הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"א 54962-12-17

מספר בקשה:20
בפני
כבוד ה שופטת הלית סילש

מבקשים

  1. נופר בליץ ברק
  2. יובל קסטנבאום

נגד

משיבים

  1. כפיר מעליות תעשיות (1996) בע"מ
  2. יהודה שבתאי ברק

החלטה

בקשה זו הינה המשך ישיר של בקשה מס' 20 במסגרתה עתרו הנתבעים 1 ו-3 כי בית ה משפט יורה לתובעת לגלות מסמכים ספציפיים, להמציא תצהיר גילוי מסמכים ערוך כדין ולה שיב על שאלון אשר הוצג לנציגיה, כדבעי.

לאחר שהתקבלה תשובת התובעת ותגובת הנתבעים לאותה תשובה, ניתנה ביום 10.5.2019 החלטה מפורטת המתייחסת לבקשה זו, כמו גם מספר בקשות נוספות אשר הוגשו על ידי הצדדים עד לאותה עת.

בהתייחס לבקשה מס' 20 נקבע, בין היתר, כי מספר השאלות להן תידרש התובעת לא יעלה על 20 שאלות.

בנוסף, נקבע כי בכל הנוגע לשתי סוגיות פרטניות אשר עניינן גילוי מסמכים ספציפיים (סעיפים 12יח' ו- 12יט' , לאותה דרישה) ניתנה החלטה אך הוסף ונקבע כי מקום בו תוגש הבהרה נוספת על ידי הנתבעים, יכול ותינתן ביחס לאלו, החלטה משלימה.

ביום 10.6.2020, כשנה לאחר מועד מתן ההחלטה דלעיל, הוגשה על ידי הנתבעים הודעת הבהרה ובקשה, במסגרתה פורטו 20 השאלות אשר ביחס אליהן מתבקשות תשובות טובות יותר של התובעת.

בנוסף, הוגשו הבהרות המתייחסות לסעיפים 12יח' ו-12יט' לדרישה המקורית לגילוי מסמכים ספציפיים.

על אלו הוסיפו הנתבעים וטענו כי במסגרת ישיבת קדם המשפט אשר התקיימה ביום 12.5.2019, הודיע ב"כ המבקשת 1 כי מסמכים חשובים מאוד אשר התבקשו במסגרת הדרישה, לא קיבלו מענה בגוף ההחלטה, שאז נאמר לו כי ככל והוא סבור שלא ניתנה התייחסות לדרישות לקבלת מסמכים ספציפיים יגיש בקשה להבהרה, אלא כי הוראה זו לא נרשמה בפרוטוקול מחמת טעות.

בגוף אותה הודעה/בקשה נמצאה התייחסות לסעיפים הבאים מתוך הדרישה לגילוי מסמכים ספציפיים : 12ו', 12ז', 12 יד', 12יט', 12כד', 12כז', 12כח', 12כט', 12ל', 12לא', 12לב', 12לג', 12לד', 12לה', 12לו'.

בתשובתה טענה התובעת כי חלק מהשאלות אשר ביחס אליהן התבקשה כעת לתת תשובות טובות יותר, כלל לא נזכרו בדרישה הנתבעים המקורית מיום 19.5.2019 (שאלות 6,14,19,20,25).
לגופן של השאלות שבה התובעת על טענותיה , כפי הנקוב בתשובתה לבקשה מס' 20.

בהתייחס להבהרות הנתבעים לסעיפים 12יח' ו-12יט' לדרישה לגילוי מסמכים ספציפיים , נטען כי די בנקוב בהחלטתי, ואין מקום לגילוי נוסף של המסמכים.

התובעת הוסיפה והתנגדה לבקשת הנתבעים לשוב ולהידרש לגילויים הספציפי של מסמכים נוספים, מעבר אלו אשר ביחס אליהן ניתנה החלטה מפורשת לגלותם, וזאת מקום בו היא מהווה, לדעת התובעת, ניסיון לערער אחר ההחלטה שניתנה וחלף המועד להגשת בקשת רשות ערעור בגינה. לעניין זה הוסיפה התובעת והפנתה לנקוב בסעיף 26 להחלטתי.

