הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"א 30195-04-19

מספר בקשה:6
בפני
כבוד ה שופט עוז ניר נאוי

מבקשים

  1. צבי לבנת
  2. שי לבנת
  3. זאב לבנת
  4. אברהם לבנת בע"מ

נגד

משיבים

  1. רות יצירה עסקית בע"מ
  2. בועז בנרוש
  3. אורן בר ניר גייר
  4. נגיעה עיסקית ופיננסית בע"מ

החלטה

לפניי בקשה לחקירת מצהירים אשר הוגשה מטעם הנתבעים, המבקשים דכאן, בקשר עם שלוש בקשות מקדמיות מטעמם (חיוב בהפקדת ערובה; מחיקת חלקים מכתב התביעה ודחיית התביעה כנגד נתבעים 3 ו – 4).

בד בבד הגישו הנתבעים בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה מטעמם, עד להכרעה בשלוש הבקשות ובשים לב להכרעה בהן (בבקשה הוצגו מספר חלופות ל עיתוי הגשת כתב ההגנה).

הואיל והתובעים לא השיבו לבקשה במועד שנקבע, קבעתי בהחלטתי מיום 5.6.2019, כי בהיעדר תשובה ניתנת אורכה להגשת כתב הגנה, עד להחלטה אחרת.

התובעים הגישו את תשובתם לבקשת הארכה באיחור וביקשו, בין היתר, לעיין מחדש בהחלטת הארכה. בהמשך הוגשו תשובות לבקשות הנ"ל וכן תשובות ותגובות בכל הקשור לבקשת הארכה.

בתאריך 20.6.2019 קבעתי כי הואיל והמועד להגשת תגובות לתשובות יחול בעוד מספר ימים (מהמועד שם), יינתנו הוראות לעניין מועד הגשת כתב ההגנה במסגרת ההכרעה בבקשות.

בד בבד עם הגשת תגובות לתשובות מטעם הנתבעים, הגישו הנתבעים אף את הבקשה דנן לחקירת מצהירי התובעים , אשר תמכו בתצהיריהם את תשובות התובעים לבקשות.

התובעים התנגדו לבקשה , שבו והעלו את הצורך בהגשת כתב הגנה ללא דיחוי ובין היתר, ביקשו במסגרת תשובתם כי ככל שבית המשפט ייעתר לבקשת הנתבעים , הרי שיש לאפשר לתובעים לחקור את המצהיר מטעם הנתבעים וכן לזמן לחקירה את הנתבעים 1, 3 ו – 4. כנדרש, הגיבו הנתבעים אף בכל הקשור לתשובה זו ומכאן להכרעה.

דיון

ראשית לעניין כתב ההגנה, הואיל וכאמור, בהחלטה מיום 20.6.2019 קבעתי כי הבקשות תוכרענה בסמיכות למועד קבלת התשובות וכמ ו כן יינתנו במסגרת אותה החלטה הוראות לעניין הגשת כתב הגנה, והואיל והוגשה בקשת הנתבעים לחקירת התובעים, הרי שכפי שיפורט להלן איני סבור כי יש מקום להכריע בבקשות כבר עתה, טרם קיום חקירה, ולכן ראיתי ליתן הוראות בדבר הגשתו של כתב הגנה.

לאחר ששבתי ושקלתי את טענות הצדדים לעניין עיתוי הגשתו של כתב ההגנה, סבורני כי אין עסקינן במקרה חריג הנכנס להלכת בובליל [ראו: רע"א 10227/06 בובליל נגד אינדיג (5.2.2007)], המצדיק את דחיית הגשתו של כתב ההגנה, ודאי לא דחייה ממושכת, כפי שצפויה במקרה דנן. כך גם איני סבור כי יש לאפשר לנתבעים לחקור את התובעים טרם יגישו כתב הגנה מטעמם, ועל ידי כך ליתן להם יתרון דיוני מסוים.

לא התרשמתי כי כתב הגנה יצריך מן הנתבעים משאבים חריגים ודאי בשים לב להיקף הבקשות המקדמיות אותן הגישו, ומבלי לקבוע מסמרות, אף גורלן של הבקשות אינו מובטח.

כך, אפילו תתקבל הבקשה למחיקת סעיפים מכתב התביעה , הרי שניתן יהיה לתקן את כתב ההגנה, ככל שיהיה בכך צורך, תוך שקילת פסיקת הוצאות. אשר לבקשות הנוספות, אין כל בקשה לסילוק התביעה על הסף נגד הנתבעים 1 - 2, וממילא טרם שוכנעתי, בשלב זה, בדבר סיכויי הבקשה נגד הנתבעים 3-4. אשר לבקשה להפקדת ערובה - הנתבעים לא הסבירו מדוע יש קשר בין בקשה זו לבין הגשת כתב ההגנה, וסבורני כי בנסיבות אל ה, אין עוד בסיס לעיכוב הגשתו.

בשים לב לכל האמור, ובשים לב להיקפו של כתב התביעה, ראיתי להורות כי הנתבעים יגישו כתב הגנה עד לתאריך 1.8.2019.

אשר לבקשה לחקירת המצהירים - לאחר ששקלתי את טענות הצדדים וכפי שניתן היה להבין מהמפורט לעיל , סבורני כי יש לאפשר את חקירת המצהירים, חקירה קצרה. כך, ובשים לב לנימוקי הצדדים, אין מקום למנוע את חקירתם של מצהירים כאשר הנתבעים עומד ים על כך [ראו לעניין זה רע"א 2508/98 מתן י. מערכות תקשורת ואיתור בע"מ נ' מילטל תקשורת בע"מ, פ"ד נג(3) 26].

אשר לבקשת התובעים לחקור את הנתבעים 1, 3 ו – 4, אשר לא הגישו תצהירים, סבורני כי משבקשת התובעים בעניין זה הועלתה בתשובה לבקשת הנתבעים, לא מצאתי ליתן הוראות בענין זה במסגרת החלטה זו. ככל שעומדים על כך התובעים, עליהם להגיש בקשה נפרדת וזו תידון לגופה (זאת כדי למנוע מתן תשובה נוספת לתובעים, שהרי בקשתם הועלתה בתשובה לבקשה, דבר שיכול ויצריך הגשת תשובות נוספות ומכך יש להימנע).

לנוכח כל האמור, ישיבת יום 14.7.2019 מבוטלת.

נקבע לישיבה במסגרתה יחקרו המצהירים ליום 9.9.2019 בשעה 09:30 (15 דקות לכל מצהיר).

לאחר חקירת המצהירים ובמידת בצורך, יינתנו החלטות בבקשות התלויות ועומדות (בקשות 1 - 3) וכן תוכרע סוגיית ההוצאות .

ניתנה היום, כ"ח סיוון תשע"ט, 01 יולי 2019, בהעדר הצדדים.