הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"א 39673-07-17

מספר בקשה:13
בפני
כבוד ה שופט עוז ניר נאוי

המבקשים:

  1. אמנון אהרן
  2. דולי אהרן

נגד

המשיבים:

  1. י.ש.י.ד. מסחר בע"מ
  2. מאיר בן משה
  3. יפה מורל
  4. יוסף מורל

החלטה

לפני בקשת התובעים להורות על תיקון סכום התביעה משיקולי אגרה, ועל העברת הדיון, בהסכמת הצדדים, לבית משפט השלום בראשון לציון.

יובהר כי אילולא הדרך שעברו הצדדים עד הגעתו של התיק לפתחי, לא הייתי נדרש להחלטה מפורטת בעניין, אלא שבנסיבות המקרה, אין מנוס מפירוט הנסיבות אשר על בסיסן נשענת החלטתי זו, כדלהלן.

תיק זה הועבר לבית משפט זה בהחלטת בית משפט השלום בראשון לציון, בסיומו של דיון מתאריך 13.5.2019. מדובר בתובענה שהוגדרה כתביעה למתן חשבונות וכספית, אשר הוגשה לבית משפט השלום בראשון לציון, בחודש יולי 2017, והתקיימו בה 5 דיונים. הדיון האמור (13.5.2019) נקבע לאחר שבתאריך 19.11.201 8 התקיים דיון קודם במעמד הצדדים, ובסיומו ניתן צו להגשת תצהירים.

כפי שעולה מפרוטוקול הדיון, העברת הדיון נעשתה לבקשת ב"כ התובעים שכדבריו: "נוכח חוות דעת של המומחה הרי שאנו מעמידים את סכום התביעה על הסכום של 3,914,784 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין ומאחר וסכום התביעה מתוקן עולה על סמכותו של בית משפט זה, נבקש העברת התובענה לבימ"ש המחוזי מרכז לוד עקב היעדר סמכות עניינית של בית משפט זה.". (פרוטוקול מתאריך 13.5.2019, עמוד 11, שורות 8-10).

מפרוטוקול הדיון אף עלה כי ב"כ הנתבעים לא התנגד וכדבריו: "יש לי השגות בעניין ההליך שבו ננקט על ידי התובעים והאופן שבו מבוקש כעת לתקן את סכום התביעה. תיקון סכום התביעה גם אם זה הסכום מאפשר לי להגיש כתב הגנה חדש ולכן מדובר בכתב תביעה חדש. אין לי התנגדות, אני שומר על כל טענותיי. בוודאי שיש לנו זכות להגיש כתב הגנה מתוקן. אין בעניין זה הסכמתי לתיקון כתב תביעה ואנמק ואשא טענותיי בפני בימ"ש מחוזי. אני שומר על התנגדותי". (שם, שורות 13-17).

אלא שבניגוד לאמור בפרוטוקול, וככל הנראה בשים לב לסתירה העולה ממנו, הגיש ב"כ הנתבעים, לאחר הדיון ועוד באותו יום (13.5.2019), בקשה לתיקון פרוטוקול לפיה ביקש כי חלף המילים "אין לי התנגדות", י תוקן הפרוטוקול וירשם "יש לי התנגדות" וכי הוא שומר על טענותיו בעניין זה. בקשה זו לא הוכרעה.

בסיום הדיון קבע בית משפט השלום כי:

"נוכח חוות דעת מטעם התובעת שמעמידה את סכום הנזק הנטען על סך של כ-4 מיליון שקלים, הרי שאני מתיר את תיקון סכום התביעה והעמדתו על הסכום הנטען. נוכח האמור, אני מורה על העברת התובענה לבית המשפט מחוזי מרכז לוד. התובעת תגיש כתב תביעה מתוקן ובו תיקון סכום התביעה תוך 15 ימים. שאלת הגשתם של כתבי טענות נוספים והמשך ההליכים ידונו בפני המשפט המחוזי."

