הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"א 38508-05-11

בפני
כבוד ה שופטת דפנה בלטמן קדראי מספר בקשה:189

המבקשת/ צד ג1

איימיוזיק בע"מ

נגד

המשיבות/ הנתבעות

  1. חברת פרטנר תקשורת בע"מ
  2. סלקום ישראל בע"מ
  3. פלאפון תקשורת בע"מ

ובעניין
התובעת

עננה בע"מ
החלטה
1. בהליך זה נדונו שלוש תביעות שהדיון בהן אוחד, אשר הוגשו בשנים 2011- 2013, ואשר סכומן הכולל כמאה שלושים מליוני ש"ח, נכון למועד הגשתן.
עניינן של התביעות בטענה להפרת זכויות יוצרים בתכנים וביצירות שונות, אשר הזכויות בהן, לפי הנטען , הוקנו לתובעת. כל אחת מהתביעות הוגשה נגד אחת משלוש חברות התקשורת הגדולות בישראל, המשיבות כמופיע בכותרת החלטתי (להלן: "התביעות" ו"הנתבעות" או " המשיבות", בהתאמה).
2. הנתבעות הגישו בגדר הגנתן הודע ות צד ג נגד ארבע חברות ספקיות תכנים ויצירות. המבקשת היא צד ג' 1 בכל אחת מההודעות, אשר כל הודעות צד ג' נגדה עמדו על סך של כולל של כעשרים מיליון ש"ח.
3. ביום 24.11.2017, ניתן פסק דין המסיים את ההליכים כולם (להלן: " פסק הדין"). בפסק הדין נדחו שלוש התביעות. כן נדחו הודעות צד ג' נגד צדדי ג' 3 ו – 4 ונמחקה הודעות צד ג' נגד צד ג' 2, הכל ללא צו להוצאות.
פסק הדין ניתן על פי הסכמה שהתקבלה בין הצדדים בהליך גישור, בו נטלו חלק כל הצדדים לתביעות ולהודעות צד ג', למעט המבקשת.
בהודעה אשר הוגשה לבית המשפט, לשם מתן פסק הדין הנותן תוקף להסכם הגישור, הודיעו הצדדים כי פניית הנתבעות למבקשת , למחיקת הודעת צד ג' נגדה ללא מתן צו להוצאות , סורבה.
4. נוכח הסכם הגישור וההודעה שלוותה לו, הוריתי בפסק הדין אף על מחיקת הודעת צד ג' נגד המבקשת והוריתי לצדדים להגיש טיעוניהם בעניין ההוצאות. החלטה זו ניתנת לאחר שהוגשו טיעוני הצדדים.
5. המבקשת עותרת לחיוב הנתבעות בהוצאותיה הריאליות, בסך העולה על 180,000 ₪. הפנתה היא לכתבי הטענות אשר הוגשו נגדה, ועניינם חיובים בסכומים גבוהים במיוחד, לטרחתה הרבה בהגשת כתבי הגנה בכל שלוש הודעות צד ג' ו בהליכי גילוי מסמכים כללי שקויימו לאחריהם. דורשת היא אף הוצאותיה בהליכי פירוק אשר יזמה, ואמנם לא צלחו, אך נגרמו לטענתה כתוצאה מהוצאותיה הרבות להן גרמו הליכים מיותרים אלה (בתיק פש"ר 1783-11-15 , להלן: "בקשת הפירוק").
טענה היא כי לא היה בסיס להליכים נגדה וכי תוצאת מחיקתם לאחר הליך הגישור, מלמדת על נפסדותם מלכתחילה. לבקשתה צירפה המבקשת אסמכתות נטענות ל הוכחת ההוצאות, שהן חשבוניות וחשבונות שונים.
6. המשיבות/ הנתבעות מבקשות לדחות את הבקשה לחיובן בהוצאות ולחייב את המבקשת בהוצאותיה. טוענות הן כי ההליכים נגד המבקשת נדרשו בנסיבות, נוכח עילת התביעה וחלקה המהותי של המבקשת בנושא הספקת תכני היצירות נשוא ההפרות הנטענות. טענו הן כי תוצאתו הסופית של ההליך אינה מלמדת על ראשיתו, שהרי הוסדר בסופו של יום בהליך גישור, שרק המבקשת, אשר חדלה בשלבים מוקדמים לשתף פעולה עם ההליכים בתביעות, אף נמנעה משיתוף פעולה עימו . הפנו הם לכך שכבר בחודש