרסת הנתבעים בעניין זה, הרי שאני סבורה כי בכך עמדו הנתבעים בדרישת הגילוי והעיון לעניין שלב ההליכים המקדמיים.
באשר להשחרת חלקים במסמכים שנמסרו לעיון - ועל מנת לבחון באופן ממשי את המחלוקת בעניין זה, אני קובעת כי על הנתבעים, ככל ועומדים על התנגדותם למסירת עותק מלא של המסמכים הנדונים, להעביר לעיון בית המשפט, במעטפה סגורה, העתק מן המסמך המושחר וכן העתק ללא השחרות, ולאחר מכן תישקל בקשת התובעת בעניין זה ותינתן החלטה משלימה.
לחילופין, יועבר ע"י הנתבעים עותק מלא של המסמכים, ללא השחרות או עם צמצום היקפן , כנגד התחייבות בכתב של התובעת וב"כ לסודיות ולאי שימוש במידע/נתונים אלא לצורכי ההליך דנן. אמליץ לב"כ הצדדים להגיע להסדר סביר ברוח זו.

סעיפים 2(ב)-2(ג) לדרישת התובעת לגילוי מסמכים ספציפיים
דרישות אלה עוסקות במסמכים הנוגעים לשיווק וקידום מכירות של הנתבעת 1, ובמסמכים הנוגעים לשימוש בתמונות של כלי הרכב של התובעת בחומרי השיווק וקידום המכירות של הנתבעים. התובעת טענה כי הדרישה רלוונטית מאחר והתביעה עוסקת בסוגיה של שימוש בסימני מסחר ותמונות מוגנות של התובעת, על ידי הנתבעים, כך שהמסמכים האמורים יכולים לשפוך אור על התנהלות הנתבעים בגינה הוגשה התביעה.
הנתבעים טענו, מנגד, כי גילו את חומרי השיווק והפרסום הרלוונטיים לתביע ה וכי לא גילו מסמכים חסויים, הכוללים מידע פנימי של החברה וסודות מסחריים.
לטענת התובעת אין ממש בטענת חיסיון זו הנשענת על טיעון בעלמא לקיומו של סוד מסחרי. עוד ביקשה התובעת בהקשר זה, כי במידת הצורך, בית המשפט יורה על גילוי המסמכים שלגביהם נטענה טענת סוד מסחרי באופן שיבטיח כי לא ייעשה במסמכים שימוש מעבר לנדרש וכן לקבוע הוראות בדבר דרכי הגשת הראיות בעניין זה.
אף בעניין זה אני מוצאת לקבוע, כי על הנתבעים, ככל ועומדים על התנגדותם למסירת המסמכים הנדונים, להעביר לעיון בית המשפט, במעטפה סגורה, את המסמכים לגביהם נטען כי הם כוללים סוד מסחרי, וזאת בנוגע למסמכים הקשורים למענה לסעיפים 2(ב)-2(ג) בדרישת גילוי המסמכים הספציפיים. החלטה משלימה תינתן בעניין זה במידת הצורך.
סעיפים 2(ט)-2(יב) לדרישת התובעת לגילוי מסמכים ספציפיים
סעיף 2(ט) לדרישה עוסק במסמכים הנוגעים לפיקוח של יבואנים מקבילים על השירותים הניתנים על ידי הנתבעת 1, תוך שהתובעת טענה, כי גילוי ועיון בעניין זה הינם רלוונטיים נוכח טענת הנתבעים בכתב ההגנה לפיה היבואן המקביל מפקח על הנתבעת 1 ועל עובדיה.
סעיף 2(י) לדרישה עוסק במסמכים הנוגעים לביקורות חיצוניות ובחינת טיב השירות שעורך היבואן המקביל גלובל אוטומקס, וזאת בהתייחס לטענה בעניין זה בכתב ההגנה. הנתבעים גילו במענה לכך דו"ח שמאי המופק לאחר כל תיקון תאונה. התובעת טענה, כי אין למסמך זה קשר לפיקוח שמבצעת אוטומקס על טיב השירות שניתן במוסך של הנתבעת 1.
סעיפים 2(יא) ו-2(יב) לדרישה עוסקים במסמכים הנוגעים לטענות הגנה נוספות שהעלו הנתבעים בכתב ההגנה ביחס לטענה לפיה הנתבעת 1 נמצאת בקשרים חוזיים עם יבואן מקביל.
הנתבעים טענו, כי העבירו את כל המסמכים הרלוונטיים שברשותם הנוגעים לפיקוח. עוד נטען, כי ב מועדים הרלוונטיים לתובענה, הנתבעת 1 ה ייתה מורשית מטעם חברת גלובאל אוטומקס וכי מסמכים רלוונטיים לקשר עמה גולו. כן נטען, כי שמות היבואנים שהנתבעת 1 עובדת מולם הינם סוד מסחרי וממילא אינם רלוונטיים להליך דנן . בנוסף נטען, כי מאחר ומדובר במסמכים המתייחסים לטענות הגנה מטעם הנתבעים עצמם וכי התובעת תוכל לטעון בהמשך כי טענות אלו לא הוכחו כנדרש על ידם.
