הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"א 35288-06-13

מספר בקשה:108
בפני
כבוד ה שופטת ריקי שמולביץ

מבקשת:

טרי גרנות

נגד

משיבות:
1. יאה יקיר להשקעות בע"מ

.2 שי צמרות אורנית למסחר ובניין בע"מ

.3 מעוז דניאל חברה קבלנית לבנייה בע"מ

4. Importaciones Los Cinco S.A

החלטה

לפני בקשה להתיר עיון בתיק בית המשפט.
המבקשת היא אלמנתו של מר אמיר שמאי ז"ל ( להלן: "המנוח"), בעל מניות במשיבה 1. המבקשת היא יורשת מחצית עזבונו של המנוח, על פי צו ירושה מיום 8/11/16, שצורף לבקשה. יתר היורשים הם ילדיו.
המבקשת עותרת לעיין בתיק בית המשפט, בשל הליכים משפטיים המתנהלים בבית משפט אחר, הנוגעים לחובות המנוח ולחלקה בעיזבון.
ביום 24/2/20 הוריתי לצדדים להשיב לבקשה.
ביום 27/2/20 הוגשה תשובת המשיבה 1, באמצעות בא כוחה. יתר הצדדים לא השיבו לבקשה.
המשיבה 1 התנגדה לבקשה בנימוק כי המבקשת אינה צד לתיק. עוד טענה כי יש בידי המבקשת לברר את מצבת בעלי המניות בחברה באמצעות עיון אצל רשם החברות ולאו דווקא עיון בתיק בית המשפט. בנוסף טענה כי מעורבים בתיק צדדים נוספים שהעיון עלול לחשוף " נתונים מסחריים" שלהם.
בתגובה לתשובה טענה המבקשת כי הבקשה לא הוגבלה לעיון בזהות בעלי המניות בחברה ועניינה הוא דווקא בטענות שנטענו במסגרת ההליך. בנוסף טענה כי בהיותה יורשת של המנוח, מעמדה כמעמד בעלת מניות במשיבה 1 ואין למנוע ממנה את העיון.