אוקטובר 2015 פסק הייצוג המשפטי של המבקשת, וזאת לאחר הגשת כתב טענות אחד ותצהיר גילוי מסמכים כללי, ו לכך שמאז לא שיתפה המבקשת פעולה עם ההליך, לא קיימה צווים שיפוטיים ונמנעה מלהתייצב לדיונים . מפנים הם אף לפסק דין שניתן בבקשת הפירוק, המלמד כי ההליך שם ננקט תוך נסיון לניצול לרעה של ההליכים ועל מנת להתחמק מניהול ההליכים בתביעות כאן, ואף לכך שדוקא המבקשת היא אשר חוייבה שם בהוצאות, אשר טרם שולמו.
מפנים הם אף לפגמים באסמכתות שצורפו להוכחת הוצאות המבקשת, שחלקן אינן של המבקשת, אחרות שייכות להליך הפירוק וממילא לא מקנות עילת החזר, אחרות עניינן אחר, דוגמת שכ"ט בגין עריכת צוואה וכיוב' עניינים, אחרות הוצאו עוד טרם הגשת הודעות צד ג' או לאחר שכבר פסק הייצוג, ועוד.
7. לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים ובחנתי את האסמכתות שצורפו לטיעוני המבקשת, החלטתי שלא לפסוק הוצאות לטובתה ולדחות את בקשתה בעניין זה.
8. מקובלת עלי טענת המבקשת לפיה נתהע או צד ג', אשר נאלץ להתמודד עם תביעה או הודעת צד ג', זכאי לטעון להוצאות ניהול ההליך אף במקום בו מבוקשת מחיקת התביעה נגדו. בהחלט יתכנו מקרים, בעיקר מקום בו מוגשת תביעת ענק המחייבת ניהול הגנה יקרה, בה ם ראוי לפסוק לנתבע או לצד ג', את מלוא ההוצאות הריאליות עם מחיקת התביעה או ההודעה . אלא, שבענייננו מדובר בצד ג' – מבקשת, אשר נמנעה מלשתף פעולה עם ההליך בתקופה בה נדרש קידומו, מבקשת אשר נקבע כי נקטה בהליכים מניפולטיביים בכדי למנוע את בירור ההליך נגדה (בבקשת הפירוק), מבקשת אשר רק לפני משורת הדין לא ניתן כלפיה פסק דין עקב אי התייצבות ובנסיבות בהן היתה עילה למחיקת כתב טענותיה שכן נמנעה מלקיים צווים לגילויים ספציפיים, מבקשת אשר נמנעה ממאמץ והוצאות דרושים במהלך חיי ההליך. מבקשת זו אף ניצלה את ההזדמנות שניתנה לה, להנמקת עתירתה להחזר הוצאות ההליך, על מנת לתבוע הוצאות ביתר, תוך עירוב חשבונות של אחר, חשבונות של עבודות שאינן רלבנטיות ומתקופות שאינן רלבנטיות, ותוך עתירה לא ראויה להחזר הוצאות בגין בקשת הפירוק, שבה נפסקו הוצאות דוקא נגדה. לכך עוד יש להוסיף כי מחיקת ההודעה לצד ג' נגד המבקשת התאפשרה רק לאחר הליכי גילוי ספציפי מורכבים והליכי גישור ארוכים ומורכבים, אשר התחייבו בנסיבות, ואשר המבקשת לא תרמה להם מאמץ. המחיקה בנסיבות אלה אינה מלמדת כלל על העדר עילה מלכתחילה ועל טיב הגנת המבקשת מפני ההודעה שנשלחה נגדה.
בנסיבות אלה מצאתי כי לא יהיה זה צודק וראוי להעתר לדרישה לחיוב בהוצאות והנני דוחה איפוא את הבקשה לעניין זה.
9. למרות דחיית הבקשה, לא מצאתי מקום ליתן צו להוצאות בבקשה זו, ואף סברתי כי בנסיבות העניין, בסופו של יום, לאחר שיושבו ההדורים בין הצדדים כולם, ולא נותרו עוד תביעות ביניהם, ניתן אף לשקול מחילה על חיובי הוצאות שנפסקו בהליכים קשורים ואשר טרם שולמו. זאת, כמובן, לשיקול דעת הצדדים.

המזכירות תשלח את ההחלטה לצדדים.
ניתנה היום, י"ז טבת תשע"ח , 04 ינואר 2018 , בהעדר הצדדים.
חתימה