הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד רע"א 16349-07-16

בפני
כבוד ה שופט צבי ויצמן

מבקשים

אמקורטק אנרגיה מתחדשת בע"מ

נגד

משיבים

1.ל.ש.ו.ק מערכות והנדסה בע"מ
2.שמואל לנדרמן

פסק דין
(על דרך הפשרה ע"פ סע' 79 א (א) לחוק בתי המשפט (נ"מ) התשמ"ד – 1984)

פתח דבר

1. עניינו של ההליך שבנדון בבקשת רשות ערעור שהגישה התובעת על החלטת בית משפט השלום בכפר סבא (כב' הרשם הבכיר צוריאל לרנר) מיום 26.6.16 בת.א 53350-06-16 במסגרתה נדחתה בקשתה לצו עיקול זמני וצו מניעה כנגד המשיבים.

במהלך הדיון שהתקיים לפני ביום 24.7.16 הגיעו הצדדים להסכמות כוללות ובין השאר הוסכם כי בית המשפט יכריע בתביעה בכללותה על דרך הפשרה וללא צורך בנימוקים ומכח סמכותו ע"פ סע' 79 א (א) לחוק בתי המשפט (נ"מ) התשמ"ד - 1984 ( להלן – חוק בתי המשפט) וזאת אחר שהובהר להם מהותו של ההליך והקושי לערער על פסק דין שניתן במסגרתו ובית המשפט התרשם כי הצדדים הבינו מהותו של הליך זה.

2. הסכמת הצדדים בלשונה הייתה כדלקמן –

"מבלי להודות באף טענה מטענות מי הצדדים מוסכם כי המשיבים ישלמו למבקשת סך של 50,000 ש"ח כולל מע"מ וזאת תוך 14 יום מהיום .
בכל הקשור לסך של 24,000 ₪ כולל מע"מ המצוי במחלוקת בין הצדדים הרי שלגביו יכריע בית המשפט על דרך הפשרה ע"פ סע' 79 א (א) לחוק בתי המשפט לאחר סיכומים קצרים שיוגשו ע"י הצדדים לרבות אסמכתאות המצויות ברשותם, וללא צורך בנימוקים.
מובהר כי פסק הדין שינתן יהא לסילוק מוחלט וסופי של כלל המחלוקות שבין הצדדים"

3. הצדדים הגישו סיכומים קצרים בכתב, כאשר הוסכם שהנתבעים יגישו סיכומיהם בתחילה, הנתבעים אף הגישו סיכומי תשובה מטעמם.

העובדות הנחוצות לנדון ועיקר טענות הצדדים

4. בין התובעת (להלן – התובעת) לנתבעת 1 ( להלן – הנתבעת) נחתם ביום 16.8.15, הסכם לא ספקת והתקנת מערכת סולרית ב 54 יחידות בפרויקט הנמצא ברחוב אביגיל ברמת גן (להלן – הסכם האספקה).

5. על פי הסכם האספקה נדרשה הנתבעת לשלם לתובעת בגין אספקת והרכבת המערכת הסולרית סך של 3370 ₪ בצירוף מע"מ בגין כל מערכת ובסה"כ – 212,917 ₪ כולל מע"מ. התמורה אמורה הייתה להשתלם לתובעת בשלבים – 30% בעת ההזמנה, 30% בעת הספקת הציוד , 30% בגמר ההתקנה, 5% לאחר ביקורת מת"י, 5% בהפעלה ובקבלת תעודת אחריות.

6. לטענת התובעת הנתבעת קיזזה שלא כדין מהסך אותו נדרשה לשלם ע"פ הסכם האספקה 35%, היינו סך של 74,521 ₪. לטענת התובעת לא היה כל מקום לקזז סך כלשהו מהתמורה שהוסכמה בהסכם האספקה וכי העובדה שההתקנה עברה את ביקורת מכון התקנים הישראלי יש בה להוכיח כי ההתקנה בשלמותה הסתיימה כנדרש.

לטענת התובעת דרישת סף לקבלת טופס 4 בכל הרשויות המקומיות היא אישור כי המערכת הסולארית הותקנה (ראו טופס דרישות אשר צורף לסיכומי התובעת כנספח א). לעניין זה מפנה התובעת אף לדו"ח הביקורת של חברת סייסטם המאשר כי שלב ג, היינו התקנת המערכות, ושלב ד, היינו בדיקת מת"י התקיימו, וממילא טוענת התובעת כי הייתה זכאית לקבלת 35% מהתמורה שהם 74,521 ₪ נוספים. לטענת התובעת התשלום האחרון בסך של 10,464 ₪ הותנה במתן תעודות האחריות ואלו כאמור סופקו כאשר שולמו לתובעת, ע"פ הסכם הפשרה, אותם 50,000 ₪ שעוכבו ע"י הנתבעת שלא כדין.

לטענת התובעת העבודות השונות אשר בוצעו ע"י הנתבעת אינן קשורות להתחייבות התובעת ע"פ ההסכם האספקה וממילא אין לקזז הוצאות אלו מן התמורה (ראו סע' 10-12 לסיכומי התובעת).

7. הנתבעת טוענת, מאידך, כי לאח ר קיום שני השלבים הראשונים נשוא הסכם האספקה, היינו ההזמנה ואספקת הציוד שילמה לתובעת 65% מהתמורה (5% יותר ממה שנדרשה אותה עת ע"פ הסכם האספקה ) ואולם לאחרי כן החלה התובעת להתנהל בעצלתיים וגררה את משך התקנת המערכות בדירות הפרויקט וכך בחודש אפריל 2016 נותרו דירות רבות ללא חיבור למים מים. העיכוב נמשך למרות פניות רבות של הנתבעת לתובעת בכתב ובע"פ (הנתבעת צירפה לסיכומיה את מכתב היזם מיום 25.4.16 המפרט דירות שטרם חוברו למערכת, ראו נספח ב' לסיכומי הנתבעת).

