הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"א 5069-08-16

לפני כבוד השופטת ריקי שמולביץ
התובעת
חן ואיתי גינדי ישראל בע"מ חברות 514831486

נגד

הנתבעים משה ספיר ואח'

<#1#>

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 10.6.20, לאחר שעיין בתגובות ב"כ הבעלים על בקשתו המקורית מיום 1.6.20 בעניין שכר הטרחה, הודיע עו"ד קורן ביום 17.6.20 כי הוא משאיר את ההחלטה בדבר גובה שכר הטרחה לבית המשפט.

לאחר שקראתי את תגובות ב"כ הבעלים ובשים לב להודעתו האמורה של עו"ד קורן מיום 17.6.20, הנני ממנה את עו"ד קורן כונס נכסים למכירת המקרקעין נושא התביעה לכל המרבה במחיר לאחר ביצוע התמחרות.

במסגרת תפקידו יבצע הכונס את הפעולות שפורטו בסעיף 24 בהחלטתי מיום 13.5.20 (הן אינן כוללות את הפעולות שפירט עו"ד הופטמן בסעיפים 1.1 - .1. 3 בתגובתו מיום 4.6.20).

בשלב זה לא מצאתי להיעתר לבקשת המשיבים 6 ו-7 בדבר קביעת מחיר מינימום. המכירה תבוצע בהתאם להוראות סעיף 40 לחוק המקרקעין, התשכ"ט -1969 והיא כפופה לאישור בית המשפט על כל המשתמע מכך.

לגבי פעולות חריגות, על הכונס לקבל את אישור בית המשפט לביצוען מראש, לרבות לעניין הקביעה כי ראוי לפסוק שכר נוסף בגינן.

בשלב הביניים יישא הכונס בהוצאות הנדרשות לביצוע המכירה, שתושבנה ותשולמנה לו מתוך כספי קופת הכינוס, בנוסף לשכר הטרחה, לאחר המכירה ולאחר הגשת דו"ח מפורט לבית המשפט.

מינוי הכונס ייכנס לתוקפו בכפוף ולאחר שעו"ד קורן ימציא לבית המשפט ערובה של כונס נכסים בהתאם להוראות תקנה 391 בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד -1984 ובהתאם לטופס 46 בסך של 150,000 ₪.

עו"ד קורן יפקיד את הערובה בבית המשפט תוך 7 ימים מהיום.

בסיום תפקידו יגיש הכונס בקשה מפורטת לקביעת שכר טרחתו, ולאחר שתינתן לצדדים הזדמנות להגיב, ייקבע שכרו ע"י בית המשפט.

בהתאם להודעת עו"ד קורן מיום 1.6.20, כ כל שמי מהצדדים יבקש לקבל שירותי מיסוי, תחול עלותו כפי שתיקבע בנסיבות העניין על מקבל השירות.

תזפ בהתאם.

ניתנה היום, ל' סיוון תש"פ, 22 יוני 2020, בהעדר הצדדים.