הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"א 17408-05-18

מספר בקשה:8
בפני
כבוד ה שופטת הלית סילש

מבקשת

סי.די. - לוג בע"מ

נגד

משיבים

  1. D-Link Systems, Inc
  2. אוקטביוס תקשורת בע"מ
  3. אמטל מחשבים בע"מ
  4. סטניסלב לנג
  5. מר אורן פרץ (נמחק)

החלטה

בפני בקשה לתיקון כתב תביעה.

  1. ברקע הבקשה, תביעה כספית על סך של 4.23 מיליון ₪, אותה הגישה התובעת, חב' CD-Log בע"מ (להלן: " התובעת"), כנגד חב' D-Link Systems, Inc (חברה זרה), חב' אקטביוס תקשורת בע"מ (להלן: " הנתבעת 2"), חב' אמטל מחשבים בע"מ (להלן: "הנתבעת 3"), מר סטניסלב לנג (להלן: "הנתבע 4") ומר אורן פרץ (להלן: "הנתבע 5"), בגין טענות של הפרת חוזה, קיומה של עוולה מסחרית והפרת חובה חקוקה.
  2. לאחר הגשת התביעה, הוגשו ביחס אליה, מספר בקשות, בין היתר, כמפורט להלן:
  3. בקשה מס' 4 – בקשה אשר הוגשה מטעם הנתבע 5 – מר אורן פרץ, לסילוק התביעה על הסף, או לחילופין, להורות על מחיקת התביעה כנגדו, בהיעדר יריבות עובדתית או משפטית.