יצוין כי לדיון האמור קדמה בקשה לתיקון כתב התביעה (מתאריך 2.5.2019), במסגרתה ביקשו התובעים להגדיל את סכום התביעה מסך 500,000 ₪ לסך 2,000,000 ₪ בלבד , וזאת בשים לב לחוות דעת מומחה מטעמם אשר הוגשה בסמוך לאחר הגשת תצהירי עדות ראשית מטעמם.

בתאריך 7.5.2019 הורה בית משפט השלום "להעביר לנתבעים. התייחסות בדיון". מהחלטה זו ועד הדיון (13.5.2019) לא הוגשה כל בקשה או תגובה ואף מפרוטוקול הדיון לא ניתן כל הסבר מדוע חלף הבקשה האמורה ביקשו התובעים לתקן את סכום התביעה לסך גבוה יותר, כמפורט בפרוטוקול.

מכל מקום עם העברת התיק, הורה כבוד סגן הנשיאה השופט יעקב שינמן, כי התובעים יגישו כתב תביעה מתוקן וישלמו את הפרש האגרה תוך 21 יום (החלטה מתאריך 19.5.2019).

התובעים לא פעלו בהתאם להחלטה זו ו לא הגישו כתב תביעה מתוקן במועד. רק בתאריך 11.7.2019 , חלף הגשת כתב תביעה מתוקן, הגישו בקשה לתיקון כתב התביעה במסגרתה ביקשו לתקן את סכום התביעה לסך 3,500,000 ₪ (בשונה מהסכום הנטען בדיון בבית משפט השלום) וכן ביקשו לאפשר להם לתקן את חוות דעת המומחה מטעמם.

לאור התנגדות הנתבעים כפי שהובעה בבקשה לתיקון פרוטוקול הנ"ל, התבקשה עמדתם וזו הוגשה בתאריך 4.9.2019. במסגרת תשובתם לבקשה, עמדו הנתבעים על דחיית הבקשה ולחלופין טענו כי יש לאשר תיקון הסכום בלבד. התובעים הגיבו לתשובה (15.9.2019) ובהתאם נקבע כי העניין ידון במועד הקבוע.

בתאריך 26.9.2019 התקיים לפני דיון במעמד הצדדים, במסגרתו ובין היתר העלה ב"כ התובעים טענות שונות באשר לסיבת בקשתו לתיקון סכום התביעה (בדיון שהתקיים בבית משפט השלום בתאריך 13.5.2019) לסך 3.9 מיליון ₪ , חרף רצונם של התובעים להעמיד את סכום התביעה על סך 2,000,000 ₪ בלבד (ראו פרוטוקול הדיון).

בסיומו של הדיון ובשים לב לעמדת התובעים, הוצע לצדדים מתווה וניתנה להם שהות לשקול את עמדתם לעניין אופן המשך ניהול ההליכים.

בתאריך 31.10.2019 הודיעו התובעים כי משיקולי אגרה ובהסכמת הצדדים, מבקשים הם להורות על תיקון סכום התביעה לסך 2,500,000 ₪ - תקרת הסמכות העניינית של בית משפט השלום, כטענתם, ועל העברת הדיון לבית משפט השלום בראשון לציון. כמו כן, בקשו כי יתר העניינים לרבות סוגיית ההוצאות ידונו בבית משפט השלום, בפני המותב שידון בתיק.

הנתבעים הודיעו כי הם מתנגדים לכל בקשת תיקון מטעם התובעים, יחד עם זאת ציינו כי הם מסכימים כי "...האכסניה המתאימה לידון בסכסוך בין הצדדים הינה בית משפט השלום, ולפיכך מסכימים להחזרת התיק לבית משפט השלום באופן שכתב התביעה יוותר על כנו (כפי סכום התביעה המקורי – 500,000 ₪) ושם יגישו המבקשים כל בקשה שיחפצו" (סעיף 5 לתגובה מתאריך 3.11.2019). עוד עמדו הנתבעים על חיוב התובעים בהוצאות בגין ההליכים בבית משפט זה.