בעניין זה אני סבורה, כי אין מקום לחייב את הנתבעים לגלות מסמכים נוספים ביחס לדריש ות בסעיפים 2(ט), 2(י), 2(יא) ו-2(יב). דרישות אלה אכן נוגעות לטענות הגנה מטעם הנתבעים עצמם, אשר הנטל להוכחתן מוטל על כתפי הנתבעים. ככל ולא יעמדו בנטל זה, תדחנה טענות הגנה אלו.
לא למותר להזכיר, כי בעלי הדין לא יהיו רשאים לתמוך את טענותיהם בהמשך ההליך באמצעות שימוש במסמכים אחרים או נוספים המצויים בידיהם או שיכולים לאתרם ואשר לא גולו על ידם. טענות הצדדים בהקשר זה של מידת עמידתו של כל אחד מהם בנטלי הוכחה ושכנוע, לרבות טיעון בדבר ראיות או עדויות רלוונטיות קיימות אשר לא הוצגו, שמורות לסיום ההליך.
שאלה 14 בשאלון מטעם התובעת
בשאלה 14 לשאלון נדרשו הנתבעים למסור, לגבי צילומים שהוצגו להם בשאלון, פרטים בדבר הגורם המצלם או מי שסיפק להם את הצילומים וכן לגבי עריכת ה צילומים.
הנתבעים השיבו לגבי חלק מהתמונות, כי הן פורסמו על ידי משרד פרסום אשר את שירותיו שכרו, תוך שביקשו לא לעשות שימוש בתמונות המוגנות בזכויות יוצרים ; לגבי חלק אחר השיבו כי התמונות סופקו להם על ידי חברת גלובל אוטומקס - היבואן המקביל עימו הם עובדים; לגבי תמונות אחרות נטען, כי הן פורסמו באתר האינטרנט של הנתבעת 1. על כן לטענת הנתבעים, הם השיבו לשאלה בצורה מפורטת.
התובעת סבורה כי המענה הנ"ל שסיפקו הנתבעים ביחס לתמונות אינו מלא ואינו מספק. הנתבעים לא ציינו מי צילם את התמונות, האם התמונות עברו עריכה ועל ידי מי ועוד סימני שאלה נותרים דומים. לטענת התובעת, ככל שהנתבעים לא מחזיקים במידע הרלוונטי, עליהם לקבל מידע זה מ משרד הפרסום ולהשיב על השאלות בנושא .
בעניין זה אני סבורה, כי המענה שניתן על ידי הנתבעים בנוגע לחלק מהתמונות הינו אכן חלקי ו אולם כי למרות זאת אין מקום לחייבם בהשלמת מענה נוסף במסגרת שלב השאלונים. אני סבורה, כי שאלות מסוג זה, ובפרט שאלות ההמשך שהעלתה התובעת במסגרת בקשתה, יכול שיובאו במסגרת חקירה נגדית והענ יין יישקל בהמשך במידת הצורך בכפוף למבחני רלוונטיות מקובלים, אך לעת הזו, השאלות הנ"ל אינן ממוקדות לסוגיות שבמחלוקת ואינן מתאימות לשאלון בשלב זה של ההליך. בנסיבות אלה אינני סבורה כי יש מקום לחייב את הנתבעות ב מסירת מענה נוסף או משלים לשאלה 14 בשאלון.
לסיכום, בנוגע למסמכים אשר לגביהם נקבע לעיל כי יש להגישם במעטפה סגורה לבית המשפט, הרי שאלו יועברו למזכירות בית המשפט עד ליום 16.1.22. ביחס לכל מסמך שיצורף, יצוין בהתייחס לאיזה סעיף בדרישת התובעת הוא צורף. לאחר העברת המסמכים כאמור ובחינתם, תינתן החלטה משלימה, שתכלול אף התייחסות לסוגיית ההוצאות בגין שתי הבקשות. כאמור לעיל, המלצתי לב"כ הצדדים הינה להגיע לפתרון סביר מקובל במקרים מסוג זה. ככל וכך יסוכם, תוגש עד למועד הנ"ל הודעת ב"כ הנתבעים בנושא.
המענה המשלים הנדרש בהתאם להחלטה זו יועבר לצד שכנגד גם כן עד ליום 16.1.22. ועד למועד זה תוגש הודעה לתיק כי כך נעשה.
נוכח הקביעות לעיל, אין בשלב זה צו להוצאות למי מהצדדים. ככל והחלטות בית המשפט לא תקוימנה כסדרן ובמועדים שנקצבו לעיל, סוגיית ההוצאות תישקל בשנית.
תז"פ – 17.1.22.

ניתנה היום, י"ב טבת תשפ"ב, 16 דצמבר 2021, בהעדר הצדדים.