הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"א 49886-04-15

בפני
כבוד ה שופטת איריס רבינוביץ ברון

תובע

יוסף מימון

נגד

נתבעים

1.בן ציון סנדרס
2.ציפורה סנדרס (המנוחה)
3.אשר סנדרס (בעל דין חליף לנתבעת 2)
4.יהונתן סנדרדס (בעל דין חליף לנתבעת 2)
5.חילי גרנביץ' (בעלת דין חליפית לנתבעת 2)
6.רון סנדרס (בעל דין חליף לנתבעת 2)

פסק דין

התובע הגיש כנגד הנתבעים 2-1 תביעה לאכיפת הסכם בקשר למקרקעין ברח' צה"ל 40 פתח תקוה הידועים גם כגוש 6373 חלקה 594 (להלן: " הנכס").
הנתבעים התגוננו מפני התביעה.
במהלך הדיונים בתיק זה הצדדים הסמיכוני ליתן פסק דין על דרך הפשרה, ללא נימוקים, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד – 1984. כך בפרוטוקול הדיון מיום 26.12.16 :
" הגענו להסכמה לפיה מבלי להודות בטענות הצדדים כי ימונה שמאי כמומחה מטעם בית המשפט, שיקבע את דמי השכירות ודמי השימוש הראויים לנכס במצבו הנוכחי ולמשך תקופה של 30 חודשים. כמו כן יקבע השמאי את ערך הנכס נכון ליום 3.9.13 וכן נכון להיום במחיר מכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון, במצבו הפיזי והרישומי. השמאי אף יחווה דעתו לגבי השקלול של תשלום התמורה בחלוף 30 חודש לעניין השווי הנוכחי של הנכס. מוסכם כי הצדדים יישאו בהוצאות השמאי בחלקים שווים.
מוסכם כי התובע יוכל לרכוש את הנכס באופן שהתמורה תשולם תוך 30 חודש מהמועד שבו יינתן פסק הדין. מוסכם כי החל ממועד מתן פסק הדין ועד לאותו מועד, ישולמו על ידי התובע לנתבעים מדי חודש דמי שכירות ראויים בהתאם לסכום שייקבע בפסק הדין וכן ישולמו על ידו מיסי ארנונה עבור הנכס. עוד מוסכם כי התובע יהיה רשאי לעשות בנכס כל שימוש חוקי במהלך אותה תקופה והוא יישא באחריות כמחזיק בנכס לכל דבר ועניין במהלך אותה תקופה.
שמאי מטעם בית המשפט יקיים ביקור בנכס במועד שיתואם מראש עם שני הצדדים וכל צד יהיה רשאי להעביר לו כל חומר שימצא לנכון. השמאי יתבקש לקיים את כל הפגישות במעמד שני הצדדים ולקיים תקשורת בנפרד עם ב"כ הצדדים לצורך התיאומים השונים בלבד.
מוסכם כי בית המשפט יקבע את הסכום לתשלום בגין דמי שכירות ראויים במהלך התקופה וכן את מחיר התמורה שישולם תוך 30 חודש ככל שיחליט התובע כי הוא מעוניין לרכוש את הנכס. הכרעה תינתן על ידי בית המשפט לאחר קבלת חוות דעת השמאי לפי שיקול דעתו וללא צורך בהנמקה.
עוד מוסכם כי התובע יודיע באמצעות בא כוחו בהודעה בכתב לב"כ הנתבעים תוך 60 יום מיום מתן פסק הדין, האם הוא מעוניין לבצע את הרכישה בתנאים שנקבעו בפסק הדין ובהתאם לטיוטת הסכם המכר שתוסכם בין הצדדים ותוגש עליה הודעה מסוכמת לבית המשפט עוד לפני מתן פסק הדין.
ככל שתימסר הודעה לפיה התובע אינו מעוניין ברכישת הנכס בתנאים שנקבעו בפסק הדין, יראו בכך משום סילוק מוחלט וסופי של התביעה וכן של כל טענות הצדדים אלה כנגד אלה לכל דבר ועניין.
מוסכם כי ככל שלא יעלה בידי הצדדים להגיע להסכמה לגבי טיוטת הסכם המכר וכן מכל סיבה אחרת, יהיה רשאי כל אחד מהצדדים להודיע עד לאחר שתתקיים ישיבת תזכורת נוספת, כי הוא אינו מעוניין במתן פסק הדין בהתאם להסכמה זו והתביעה תתברר לגופה."
ביום 19.2.17 הגישו הצדדים הודעה לפיה:
"1. ההסכמה שנוסחה מפי הצדדים לפרוטוקול בימ"ש הנכבד ביום 26/12/16 (להלן: "פרוטוקול ההסכמה") שרירה וקיימת ובימ"ש הנכבד מתבקש ליתן לה תוקף של פסק דין.
2. טיוטת ההסכם שהיה על הצדדים לנסח כאמור בעמ' 8 לפרוטוקול ההסכמה, מול השורות 8 – 9, נוסחה ע"י הצדדים והיא מצורפת כטיוטה מחייבת לחתימה באם יבשילו התנאים לכך כאמור בפרוטוקול ההסכמה.
