הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ת"א 11555-06-18

מספר בקשה:9
בפני
כבוד ה שופטת הלית סילש

מבקשת

dormakaba Deutschland GmbH

נגד

משיבים

  1. רפי שפירא ובנו בע"מ
  2. יצחק שפירא
  3. עו"ד אור נוי

החלטה

בפני בקשה למחיקת התובענה מחמת שימוש לרעה בהליכי משפט או לחילופין, למתן צו לעיכוב הליכים בתובענה.

ברקע הבקשה תביעה שהגישה חב' Dormakaba Deutschland GmbH (להלן: " התובעת") כנגד חב' רפי שפירא ובנו בע"מ ומר יצחק שפירא (להלן: "הנתבעת", "הנתבע" וביחד "הנתבעים"), למתן צו מניעה, צו עשה, צו למתן חשבונות ופיצוי, בשל טענות להפרה של זכויות הקניין הרוחני של התובעת. עיקר ה טענות מופנות לשימוש לא מורשה בסימני המסחר של התובעת.

למען השלמת התמונה יצוין כי חברת בת של התובעת - חב' Dorma Vetrieb International GmbH (להלן: " דורמה אינטרנשיונל") הינה בעלת מניות מיעוט בנתבעת (בשיעור של 30%), בהתאם להסכם בעלי מניות מיום 15.12.2011. דורמה אינטרנשיונל והנתבעים מצויים בהליך בוררות.

נימוקי הבקשה

לטענת המבקשים, התביעה הוגשה בחוסר תום לב ותוך שימוש לרעה בהליכי משפט, מקום בו ידוע לתובעת, כי הטענות הנטענות על ידה במסגרת תביעתה, כבר הועלו על ידי חב' דורמה אינטרנשיונל, במסגרת הליך הבוררות המתנהל בינה לבין הנתבעים, בפני כב הנשיאה (בדימוס) כב' השופטת הילה גרסטל (להלן: " הליך הבוררות").
לטענת הנתבעים, הליך הבוררות הושהה, לצורך צירוף התובעת (כמו גם חברות נוספות מקבוצת דורמה-קבה) לאותו הליך, ובמטרה לאפשר בירור מלא של המחלוקות בין הצדדים. בנוסף, הנתבעים הגישו בקשה בדרך של המרצת פתיחה ( ה"פ 12211-07-18) אשר עניינה צירוף הצדדים הרלוונטיים להליך הבוררות, לרבות התובעת (להלן: " המרצת הפתיחה").

בנסיבות אלו, הגשת התביעה הנוכחית נועדה, לסבך ולסרבל את הליך הבוררות, ולאפשר לתובעת לחמוק מהליך הבוררות.

לטענת הנתבעים קיים הכרח בעיכוב בירור ההליכים בתובענה דנן , בין אם התובעת תצורף כצד להליך הבוררות ובין אם לאו, וזאת על מנת למנוע מתן הכרעות סותרות וכפל הליכים. כל זאת מקום בו הטענות הנוגעות לשימוש שלא כדין בסימן המסחר על ידי הנתבעים, כבר הועלו במסגרת ה ליך הבוררות.

לשיטתם האמור לעיל מקבל משנה תוקף, מקום בו הובהר על ידם, כי אין מניעה כי כלל הטענות המתייחסות לסימן המסחר תתבררנה במסגרת הבוררות, כחלק ממכלול הס וגיות הנדונות בין הצדדים.

הנתבעים הוסיפו וטענו, כי במקרה דנן, מתקיימים שלושת תנאי הוראות הדין המצדיקים את החלת הדוקטרינה של "הליך תלוי ועומד".
אותה דוקטרינה מאפשרת לבעל דין לבקש מבית המשפט לעכב הליכים, כאשר מתקיים ה ליך מקביל, הדן באותן הנסיבות וכאשר מתקיימים התנאים הבאים :

