הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"א 43547-11-13

בפני
כבוד ה שופטת דפנה בלטמן קדראי

התובע / הנתבע שכנגד

אלי לביא

נגד

הנתבעים

התובעות שכנגד

  1. ברוך אנגלנדר
  2. אדם שיינר
  3. עדנה הבר

4. מרכז שירות מוניטין יונדאי רעננה בע"מ
5. מוניטין יונדאי רעננה 2006 בע"מ

החלטה

1. בהמשך לפסק הדין שניתן ביום 6.8.2019 ולהחלטה מיום 6.1.2020, הנני ממנה את עו"ד בנימין טמיר, מרחוב אחוזה 117 ברעננה (טלפון – 09-XXXX388; פקס – 09-XXXX389) לשמש בעל תפקיד מטעם בית המשפט (להלן: "בעל התפקיד") בכל הנוגע לקביעת מתווה הליך ההתמחרות, לקיום הליך ההתמחרות ולביצועו עד למועד השלמת ההתמחרות כנדרש. בכלל זאת, ינסח בעל התפקיד כל מסמך הדרוש לשם מכירת המניות לטובת הצד הזוכה בהתמחרות והשלמת עסקת המקרקעין. בהקשר זה יובהר כי בעל התפקיד ישמש במידת הצורך כנאמן מטעם הצדדים, לשם ביצוע הליך ההתמחרות והבטחת פירעון התמורה המש ולמת; ולשם העברת הממכר ורישומו על שם הזוכה בהתמחרות, והכל בהתאם למקובל בעסקאות מסוג זה ולהוראות הדין.

2. מינויו של בעל התפקיד כפוף להגשת כל המסמכים הבאים לבית משפט עד ליום 2.2.2020:

א. הסכמה בכתב מאת עו"ד בנימין טמיר למינויו כבעל התפקיד בהתאם להחלטה זו.
ב. הודעה בכתב מאת עו"ד בנימין טמיר המופנית לבית המשפט ולצדדים והמאשרת כי לא קיימת מבחינתו שום מניעה חוקית, אתית או אחרת המונעת ממנו מלבצע תפקידו בהתאם לקבוע בהחלטה זו. ככל שקיימת מניעה כזו – יודיע על כך בעל התפקיד לבית המשפט ולצדדים עד ליום 26.1.2020.
ג. כתב התחייבות עצמית בדבר אחריותו של בעל התפקיד לכל נזק עד לסך של 100,000 ₪ העלול להיגרם כתוצאה מביצוע תפקידו. כתב התחייבות זה יהיה בנוסח הנוהג בעניין זה במזכירות בית המשפט לגבי בעלי תפקיד.
ד. ככל שיומצאו לבית המשפט המסמכים המנויים בסעיף זה, תאפשר מזכירות בית המשפט לבעל התפקיד גישה לתיק זה במערכת נט המשפט.

3. הצדדים יישאו בגובה שכר הטרחה של בעל התפקיד בחלקים שווים. שכר הטרחה יקבע בהתחשב בשווי הממכר.

המזכירות תמציא לבעל התפקיד ולבאי כוחם של הצדדים החלטה זו ותוודא המצאתה .

ניתנה היום, ט"ו טבת תש"פ, 12 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.