עוד נטען על ידי התובעת כי מקום בו לשיטת הנתבעים לא כולל פרוטוקול ישיבת קדם המשפט את הנטען על ידי הנתבעים, היה עליהם להוסיף ולהגיש בקשה לתיקון פרוטוקול, תוך צירוף תצהיר, ובמועדים הנקובים בהוראות הדין. משלא עשו כן, אין להידרש לבקשתם זו.

לבסוף, ולגופה של הדרישה נטען כי חלק ניכר מדרישות הנתבעים מתייחסות למסמכים אשר גולו ממילא במסגרת תצהיר גילוי המסמכים של התובעת ( לרבות סעיפים 12ו', 12יד', 12כז', 12לא', 12לו' (בכפוף לנקוב בהחלטה ביחס לכך)).

דרישות אחרות לגילוי מסמכים ספציפיים , נדחו לטענת התובעת על ידי בית המשפט, ואין מקום להידרש לאלו בשנית. לעניין זה ביקשה התובעת להפנות להחלטתי באשר לסעיפים 12ז', 12כח', 12כט', 12ל', 12לג', 12לד', 12לה'.

במסגרת התגובה לתשובה הוסיפו הנתבעים והתייחסו באופן פרטני לשאלות שלא נענו.

בהתייחס לסוגיית גילוי המסמכים הספציפי, שבו הנתבעים וטענו כי לשיטתם ביתה משפט לא התייחס לחלק מהדרישות לגילוי המסמכים, מחמת טעות.

באשר תיעוד עתירת הנתבעים בפרוטוקול ישיבת קדם המשפט נטען כי תשובת התובעת מתחכמת, עת לא נטען במסגרתה כי טענות הנתבעים ביחס לכך אינן נכונות.

לבסוף, הוסיפו הנתבעים התייחסותם לכל אחת מן הדרישות לגילוי ספציפי של מסמכים כפי שהועלו במסגרת ההודעה, ואף הוסיפו והתייחסו לעמדת התובעת מקום בו ניתנה כזו.

לאחר עיון בהודעה, בתשובה ובתגובה לתשובה אני מורה בזאת כדלהלן :

תשובות לשאלון

בהתייחס לשאלות אשר הופנו על ידי הנתבעים לתובעת, איני מוצאת לקבל את טענות התובעת על פיהן יש בפנייה מיום 19.5.2019 כדי לחסום את דרכם של הנתבעים מהצגת אותן 20 שאלות, כמפורט בהחלטתי מיום 10.5.2019.

לגופן של השאלות, ותוך שנתתי דעתי לתצהירי התשובות לשאלון כמו גם טענות הצדדים, אני מורה בזאת כדלהלן :

מר מרדכי שחק

שאלה מס' 3 – הנשאל ישיב. נוכח טענות הנתבעים במסגרת כתב ההגנה מדובר בשאלה רלוונטית.

שאלה מס' 5 – די בתשובה שניתנה. העובדה כי יכול ועיבוד של מסמכים המצויים בידי התובעת יביא לכך שהמצהיר ידע יותר מאשר הוא יודע היום, אינו מצדיק בהינתן כלל הנתונים חיובו לעשות כן לצורך מתן התשובה לשאלה.

שאלה מס' 6 – נוכח הנקוב בתגובה לתשובה, ניתן להסיק כי הנתבעים אינם עומדים על הדרישה למתן תשובה ביחס לשאלה זו.

שאלות מס' 7 ו- 8 – די בתשובות שניתנו, אשר יש בהן כדי לפרט את האינטרסים הכלכליים של התובעת בהחלטתה שלא לקזז כספים או לתבוע את חב' דזן.

שאלה מס' 9 – התובעת תשיב וזאת בהתייחס לסיפא של השאלה.

שאלה מס' 11 – יש להבחן בין גילוי מסמכים לבין מתן תשובות לשאלון. די בתשובה שניתנה.