במסגרת בקשה זו טען הנתבע 5, כי הוא שימש בתקופה הרלבנטית לתביעה (ועודנו משמש) כמנהל מכירות אצל הנתבעת 3, וכל פעולותיו מול התובעת, נעשו כאורגן של הנתבעת 3 ולא כאדם פרטי. ומשכך נטען על ידי הנתבע 5 כי אין מקום להטלת אחריות אישית.
4. בקשה מס' 6 – בקשה זו הוגשה על ידי הנתבע 4, מר סטניסלב לנג, לסילוק תביעה על הסף מחמת קיומן של תניית שיפוט זר ייחודית ובלעדית וכן תניית דין זר. לחילופין עתר הנתבע 4 לסילוק התביעה מחמת טענה של פורום לא נאות.
במסגרת הבקשה נטען כי התובעת חתמה על הסכם הפצה עם חב'
D –LINK CORPORATION, אשר כלל לא צורפה כצד להליך, במסגרתו היא נטלה על עצמה התחייבויות שונות, לרבות התחייבות כי כל התדיינות, בקשר עם הסכם ההפצה, תהיה נתונה לסמכות הבלעדית של בתי המשפט בסינגפור ותידון על פי הדין הסינגפורי.
חרף הסכמה זו, הוגשה התביעה בארץ, מבלי שצורף אליה ההסכם הרלבנטי, מבלי שצורפו הצדדים הרלבנטיים להתדיינות (חב' D –LINK CORPORATION וכן חב' D-LINK international pte אשר הוסכם כי היא תשמש נציגה של D –LINK CORPORATION בכל הקשור להסכם), ותוך שהתובעת מעלימה מפני בית המשפט, את דבר קיומה של תניית השיפוט הזר הייחודית, כמו גם תניית הדין הזר, המחייבות אותה.
הנתבע 4 הוסיף וטען כי צירופו לתביעה באופן אישי, הינו מלאכותי, ונועד, אך ורק, על מנת לעקוף את תניית השיפוט הייחודית ולרכוש סמכות לבירור התביעה בישראל.
לבקשה זו הוגשו גם תשובה ותגובה לתשובה.
5. ביום 8.10.2018, התקיימה ישיבת קדם משפט במסגרתה שבו הצדדים על טענותיהם.
6. במסגרת אותה ישיבה, עתרה התובעת, לאפשר לה לתקן את כתב התביעה " על דרך של הוספת כל הנתבעות הרלוונטיות כולל החברה שעמה התקשרה התובעת בהסכם. נבקש להוסיף לכתב התביעה את חברת d.link international כדי שנוכל לקדם את ההליך ".
7. כן הוסכם בין התובעת והנתבעים 3 ו-5 כי התביעה כנגד הנתבע 5 תימחק, ללא צו להוצאות, ו זאת בכפוף להסכמת הנתבעת 3 כי לא תועלה על ידה טענה בדבר היעדר חבות מחמת חריגה מסמכות של הנתבע 5.
8. במסגרת החלטתי הוריתי על מחיקת התביעה כנגד הנתבע 5, וכן הוריתי, כי התובעת תגיש בקשה לתיקון כתב תביעה, תוך צירוף כתב התביעה המתוקן, בו י סומנו השינויים לעומת המקור, בתוך 14 ימים.
הבקשה לתיקון כתב התביעה
9. ביום 22.10.18, הגישה התובעת בקשה לתיקון כתב התביעה, אליה צורף כתב תביעה מתוקן.
10. במסגרת בקשה זו נטען, כי השינוי העיקרי המבוקש בכתב התביעה, הינה הוספתה של חב' D-LINK international pte במקום הנתבעת 1, וזאת נוכח טענתו המיתממת של הנתבע 4 כי הוא משמש מנכ"ל של חברה זו, אשר אין לה כל קשר לנתבעת 1 המקורית (חב' D-Link Systems, Inc). בנוסף נטען כי הוספו מספר שינויים מינוריים וטכניים, אשר אין בהם משום הרחבת חזית או מקצה שיפורים.
11. בניגוד להחלטה מיום 8.10.12, לא סומנו על גבי כתב התביעה המתוקן אשר צורף לבקשה, מלוא התיקונים שבוצעו, וכתב תביעה מתוקן, הכולל את מלוא השינויים, הוגש רק ביום 19.11.18, בעקבות בקשה אשר הוגשה על ידי הנתבע 4 והחלטה שניתנה במסגרתה.
התשובות לבקשה לתיקון כתב תביעה
תשובת הנתבעת 2
12. ביום 5.11.2018, הוגשה תשובת הנתבעת 2 לבקשה לתיקון כתב התביעה, במסגרתה נטען כי באצטלה של "שינוי קטן" בפרק הסעדים, התובעת חזרה בה מעיקר הסעד אותו תבעה מהנתבעת 2, תוך העמדת הסכום הנתבע מהנתבעת 2, על סך של 200,000 ₪ בלבד, כאשר קודם לכן הועמד סכום זה על סך של 4.23 מיליון ₪.
13. לטענת הנתבעת 2, תיקון התביעה באופן זה, מהווה למעשה, דחייה של חלק הארי של התביעה כנגד הנתבעת 2, ומשכך יש לפסוק לטובתה הוצאות ריאליות הולמות, תוך מתן הדעת לסכומי שכר הטרחה אשר שולמו בפועל, עת עמדה כנגדה תביעה בסכום המקורי.
14. הנתבעת 2 הוסיפה וטענה, כי מאחר ומיוחסות לה עילות תביעה שונות מאלה המיוחסות ליתר הנתבעים, המבוססות על מסכת עובדתית אחרת, ונוכח התיקון המבוקש של סכום התביעה, יש להורות על העברת ההתדיינות בעניינה, בנפרד, לבית משפט השלום המוסמך.
15. התובעת הגיבה לבקשה וטענה, לגופו של עניין, כי היא מעולם לא עתרה לפיצוי ע"ס של 4.23 מיליון ₪ מהנתבעת 2 בלבד ולא ברור על סמך מה הסיקה הנתבעת 2 מסקנה זו.
לטענת התובעת, עוד בכתב התביעה המקורי, הועמד הפיצוי אשר נתבע מהנתבעת 2 ע"ס של 200,000 ₪ בלבד – סך של 100,000 ₪ בגין הפרת חובה חקוקה לפי חוק התקנים, וסך של 100,000 ₪ אשר נתבע כפיצוי ללא הוכחת נזק בהתאם לחוק עוולות מסחריות.
16. באשר לבקשה להעברת ההתדיינות נטען כי רוב רובה של המסכת העובדתית הרלבנטית לתביעה כנגד הנתבעת 2, זהה לזו העומדת בבסיס התביעה כנגד יתר הנתבעים, ומשכך יש לדון בתביעה כנגדה, במסגרת ההליך הנוכחי.
תשובת הנתבע 4
17. הנתבע 4 התנגד לבקשה, וזאת מבלי לגרוע מטענותיו במסגרת הבקשה לסילוק התביעה על הסף.
18. לטענת הנתבע 4, ההיתר לתיקון כתב התביעה אשר ניתן במסגרת הדיון מיום 18.10.18, היה מצומצם וממוקד וניתן אך ורק ביחס לתיקון שהתבקש של הוספת הנתבעות הרלבנטיות (וכן מחיקת התביעה ככל שהיא נוגעת לנתבע 5, בהתאם להסכמת הצדדים). בפועל, התובעת לא הסתפקה בתיקונים אלה, אלא ערכה בכתב התביעה שינויים עובדתיים רבים ומהותיים (אשר חלקם אף לא סומנו במסגרת כתב התביעה המתוקן הראשון שהוגש).
