הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"א 35620-09-15

בפני
כבוד ה שופטת איריס רבינוביץ ברון

תובעים
1.יפה אהרון
2.יפה נור אליאן
3.אורן נח
4.טלי נח
5.יוסף גנדי מורד
6.רבקה מורד
7.רונית רזון
8.מיכאל מרוז
9.ארקדי גילשטיין
10.מרינה גילשטיין
11.מלכה ברנשטיין
12.אברהם ברקוביץ' (המנוח)
13.אסתר באור
14.זאב ברקוביץ'
15.ציפורה ברקוביץ'
16.ערן קניאס
17.יהודה אוהד ארייב
18.מילה ארייב
ע"י ב"כ עו"ד אירית דרדיק

נגד

נתבעים
1.קרסו מבנים 38 בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד משה ברהוד
2.יופה אדוארד
3.ג'נה יופה
4.אינה לרמן
5.לב לרמן
6.פרידה לרמן
7.מניר נטריאן
8.נורללה נטריאן
9.מינה כהן
10.יעל מאיר
11.שלומית קניידל
12.שושנה קורל
13.יאיר אליאסי
14.בתיה אליאסי
15.מרדכי שרמן
16.עופרה שרמן
17.ניר לנציאנו
18.עזרא לנציאנו
19.מרדכי (מורדוך) שפרברג
20.צילה שפרברג
21.מירית בר אילן
24.חמדה רחמני

