הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"א 46049-09-16

בפני
כבוד ה שופטת הלית סילש

תובע-מבקש

יואל אופיר

נגד

נתבעים-משיבים

  1. ברוך גאן
  2. אילנית יצחק
  3. מרכז שירות ברגיל בע"מ
  4. א.ל שירותי תעבור 2017 בע"מ ח.פ 515692671

החלטה

לפני בקשה לגילוי מסמכים ספציפי, נוסף, לרבות על דרך של מתן צו למסירת מסמכים על ידי צדדים שלישיים .
מכוחה של בקשה זו אף התבקשה דחיית מועד הדיון ומועדי הגשת ראיות הצדדים.

נימוקי הבקשה:
1. בגוף הבקשה טען המבקש כי לאחר קבלת המסמכים במסגרת הליכי גילוי ועיון אשר התנהלו בין הצדדים, וכמפורט בהחלטה מיום 28.10.18, הוא פנה למומחה מטעמו (רואה חשבון) לצורך הגשת חוות דעת.
במהלך הכנת חוות הדעת, נמצאו על ידי המומחה שורה של העברות כספים חשודות, אשר בוצעו לכאורה בכספי המשיבה 3. בשל גילוי זה התבקשו מסמכים נוספים הנדרשים לצורך השלמת חוות הדעת וכדלהלן:
1.1. כרטסת ציוד ומלאי ממוחשבת של החברה לשנים 2014-2017, הכוללת תנועות כספיות וכרטסת הנהלת חשבונות מלאה רציפה (שכן הכרטסת אשר הועברה הינה כרטסת חלקית של עובדים, לקוחות וספקים, וחלקה הועבר כשהוא חתוך).
1.2. טפסי יא' של החברה למס הכנסה לשנים 2014-2017, המהווים חלק מן הדוחות המבוקרים אשר הועברו מבלי שנכללו בהם הטפסים הנ"ל.
1.3. טפסי 106 למס הכנסה של מקבלי המשכורות בחברה לשנים 2014-2017.
1.4. טפסי 126 למס הכנסה של החברה לשנים 2014-2017.
1.5. טפסי 102 חודשיים למס הכנסה ולביטוח לאומי של החברה לשנים 2014-2017.
2. לטענת המבקש מדובר במסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עילת הקיפוח שהועלתה על ידו בתביעתו, כמו גם להוכחת זכאותו לסעד כספי, בשלב הבא, אשר המבקש לא היה ער לקיומם ולחיוניותם להליך, עד למינוי המומחה מטעמו ובקשתם על ידו.
3. המבקש עתר לחיובם של המשיבים בהמצאת מסמכים אלה, ובמקביל, מתן פסיקתא לרשויות המס, להמצאת המסמכים.
התשובה לבקשה:
4. המשיבים התנגדו לבקשה, מקום בו היא לא נתמכה בתצהיר ומקום בו היא הוגשה לאחר שהליך הגילוי והעיון במסמכים כבר הסתיים.
5. לטענתם, היה על המבקש לבסס את תביעתו על חוות דעת מומחה, לפנות אל המומחה בשלבים מקדמיים יותר, לצ ורך קבלת הנחיותיו בדבר המסמכים אשר ידרשו לו לצורך הכנת חוות הדעת, ולעתור לגילוים במסגרת הליכי הגילוי והעיון שכבר ננקטו.
6. כן נטען כי אין לקבל את טענת התובע בדבר היעדר נחיצותם של המסמכים המבוקשים, מקום בו עוד במסגרת כתב התביעה התבסס התובע על טופס 126 לשנת 2011 אשר הגיעו לידיו.
7. המשיבים הוסיפו וטענו כי מדו"ח הביניים של מומחה התובע, אין במסמכים הנוספים המבוקשים כדי לבסס את התביעה אשר עניינה קיפוח, אלא הם נדרשים לצורך הערכת שווי מניותיו של התובע בחברה.
8. כן נטען על ידם כי בבקשה זו יש משום ניסיון לעקוף את החלטת בית המשפט מיום 28.10.18, בה נקבע, בין היתר, כי אין מקום לגילוי מסמכים נוסף החורג ממועד פתיחת ההליך.
9. לגופו של עניין טענו המשיבים כי אין כל שכר אשר לא נכלל בתלושי השכר אשר גולו ונמסרו לתובע (או במסמכים המשלימים אשר גולו במקום מספר תלושי שכר חסרים) וכי אין כל רלבנטיות למסמכים המבוקשים.