קיימת זהות של העילות הנדונות, הנובעות מהקשר העסקי שבין הנתבעים לבין קבוצת חברות דורמה – קבה (לרבות העלאת סוגיית סימני המסחר במסגרת הבוררות), כאשר לעניין זה אין צורך בחפיפה מוחלטת בין כל ל העניינים הנדונים ודי בכך שאותה סוגיה מהותית עומדת לדיון.
יעילות הדיון - מחייבת עיכוב הדיון, לשם מניעת הכרעות סותרות ובירור כפול של פלוגתאות.
מאזן הנוחות - לטענת הנתבעים לא ייגרם לתובעת כל נזק מעיכוב ההליכים, שכן הנתבעים משתמשים בסימני המסחר מושא התובענה עוד משנת 2010, באישורה ובעידודה של קב' דורמה, אשר הי יתה בעליה של סימני המסחר טרם המיזוג בין החברות.
כמו כן, על אף כי הטענות בעניין סימן המסחר הועלו במסגרת הבוררות, עוד בחודש ספטמבר 2017, לא נעשה על ידי התובעת דבר עד להגשת התביעה הנוכחית - עובדה המלמדת, לשיטתם, על היעדר דחיפות בבירור ההליך.

לשיטת הנתבעים, הגשת התביעה בשיהוי ניכר, מחד גיסא, ועיתוי הגשתה - עת הנתבעים ביקשו להורות על צירוף התובעת להליך הבור רות, מאידך גיסא, מצביעים על כך כי תכליתה של התובענה הינה טקטית בעיקרה.

הנתבעים הוסיפו וטענו כי גם אם התובעת לא תצורף להליך הבוררות, יש טעם והכרח בעיכוב ההליכים, מאחר וממילא, סוגיית השימוש בסימן המסחר, תידון בבוררות, העוסקת במערכת היחסים העסקית שבין הנתבעים לקב' דורמה-קבא, ודי בכך שנדונים עניינים, עילות ואינטרסים זהים, כדי להצדיק עיכוב הליכים, גם כאשר אין זהות של הצדדים לשני ההליכים.

תשובת התובעת

לטענת התובעת מדובר בבקשה אשר הוגשה מטעמים טקטיים בלבד, תוך שימוש לרעה בהליכי המשפט, במטרה לעכב את ההליך ולהקנות לנתבעים זמן נוסף להמשיך ולהפר את זכויותיה וקניינה הרוחני.

לשיטת התובעת, עסקינן בסימני מסחר אשר רשומים על שמה של התובעת מאז ומעולם, ולא חל כל שינוי בבעלות בהם, למעט שינוי שמה של התובעת.

עוד נטען כי בשנת 2011, נחתם בין חב' דורמה אינטרנשיונל (בלבד) לבין הנתבעים, הסכם במסגרתו רכשה דורמה אינטרנשיונל 30% ממניות הנתבעת והפכה לבעלת מניות מיעוט בה.

בין דורמה אינטרנשיונל לבין הנתבעת נחתם הסכם הפצה, מכוחו הוסמכה הנתבעת לשמש כמשווק יחיד של מוצרי דורמה בישראל, וניתנה לה רשות לעשות שימוש בסימני המסחר של דורמה, וזאת בהתבסס על רשות אותה קיבלה דורמה אינטרנשיונל מהתובעת, אך פגה עם פקיעת תוקפו של הסכם ההפצה, ביום 31.10.2013.

נוכח התערערות מערכת היחסים בין בעלי המניות בנתבעת וחילוקי דעות בין הצדדים, מתנהל הליך בוררות בין דורמה אינטרנשיונל לנתבעים. בניגוד לטענת הנתבעים, ההליך לא הושהה, על מנת לאפשר צירופם של צדדים שלישיים, אלא כי נעשו במסגרתו מספר דחיות של מועדים, מסיבות שונות, לרבות חילופי ייצוג משפטי.

לשיטת התובעת, הטענה על פיה היא צד רלוונטי לבוררות, הינה טענה חדשה המועלית כעת, במסגרת ניסיון לעכב את בירור התובענה.
הנתבעים אומנם העלו, במסגרת הבוררות, טענות על צורך לכאורה בצירופם של צדדים שלישיים להליך, הן בשלבים מוקדמים יחסית של ההליך והן לאחר הגשת התובענה, אולם ביקשו לצרף צדדי ג' אחרים, אשר אינם התובעת.

במסגרת הליך הבוררות הועלו על יד דורמה אינטרנשיונל טענות חוזיות, הנוגעות לשימוש בו עושים הנתבעים בסימני המסחר בניגוד להסכם ההפצה, כאשר בתשובה לטענות אלה טענו הנתבעים כי לדורמה אינטרנשיונל אין כל מעמד בנוגע לסימני המסחר הרשומים על שמה של התובעת.
בנסיבות אלה, ונוכח הסחבת בה נוקטים הנתבעים בכל הנוגע לניהול הליך הבוררות, לא נותרה לתובעת ברירה, אלא להגיש את התביעה הנוכחית.

