הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"א 45071-08-16

מספר בקשה:38
לפני
כבוד ה שופטת שרון גלר

התובעות

  1. אלקטרה נדל"ן בע"מ
  2. בן אפרים ובניו בנייה וייזום בע"מ

נגד

הנתבעת:
רשות מקרקעי ישראל

החלטה

עניינה של החלטה זו שתי בקשות ש הוגשו מטעם הצדדים לגילוי מסמכים בהליך שבכותרת.

הרקע לבקשות - הליך זה התברר בראשיתו לפני כב' הש' ארנון, עד לפר ישתו, והתקיימו בו מספר דיונים, בגדרם התבררו בקשות התובעות (להלן גם "אלקטרה" ו"בן אפרים") לגילוי מסמכים.

בדיון מיום 25.10.18 התבררה, בין היתר, בקש ת התובעות לגילוי מסמכים ביחס לצדדי ג', וזאת בנוגע לשלושה מתחמים, הסמוכים למתחם נשוא ההליך (מתחם ישפרו- עוגן נדל"ן, מתחם ביג - גנדן ומתחם רוגובין).

בהחלטה אשר ניתנה בבקשה זו במעמד הדיון קבע כב' הש' ארנון מהם המסמכים אשר גילויים נדרש וכן נקבע כי יש לפנות לקבלת הסכמת הצדדים השלישיים בהקשר זה.

החלקים הרלוונטיים מהחלטה זו הינם אלו:

"הנתבעת תודיע לבעלי זכויות החכירה הראשית ב- 3 מתחמים אלה ותבוא עמם בדברים על מנת לצמצם פגיעה אפשרית בהם, ככל שקיימת, או לקבל הסכמתם לגילוי הסכמי החכירה הראשית, היתרי הבניה, שומות שהוצאו טרם מתן היתר הבניה, לרבות לענין קביעת דמי היתר, הסכמי פשרה והתב"עות הרלבנטיות. כמובן שכל אלה יגולו ויאופשר עיון בהם, ככל שהם מצויים בחזקת הנתבעת. הנתבעת תפנה לצדדים השלישיים הנ"ל תוך 10 ימים מהיום ותודיע לבית המשפט ולתובעת עמדתם של צדדים שלישיים אלה תוך 45 ימים מהיום. " (ס' 4 להחלטה).

בדיון ביום 27.12.18 הובהר, כי חבר ות רוגובין ו- גנדן הסכימו להמצאת מסמכים רלוונטיים. אשר לחברת ישפרו, הוסכם כי התובעות יעביר לבעלי מתחם זה עותק מהחלטת ביהמ"ש מיום 25.10.18 בה פורטו המסמכים הנדרשים (עמ' 18 ש' 25 - עמ' 19 ש' 12 לפר').

בהמשך, ומשהליך גישור שניהלו הצדדים לא צלח הוגש ביום 17.11.19 כתב תביעה מתוקן לתיק.

נכון להיום, הן התובעות והן הנתבעת (להלן:"רמ"י"), הגישו בקשות לגילוי מסמכים.

לטענת התובעות, הנתבעת (להלן: "רמ"י") לא פעלה בהתאם להחלטות שניתנו ע"י כב' הש' ארנון וחרף הסכמת צדדי ג' לא העבירה לידיה את המסמכים הרלוונט יים. התובעות אף עתרו לגילויים של מסמכים נוספים אשר לטענתן דרושים לבירור ההליך.

בקשת רמ"י לגילוי מסמכים הוגשה ביחס למסמכים הנוגעים לעילות תביעה חדשות שהתווספו בכתב התביעה המתוקן (עלויות מימון בגין התשלום שהועבר לנתבעת ובגין העיכוב בפרויקט).

בקשת התובעות:
מסמכים בעניין מתחם ביג פולג (גנדן)
התובעות עתרו בעניין זה לגילוי כל השומות הנוגעות למתחם ביג פולג וכל המסמכים הנזכרים בהן, לרבות ה חלטות וועדות פטור וטיוטות הסכם פשרה שנחתם בין רמ"י לבעלי המתחם (ת"א 40498-03-13). נטען, כי הועברה לתובעות שומה בודדת (4.11.02) ו אף זאת רק לאחר שהתובעות הציגו דרישה לקבלה. לטענת התובעות, בשומה נזכרים מסמכים חשובים שלא הועברו לידיהן (החלטת הנתבעת מיום 19.12.99 לפטור שטחים מסוימים מדמי היתר).

