הדפסה

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד פש"ר 57285-04-19

לפני כבוד השופטת מרב בן-ארי

בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980
ובעניין:

המבקש/ת / החייב/ת:

מועיד אבו ריאש

נגד

המשיב:

כונס נכסים רשמי תל אביב

החלטה

בפני בקשת החייב לאישור הסדר פשרה במתכונת הקבועה בסעיף 19 א' לפקודת פשיטת הרגל ( נוסח חדש) התש"ם 1980.
על פני הדברים דומה כי הצעת החייב מקיימת אחר דרישת הסף בפקודה.
משנתתי דעתי לאמור בבקשה ובתגובה, אני מורה בזאת כדלהלן :
מורה בזאת על מינויה של עו"ד רחל כרמי כנאמנת לביצוע ההסדר וההתחייבות הכללית שניתנה תשמש גם לצורך תפקיד זה. שכר הנאמנת ישולם על ידי המבקש, בהתאם לתקנות השכר, בנוסף לסכום המוצע לנושים במסגרת ההסדר.

אני מורה על כינוס אסיפות נושים אשר תתקיימנה בתוך 120 יום מהיום במשרדי הנאמנת ולצורך ההסדר.

אני מאמצת את מלוא הצעות הכנ"ר בנושא הפרסומים והמסירות האישיות לנושים כמפורט בתגובת הכנ"ר סעיפים 4.2 ו-4.4, ואני מורה לנאמנת לקיימן בדקדקנות וקפדנות, לרבות לעניין לוחות הזמנים המפורטים.

הנושים יגישו את תביעות החוב בתוך 90 יום מהיום, וזאת בהתאם להוראות תקנה 76 לתקנות פשיטת הרגל.

על המבקש להפקיד בקופת הנאמנת, בתוך 7 ימים ממועד החלטה זו, סך של 15,000 ₪ אשר יהוו מקדמה על חשבון תשלום הוצאות ההסדר ופירעון החובות בהתאם להסדר המוצע.

ניתן בצו צו עיכוב יציאת המבקש מהארץ למשך כל התקופה בה יעמוד צו עיכוב ההליכים, כמפורט בהחלטתי זו, בתוקף.
על המבקש להפקיד את דרכונו אצל הנאמנת באופן מיידי ולא יאוחר מיום 12.6.19.

ההליכים המשפטיים הננקטים על ידי הנושים הבלתי מובטחים נגד המבקש, יעוכבו עד למועד הדיון בתוצאות ההסדר, ולאחר שיתקבל אישור הנאמנת כי המבקש הפקיד בידי הנאמנת את הסכום הנקוב בסעיף 5 לעיל, ואת דרכונו כמפורט בסעיף 6 לעיל.

למען הסדר הטוב מובהר בזאת כי נדרשת החלטה נוספת של בית המשפט זה לאחר שיתקבל האישור הנ"ל של הנאמנת, על מנת שעיכוב ההליכים ייכנס לתוקפו.

המבקש מוזהר בזאת כי אי מילוי איזה מהחיובים הנקובים לעיל, עלול להביא לביטולו המיידי של צו עיכוב ההליכים לעיל. על הנאמנת לדווח לבית המשפט בתוך 60 יום על עמידת המבקש בחיוביו.

דיון בבקשה ובתוצאות אסיפת הנושים בעניינה נקבע ליום 17.11.19 שעה 12:00. הנאמנת תגיש עד 30 יום קודם לאותו מועד, לתיק בית המשפט ולכנ"ר דו"ח על התנהלות הליכי ההסדר, על אסיפות הנושים שכונסו ותוצאותיהם.

המזכירות תתבקש להמציא העתק החלטתי זו לידי המבקש, הכנ"ר והנאמנת.

ניתנה היום, ב' סיוון תשע"ט, 05 יוני 2019, בהעדר הצדדים.