התובעת הוסיפה וטענה, כי בינה לבין הנתבעים לא קיים הסכם בוררות, וכי היא מתנגדת לצירופה להליך הבוררות, מטעמים אשר יפורטו על ידה במסגרת תשובתה לבקשת הצירוף.

כן נטען על ידה, כי הטענות היחידות אשר יכולות להתברר ביחס להפרת סימני המסחר, במסגרת הליך הבוררות, הן טענות חוזיות, הנוגעות למערכת היחסים בין דורמה אינטרנשיונל לנתבעים, בעוד שעילת התביעה שלה, הינה עילה קניינית ונזיקית, המבוססת על פקודת סימני המסחר (נוסח חדש) התשל"ב – 1972 (להלן: "פקודת סימני המסחר"), והיא עומדת לה בלבד.

לטענת התובעת, אין מקום לעכב את ההליכים עד למתן פסק הדין בהליך הבוררות, באשר לא מתקיימים התנאים הנדרשים לכך, על פי סעיף 5 לחוק הבוררות, תשכ"ח – 1968 (להלן: "חוק הבוררות").
בין התובעת לנתבעים אין הסכם בוררות, וממילא התובענה הנדונה בבוררות אינה יכולה להתייחס להסכם כאמור, ואינה יכולה להתייחס להפרת זכויותיה הקנייניות של התובעת בסימן המסחר שלה, מקום בו התובעת כלל אינה צד להליך הבוררות.

בנוסף, לא ניתן לקבוע כי הנתבעים מוכנים לעשות את כל הדרוש לקיום הבוררות והמשכה, שעה שעל אף שחלפה כבר שנה מהמועד בו נפתח הליך הבוררות באמצעות הגשת בקשה לסעד זמני ארעי על ידי הנתבעים, אשר נדחתה, לא הוגש על ידם עד היום כתב תביעה, הנתבעים מתעלמים מהחלטות הבוררת. בנוסף, נטען על ידם כי דורמה אינטרנשיונל אינה רשאית להעלות טענות בנוגע להפרת סימני המסחר אשר אינם שייכים לה.

התובעת הוסיפה וטענה כי גם כאשר מתקיימים התנאים לעיכוב הליכים על פי חוק הבוררות, לבית המשפט מוקנה שיקול דעת שלא לעכבם, וזאת בהתאם לס' 5(ג) לחוק הבוררות. לשיטת התובעת יש מקום להשתמש בשיקול דעת זה ולהימנע מעיכוב ההליכים, בין היתר נוכח הסחבת שנוקטים הנתבעים בניהול הליכי הבוררות, כמו גם היעדר הצדקה לכפות על התובעת להתדיין במסגרת של בוררות, תוך פגיעה בזכות הגישה שלה לערכאות, מקום בו היא אינה מעוניינת בכך, ושעה שלא קיים הסכם בוררות בין הצדדים.

התובעת ביקשה להפנות את שימת הלב לעבודה כי במסגרת הליך הבוררות, טרם הוגשו כתבי הטענות. לפיכך, לשיטתה, לא ניתן כלל לטעון לקיומו של הליך תלוי ועומד, כמו גם לזהות של העילות הנדונות , וזאת עוד קודם בחינת העובדה כי עילות התביעות שונות.

מקום בו העילות הנוגעות להפרת סימני המסחר, אינן יכולות להיות נדונות במסגרת הליך הבוררות, לא יהא בעיכוב ההליכים כדי לייעל את המשך ניהול הבוררות, ומאזן הנוחות נוטה באופן ברור לטובתה , שעה שהנתבעים לא הצביעו על כל נזק אשר ייגרם להם עקב ניהול ההליך, בעוד עיכובו יאפשר המשך הפרת הזכויות.

התגובה לתשובה

הנתבעים הבהירו כי ביום 22.11.2018 הוגש על ידם כתב תביעה במסגרת הבוררות, כאשר התביעה הוגשה גם כנגד התובעת, ובין היתר, התבקשו כנגדה סעדים הנוגעים לזכותם של הנתבעים להמשיך ולעשות שימוש בסימני המסחר.
משכך, לשיטת הנתבעים, חלק הארי של טענות התובעת, אינן רלוונטיות עוד, ובמצב הדברים הנתון, ככל שלא תימחק התביעה, או לכל הפחות יעוכב הדיון בה, יתקיימו בהכרח, דיונים מקבילים בסוגיית סימני המסחר וקיים חשש כי תתקבלנה הכרעות סותרות.

