הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד רע"א 34175-04-20

בפני
כבוד ה שופטת ורדה פלאוט

מבקשים

מרדכי מדר

נגד

משיבים

  1. טי.אנ.טי. אקספרס וורלדווייד (ישראל) בע"מ
  2. TNT EXPRESS INTERNATIONAL
  3. T.N.T EXPRESS WORLWIDE B.W

החלטה

1. בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בראשל"צ (כב' הש' כ. בן אליעזר) בת"א 71578-02-19 - האחת, מיום 19.3.20, במסגרתה התיר ביהמ"ש למשיבה 1 לתקן את כתב הגנתה ולא נעתר לבקשת המבקש להורות לנתבעות 2-3 לתקן את כתב הגנתן והשנייה, מיום 6.4.20, בעניין שינוי שמן של הנתבעות 2 ו- 3.

רקע והחלטת בית המשפט קמא

2. ביום 28.2.19 הגיש המבקש תביעה כנגד המשיבות, לאחר שמכונת צורפות אותה שלח לצרפת באמצעות המשיבה 1, לא הגיעה ליעדה עד עצם היום הזה (להלן: "החבילה").

3. התביעה הוגשה כנגד המשיבה 2, אשר לטענת המבקש, הנה הסניף הצרפתי של חברת TNT ונגד המשיבה 3, אשר לטענת המבקש, הנה "כפי הנראה" מרכזה העולמי של החברה.

4. מאחר והמשיבות 2-3 הנן חברות זרות, עתר המבקש להיתר המצאה מחוץ לתחום. בהחלטת ביהמ"ש מיום 4.3.19, התבקש המבקש להבהיר, מדוע הוגשה התביעה כנגד המשיבות 2-3, שעה שהוא התקשר לטענתו עם המשיבה 1, ובהינתן כי מדובר בחברות קשורות.
5. בנסיבות אלה, ולאחר קבלת תגובת המבקש מיום 11.3.19, הורה ביהמ"ש על מחיקת הבקשה.

6. בדיון מיום 9.12.19, לבקשת המבקש ובהסכמת הצדדים, ניתן פס"ד לפיו הורה ביהמ"ש על מחיקת התובענה כנגד המשיבות 2-3.

7. ביום 1.1.20, עתר המבקש לביטול מחיקת המשיבות 2-3 מהתובענה, לאחר שלטענתו התקבל מסמך מהמכס המאשר כי החבילה יצאה מגבולות הארץ לצרפת, באמצעות המשיבה 1. בהחלטתו מיום 15.1.19 נעתר ביהמ"ש למבוקש.

8. בהחלטתו מיום 4.2.20 נעתר ביהמ"ש לבקשת המבקש להמצאת כתב התביעה למשיבות 2-3 באמצעות המשיבה 1 והורה, כי כתב הגנה מטעמן יוגש עד ליום 1.3.20.

9. ביום 12.3.20 הוגשו כתבי הגנה, לרבות כתב הגנה מתוקן מטעמה של המשיבה 1.

10. ביום 18.3.20 עתר המבקש למחוק את המשיבה 1 מכתב ההגנה (שכן לא קבלה רשות לתקן את כתב הגנתה) , להורות למשיבות 2-3 לתקן את כתב הגנתן (באופן שיוצהר בו האם ידוע להן האם החבילה נמסרה למשיבה 1, אם לאו) וכן, להורות למשיבות להגיש תצהיר לתמיכה בשינוי שמות המשיבות 2-3 בכתב ההגנה (ביחס לשמות המצוינים בכתב התביעה).

11. בהחלטתו מיום 19.3.20 קבע בית המשפט קמא, כי על פי התקנות, הגשת כתב תביעה מתוקן מקימה למשיבה 1 זכות אוטומטית להגיש כתב הגנה מתוקן וכי לא מוכרת לבית המשפט הסמכות להורות למשיבות 2-3 לתקן את כתב הגנתן.
בית המשפט הוסיף וקבע בהחלטתו, כי למבקש שמורות הטענות בעניין הפערים בין כתב ההגנה המקורי למתוקן וכי פתוחה בפניו הדרך לנצל את ההליכים המקדמיים הקיימים כנגד משיבות 2-3, לרבות שמירת טענותיו בעניין הסתירות הקיימות, לכאורה.
לעניין שמות המשיבות 2-3, הורה בית המשפט על תגובת המשיבות ותשובה לתגובה.

12. לאחר קבלת התגובה והתשובה, קבע בית המשפט בהחלטתו מיום 6.4.20, כי עמדת המבקש אינה ברורה, נוכח העובדה שהמשיבה 1 הבהירה מהם השמות של החברות הרלוונטיות ואף נוטלת אחריות על תוצאות התובענה. בנסיבות אלה, ולאחר שהותר למבקש להמציא למשיבות 2-3 את כתב התביעה באמצעות המשיבה 1, הורה בית המשפט למבקשאשר כי ככל שהוא עומד על שמות המשיבות כמפורט בכתב התביעה – יתכבד לאתר את פרטיהן ולהמציא להן את כתב התביעה, שלא באמצעות משיבה 1.
מכאן, כאמור, בקשת רשות הערעור שלפני.