שאלה מס' 12 – התשובה שניתנה הינה חלקית ויש להשיב על החלק השני המתייחס לפירוט התשלומים ששולמו בגין הפטנט לפני תחילת עבודתה של הנתבעת כמפורט באותה שאלה.

שאלה מס' 14 - נוכח הנקוב בתגובה לתשובה או למעשה העדר ההתייחסות , לכאורה ניתן להסיק כי הנתבעים אינם עומדים על הדרישה למתן תשובה ביחס לשאלה זו.

שאלה מס' 15 – נוכח הנקוב בתגובה לתשובה אני מוצאת את השאלה כרלוונטית, והנשאל ישיב.

שאלה מס' 16 – בהיבטים הרלוונטיים לתביעה שבפני, די בתשובה שניתנה.

שאלה מס' 19 - נוכח הנקוב בתגובה לתשובה או למעשה העדר ההתייחסות, לכאורה ניתן להסיק כי הנתבעים אינם עומדים על הדרישה למתן תשובה ביחס לשאלה זו.

שאלה מס' 20- בהעדר התנגדות עניינית של התובעת, הנשאל ישיב.

שאלה מס' 21 – הנשאל ישיב שלא על דרך הפנייה לסעיף 12.

שאלה מס' 22 – התשובה שניתנה על ידי הנשאל היא אכן חלקית מאוד. עם זאת, לא ברורה הרלוונטיות להליך שבפני. בנסיבות אלו, די בתשובה שניתנה.

שאלה מס' 25 - נוכח הנקוב בתגובה לתשובה או למעשה העדר ההתייחסות, לכאורה ניתן להסיק כי הנתבעים אינם עומדים על הדרישה למתן תשובה ביחס לשאלה זו.

מר יואב שחק
שאלה מס' 6 – השאלה היא כוללנית מאוד ורחבה באופן בלתי סביר. בנסיבות אלו, די בתשובה שניתנה.

גב' זיליה פלדמן

שאלה מס' 3 – אין די בתשובה שניתנה והקשר בינה לבין השאלה, חלקי בלבד. הנשאלת תשיב.

מר משה גולדברג

שאלות 4-5 – יש להבחן בין שאלת השליטה במשיכת הכספים, לבין הטעם לסכום זה או אחר. הנשאל ישיב בהתייחס לסוגיית השליטה וההחלטה באשר להיקף המשיכות.

תצהירי התשובות לשאלון המשלימים יומצאו בתוך 14 יום מהיום.

בהתייחס לסעיפים 12יח' ו-12יט', אקדים ואציין כי ניתנה לנתבעים האפשרות להגיש הבהרות, כמו גם נקבע כי בכפוף לאלו, יועבר למתן החלטה משלימה.
משכך, אין לראות בהבהרת הנתבעים משום ניסיון לערער או לשנות מההחלטה מיום 10.5.2019.

לאחר עיון בהבהרות לגופן, כמו גם בתגובת התובעת, אני מורה בזאת כדלהלן:

בהתייחס לסעיף 12יח' – נוכח הנקוב בהבהרה תוסיף התובעת ותבהיר, באמצעות תצהיר, האם הועסקו צוותים סיניים קודם לשנת 2009 , וככל והיו כאלו, יצורפו כרטיסי הנהלת החשבונות הרלוונטיים ביחס לאלו.

בהתייחס לסעיף 12יט' - יידון בישיבת קדם המשפט הקרובה, ככל שאדרש לכך.

בהתייחס ליתר דרישות הנתבעים לגילוי ספציפי של מסמכים ,אני מוצאת להקדים ולציין כי איני זוכרת אלו הערות או בקשות הוצגו על ידי ב"כ הנתבעים במסגרת דיון אשר התקיים כשנה קודם להגשתה של הבקשה נשוא החלטתי זו ואשר לא מצאו ביטוי בפרוטוקול . למעלה מכך, גם לא ניתן להבין או להסיק בשלב זה, את ההקשר בו נאמרו הדברים.