עוד טענו הנתבעים, גם אם הבעלות הפורמאלית בסימני המסחר של דורמה הינה בידי התובעת, בפועל ובמהות, הבעלות בסימני המסחר שייכת לקבוצת דורמה (כיום דורמה – קבה), והיא זו שפעלה מול הנתבעים בקשר עם סימני המסחר.
מנהלי הקבוצה הם אלה אשר אישרו את השימוש בסימן המסחר והנחו את הנתבעים בכל הנוגע לשימוש בו.
משכך, לא ניתן לנתק את השימוש בסימן המסחר מהסכסוך הכולל שבין הנתבעים לחב' דורמה – קבה, שאופיו מסחרי – עסקי, ויש לברר את הסוגיה במסגרת הסכסוך הכולל.

הנתבעים הוסיפו וטענו, כי גם לאחר ביטול הסכם ההפצה המשיכה קבוצת דורמה להתייחס אל הנתבעת כאל חלק מקבוצת דורמה, וכאל בעלת זכות ההפצה הבלעדית של מוצרי דורמה בישראל ובשטחי הרשות הפלסטינית, וכפועל יוצא מכך בעלת זכויות לעשות שימוש בסימן המסחר, ונהיר כי ראוי שגם סוגיה זו תמצא פתרונה במסגרת הליך הבוררות.

הנתבעים חזרו על טענותיהם במסגרת הבקשה והוסיפו כי אין כל מניעה להחלת הדוקטרינה של "הליך תלוי ועומד" גם כאשר מדובר בהליך בוררות, מקום בו יש להכרעות בהליך הבוררות השפעה גם על ההליך המתנהל בין הצדדים אשר אינם צד להליך הבוררות, וזאת כדי למנוע הכרעות סותרות בפלוגתאות זהות המתבררות בשני ההליכים.

בהתייחס לתשובת התובעת נטען כי אין מקום לטענות לפיהן עילת התביעה בגין הפרת סימני המסחר הינה קניינית נזיקית בעוד שהעילות הנדונות במסגרת הבוררות הינן חוזיות.

הטענה העיקרית אשר הועלתה ע"י דורמה אינטרנשיונל, במסגרת הליך הבוררות, הינה כי משבוטל הסכם ההפצה על הנתבעים להפסיק את השימוש בסימני דורמה, כאשר הנתבעים טענו מנגד, כי ההרשאה הבלתי הדירה שניתנה להם לעשות שימוש בסימני המסחר, אינה נובעת רק מהסכם ההפצה, אלא מהסכם בעלי המניות, הקובע את היותה של הנתבעת המפיצה הבלעדית של מוצרי דורמה בישראל וברשות הפלסטינית.

השימוש בסימני המסחר מהווה איפוא חלק מהפעילות העסקית השוטפת שבין הנתבעים לבין קב' דורמה, וכאמור קב' דורמה עצמה בחרה להעלות את הסוגייה במסגרת הבוררות, כחלק מחזית המחלוקת.

ככל שתתקבלנה טענותיהם של הנתבעים במסגרת הבוררות, ממילא יהא בסעד שיתקבל כדי לייתר את הדיון בתובענה הנוגעת להפרת סימני המסחר.

הנתבעים הוסיפו וטענו כי אין מניעה להורות על עיכוב הליכים, גם כאשר פסק הדין בהליך האחר לא מכריע בכל השאלות העומדות לדיון, אלא אך מביא לצמצום חזית המחלוקת.

כן נטען על ידם כי שאלת הקדימות בהגשת ההליך אינה המכרעת בעניין עיכוב ההליכים והשיקול המכריע הינו קידום היעילות הדיונית. בענייננו ככל שתתקבל המרצת הפתיחה והתובעת תצורף להליך הבוררות, הדיון בתובענה יתייתר.

דיון והכרעה

לאחר שחזרתי ועיינתי בבקשה בתגובה ובתשובה וכן בכתבי הטענות, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות. טעמי להלן;

סילוקה של תביעה על הסף, הוא סעד חריג, אשר לא בנקל תמצא ההצדקה לתת.