דיון והכרעה
הזכות לעיין בתיקי בתי המשפט מוסדרת במסגרת תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה ( עיון בתיקים), תשס"ג-2003 ( להלן: "תקנות העיון"). זכות העיון של מי שאינו בעל דין נקבע במסגרת תקנה 4 אשר קובעת, בין היתר, כך:
"(א) כל אדם רשאי לבקש מבית המשפט לעיין בתיק בית משפט ( להלן – בקשת עיון), ובלבד שהעיון בו אינו אסור על פי דין.
...
(ד) בבואו לשקול בקשת עיון, ייתן בית המשפט את דעתו, בין השאר, לעניינו בתיק של המבקש, לעניינם של בעלי הדין ושל מי שעלול להיפגע כתוצאה מהעיון, וכן לסבירות הקצאת המשאבים הנדרשת לשם היענות לבקשה".
בפסיקת בית המשפט העליון נדונה תכליתה של תקנה 4 האמורה. בע"א 8849/01 פקיד שומה למפעלים גדולים נ' פז-גז חברה לשווק בע"מ, פ''ד נט(5) 385 (2005) קבע כבוד הרשם מרזל ( כתוארו אז) את הדברים הבאים:
"אכן, ביסוד ההכרעה בשאלת זכות העיון של מי שאינו בעל-דין בתיק בית-המשפט, בהתאם לתקנות, מונחות שתי מגמות יסוד: האחת, מגמה הבאה לאפשר לכל אדם לעיין בתיק בית-המשפט. זהו עקרון היסוד שבתקנות ( תקנה 4( א) לתקנות) שלפיו ניתן לבקש עיון, אלא אם העיון אסור בדין... מגמה שנייה שעניינה חשיבותם של זכויות ואינטרסים אחרים שאינם עולים בהכרח בקנה אחד עם עקרון הפומביות ועם זכות העיון. במובן זה, עקרון פומביות הדיון וזכות העיון אינם עקרונות בלתי מוגבלים ... גם זכות העיון במסמכי בית-המשפט אינה מוחלטת, והיא כפופה להגבלות תחיקתיות שונות המשקפות את האיזון שבין עקרון פומביות הדיון וזכות העיון לבין אינטרסים אחרים".
בהחלטת כבוד רשמת בית המשפט העליון בבג"ץ 9609/16 עו"ד אסף פוזנר נ' הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ( פורסם במאגרים, 16/10/17), סוכמו הכללים הנוגעים לבחינת בקשות לעיון בתיקי בית משפט והרלוונטיים לענייננו כדלקמן:
" ... הכלל הנגזר מעקרון פומביות הדיון וחופש המידע הוא כי יש לאפשר עיון במסמכים המצויים בתיקי בית-המשפט " אלא אם קיימים הוראה תחיקתית או טעם כבד-משקל הנגזר ממנה המצדיקים, באיזון כולל, את מניעת העיון..." (ע"א 4825/97 גהל נ' פקיד השומה למפעלים גדולים, פ"ד נה(2) 433, 437 (2000). כן ראו בג"ץ 9474/00 גל נ' ראש עירית חיפה, עמרם מצנע, פ"ד נט(3) 714, 718 (2004)). עוד הודגש בפסיקה כי נטל ההנמקה המוטל על מבקש העיון הוא קל יחסית, כי על המתנגד לבקשת עיון רובץ הנטל לשכנע כי אין להתירו, וכי עליו להעלות בהקשר זה טעם ממשי וכבד משקל המצדיק את שלילת העיון ואף לספק הסבר קונקרטי באשר לפגיעה העלולה להיגרם כתוצאה מחשיפתם של מסמכים ספציפיים, ואין די בהקשר זה בטענות כלליות (ראו: בג"ץ 5917/97 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר המשפטים, [פורסם בנבו] פסקאות 24-26 (8.10.2009); בג"ץ 10076/02 ד"ר רוזנבאום נ' נציב שירות בתי הסוהר [ פורסם בנבו] (22.8.2005); ע"א 3976/04 בנק דיסקונט לישראל בע"מ קבוצת כרמלטון בע"מ [ פורסם בנבו] (25.10.2004)). כן נקבע בפסיקה כי כאשר הטעם שביסוד הבקשה הוא הליך משפטי אחר אשר יש לו קשר ענייני נטען להליך בו מבוקש העיון, ככלל מבקש העיון אינו נדרש להסביר כיצד העיון יועיל לו להתדיינות המשפטית " האחרת" (השוו: ע"א 7379/06 ג.מ.ח.ל חברה לבניה 1992 בע"מ נ' טהוליאן [ פורסם בנבו] (26.8.2010); בג"ץ 10003/08 מ. לסר בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד החקלאות ופיתוח הכפר, [פורסם בנבו] פסקה 10 (5.4.2012); דנ"פ 7005/12 בר עידן יצור ופתוח בע"מ נ' הוועדה המרחבית לתכנון ולבניה שקמים, [פורסם בנבו] פסקה 3 (14.4.2016) ( להלן: עניין בר עידן יצור ופיתוח בע"מ))".
יישום כללים אלה על ענייננו מוביל למסקנה כי יש לקבל את הבקשה ולהתיר למבקשת את העיון בתיק.
המשיבה 1 לא הצביעה בתשובתה על קיומו של איסור בדין להתרת העיון. אמנם נטען בלשון רפה לקיומם של " נתונים מסחריים" של יתר הצדדים בתיק, אך טיעון זה נטען באופן כללי וחסר. לציין כי קיומם של " נתונים מסחריים" אינו עולה כדי " סוד מסחרי" הדרוש הגנה, וממילא לא נטען ולא הוכח כי התיק מכיל סודות מסחריים שאין להתיר את גילויים. עוד יצוין כי הטיעון באשר לנתונים מסחריים נטען ביחס לצדדים אחרים בתיק ולא בהתייחס למשיבה 1 עצמה. יתר הצדדים בתיק לא הגישו תשובתם לבקשה, וחזקה שהיו מגישים תשובה לו סברו שזכותם עלולה להיפגע עקב העיון בתיק. משכך, אני דוחה טענה זו וקובעת כי אין איסור בדין על העיון.
למבקשת זיקה לתיק, בהיותה יורשת של בעל מניות במשיבה 1. בנוסף, המבקשת הצביעה על טעם סביר לבקשת העיון, נוכח קיומו של הליך משפטי אחר הנוגע לעיזבונו של המנוח.
תשובת המשיבה 1 לבקשה, אינה מציגה אינטרס שהגנה עליו עשויה להצדיק את הגבלת זכות העיון ופגיעה בעיקרון פומביות הדיון, ואינה מניחה יסוד שבעטיו יש למנוע את העיון בתיק.
בנסיבות אלה אני נעתרת לבקשה.

ניתנה היום, כ"א אדר תש"פ, 17 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.