19. בין היתר נטען כי התובעת השמיטה סעיפים מכתב התביעה המקורי (סעיפים 27 ו- 45), הוסיפה סעיפים חדשים (סעיפים 24ד, 27 , 174ג') ותיקנה סעיפים אחרים (סעיף 38); התובעת שינתה את הרצף העובדתי בכתב התביעה המקורי על ידי מחיקת סעיפים שונים; התובעת הוסיפה פרק שלם לכתב התביעה המתוקן (פרק ז') אשר לא הופיע בכתב התביעה המקורי; התובעת שינתה את הסעדים המבוקשים על ידה, בין היתר, עת ייחסה את הסעד הכספי המבוקש בתביעה לנתבעת 1 בלבד (כאשר קודם לכן הוא יוחס לנתבעות 1-3); התובעת הגדילה את הסעד הנתבע מהנתבע 4 מסכום של 100,000 ₪ לסכום של 750,000 ₪; התובעת השמיטה את הנתבעת 2 מהאמור בס' 175 לכתב התביעה (סעיף 164 לכתב התביעה המקורי) ובמקום זאת ייחסה חלק מהאמור בסעיף זה לנתבע 4 ועוד.
20. לטענת הנתבע 4, עצם חשיפתו לסכום תביעה גבוה בהרבה מהסכום המקורי שנתבע, כמו גם ייחוס חלק מעילות התביעה אשר קודם לכן יוחסו לנתבע 2 אליו, מהווה הרחבת חזית אסורה.
21. הנתבע 4 הוסיף וטען כי על אף שמדובר בשינויים רבים ומהותיים, התובעת נמנעה מלתמוך אותם בתצהיר ערוך כדין, כנדרש על פי תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984.
22. הנתבע 4 ביקש להדגיש כי העובדות והנסיבות העומדות בבסיס בקשת התיקון (לרבות זהות הנתבעות הרלוונטיות, הסעדים הנתבעים והמסכת העובדתית) היו ידועות לתובעת בעת הגשת כתב התביעה המקורי, והיא בחרה שלא לפרטן.
לפיכך, במסגרת הבקשה לתיקון כתב תביעה, היה עליה לאמת בתצהיר, לא רק את העובדות הנטענות, אלא גם את הנסיבות שהצריכו את התיקון המבוקש, לרבות הבהרה מדוע אלו לא פורטו מלכתחילה, בכתב התביעה המקורי, ומדוע לא צורפו מלכתחילה הנתבעות הרלבנטיות.
לטענתו, התובעת ניצלה את אי הגשת התצהיר, על מנת לטעון טענות עובדתיות סותרות.
תשובת הנתבעת 3
23. הנתבעת 3 הגישה בקשה למחיקת הבקשה לתיקון כתב תביעה, במסגרתה טענה, בין היתר, כי כתב התביעה המתוקן הוגש בניגוד להחלטת בית המשפט, מקום בו עולה ממנו כי הנתבע 5 לא סולק מן ההליך, כי בוצעו בכתב התביעה המתוקן שינויים אשר לא סומנו וכי הבקשה לא הומצאה לידיה.
24. בהמשך, לאחר חילופי תשובה ותגובה, ולאחר שהוגש כתב תביעה מתוקן הכולל את פירוט השינויים שבוצעו, הגישה הנתבעת 3 תגובה נוספת, לגופה של בקשה ובמסגרתה הבהירה כי היא אינה מתנגדת לתיקון המבוקש, אך היא עומדת על פסיקת הוצאות ריאליות, ובשים לב להוצאות שנגרמו לה בהגשת בקשות חוזרות ונשנות בהיעדר עמידה של התובעת בהחלטות בית המשפט, וכן היא מבקשת את מחיקתו המוחלטת של הנתבע 5, הן מכותרת התביעה והן מן התביעה גופה.
25. לטענת הנתבעת 3 כתב התביעה המתוקן כולל בחובו תיקונים מהותיים, בהיקף רחב, תוך שינוי של המסכת העובדתית (ללא תמיכה בתצהיר) ושל הסעדים המבוקשים.
26. בין היתר, התובעת חזרה בה מעיקר הסעד שהתבקש כנגד הנתבעת 3, והפחיתה את סכום התביעה ביחס אליה, מסך של 4.23 מיליון ₪ לסך של 750,000 ₪. לשיטת התובעת, יש לראות תיקון זה, הלכה למעשה, כדחיית עיקר הסעד שהתבקש, לאחר שהנתבעת 3 כבר נדרשה להוצאות רבות לצורך ההתגוננות ונחשפה ללחצים רבים.
27. הנתבעת 3 הוסיפה וטענה כי על אף שכל העובדות היו פרושות בפני התובעת עוד בטרם הגשת התביעה העיקרית, היא לא סיפקה כל הסבר למחדלה במסגרת הבקשות שהוגשו על ידה לתיקון כתב התביעה ואף לא תמכה את בקשתה, לרבות העובדות החדשות, בתצהיר.
28. בנוסף נטען על ידה כי על אף ההסכמה אשר קיבלה תוקף של החלטה, כי מר פרץ יימחק מהתביעה, הוא מוסיף להופיע כנתבע בכתב התביעה, תוך שהנתבעת 3 נאלצת להגיש בקשות חוזרות ונשנות בעניין זה.
תגובת התובעת לתשובות הנתבעים 3 ו- 4
29. במסגרת התגובה לתשובות נטען כי התובעת עתרה לתיקון כתב התביעה, ברוח הדברים שנאמרו בדיון מיום 8.10.2018, תוך שהשינויים אשר בוצעו על ידה הינם שינויים טכניים ומינוריים, אשר נועדו לעשות סדר אחיד וברור בכתב התביעה ולא מדובר בהוספתן או מחיקתן של טענות, לא כל שכן בשינוי של הסעדים אשר נתבעו מלכתחילה.
לאחר שחזרתי ועיינתי בבקשה, בתשובות ובתגובות וכן בכתב התביעה המקורי ובכתב התביעה המתוקן, אני מוצאת להיעתר לבקשה, בכפוף לפסיקתן של הוצאות ומהטעמים אשר יפורטו להלן;
30. תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד 1984 (להלן: "התקנות"), קובעת כדלקמן:
"בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, להתיר לכל אחד מבעלי הדין לשנות או לתקן את כתבי טענותיו בדרך ובתנאים הנראים צודקים, וכל תיקון כזה ייעשה לפי הצורך, כדי שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין. תיקון של טענה עובדתית או הוספתה, טעונים הגשת תצהיר המאמת את העובדות".
31. עיון בכתב התביעה המתוקן מעלה, כי אכן יש ממש בטענות הנתבעות.
32. ראשית, בניגוד לדרישת התקנות, הבקשה לתיקון כתב תביעה לא נתמכה בתצהיר, הן ביחס לנסיבות הגשתה והן ביחס לשינויים העובדתיים אשר בוצעו בכתב התביעה, מעבר להוספת הנתבעות הרלבנטיות.
השינוי אותו ביקשה התובעת לבצע, של הוספת נתבעות רלוונטיות, אשר עמן היא קשורה בהסכמים, אינו שינוי זניח, ומן הראוי היה כי התובעת, תפרט בתצהיר, את נסיבות ההתקשרות עמם כמו גם התייחסותה להיעדר צירופן מלכתחילה לתביעה המקורית.
33. זאת ועוד; על אף ההחלטה מיום 8.10.18, כתב התביעה המתוקן, מושא הבקשה, הוגש תחילה, מבלי שסומנו עליו מלוא השינויים אשר בוצעו, ורק לאחר הגשת בקשות ומתן החלטה נוספת, הוגש כתב תביעה מתוקן הכולל את סימון כל השינויים שבוצעו.
34. יתרה מכך, מקום בו התבקש לכאורה תיקון של כתב התביעה ביחס לסוגיות ספציפיות, קרי: הוספת הנתבעות הרלבנטיות ומחיקת הנתבע 5, היה על התובעת להבהיר, במסגרת הבקשה, מדוע היקף השינויים חורג מתוספת זו בלבד.