מקום בו זכות הגישה לערכאות הוכרה כזכות מעין חוקתית, על הנתבעים היה לחצות משוכות גבוהות, קודם שיימצא המקום להיעתר לבקשה.
בתיק זה, עיון בכלל טענותיהם של הנתבעים מלמד כי הם לא חלפו משוכות אלו, ואין הצדקה בדין לחסום את דרכה של התובעת מבירור טענותיה.

במסגרת תקנה 100 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984 נקבע כדלהלן :

"100. בית המשפט או הרשם רשאי, בכל עת, לצוות על מחיקת כתב תביעה נגד הנתבעים, כולם או מקצתם, על יסוד אחד הנימוקים האלה:
(1) אין הכתב מראה עילת תביעה;
(2) נראה לבית המשפט או לרשם מתוך הכתב שהתובענה היא טרדנית או קנטרנית;
(3) שוויו של נושא התובענה נישום בחסר והתובע לא תיקן את הכתב תוך הזמן שנקבע לכך;
(4) שולמה אגרה בלתי מספקת והתובע לא שילם את האגרה הנדרשת תוך הזמן שנקבע לכך. "

עיון בהוראות תקנה 100 מלמד כי לא מתקיימים בתיק זה, איזה מתנאי הוראותיה, אשר יהא בהם כדי להביא למחיקת התביעה.

ויודגש, אין בהחלטתי זו משום חיווי דעה לעניין צדקת טענות מי מהצדדים לגופן. ביחס לכך, שמורות להם כל טענותיהם.
הסוגיה היחידה אליה אני נדרשת לצורך החלטתי זו הינה שאלת ההצדקה במניעת בירור אותן טענות, או קיומה של הצדקה לעיכוב אותו בירור.

טענתם הראשונה של הנתבעים הייתה כי נוכח ניהולו של הליך בוררות, אשר התובעת היא צד רלוונטי בו, יש להורות כי התביעה הוגשה בחוסר תום לב משווע וקיצוני עד כדי הצדקה במחיקתו.

ואולם, נכון למועד מתן החלטתי זו, התובעת אינה צד להליך הבוררות, ואין המדובר בניהולם של הליכים מקבילים.

התובעת אינה משמשת חליף של חב' דורמה אינטרנשיונל, אלא מדובר בשתי חברות נפרדות, וממילא נקבע בפסיקה כי הכרה באדם אשר אינו חתום על הסכם הבוררות כחליף, אינה מתאימה במקרים בהם הצד המקורי להסכם הבוררות עודנו מעורב בהליך (לעניין זה ראה ע"א 3925/12).

העובדה כי יכול ובמסגרת הבוררות תתבקש הכרעת הבוררת במחלוקת שבין בין הנתבעים לבין חב' דורמה אינטרנשיונל לעניין השימוש בסימני המסחר, אינה מאיינת את זכויותיה של התובעת, כמי שטוענת לבעלות באותם סימני מסחר, מלעתור לקבלת סעדים ביחס לכך.

לעניין זה יצוין כי טענות הנתבעים בדבר בעלות "בפועל" ו-"במהות", של קבוצת החברות עליהן נמנית התובעת (ומבלי להידרש להכרעה ביחס לכך), אינה מאיינת לכאורה את זכויות התובעת, וממילא מדובר בטענות עובדתיות המחייבות בירור לגופו של עניין.

גם סוגיית אחזקת המניות על ידי חברה זו או אחרת בקבוצת דורמה, אינה מבטלת את עקרון האישיות המשפטית הנפרדת, ואינה יוצרת זהות בין החברות.

מתגובת הנתבעים לתשובת התובעת עלה לכאורה כי כתב התביעה אשר הוגש על ידם במסגרת הליך הבוררות, אך לאחרונה, כולל בחובו גם את התובעת.

ואולם, בזהירות המתבקשת נוכח מהות ההליך בפני, והשלב בו מצוי הליך זה אציין כי זהותם של צדדים להליך בוררות אינה נקבעת על בסיס ציון שמו של פלוני במסגרת כתב טענות זה או אחר.

העובדה כי הנתבעים עצמם מצאו לפתוח בהליך חדש, נפרד, אשר מטרתו לכאורה עתירה צירוף התובעת להליך הבוררות ( במסגרת ה"פ 12211-07-18), מלמדת כי אף הם סבורים שנכון לעת הזו, התובעת אינה צד לאותו הליך בוררות.