רמ"י התנגדה לבקשה וטענה כי העבירה מסמכים רלוונטיים כבר ביום 30.1.19 וביום 30.5.19. נטען כי רמ"י נדרשה להעביר שומות שיצאו למתחם טרם מתן היתר בניה וכך פעלה -הועברו שומות שהוצאו על ידה ביחס לעסקאות שיצאו אל הפועל ומומשו, ולגביהן שולמו דמי היתר, ואין בידיה שומות רלוונטיות נוספות.
אשר למסמכים שנזכרו בשומה מיום 4.11.02 - נטען כי מסמכים אלו לא נכללו בגדר החלטת כב' הש' ארנון וממילא תוכנם של מרבית המסמכים הובא במלואו בשומה עצמה.
אשר להחלטות וועדות הפטור נטען כי אלו לא נכללו בהחלטת כב' הש' ארנון.
אשר לטיוטת הסכם הפשרה נטען כי זו חסויה, לא נכללה בגדר החלטת כב' הש' ארנון ומכל מקום, איננה בידי רמ"י או הפרקליטות.

התובעות השיבו לתגובה וטענו כי לא ידעו על קיומם של המסמכים שנזכרו בשומה, שכן אלו לא עמדו בפניהן עת הוגשה הבקשה הקודמת לגילוי מסמכים ועמדו על גילויים.

לאחר עיון בבקשה ובסבב התגובות ובחינת השתלשלות העניינים בנושאים הנ"ל בהליך זה מראשיתו, מצאתי להיעתר לבקשה באופן חלקי, כמבואר להלן.

אשר לשומות על צרופותיהן - נוכח הודעת רמ"י כי צורפו השומות הרלוונטיות לגביית דמי היתר , ובהעדר ראיה לסתור, לא מצאתי כי יש מקום ל מתן צו להמצאת מסמכים מעבר לאלו שכבר הועברו לתובעות.

אשר למסמכים שנזכרו בשומות - אכן אין התייחסות למסמכים אלו בגדר החלטתו של כב' הש' ארנון ואולם מאחר שמדובר במסמכים שנזכרו בשומה שהועברה לתובעות, תוכנם נז כר במסגרתה ואלו עומדים בבסיסה. משכך, יש לגלותם וזאת, בתוך 21 יום מהחלטה זו.

אשר לטיוטת הסכם הפשרה שנחתמה בין רמ"י לבעלי המתחם – נטען כי זו אינה מצויה בידי המשיבה או בארכיב הפרקליטות ובנסיבות אלו, לא מצאתי טעם להורות לרמ"י על גילויה.

מסמכים הנוגעים למתחם ישפרו (עוגן נדל"ן)
בעניין זה התובעות עתרו לגילוי כל המסמכים הנוגעים למתחם ישפרו - חב' עוגן נדל"ן , לרבות כתבי הטענות שהוגשו בהליך המשפטי בגדר ת"א 1736-08-12 בין עוגן לרמ"י, הסכמי החכירה הראשית, היתרי הבניה וכל המסמכים הנוגעים לנפח הבנייה שומות שהוצאו טרם מתן היתר בניה לרבות לעניין קביעת דמי היתר, דרישות תשלום אסמכתאות על תשלום, דיונים במוסדות רמ"י, הסכמים ותב"עות רלוונטיות. יצוין כי התובעות הגישו בקשה לגילוי מסמכים בגדר הליך 1736-08-12 שנזכר לעיל.

רמ"י טענה בנוגע לדרישה זו, כי על המבקשות לפנות לעוגן נדל"ן בהתאם להחלטה מיום 27.12.18 ו כי לא היה מקום להגשת בקשה בגדר ההליך שמתנהל בין עוגן לרמ"י או להגשת הבקשה שלפני. נטען, כי על עוגן נדל"ן להמציא למבקשת המסמכים שנזכרו בהחלטה מיום 25.10.18 (ס' 4 להחלטה). רמ"י אף הוסיפה, כי בגדר ההתכתבויות בין הצדדים לא נטען דבר בעניין המסמכים הנוגעים למתחם זה.

התובעות השיבו לתגובה וטענו כי עקב ההליך המשפטי שנוהל בין רמ"י לישפרו נמנעו מלפנות לחב' עוגן נדל"ן, אך כי לאחר סיום ההליך הנ"ל פנו בבקשה מתאימה לתיק ביהמ"ש (1736-08-12). עוגן נדל"ן הודיעה בהמשך לפניה זו, כי היא מותירה ההכרעה בנושא לשיקול דעת ביהמ"ש, אלא שרמ"י היא זו שהתנגדה לבקשת העיון.