תמצית טענות המבקש

13. בית המשפט קמא שגה כשהתיר למשיבה 1, בדיעבד, לתקן את כתב הגנתה. שכן בפועל, לא הוגש כתב תביעה מתוקן. המשיבה 1 הגישה את כתב ההגנה המקורי כאשר המשיבות 2-3 היו נתבעות ואת כתב ההגנה המתוקן, כאשר הן היו נתבעות. על כן, עבור המשיבה 1 מדובר באותו כתב תביעה ועל כן, הדבר אינו מקנה למשיבה 1 את הזכות להגיש כתב הגנה מתוקן.

14. בית המשפט קמא שגה עת התיר את הגשת כתב ההגנה המתוקן באיחור, בלי שניתנה הארכת מועד.
המבקש עותר לבית המשפט שלערעור, כי ככל שלא תתקבל טענתו זו ולנוכח הטענות העובדתיות הסותרות, מתבקש בית המשפט להורות למשיבה 1 להצהיר – האם החבילה התקבלה אצלה אם לאו.

15. בית המשפט קמא שגה עת התיר את תיקון כתב ההגנה, ללא הגשת תצהיר לתמיכה בשינויים העובדתיים המהותיים שבוצעו בכתב ההגנה המתוקן של המשיבה 1.

16. עד למועד הגשת כתב ההגנה המתוקן, לרבות בשאלת מחיקת המשיבות 2-3 מכתב התביעה, כמפורט לעיל, ובשאלת ההמצאה, לא טענה המשיבה 1, ולו ברמז, כל טענה לעניין שמותיהן של המשיבות 2-3.

17. המשיבות לא צירפו כל אסמכתא בדבר השינויים הנטענים ביחס לשמות המשיבות 2-3 ואף לא תצהיר לתמיכה בשינויים אלה.

דיון והכרעה

18. לאחר עיון בבקשת רשות הערעור, מצאתי לדחותה, אף ללא קבלת תגובת המשיבות.

19. הלכה היא, כי לערכאה הדיונית שיקול דעת בכל הנוגע להחלטות בסדרי דין וכי ערכאת הערעור לא תתערב בהחלטות דיוניות, באשר לאופן ניהול הדיון שבפניה, במיוחד להליכים מקדמיים, אלא אם כן ההחלטה הינה בניגוד לדין, או גורמת לעיוות דין – ר' רע"א 3222/15 אליהו שני נ' בנק מזרחי-טפחות בע"מ, 20.7.15 ו- רע"א 2829/14 שי לבנת נ' אמיר אדלר, 30.6.14

20. לעניין תיקון כתב ההגנה – צדק בית המשפט קמא, עת קבע כי למשיבה 1 זכות אוטומטית להגיש כתב הגנה מתוקן בנסיבות העניין.
יחד עם זאת, וכפי שציין בית המשפט קמא בהחלטתו מיום 19.3.20, הרי שלמבקש שמורות הטענות בעניין הפערים בין כתב ההגנה המקורי לכתב ההגנה המתוקן.

21. לעניין הקביעה כי בית המשפט קמא אינו מוסמך להורות למשיבות 2-3 לתקן את כתב הגנתן , לא מצאתי להתערב בכך. גם אם יש לבית משפט סמכות למתן הוראות בעניין הגשת כתבי טענות מתוקנים, הרי בעניין הנדון לא היה צורך בכך, נוכח הזכות המוקנית להגשת כתב הגנה מתוקן כאשר מוגש כתב תביעה מתוקן.
כפי שציין בית המשפט קמא, בפני המבקש פתוחה הדרך לנצל את ההליכים המקדמיים, לרבות שליחת שאלון, דרישה לפרטים נוספים ודרישה להודות בעובדות, וכך גם לעניין טענותיו בעניין הסתירות הנטענות.

22. כך גם לעניין שינוי שמותיהן של המשיבות 2-3 – כפי העולה מהחלטת בית המשפט קמא, הרי שהמשיבה 1 הבהירה מהם השמות העדכניים של החברות הרלוונטיות והיא אף נוטלת אחריות לתוצאות התובענה.
בנסיבות אלה, ובמיוחד לאור טענת המבקש, כי בידיו מסמך שהתקבל מהמכס והמאשר, כי החבילה יצאה את גבולות ישראל באמצעות המשיבה 1, הרי שקביעת בית המשפט קמא צודקת ונכונה.

23. לעניין עתירה המבקש בסע' 65 ג' לבקשתו, כי בית המשפט שלערעור יורה למשיבה 1 להגיש תצהיר – האם החבילה אותה שלח המבקש באמצעותה, התקבל אצלה אם לאו, הרי שהדבר בשיקול דעתו של בית המשפט והוא אינו חייב להורות כן בשלב זה של הדיון. למבקש האפשרות להגיש בקשות מתאימות בשלבים שונים של הדיון , כפי שקבע בית המשפט קמא, אם באמצעות הליכים מקדמיים, אם באמצעות הליך ההוכחות והבאת ראיות, לרבות אישור המכס הנ"ל, המאשר, לכאורה, את שליחת החבילה לצרפת באמצעות המשיבה 1.

24. הבקשה, כאמור, נדחית.
משלא התבקשה תגובה לא יפסקו הוצאות.

ניתנה היום, ט' אייר תש"פ, 03 מאי 2020, בהעדר הצדדים.