העובדה כי הנתבעים עצמם יכול ונתנו הסכמתם להכרעה בסוגיות אלו ואחרות, הנקובות גם בתביעה זו, במסגרת הליך הבוררות, אינה הופכת את התובעת , בהכרח, לצד לאותו הליך.
כל עוד אין התובעת צ ד להליך הבוררות, ולא נפרסו כתבי הטענות המלמדים כי הסוגיות נשוא ההליך אשר בפני נדונות בפועל, במערך היחסים אשר בין התובעת לבין הנתבעים, במסגרת הליך הבוררות, דין בקשת הנתבעים בעניין זה להידחות.

בשולי הסוגיה אציין כי מקום בו היו אלו הנתבעים אשר טענו לכאורה, בשלב קודם, כי לא ניתן להידרש לסוגיות הנוגעות לאיסור השימוש בסימני המסחר במערך היחסים אשר בינם לבין דורמה אינטרנשיונל בשל העובדה כי הבעלות בסימנים הינה של התובעת, קיים קושי בקבלת הטענה על פיה אין להידרש לטענות התובעת בשל ניהולו של הליך בוררות אשר כאמור, נכון להיום, אינו כולל את התובעת.

זה המקום להדגיש כי הבקשה נשוא החלטתי זו אינה לעיכוב ההליך לצורך העברת תיק זה לבוררות, אלא כי הנתבעים עותרים לעכב את בירורה של תביעה זו עד למתן פסק הבוררות בהליך הבוררות, דהיינו הותרת התביעה המונחת בפני, ללא הכרעה. אין הצדקה בדין לעשות כן, ואין הוראות חוק הבוררות מכוונות למסקנה זו.

עיכוב כנגד צירוף

אחד מהסעדים אשר התבקשו במסגרת הבקשה (הגם באופן חלופי) היה כי בית המשפט יורה על עיכוב ההליכים בכפוף לצירופה של התובעת להליך הבוררות, אקדים ואבהיר כי מדובר בבקשה המקדימה את זמנה.

כפי שצוין לעיל, הנתבעים עתרו, במסגרת המרצת הפתיחה, כי בית המשפט יורה על צירופה של התובעת להליך הבוררות.

הסוגיות הנוגעות לשאלת ההצדקה בצירוף התובעת להליך הבוררות, יידונו במסגרת המרצת הפתיחה, ואין מקומן, ולו באופן אינצידנטלי, במסגרת החלטה זו.

ככל ותתקבל הבקשה לצירוף התובעת להליך הבוררות וככל ויימצא כי הסוגיות נשוא הליך זה נדונות במקביל במסגרת הליך הבוררות, כי אז - יכול ויהא מקום, בכפוף לנקוב באותה החלטה להידרש פעם נוספת לבקשה.

עם זאת, מקום בו לא ברור אם התובעת תצורף לבוררות, באיזה אופן תצורף, ומה יהיו הסוגיות שיובאו להכרעה בפני הבוררת, אין כל מקום לקביעה מקדמית על פיה כנגד אותו צירוף, יעוכבו ההליכים בפני.

ארכה/עיכוב מכוח המרצת הפתיחה

הנתבעים הוסיפו ועתרו למתן ארכה להגשת כתב ההגנה כך שזה יוגש בפועל, בתוך 30 יום ממועד ההחלטה בהמרצת הפתיחה לצירוף התובעת להליך הבוררות.

עסקינן בפועל בבקשה לעיכוב ההליכים עד לסיום הליך המרצת הפתיחה.

לעניין זה יובהר כי לעת הזו, לא ברור אם אכן ימצא להורות על צירוף התובעת להליך הבוררות או מה יהיו הסוגיות אשר יידונו בפני הבוררת, ככל ויידונו. ההכרעה בעניין זה, מסורה למותב הדן בהמרצת הפתיחה.

כמו כן, לא ברור לעת הזו כמה זמן יידרש לצורך בירור המרצת הפתיחה, ואלו הליכים יידרשו קודם להכרעה.