35. עיון בכתב התביעה המתוקן, אל מול זה המקורי, עולה כי מרבית השינויים המתייחסים לרכיבים העובדתיים, אינם מהותיים. מאידך, באשר ל שינויים בסעיפים אר עניינם היקף הסעדים הנתבעים, מדובר בשינוי מהותי ביותר, ויש בו כדי להשליך על כל בעלי הדין.
בשולי ההחלטה אציין כי מספר המילים שהוסף/הושמט אינו הקריטריון הבלעדי לסוגיית משמעות התיקונים.
36. על כל אלו יש להוסיף את העובדה כי לכאורה, לא הייתה לתובעת כל מניעה לכלול את כל הטענות הנקודות במסגרת כתב התביעה המתוקן, עוד במסגרת כתב התביעה המקורי. לא הוצג טעם של ממש , מדוע הדבר לא נעשה מלכתחילה.
37. בהתאם להלכתו של כב' בית המשפט העליון, יש לנקוט בגישה ליברלית ועניינית, בכל הנוגע לתיקון כתבי טענות, וזאת במטרה לאפשר לבית המשפט להכריע במחלוקת בכללותה (ר' רע"א 1598/18 הסתדרות מדיצינית הדסה נ' פלוני (פורסם בנבו; 5.6.2018); רע"א 6195/12 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' שימר (פורסם בנבו; 25.10.2012)).
38. בבוא בית המשפט לבחון שאלת קבלתה או דחייתה של בקשה לתיקון כתב טענות, עליו ליתן את הדעת למגוון של שיקולים, לרבות מהות הבקשה, מועד הגשתה, השלכתה על הסכסוך, יכולתו של בעל הדין להידרש לטענות והראיות קודם לאותו מועד ויכולתו של בית המשפט להביא לאיזון (ולו במידה סבירה) בין האינטרסים הנוגדים של הצדדים, על דרך של פסיקת הוצאות.
39. לאחר שנתתי דעתי לכלל טענות הצדדים, אני מוצאת כי נקודת האיזון בין אותם אינטרסים נוגדים, מצויה על דרך של מתן היתר לתיקון כתב התביעה, בהתאם לנוסח שצורף לבקשה האחרונה, וזאת בכפוף לפסיקת הוצאות.
לעניין זה יש לזכור כי אנו מצויים בתחילתו של ההליך, והגם הכשלים הנטענים בתהליך, לא מצאתי לחסום את דרכה של התובעת מהבאת מכלול המחלוקות לכלל בירור והכרעה במסגרת הליך זה.
זאת ועוד, איני מוצאת לנכון, בנסיבותיו של תיק זה, לחייב את התובעת בפיצול הדיון בין בעלי הדין על דרך של הגשת תביעה נפרדת בעניינו של מי מנתבעים במסגרת הליך בבית משפט השלום.