לטענת הנתבעת מעת שניתן טופס 4 לפרויקט, טופס אשר עניין התקנת המערכות הסולריות אינו מונע את עצם נתינתו, הוחל באיכלוס הפרויקט תוך שהיזם מתרה בנתבעת כי הוא יאלץ לבטל את ההסכם שנכרת עמה בהעדר התקנת המערכות הסולריות במועד. כיוון שכך פנתה הנתבעת לתובעת והודיעה לה כי באם לא תשלים לאלתר את בניית המערכות הסולריות הרי שהנתבעת בעצמה תשלים הרכבתן (ראו נספח ג' לסיכומי הנתבעת). אלא שלטענת הנתבעת, התובעת הבהירה לה כי לא תסיים את עבודת ההתקנה אלא לאחר שהנתבעת תשלם לה את יתרת התמורה, וזאת בניגוד להסכם, לטענתה (ראו נספח ד' לסיכומי הנתבעת) .

8. לטענת הנתבעת, ביום 22.5.16 , ולאחר שהתובעת המשיכה בסירובה להשלים את הפרויקט, שלח המהנדס הראשי של היזם מכתב נוסף לנתבעת ובו ציין כי המערכות הסולריות לא הורכבו בשלמותן וכי הוא דורש את סיום ההתקנה לאלתר (ראו מכתב המהנדס מיום 22.5.16 נספח ה' לסיכומי הנתבעת). נוכח מכתב זה מטעם היזם ועל מנת שלדיירי הפרויקט יהיו מים חמים וכדי למנוע את ביטול החוזה עם היזם נאלצה הנתבעת להשלים את התקנת המערכות בעצמה ובאמצעות קבלן משנה ששכרה, כך הושלמה ע"פ הנט ען, התקנת הצנרת בגג לקולטים, השלמת בידוד וכן סיום ההרכבה בדירות שנותרו לא מחוברות למערכת וכן השלמת הרכבת 28 דודים לדירות.

9. לטענת הנתבעת היא שילמה לקבלן המשנה ששכרה סך של 20,358 ₪ בצירוף מע"מ (חשבונית צורפה כנספח ו' לסיכומי הנתבעת) וכן נדרשה לתשלום עבור חומרי עבודה בסך של 4502 ₪ (חשבונית צורפה כנספח ז' לסיכומי הנתבעת). עוד טוענת הנתבעת כי שילמה לעובדים מטעמה לצורך השלמת העבודות הנזכרות סך של 15,869 ₪ (תלושי שכר של העובדים צורפו כנספח ח' לסיכומי הנתבעת).

10. בסיכומי תשובתה שבה הנתבעת והדגישה כי אישור מת"י אינו מעלה או מוריד בעניין שכן הוא מתייחס לתקינות המערכת אך לא לעצם חיבורה וסיום העבודה. בדיקת המעבדה אינה עוברת בכל דירה בנפרד אלא בודקת היתכנות של הזרמת מים חמים דרך המערכת המרכזית ולשם כך מבוצעת בדיקה מד גמית בדירות בהן הותקנה המערכת במלואה ואולם אין בכך ללמד כי המערכת הותקנה בכלל הדירות. לפיכך גם בטופס 4 צויין כי הוא מהווה אישור לשימוש במבנה למשך שנה מיום הוצאתו "ובלבד שהמבנה יחובר לפני האכלוס לכל התשתיות והמערכות הדרושות ושבתום תקפה זו יושלמו כל העבודות לפי היתר הבניה ותוצא תעודת גמר" כאשר תעודת הגמר הוצאה רק ביום 4.7.16 לאחר שהנתבעת סיימה את העבודה שלא הושלמה ע"י התובעת.

הנתבעת מדגישה את העובדה כי מי שהתרה לפניה על אי השלמת הפרויקט היה היזם בעצמו, חודשיים לאחר בדיקת המעבדה והוצאת טופס 4, וכי בניגוד לטענת התובעת הפעולות שנדרשו היו פעולות הרכבה ולא פעולות שירות וממילא על התובעת היה לבצע עבודות אלו ע"פ הסכם ההתקשרות.

11. כאמור, בדיון שהתקיים לפני הוסכם על הצדדים כי מתוך הסך הנתבע ישולם לידי התובעת סך של 50,000 ₪ וכי בית המשפט יכריע על דרך הפשרה באשר לסך הנותר בסך של 24,000 ₪.

12. אחר שעיינתי ובחנתי היטב את טענות הצדדים וכן עיינתי בצרופות השונות שצורפו על ידם הריני מורה כי הנתבעת תוסיף ותשלם לתובעת סך כולל של 7000 ₪ להשלמת חובה כלפיה בגין הסכם האספקה וזאת תוך 10 ימים מהיום. בעצם התשלום הנזכר יראו כמילוי מלוא חובותיה של הנתבעת כלפי התובעת ע"פ הסכם האספקה על כל המשתמע מכך.

בנסיבות העניין איני מוצא לעשות צו להוצאות.

תואיל המזכירות לסגור התיק שבנדון.

ניתן היום, כ"ד אב תשע"ו, 28 אוגוסט 2016, בהעדר הצדדים.