על כל אלו יש להוסיף ולהבהיר כי מתוכן הודעות הצדדים כפי שהוגשו לאחרונה עולה כי בעלי הדין נתנו הסכמתם להידברות להעברת הסכסוכים ביניהם, למעט לעניין החלטה זו, להליך של גישור. הגם שיש לברך על ההידברות בין הצדדים לא ברור מהו פרק הזמן אשר יידרש לצדדים לצורך כך, ומה יעלה בגורל המרצת הפתיחה.

לעניין זה יש להוסיף ולזכור כי לצד עניינם של הנתבעים, קיים גם האינטרס של התובעת לבירור טענותיה וההצדקה לסעדים המבוקשים על ידה. משנתתי דעתי לכלל השיקולים הצריכים לעניין לא מצאתי כי נקודת איזון זו מצויה על דרך של הותרת הליך זה, תלוי ועומד, למשך פרק זמן לא ידוע, ללא הכרעה.

הליך תלוי ועומד

מקום בו לא נמצא להורות על מחיקת התביעה, נדרשתי להוסיף ולבחון האם יש מקום להורות על עיכוב ההליך בפני, עד לסיום הליך הבוררות, תוך שימוש בדוקטרינה של "הליך תלוי ועומד".

תכליותיה העיקריות של דוקטרינה זו, הינה מניעת הכבדה מיותרת על היריב ועל בית המשפט, כיבוד הערכאה אשר בפניה הובא הסכסוך לראשונה והרצון להימנע מהכרעות סותרות . ( לעניין זה ראה ע"א 9-75 שיך סולימאן מוחמד אל עוקבי נ' מינהל מקרקעי ישראל, פ"ד כט(2) 477; רע"א 5394-09 סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ נ' KIA MOTORS CORPORATIONS (פורסם במאגרים המשפטיים 27.6.2012) ; רע"א 3765/01 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' קפלן (פורסם במאגרים המשפטי ים; 28.1.2002); ע"א 1327/01 אפרים נ' אילן, פ"ד נו(6) 775; ע"א 615/84).

ההחלטה בדבר עיכוב הליכים מכוחה של הדוקטרינה בדבר "הליך תלוי ועומד" מסורה לשיקול דעתו של בית המשפט, ואין בקיומה, כדי לגרוע מסמכותו של בית המשפט, לדון בתובענה המובאת בפ ניו, גם כאשר קיים הליך מקביל (לעניין זה ראה רע"א 5394 /09 שנזכר לעיל; רע"א 1674/09 לכטר נ' בואטנג (פורסם במאגרים המשפטיים; 4.11.2009)).

עוד נקבע על ידי כב' בית המשפט העליון כי לא קיימת מניעה להחלת הדוקטרינה של "הליך תלוי ועומד", כאשר ההליך התלוי ועומד הינו הליך של בוררות (לעניין זה ראה לדוגמא רע"א 2812/13 קולומביה ציוד וצרכי צילום בע"מ נ' דלתה דיגיטל בע"מ (פורסם ב מאגרים משפטיים; 11.7.2013)

עיון בפסיקתו של כב' בית המשפט העליון מלמדת כי לצורך החלת הדוקטרינה של "הליך תלוי ועומד", על בית המשפט לבחון, בין היתר, את הסוגיות הבאות:
קיומה של זהות העילות אשר במחלוקת,
שאלת זהות בעלי הדין,
שיקולים של יעילות הדיון: ההכבדה על הצד שכנגד, חסכון בזמן שיפוטי והימנעות מכפל התדיינות והכרעות סותרות ושיקולים הנוגעים למאזן הנוחות

(לעניין כל אלה ראה רע"א 5642/11 דובק בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף ומס קניה ת"א (פורסם במאגרים המשפטיים; 21.11.2011); רע"א 2812/13 קולומביה ציוד וצרכי צילום בע"מ נ' דלתה דיגיטל בע"מ (פורסם ב מאגרים משפטיים; 11.7.2013).

לאחר שנתתי דעתי לכלל טענות הצדדים ביחס לסוגיה זו, תפרוט התייחסותי להלן;

זהות העילות

המבחן של זהות העילות, לצורך החלת הדוקטרינה של "הליך תלוי ועומד", פורש בפסיקה בהרחבה, תוך שנקבע כי אין צורך בזהות וחפיפה מוחלט ים בין העילות הנדונות, ודי בכך ששאלה מהותית דומה, היא זו העומדת להכרעה באותם הליכים (לעניין זה ראה ע"א 9/75 אשר נזכר לעיל; וכן רע"א 5642/11 לעיל).