10. כן נטען כי אין כל עילה בכתב התביעה המתייחסת לקיפוח אשר מקורו בציוד ולמלאי של החברה, וברי כי אין כל הצדקה לגילוי מסמכים אלה, אשר אינם נחוצים להוכחת התביעה כפי שהוגשה.
11. בנוסף נטען כי טופס יא' אינו מהווה חלק מהדו"ח הכספי המבוקר של החברה, אלא טופס המצורף לדוחות המוגשים.
12. נוכח האמור התנגדו המשיבים לבקשה לגילוי מסמכים נוספים, כמו גם להארכת המועד המבוקשת.
התגובה לתשובה:
13. במסגרת תגובתו טען המבקש, כי אין לראות בבקשה כבקשה נוספת לגילוי ועיון במסמכים, באשר היא מתייחסת למסמכים אותם נמנעו המשיבים מלהעביר במסגרת ההליך, על אף שחויבו בגילוים (טפסי יא' המהווים חלק מן הדוחות המבוקרים וכן כרטסת ציוד ומלאי וכרטסת הנה"ח שהועברה באופן חלקי וקטוע) או למסמכים אשר כלל לא גולו על ידי המשיבים ואשר המבקש או בא כוחו לא ידעו על חשיבותם לצורך הוכחת התביעה טרם מינוי המומחה.
14. לטענת המבקש, שכירת שירותיו של מומחה בשלב מקדמי בהליך, מטיל על בעל הדין נטל כלכלי ולא מוצדק, מה גם, שלא היה עליו להניח מראש, כי המשיבים יפרו את חובת הגילוי.
15. המבקש הוסיף וטען כי נוכח חשיבותו של הליך גילוי המסמכים, בבירור הפלוגתאות שבין הצדדים וחשיפת האמת, יש לנהוג גישה ליברלית, ולאפשר גילוי אף בשלבים מתקדמים של ההליך, לא כל שכן כאשר טרם הוחל בשמיעת הראיות.
16. לטענתו, נוכח הפרת חובת הגילוי על ידי הנתבעים, יש מקום אף להורות על מחיקת כתבי טענותיהם.
17. המבקש הבהיר כי לא היה בכוונתו לעקוף את החלטת בית המשפט, ומשכך הוא הגיש בקשה חדשה, לאור הממצאים החדשים והמטרידים אותם העלה המומחה מטעמו.
18. לשיטת המבקש, אין הוא סומך ידיו על הצהרות המשיבים בכל הנוגע ל תשלומי השכר.
19. לטענת המבקש, עילת התביעה בגין קיפוח הינה רחבה ונפרשת על כלל האופנים בו קופחו זכויותיו בחברה, ברכושה ובעסקיה, ומקל וחומר מקום בו נעשו פעולות שלא במהלך העסקים הרגיל, לרבות הברחת נכסים והעברת פעילותה של החברה לצד שלישי.
לאחר שחזרתי ועיינתי בבקשה, בתשובה ובתגובה , באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל באופן חלקי.
20. כפי שצוין במסגרת החלטות קודמות, סמכות בית המשפט ביחס לגילוי מסמכים, הינה סמכות רחבה. נקודת המוצא שבבסיס ההליך האזרחי הינה דיון ב"קלפים פתוחים", מתוך רצון להבטיח גילוי רחב ככל האפשר של המידע הרלוונטי למחלוקת אשר נדונה בין הצדדים, ובאופן אשר יביא, בסופו של יום, לבירור יעיל של כלל המחלוקות ביניהם וגילוי האמת.
עם זאת, זכות העיון אינה מוחלטת. על בית המשפט לבחון, בנסיבות העניין, את הרלוונטיות של המסמכים ומידת תרומתם להליך, כמו גם קיומם של אינטרסים נגדיים, המצדיקים את היעדר הגילוי או צמצומו, כגון: טענות של חסיון, פגיעה בפרטיות או הכבדה בלתי סבירה על הצד שכנגד.(ר' רע"א 6546/94 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' הנרי אזולאי, פ"ד מט (4) 54).
23. לעניין בקשה זו אקדים ואציין כי אין במתן ההחלטה בבקשה לגילוי מסמכים משום קביעת מסמרות באשר לטענות מי מהצדדים. המטרה הינה פריסת הנתונים, ככל שניתן, על מנת לאפשר (בכפוף לשמיעת הראיות) הכרעה בסוגיות השנויות במחלוקת.