מצ"ב עותק הטיוטה ומסומנת א'."
3. הצדדים מסכימים כי התאריך לחולת חבות המוכר בהיטל השבחה כקבוע ברישא לסעיף 9.4 בטיוטה המצ"ב יהיה מועד עריכת חוו"ד השמאי ולא מועד החתימה על ההסכם כאמור שם."
בדיון שנערך ביום 1.3.17 הודיעו הצדדים כך:
"מוסכם שלאחר שתתקבל חוות דעת השמאי הצדדים יגישו סיכום טענות קצר בכתב תוך 7 ימים, שיוגשו במקביל לבית המשפט, ולאחר מכן, ההכרעה של בית המשפט בהתאם למפורט בפרוטוקול הדיון מיום 26.12.16, תינתן כפי שסוכם שם, ללא צורך בהנמקה, וזאת על פי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט ולאחר שהוסברה לצדדים המשמעות של הכרעה בדרך זו, לרבות ההשלכות לעניין ערעור."
כמו כן הודיעו הצדדים כי :
"אנחנו מודיעים שהסכמנו על שינוי בנוסח טיוטת ההסכם המוסכמת שהוגשה לבית המשפט, לפיו במקום המילים "דמי שכירות" יירשם "תשלומים על חשבון התמורה". "
ביום 6.6.17 מונה השמאי מהנדס מר רן ברקובסקי כ מומחה מטעם בית המשפט. בעניין שכרו של השמאי הסכימו הצדדים בהמשך כדלקמן:
"התובע יישא לעת הזו בכל שכרו של השמאי ובאם ימצא לנכון שלא לרכוש את הנכס יהא על הנתבע להשיב לתובע את חלקו, 6,000 ₪ ועוד מע"מ, בשישה תשלומים שווים ורצופים בסך של 1,170 ₪, כל אחד, כאשר התשלום הראשון יבוצע תוך 7 ימים מהודעת התובע על כוונתו שלא לרכוש את הנכס".
ביום 1.5.18 הגיש השמאי המומחה מטעם בית משפט את חוות דעתו.
הצדדים הגישו סיכומים.
ביום 20.3.19 , לאחר שהוגש צו ירושה, מונו על ידי בית המשפט ה"ה אשר סנדרס, רון סנדרס, יהונתן סנדרס וחילי גרנביץ כבעלי דין חליפים לנתבעת 2 המנוחה צפורה סנדרס ז"ל.
בדיון שנערך ביום 3.6.19 הודיעו הצדדים כי:
"מוסכם כי פסק הדין יינתן לפי סעיף 79 א' בהתאם למתווה המוסכם ולאחר שכבר הוגשו הסיכומים ע"י הצדדים, ונשמעו טענותיהם."
לאחר שעיינתי בכתבי הטענות , בחוות הדעת של השמאי המומחה מטעם בית המשפט, ובסיכומי הצדדים ולנוכח ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים, אני מורה כדלקמן:
ניתן תוקף של פסק דין להסכמות הצדדים, כפי שפורטו לעיל.
המחיר שבו יוכל התובע לרכוש מהנתבעים את כל זכויותיהם בנכס הוא 3,600,000 ₪ (שלושה מיליון ו שש מאות אלף ₪), שישולמו תוך 30 חודש מיום מתן פסק הדין.
התובע יודיע באמצעות בא כוחו, בהודעה בכתב לב"כ הנתבעים, תוך 60 יום מיום מתן פסק הדין, האם הוא מעוניי ן לרכוש את הנכס בתנאים שנקבעו בפסק הדין ובהתא ם לטיוטת הסכם המכר המוסכמת, כמפורט לעיל.
במהלך התקופה מיום מתן פסק הדין, ישלם התובע לנתבעים, ביחד ולחוד, מידי חודש את הסך של 1,763 ₪ (אלף שבע מאות שישים ושלושה ₪). כמו כן, התובע ישלם את הארנונה עבור הנכס.
הודעה לפיה התובע אינו מעוניין ברכישת הנכס כאמור לעיל, תהווה סילוק מוחלט וסופי של התביעה וכן של כל טענות הצדדים אלה כנגד אלה לכל דבר ועניין.
ככל שניתנה הודעה לפיה התובע אינו מעוניין לרכוש את הנכס, יהא על הנתבע 1 להשיב לתובע את חלקו בתשלום חוות הדעת של השמאי המומחה מטעם בית המשפט בסך של 6,000 ₪ בצירוף מע"מ . התשלום יבוצע בשישה תשלומים חודשיים שווים ורצופים בסך של 1,170 ₪ כל אחד, כאשר התשלום הראשון יבוצע תוך 7 ימים מהודעת התובע על כוונתו שלא לרכוש את הנכס.

אם לא ישולמו הסכומים במלואם ובמועד ם יתווספו ל הם במקרה זה הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

פסק הדין ישלח על ידי המזכירות לצדדים.

ניתן היום, ח' תמוז תשע"ט, 11 יולי 2019, בהעדר הצדדים.