בנסיבות העניין, משאין מחלוקת כי עוגן נדל"ן הסכימה עקרונית לגילוי המסמכים, מטעמים של יעילות דיונית, ומשניתנה החלטה בעניין המסמכים הרלוונטיים, בהחלטה מיום 25.10.18, אני מורה לרמ"י להמציא למשיבה את המסמכים הנדרשים המפורטים בס' 4 להחלטת כב' הש' ארנון, בתוך 21 יום מהחלטה זו.

בקשת רמ"י
רמ"י עתרה, בבקשה מטעמה, לגילוי מסמכים ביחס לעילות התביעה שהתווספו בגדר כתב התביעה המתוקן, שעניינן עלויות מימון בהן נשאו התובעות בגין תשלומים ששולמו לרמ"י ובשל העיכוב בפרויקט נשוא ההליך.
התובעות טענו בתגובתן, כי המציאו מסמכים נדרשים לרמ"י (תדפיסי בנק מהם ניתן ללמוד על ההלוואות שניטלו, תחשיב ריביות - הלוואות שנטלה בן אפרים מהבנקים, שיעור ריבית דביטורית, תחשיב אקסל וחשבוניות מס שהנפיקה אלקטרה לחברת בן אפרים בגין רכיב הריבית וכן תחשיב ריביות אקסל לפי תקופות).
רמ"י השיבה לתגובה וטענה, כי מרבית המסמכים שהומצאו לה כבר צורפו לכתב התביעה המתוקן ואולם לא התקבל מענה מלא לדרישותיה . רמ"י דרשה כי התובעות יציגו את כל הבקשות למתן הלוואה שהגישו לבנקים, פרוטוקולים של התובעות לעניין נטילת הלוואות, שיעור הריבית ומועד פירעון ההלוואה שנטלה בן אפרים מאלקטרה. כמו כן עתרה רמ"י לחייב את אלקטרה בהגשת תצהיר גילוי מסמכים מטעמה, מאחר שהתצהיר שהוגש מטעם התובעות הוגש ע"י נציג חב ' בן אפרים בלבד (מר יניב בן אפרים).

יצוין כי ביום 28.1.21 ולאחר שישיבת קדם משפט אשר נקבעה לדיון בבקשות שלפני בוטלה, הודיעה רמ"י כי היא עומדת על הבקשה ובו ביום הודיעו התובעות כי המציאו לרמ"י את כלל המסמכים שנדרשו על ידה, ככל שקיימים, בצירוף תצהיר ערוך כדין.

לאחר שקילת טענות הצדדים , מצאתי לקבוע בעניין בקשתה של רמ"י כדלקמן:

ראשית, לא מצאתי כי יש מקום להוראות על הגשת תצהיר נוסף, נפרד, מטעם אלקטרה, משהובהר כי תצהירו של מר יניב בן אפרים הוגש הן מטעם בן אפרים והן מטעם אלקטרה.
מעבר לכך ולגוף הדרישה למסמכים, הרי ש אכן הוגש תצהיר גילוי מסמכים והועברו מסמכים נלווים מטעם התובעות, ואולם עם זאת, התובעות לא התייחסו לדרישותיה של רמ"י לעניין המסמכים הספציפיים הנזכרים בבקשה. נוכח הודעת התובעות מיום 28.1.21 ממנה עולה, כי אף אינן מתנגדות להמצאת המסמכים הנוספים ( שהרי נטען כי אלו הומצאו לרמ"י), ולשם פריסת מלוא היריעה העובדתית הנוגעת לעלויות המימון הנטענות, מצאתי להיעתר לבקשה ולהורות לתובעות לגלות המסמכים המפורטים בבקשה בתוך 21 יום מהחלטה זו . ככל שאין בידי התובעות מסמכים כאמור, יש להמציא לרמ"י תצהיר ערוך כדין בעניין זה בפרק זמן זה.

לסיכום, בתוך 21 יום מהחלטה זו, ימציאו הצדדים מסמכים נדרשים כמפורט לעיל.
נוכח קבלתן החלקית של הבקשות, אין צו להוצאות למי מהצדדים.

הודעות עדכון בדבר ביצוע האמור תוגשנה עד ליום 8.3.21.

תז"פ- 10.3.21.

ניתנה היום, כ"ח שבט תשפ"א, 10 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.