40. בהינתן האמור, אני מוסיפה ומורה כדלהלן :
40.1. התובעת תגיש כתב תביעה מתוקן, התואם לנוסח כתב התביעה המתוקן שהוגש על ידה ביום 19.11.2018, בתוך עשרה ימים, לתיק בית המשפט וללא סימון השינויים.
40.2. כתב התביעה המתוקן יומצא לנתבעים 2-4 במסירה כדין, בתוך 7 ימים נוספים.
40.3 לעניין המצאת כתב התביעה לנתבעת 6 תוגש על ידי התובעת בקשה מתאימה בתוך 10 ימים מהיום.
40.3. כתבי הגנה לכתב התביעה המתוקן יוגשו בתוך 30 ימים מביצוע המסירה כדין.
40.4. אפשרות תשובה לכתבי ההגנה בתוך 14 יום ממועד המצאתם כדין.
40.5. התובעת תישא בהוצאות הנתבעות 2-4, בסך של 9,000 ₪ לכל אחת. סכום זה ישולם בתוך 21 יום מהיום.
ויודגש, סכום הוצאות זה מתייחס אך לצורך לתיקון כתב ההגנה של הנתבעים והבקשות האחרונות .
לסוגיית המשמעות של שינוי הסעדים והיקפם, אתן דעתי בסיום ההליך.
עוד יובהר כי פסיקת ההוצאות אין מטרתה עונשית, אלא שהיא באה להציב את הנתבעות במקום בו היו אלמלא הצורך להידרש לבקשה זו. בהינתן היקף ההליכים אשר התנהלו בתיק עד כה, על בסיס כתב התביעה אותו מבוקש לתקן, מדובר על פסיקת הוצאות על הרף הנמוך מאוד .
40.6. באשר לבקשה 6 – יודיע הנתבע 4, בתוך 21 יום ממועד הגשת כתב הטענות האחרון, אם הוא עומד על בקשתו במתכונתה הנוכחית.
אני קובעת את התיק לישיבת קדם משפט ליום 10.3.2019 בשעה 09:00 .
ניתנה היום, י"ח טבת תשע"ט, 26 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.