פסק דין
בהתאם להסכמת הצדדים מיום 19.1.17, הצדדים הסמיכוני ליתן פסק דין על דרך הפשרה, ללא נימוקים, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד – 1984, כדלקמן:
"הצדדים הביעו נכונות עקרונית לצורכי פשרה בלבד ומבלי לפגוע בטענות, להגיע להסכם פשרה במתכונת הבאה:
ההסכם בין הצדדים יבוטל.
בית המשפט יפסוק על פי סעיף 79א ללא צורך בהנמקה ולאחר שתינתן לצדדים אפשרות להביא ראיות ולטעון לגבי גובה סכום החזר הוצאות ועלויות שישולם לנתבעת בקשר להוצאותיה לקידום הפרויקט (להלן: "סכום ההחזר").
בית המשפט יקבע תקופה אשר במהלכה, ככל שיתקשרו התובעים עם יזם אחר בפרויקט תמ"א לגבי הבניין, ישולם סכום ההחזר לנתבעת.
עוד מוסכם כי ככל שתחלוף אותה תקופה מבלי שיתקשרו התובעים עם קבלן אחר, ישולם על ידם לנתבעת חלק מסכום ההחזר, בשיעור שייקבע על ידי בית המשפט.
עוד מוסכם כי תקבע על ידי בית המשפט תקופה נוספת אשר ככל שבמהלכה יתקשרו התובעים עם קבלן, יהיה עליהם לשלם את יתרת סכום הפיצוי לנתבעת.
הערות האזהרה יימחקו כנגד תשלום סכום הפיצוי כולו או חלקו, בהתאם להוראות פסק הדין.
הסכם הפשרה יהווה סילוק סופי ומוחלט של כל טענות הצדדים האחד כלפי משנהו.
הצדדים מודעים לכך שמבחינת הנתבעת הסכמה מסוג זה טעונה אישור דירקטוריון החברה.
עוד מוסכם שהסכם הפשרה מותנה בהסכמת כל בעלי הדירות בבניין.
הבהרנו לצדדים את המשמעות של הכרעה לפי סעיף 79א, לרבות ההשלכות לעניין ערעור.
נמסור הודעה משותפת לבית המשפט עד ליום 17.9.17 האם הגענו לכלל הסדר פשרה.
אנו מבקשים לדחות את המועדים להגשת תצהירים".
ב"כ התובעים הודיעה לבית המשפט כי כל הנתבעים הביעו את הסכמתם למתווה.
כמו כן, בדיון מיום 23.11.17 הודיעה ב"כ התובעים כך:
"אני נכחתי באסיפת בעלי הדירות כשהייתה הצבעה. מי שנכח הביע הסכמתו. בכוונתי להחתים אותם על תצהירים שקראו את הפרוטוקול ושהם מסכימים למתווה. עלה באסיפה גם נושא חלוקת החיוב בין הדיירים לפי דירות ואני מבקשת שהחיוב יהיה לכל דירה לחוד ובצורה שווה".
ב"כ הנתבעת 1 הודיעה כי עניין זה מקובל עליה.
בהמשך, הגישה ב"כ התובעים תצהירים מטעם חלק מ בעלי הדירות (הוגשו תצהירים מטעם הנתבעים 2 – 24 למעט הנתבעים 6 – 8 , 16 ו -18) , המעידים על הסכמתם למתווה המוסכם כמפורט לעיל.
ביום 21.2.19, בשל העדר תצהירים מטעם הנתבעים 6 – 8 , 16 ו -18 , התבקשה ב"כ התובעים על ידי בית המשפט להודיעה בנוגע להסכמתם למתווה המוצע.
ביום 26.2.19 הודיעה ב"כ התובעים כי הנתבעים 6 – 8 נפטרו מהעולם וצרפה תצהירי הסכמה של הנתבעות 16 ו -18.
במסגרת מענה להחלטות של בית המשפט הודיעה ב"כ התובעים כי הנתבע 5 מסכים לשמש כבעל דין חליף של אמו המנוחה, הנתבעת 6 והוא מסכים למתווה המוצע אף כבעל דין חליף . כמו כן, הסכימו הנתבעות 9 – 12 להיות בעלות דין חליף להוריהם המנוחים, הנתבעים 7 – 8 והן מסכימות למתווה המוצע אף כבעלות דין חל יפיות.
בהתאם להסכמות שצורפו להודעת ב"כ התובעים, הורה בית המשפט ביום 20.5.19 כי הנתבע 5, מר לב לרמן יהיה לבעל דין חליף למנוחה פרידה לרמן ז"ל . כמו כן הורה בית המשפט כי הנתבעות 9 -12, הגב' מינה כהן, הגב' יעל מאיר, הגב' שלומית קניידל והגב' שושנה קור ל תהיינה בעלות דין חליף לנתבעים 7 – 8 המנוח מניר נטריאן והמנוחה נורללה נטריאן ז"ל.
לסיכום, התובעים ביחד עם הנתבעים 2 -24 (להלן: "הדיירים") והנתבעת 1 הביעו את הסכמתם למתווה.
לאחר שעיינתי בכתבי הטענות שהוגשו, שמעתי את העדויות ועיינתי בסיכומי הצדדים , אני מורה כדלקמן:
ניתן תוקף של פסק דין להסכמות הצדדים.
באשר להוצאות הנתבעת לקידום הפרויקט, הנני מחייבת את הדיירים לשלם לנתבעת 1 סך כולל של 440,000 ₪ (ארבע מאות ארבעים אלף ₪) (להלן: "סכום הפיצוי") וזאת, ככל שיתקשרו התובעים עם יזם או קבלן אחר עד ליום 31.12.21.

ככל שהתובעים לא יתקשרו עם יזם או קבלן אחר עד לאותו מועד, הנני מחייבת את הדיירים לשלם לנתבעת 1 , ביום 31.12.21, סך כולל של 200,000 ₪ (מאתיים אלף ₪) (להלן: "סכום הפיצוי החלקי").
ככל שהתובעים יתקשרו עם יזם או קבלן אחר עד ליום 31.12.23, תשולם לנתבעת 1 יתרת סכום הפיצוי על ידי הדיירים.
בהתאם להסכמת הצדדים, חלוקת החיוב תיעשה באופן שסכום הפיצוי וכן סכום הפיצוי החלקי, לפי העניין , יחו לקו כך שיחולו באופן שווה ונפרד על כל דירה לחוד (להלן: " חיוב לדירה"). לפיכך, הדיירים בכל אחת מהדירות , יהיו חייבים, ביחד ולחוד, בחיוב לדירה.
אם לא ישולם מי מהסכומים במלואו ובמועדו יתווספו לו במקרה זה הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

פסק הדין ישלח על ידי המזכירות לב"כ הצדדים.

ניתן היום, א' סיוון תשע"ט, 04 יוני 2019, בהעדר הצדדים.