בענייננו, לא ניתן לקבוע כי מדובר בעילות זהות. התביעה המונחת בפני, עוסקת בהפרת סימן המסחר, וזאת במערכת היחסים שבין התובעת – הבעלים הלכאוריים של סימן המסחר, לבין הנתבעים.

מאידך, במסגרת הליך הבוררות, נדונה המערכת ההסכמית והעסקית הכוללת, אשר בין הנתבעים לבין חב' דורמה אינטרנשיונל וטענות הצדדים אודות הפרתה של אותה מערכת הסכמית.

הצדדים אינם זהים, והעילות אינן זהות.

אין אני מתעלמת מהעובדה כי במסגרת הליך הבוררות, וכחלק בלתי נפרד של מערכת היחסים החוזית - עסקית בין הצדדים ל הליך הבוררות, הועלו ויידונו סוגיות הנוגעות לאפשרות ודרך השימוש שעושים הנתבעים בסימן המסחר של התובעת.

עם זאת, עסקינן בחלק מוגדר בתוך הסכסוך הכולל נדון במסגרת הבוררות, ואין בו כדי לייצר זהות או קביעה כי מדובר בעילה מרכזית זהה. סוגיה זו של סימני המסחר תידון , לעניין מערך היחסים אשר בין הנתבעים לבין דורמה איטנרנשיונל ומכוח אותן הסכמות בין הצדדים להליך הבוררות.

דומה כי מדובר בחוליות באותה שרשרת, אך לא באותה חוליה, וממילא קיומה של חפיפה מסוימת בסוגיה מסוימת , אינו מצדיק עיכוב הליכים.

מהותית, ההכרעה בהליך הבוררות יכול ותביא לצמצום המחלוקות בין התובעת לבין הנתבעים, אך לא תאיין את הצורך בדיון בכללותו.

יעילות הדיון – לא ניתן לכחד כי יכול ויש טעם בבירור כלל הסכסוכים והפלוגתאות בין הנתבעים או מי מהם, לבין כלל החברות בקבוצת דורמה- קבה, לרבות הסכסוכים החוזיים והסכסוכים הנוגעים לשימוש בסימן המסחר, במסגרת הליך אחד, בין אם מדובר בהליך של בוררות ובין אם הליך שיפוטי.

עם זאת, אין בשיקולי היעילות כדי להביא בהכרח לחיובה של התובעת, להתדיין במסגרת של בוררות, ויעילות הדיון יכול שתושג גם באמצעים אחרים.
מאזן הנוחות – לא מצאתי כי עלה בידי הנתבעים להצביע, על נזק מהותי או משמעותי אשר ייגרם להם, מבירור סוגיית סימני המסחר במסגרת התביעה הנוכחית.

מהותית, חלק הארי של טיעון הנתבעים להעדרה של דחיפות בבירור התביעה דנן מקום בו הנתבעים עושים שימוש בסימן המסחר עוד משנת 2010, ומקום בו הטענות הנוגעות לסימן המסחר הועלו במסגרת הבוררות עוד בשנת 2017, כאשר עד היום לא מצאה התובעת לנקוט בהליכים ביחס לכך.

לא מצאתי כי שימוש עבר, מאיין דחיפות נוכחית מקום בו נטען כי ההרשאה שניתנה בעבר פקעה (וזאת מבלי לקבוע מסמרות עובדתיות אם אכן אלו פני הדברים).

בנוסף, מקום בו יוכח (ככל ויוכח) כי הנתבעים עושים שימוש שלא כדין בסימן מסחרי, הרי מדובר בפגיעה מתמשכת בזכות הקניין של התובעת.

טענות הצדדים מכוונות, לעת הזו, למסקנה על פיה מאזן הנוחות נוטה לכיוונה של התובעת.

סוף דבר

משנתתי דעתי לכלל הטענות, הנתונים והשיקולים הצריכים לעניין נמצא כי דין הבקשה לעיכוב ההליכים או סילוק התביעה על הסף, להידחות, וכך אני מורה.

הנתבעים יישאו בהוצאות התובעת בסך של 12,000 ₪. סכום זה ישולם בתוך 30 יום מהיום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.

המזכירות תתבקש להמציא העתק החלטתי זו לצדדים.
ניתנה היום, ט"ו שבט תשע"ט, 21 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.