התובעים השיבו לתגובה (12.11.2019) ופרטו בין היתר את נסיבות העברת התיק לבית משפט זה, בדלית ברירה, חרף בקשתם להגדיל את סכום התביעה לסך 2,000,000 ₪ משיקולי אגרה, "...למרות המשמעות הקשה מבחינתם, בכול הקשור לתשלום סכום האגרה המוגדל" (שם סעיף 3 לתשובה).

ב"כ התובעים טען עוד כי "הסיבוב שהתיק דנן עשה בבית המשפט המחוזי הנכבד, היה מיותר" וכי אם בכל זאת, חרף הנטען, יוחלט על חיוב התובעים בהוצאות, הרי שיש להשיתם עליו באופן אישי ובשום פנים ואופן לא על התובעים.

דיון

סבורני כי בנסיבות האמורות יש להורות על השבת ההליך לבית משפט השלום במחוז מרכז, שכן תיקון כתב התביעה לא השתכלל מעולם.

כך, תיקון כתב התביעה לא מומש, התובעים לא הגישו כתב תביעה מתוקן, לא שילמו את האגרה וכאמור חזרו בהם מבקשת התיקון. יתר על כן, חרף החלטת בית המשפט קמא, הגישו התובעים בקשה אחרת לתיקון כתב תביעה, באיחור, אשר הלכה למעשה ובהסכמת הצדדים לא נדונה, לאור חזרתם מהרצון לתקן את סכום התביעה , כפי שהובע בישיבת יום 13.5.2019.

יוער כי כפי שעלה מהדיון שהתקיים לפני, האמור לעיל נבע בין היתר מקשיים של התובעים בגיוס סכום האגרה לסכום עליו הורה בית משפט השלום - המצוי בסמכותו של בית משפט זה, כשבפועל, כנטען, התובעים אינם מעוניינים בניהול ההליך בבית משפט זה (עמוד 14, שורות 6-7 לפרוטוקול מיום 26.9.2019).

בנסיבות אלה, משלא הגישו כתב תביעה מתוקן בהתאם להחלטה מיום 13.5.2019, אשר בעטיה הועבר התיק לבית משפט זה, ואף לא בהתאם להחלטה מיום 19.5.2019, כאשר בקשתם לתיקון כתב התביעה בבית משפט זה, בשונה מבית משפט קמא, כלל לא נדונה, באשר כאמור חזרו בהם התובעים מרצונם לתקן את סכום התביעה, ומעל הכל כאשר הצדדים מבקשים כי המשך הדיון יהיה בבית משפט השלום, הרי שהטעם בבסיס העברת התיק לבית משפט זה לא השתכלל ובנסיבות אלה, יש להורות על השבת התיק לבית משפט השלום במחוז מרכז.

בשלב זה, והגם שהתובעים ביקשו להעמיד את סכום תביעתם על גבול סמכותו של בית משפט השלום וכשמנגד התנגדו לכך הנתבעים, מצאתי שלא ליתן כל הוראות בעניין זה, ומקובלת עלי עמדת ב"כ הנתבעים כי עניין זה ידון בפני המותב שידון בתיק.

לאור האמור, ובהסכמת הצדדים, יוחזר התיק לבית משפט השלום במחוז מרכז. הואיל ולא הוגש כתב תביעה מתוקן וממילא לא שולמה אגרה הרי שאינני מורה על תיקון סכום התביעה. ב"כ התובעים יגיש בקשותיו בעניין זה לאחר השבת התיק לבית משפוט השלום, למותב אשר ידון בתיק.

המזכירות תעביר החלטתי לכבוד נשיאת בתי משפט השלום במחוז מרכז, על מנת שי ינתנו הנחיות מתאימות להמשך ניהול ההליכים.

במכלול נסיבות העניין לא מצאתי לחייב בהוצאות בגין ההליכים שנוהלו בבית משפט זה והעניין יידון על ידי המותב שידון בתיק אם וכאשר תוגש בקשת תיקון או כל בקשה אחרת .

המזכירות תפעל כאמור.

ניתנה היום, ט"ו חשוון תש"פ, 13 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.