24. לגופו של עניין, ובניגוד לטענות המשיבים, לא מצאתי כי אין לשלול אפשרות היות המסמכים המבוקשים רלוונטיים להכ רעה בסכסוך בין הצדדים. עוד נתתי דעתי לעבודה כי לכאורה, חלק מהמסמכים אשר ביחס אליהם כבר ניתנה החלטה, הומצאו כשהם חסרים, ומשכך אין המדובר בבקשה חדשה אלא בהשלמת מסמכים חסרים.
מאידך, בהתייחס לחלק אחר של המסמכים אשר נמנו בבקשה, ניתן וראוי היה לצפות כי יוגשו בקשות מקדמיות קודם למוד הגשתה של בקשה זו. בניגוד לטענות המבקש, חלק מאותם מסמכים, אינם בגדר הפתעה ויקשה עלי לראות מדוע לא ניתן היה לעתור להעברתם במועד קודם.
עוד אוסיף ואציין כי בניגוד לנטען על ידי המבקש, איני סבורה כי העובדה כי המסמכים המבוקשים לא הועברו עד היום, נובעת מהסתרה של המשיבים דווקא. במסגרת חייה העסקיים של חברה, קיימים מסמכים רבים, אשר לא כולם, רלוונטיים בהכרח לכל הליך. ככל והמשיבים סברו כי מסמכים מסוימים אינם רלוונטיים להליך, והמבקש מצדו, לא עתר לגילוי ספציפי של אותם מסמכים ועיון בהם, ממילא לא היה על המשיבים לגלותם.
25. משנתתי דעתי לכלל השיקולים הצריכים לעניין ובהינתן ההלכות הנוגעות לגילוי רחב של מסמכים, על המשיבים, כמו גם העובדה כי המשיבים לא הצביעו על נימוקים, לגופו של עניין, אשר יש ב ם כדי למנוע את גילוי המסמכים , למעט טענות באשר למועד הגשת הבקשה ושאלת הרלוונטיות של המסמכים, אשר נדונה לעיל, לא מצאתי כי נקודת האיזון מצויה על דרך של דחיית הבקשה.
26. מקום בו ההליך מצוי עדיין בשלב המקדמי (הגם מתקדם), וטרם החלה שמיעת הראיות, ניתן להורות על גילוי ועיון משלים.
לעניין זה יש לזכור כי לכל אחד מבעלי הדין הזכות, לבדוק ולהציג את הראיות הרלוונטיות, וברי כי כל אחד מהם רשאי שלא לסמוך ידיו על הצהרות הצד שכנגד.
באשר לנזקים הנטענים על ידי מי מהצדדים מכוח ההליכים המקדמיים, אתן דעתי עם סיום ההליך, בעת בחינת ההוצאות.
27. על אף האמור לעיל, איני מוצאת לאפשר גילוי ועיון של המסמכים ביחס לתקופה שלאחר הגשת התביעה. טענות הקיפוח הועלו ביחס לתקופה שקדמה להגשת התביעה. גם אם קיימת רלוונטיות של המסמכים המבוקשים להוכחת שווי מניותיו של המבקש בחברה, זוהי אינה מהות התביעה המונחת בפני.
28. הגילוי והעיון ניתן אפוא, אך ורק ביחס לשנים 2014-2016, שהן השנים הרלבנטיות לתביעה, ואשר ביחס אליהן הועלו הטענות הנוגעות לקיפוחו של המבקש, וביחס לנתבעים 1-3 בלבד.
30. לאור כל האמור לעיל אני מורה למשיבים 1-3, להעביר את המסמכים המפורטים בסעיפים 7 ו- 8 לבקשה, לידי המבקש בתוך 15 יום מהיום (וככל שמדובר במסמכים שהועברו באופן חלקי או קטוע יועברו אלו בשלמותם).
ככל שמדובר במסמכים אשר אינם מצויים ברשותם ו/או בשליטתם של המשיבים 1-3, יבהירו זאת המשיבים בתוך 15 ימים, בצירוף תצהיר בתמיכה לטענות העובדתיות.
31. בשלב זה, ומקום בו לא נטען כי מדובר במסמכים אשר אינם מצויים ברשותם או בשליטתם של המשיבים, איני רואה צורך בפניה מקבילה לרשויות המס לצורך קבלת המסמכים. ככל שאלה לא יועברו ע"י המשיבים 1-3, אדרש לבקשה בסוגיה זו בשנית.
32. נוכח האמור לעיל אני מורה על דחיית מועד ישיבת קדם המשפט ליום 15.4.2019 בשעה 11:30.
תצהירי התובע יוגשו בתוך 30 יום מהיום.
תצהירי הנתבעים יוגשו בתוך 30 יום ממועד קבלת תצהירי התובע.

המזכירות תתבקש להודיע ולעדכן את היומן
ניתנה היום, י"ד שבט תשע"ט, 20 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.