עם זאת, ולצורך החלטתי זו, אני יוצאת מתוך הנחה כי אכן הוצגה על ידי הנתבעים טענה כי ההחלטה אינה כוללת התייחסות לחלק מדרישותיהם לגילוי מסמכים ספציפיים, וכי ניתנה לכך התייחסותי בדיון על דרך של הנחייה על פיה ככל וקיימת טענה מעין זו, תוגש בקשת הבהרה.

ואולם, דומה כי במסגרת בקשה זו , אין הנתבעים עושים הבחנה בין השמטה בהתייחסות, או אי מתן החלטה בסוגיה אשר הועלתה ונדונה לעניין גילויים של מסמכים פרטניים אלו או אחרים, לבין מתן היתר לעריכתו של מקצה שיפורים על דרך של הגשת בקשה חדשה ומעודכנת הכוללת בחובה התייחסות לחלק הארי של המסמכים אשר נקבע לגביהם כי העתקם לא יומצא.
אני מוצאת את בקשתם הנוכחית של הנתבעים, כזו השייכת לקבוצה השנייה של המקרים.

לעניין זה יודגש כי אין אני מהווה ערכאת ערעור אחר החלטותיי שלי, ואין מק ום לשוב ולהידרש לסוגיות אשר נדונו , ארוכות, במסגרת החלטה שניתנה עוד בחודש מאי 2019, וזאת במסגרת בקשה חדשה המוגשת בחודש יוני 2020.

במסגרת סעיף 25 להחלטה מיום 10.5.2019 ניתנו הנחיות באשר לגילויים של מסמכים שונים, בהתאם לעתירת הנתבעים.

עם זאת סעיף 25 לאותה החלטה אינו עומד לבדו, ובסעיף 26 הוסף ונקבע מפורשות, בין היתר, כדלהלן :

"בהתייחס למסמכים הנוספים אשר התבקשו ואשר לא צוינו בסעיף זה לעיל, לא מצאתי הצדקה להורות לתובעת לגלותם.

ביחס לחלק מהדרישות, לא נמצאה או לא הובהרה רלוונטיות שלהם להליך ואין די בטענה כללית בדבר קיומה של רלוונטיות.
ביחס לחלק אחר ניתן היה להתרשם כי מדובר במסע דייג שלא ברורה מטרתו, או בדרישה רחבה בהיקפה, עד כדי חוסר סבירות אשר היה בה כדי להביא לדחייתה בקשה ביחס לאותה קבוצת מסמכים כולה.

נוכח הנימוקים...."

עיון בהודעת/בקשת הנתבעים מלמדת כי היא אינה מתייחסת להשמטה נקודתית או העדר התייחסות לתת סעיף זה או אחר אשר יכול ונשמט מחמת הטעות במסגרת ההחלטה, אלא בפשטות, לעתירה למתן החלטה נוספת ביחס לחלק הארי של המסמכים אשר נמצא כי אין מקום להיעתר לדרישת הנתבעים לגלותם. לבקשה זו, אין מקום להיעתר, והיא מאיינת, דה-פקטו את הנקוב בסעיף 26 להחלטה.

למעלה מכך, הבקשה הנוכחית כוללת התייחסות גם למסמכים אשר נקבע כי יגולו, גם אם לא בהיקף אותו ביקשו ה נתבעים (לעניין זה ראה לדוגמא סעיף 12ו' לדרישה וסעיף 25ג' להחלטתי, סעיף 12 כז' לדרישה וסעיף 25ט' להחלטתי, סעיף 12לו לדרישה וסעיף 25י' להחלטתי מיום 10.5.2019).

כל זאת, תוך שהבקשה הנוכחית כוללת שישה עמודים, מלאי פרטים וטענות, כאילו לא הוגשה בקשה מס' 20 במרץ 2019 (אשר היא עצמה כללה שלושים עמודים), לא הוגשה תגובה לתשובה, ולא ניתנה החלטה.

בנסיבות אלו אני מוצאת להורות על דחיית הבקשה ככל וזו מתייחסת לגילוי המסמכים הספציפי הנוסף.
לפנים משורת הדין, אין צו להוצאות.

המזכירות תמציא העתק החלטתי זו לצדדים.
ניתנה היום, כ"ג חשוון תשפ"א, 10 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.